PATIËNTENBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

FINASTAD 5 mg, filmomhulde tabletten
Finasteride

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer de bijwerkingen ernstig zijn of wanneer u last hebt van bijwerkingen die niet in deze bijsluiter vermeld staan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is FINASTAD 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u FINASTAD 5 mg inneemt
3. Hoe wordt FINASTAD 5 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt FINASTAD 5 mg bewaard?
6. Overige informatie

1. WAT IS FINASTAD 5 mg EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

FINASTAD 5 mg bevat het actieve bestanddeel finasteride. Dit behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als de antihormonen. Deze geneesmiddelen gaan de werking van geslachtshormonen tegen.
FINASTAD 5 mg wordt gebruikt voor de behandeling van goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaat hyperplasie, BPH). Het kan
• de omvang van de vergrote prostaat verkleinen
• urinewegsymptomen en andere symptomen van BPH verlichten
• de kans op plotseling niet meer kunnen plassen (acute urineretentie in de blaas) verminderen en
• de kans op de noodzaak van het ondergaan van een operatie verkleinen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FINASTERIDE 5 mg INNEEMT
Gebruik FINASTAD 5 mg niet

• als u overgevoelig (allergisch) bent voor FINASTAD 5 mg of een van de bestanddelen van de tabletten
• als u een vrouw of een kind bent (zie ook de rubriek "Zwangerschap").

Wees extra voorzichtig met FINASTAD 5 mg
• als u veel urine achterhoudt of het plassen sterk verminderd is; uw arts zal u zorgvuldig controleren.
• Als een verminderde leverfunctie heeft; de concentratie aan finasteride in het bloed kan dan toenemen (zie ook rubriek 3 "Hoe wordt FINASTAD 5 mg gebruikt").
Als uw seksuele partner zwanger is of kan zijn, moet u haar niet blootstellen aan uw zaadvloeistof (door een condoom te gebruiken) omdat het sporen van het geneesmiddel zou kunnen bevatten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Het kan nodig zijn een uroloog te raadplegen.

Een medisch onderzoek (waaronder een digitaal rectaal onderzoek) en een bepaling van het prostaatspecifiek antigeen (PSA) in serum moeten uitgevoerd worden voor aanvang van de behandeling met finasteride en gedurende de behandeling.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen in combinatie met FINASTAD 5 mg worden gebruikt.
Raadpleeg uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of hebt gebruikt, ook middelen die vrij verkrijgbaar zijn.

Gebruik van FINASTAD 5 mg in combinatie met voedsel en drank
FINASTAD 5 mg kan met en zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

FINASTAD 5 mg is alleen bedoeld voor mannen.
Finasteride mag niet worden gegeven aan vrouwen (zie ook rubriek 2 "Gebruik FINASTAD 5 mg niet"). Het toedienen van finasteride aan zwangere vrouwen kan afwijkingen veroorzaken aan de uitwendige geslachtsorganen van ongeboren mannelijke kinderen. Vrouwen mogen beschadigde of gebroken finasteride tabletten niet aanraken wanneer ze zwanger zijn of kunnen worden vanwege de mogelijkheid van absorptie van finasteride door de huid en de mogelijke gevaren voor het ongeboren mannelijke kind.
Finasteride tabletten hebben een filmomhulling die contact met het actieve bestanddeel voorkomt op voorwaarde dat de tabletten niet gebroken of beschadigd zijn.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat FINASTAD 5 mg filmomhulde tabletten de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloeden.

Belangrijke informatie over de hulpstoffen die gebruikt worden in FINASTAD 5 mg

Dit geneesmiddel bevat lactose en mag daarom niet gebruikt worden bij patiënten met zeldzame erfelijke problemen betreffende lactose intolerantie, de Lapp lactase deficiëntie of glucose-lactose malabsorptie. Raadpleeg uw arts voordat u Finasteride 5 mg inneemt en u weet dat u aan suiker intolerantie lijdt.

3. HOE WORDT FINASTAD 5 mg GEBRUIKT?

Dosering

Gebruik FINASTAD 5 mg altijd precies zoals uw arts het heeft voorgeschreven. U moet het navragen bij uw arts of apotheker als u er niet zeker van bent. De gebruikelijke dosering is een tablet van 5 mg eenmaal daags, met of zonder voedsel.

De tabletten moeten heel doorgeslikt worden en mogen niet gebroken of beschadigd worden.

Patiënten met leverfunctiestoornissen
Er is geen specifieke informatie beschikbaar over gebruik bij een verstoorde leverfunctie (zie ook rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met FINASTAD 5 mg").

Patiënten met nierfunctiestoornissen
Er is geen aanpassing van de dosis nodig . Het gebruik van FINASTAD 5 mg in mensen die hemodialyse ondergaan is niet bestudeerd.

Ouderen
Er is geen dosisaanpassing nodig.


Als u de indruk hebt dat FINASTAD te sterk of juist te zwak werkt, raadpleeg uw arts of apotheker.

Behandelingsduur
Hoewel er een onmiddellijke verbetering waargenomen kan worden, kan het nodig zijn om FINASTAD 5 mg gedurende tenminste 6 maanden in te nemen.
Uw arts zal u meedelen hoe lang u FINASTAD 5 mg moet gebruiken. Stop niet te vroeg met de behandeling, anders kunnen de symptomen terugkeren.

Wanneer u teveel FINASTAD 5 mg heeft ingenomen

Er is geen specifieke behandeling aanbevolen voor een overdosering van Finasteride.
Als u teveel FINASTAD 5 mg gebruikt heeft of als per ongeluk kinderen het geneesmiddel hebben ingenomen, raadpleeg uw arts of apotheker onmiddellijk.

Wanneer u vergeten bent FINASTAD 5 mg in te nemen

Wanneer u een dosis hebt overgeslagen, kunt u hem alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval moet u het normale doseringsschema volgen.
Neem geen dubbele dosis FINASTAD 5 mg om de vergeten dosis in te halen.

Als u verdere vragen hebt omtrent het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Net als elk geneesmiddel kan FINASTAD 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen er last van heeft.

Voor het bepalen van de frequentie van vóórkomen van de bijwerkingen is de volgende frequentie score gehanteerd:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten
Vaak : bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten
Soms: bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1000 behandelde
patiënten
Zelden: bij minder dan 1 op de 1000, maar meer dan 1 op de 10000 behandelde
patiënten
Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10000 behandelde patiënten

Onbekend: de frequentie van vóórkomen kan niet geschat worden
Staak de behandeling met FINASTAD en raadpleeg uw arts, wanneer u de volgende symptomen ontwikkelt: gezwollen gezicht, gezwollen lippen of huiduitslag met intense jeuk en de vorming van blaren (urticaria).

Onderzoekstests
Onbekend: prostaatspecifiek antigeen (PSA) wordt in het algemeen verlaagd.

Zenuwstelsel
Onbekend: Slaperigheid (Somnolentie).

Huid en onderhuids weefsel
Soms: Huiduitslag.
Zelden: Jeuk (pruritus), huiduitslag met intense jeuk en de vorming van blaren (huiduitslag of urticaria).

Immuun systeem
Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals gezwollen gezicht en lippen.

Lever en galwegen
Onbekend: verhoogde leverenzymen.

Voortplantingsorganen en borsten
Vaak: Onvermogen om een erectie te krijgen (impotentie) of minder zin in vrijen/seks (libidoverlies). Problemen met de zaadlozing, zoals een kleinere hoeveelheid zaadvloeistof.

Deze bijwerkingen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op en zijn meestal tijdelijk en verdwijnen weer als de behandeling voortgezet wordt.
Soms: Gezwollen en/of pijnlijke borsten, ejaculatiestoornis.
Zelden: Pijn aan de testes.
Zeer zelden: Afscheiding uit de borsten, knobbels in de borsten.

Psychiatrische stoornissen
Vaak: Minder zin in vrijen/seks (libidoverlies). Deze bijwerking treedt doorgaans aan het begin van de behandeling op en is meestal tijdelijk en verdwijnt weer als de behandeling voortgezet wordt.

Combinatietherapie van finasteride en doxazosine
Wanneer finasteride in combinatie met de alfa-receptor blokker doxazosine wordt gebruikt, komen de volgende bijwerkingen vaker voor dan bij finasteride alleen: gevoel van zwakte (asthenie); daling van de bloeddruk bij opstaan, duizeligheid en ejaculatiestoornis.

Wanneer de bijwerkingen ernstig zijn of wanneer u last hebt van bijwerkingen die niet in deze bijsluiter vermeld staan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FINASTAD 5 mg?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik FINASTAD 5 mg niet na de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. De houdbaarheidsdatum is de laatste dag van die maand.
Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen moeten niet weggegooid worden via het kraanwater of huishoudafval. Vraag uw apotheker hoe u uw geneesmiddelen, die u niet langer nodig heeft, verwijdert. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. OVERIGE INFORMATIE

Wat FINASTAD 5 mg bevat

Het actieve bestanddel is 5 mg finasteride per tablet.

De hulpstoffen zijn

Tabletkern:
Natrium laurylsulfaat
Zetmeel, gepregelatiniseerd
Lactose monohydraat
Cellulose, microkristallijn (E 460a) Natrium zetmeel glycolaat type A Magnesium stearaat (E 572)

Filmomhulling:
Sepifilm:
Hypromellose (E464)
Cellulose, microkristallijn Macrogol 8 stearaat type I


Hoe FINASTAD 5 mg eruit ziet en inhoud van de verpakking
FINASTAD 5 mg bestaat uit witte, ronde, aan beide zijden bolle, filmomhulde tabletten, met ‘F’ en ‘5’ erin gegraveerd. De diameter van de tabletten is ongeveer 7 mm. De tabletten zijn verpakt in strips van 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 en 120 in een kartonnen omdoos, in een kalenderverpakking met 14, 28, 56, 84 en 98 tabletten, in een enkelvoudige dosering verpakking met 50 tabletten (50 x 1 tablet) en in een witte plastic (HDPE) flacon met een plastic (PP) deksel met 100 tabletten.
Het kan zijn dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.

Registratiehouder en Fabrikant
Registratiehouder
Siegfried GmbH
Hofer Strasse 25
D-81737 München
Fabrikant

Kern Pharma S.L.,
Venus 72,
08228 Terrassa, Barcelona, Spain
en
Orion Corporation Pharma, Turku Plant, Tengströminkatu 6-28, 20360 Turku,
Finland

Dit geneesmiddel is toegelaten in de volgende EU lidstaten onder de volgende namen:
Denemarken Finasterid Siegfried 5 mg filmovertrukket tablet
Zweden Finasterid Siegfried 5 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: August 2007