Flebogamma® 50 mg/ml


0,5-2,5-5,-0,10,
HUMAAN NORMAAL IMMUNOGLOBULINE VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Flebogamma® infusievloeistof is een steriele gepasteuriseerde infusievloeistof dat per ml 50 mg hoog gezuiverd normaal immunoglobuline van humane oorsprong bevat.
Het product is gestabiliseerd met 5% m/v D-sorbitol.

Flebogamma® is beschikbaar in nominale volumina van 0,5 g, 2,5 g, 5,0 g en 10,0g immunoglobuline per flacon.

Farmaceutische vorm

Oplossing voor intraveneuze infusie.

Klinische gegevens

Therapeutische indicaties

Flebogamma® wordt toegepast als substitutie bij primaire en secundaire
immunodeficiëntie syndromen en voor de preventie en behandeling van infecties, geassocieerd met deze immunodeficiënties.

Verder wordt Flebogamma® gebruikt bij verschillende aandoeningen om de individuele immuun respons te beperken of onder controle te brengen, bijvoorbeeld bij idiopathische trombocytopenische purpura (ITP).
1. Primaire immunodeficiëntie syndromen:

- congenitale agammaglobulinaemia en hypogammaglobulinaemia
- algemeen variabele immunodeficiënties
- ernstige gecombineerde immunodeficiënties
- Wiskott Aldrich syndroom.

2. Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP), in het bijzonder in acute gevallen bij kinderen.

3. Flebogamma® wordt toegepast bij secundaire immunodeficiëntie aandoeningen in de volgende gevallen:

* chronische lymphocytische leukemia
* kinderen met AIDS
- allogene beenmerg (en andere) transplantaties.

4. Syndroom van Kawasaki

Dosering en wijze van toediening

Dosering

Het vaststellen van de dosering en doseringsintervallen hangt af van het voorgenomen gebruik (substitutie of profylaxe) en van de klinische toestand en de leeftijd van de patiënt.

Daarom kunnen er geen aanbevelingen voor de gebruikelijke dosering worden gegeven. De volgende doseringsvoorstellen kunnen als leidraad dienen:

1 en 3. Substitutietherapie bij primaire en secundaire immunodeficiënties: 200 mg/kg lichaamsgewicht éénmaal per maand toegediend per intraveneuze infusie, teneinde de abnormaal lage IgG spiegels naar normale waarden te brengen.
De dosering van Flebogamma® kan verhoogd worden tot 400 mg/kg lichaamsgewicht of frequenter dan één maal per maand worden toegediend, indien de IgG-plasmaspiegel onvoldoende naar wens wordt bereikt of de afname bijzonder snel is.

Bij immunosuppressieve transplantatie patiënten wordt Flebogamma® in het algemeen voor en volgend op de operatie toegepast.

De dosering wordt individueel vastgesteld. Gebruikelijk wordt begonnen met 500 mg/kg lichaamsgewicht per week, gevolgd door een onderhoudsdosering van 500 mg/kg lichaamsgewicht per maand.

2. Idiopathische Trombocytopenische Purpura (ITP)
De gebruikelijke dagelijkse dosering is 400 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 opeenvolgende dagen. De onderhoudsdosis van 400 mg/kg lichaamsgewicht kan intermitterend worden toegediend, indien een verhoging van bloedplaatjes klinisch geïndiceerd is.

4. Kawasaki syndroom: 1,6 - 2,0 g/kg lichaamsgewicht dient te worden toegediend verdeeld in verschillende doses gedurende twee tot vijf dagen of 2,0 g/kg lichaamsgewicht in één dosis. Patiënten dienen tegelijkertijd behandeld te worden met acetylsalicylzuur.

Toediening

Flebogamma® dient voor de toediening te worden verwarmd tot kamer- of lichaamstemperatuur.

Flebogamma® dient per infuus te worden toegediend met een snelheid van 0,01-0,02 ml/kg lichaamsgewicht per minuut tijdens de eerste 30 minuten.

Indien deze toediening goed verdragen wordt, kan de snelheid worden verhoogd tot maximaal 0,07 ml/kg per minuut.

Indien er na toediening bijwerkingen optreden, dient de snelheid te worden verminderd of de infusie dient te worden gestaakt, totdat de symptomen niet meer optreden. De infusie dient dan te worden ingesteld met de snelheid, die door de patiënt goed verdragen wordt.

Contra-indicaties

Bekende intolerantie voor bloed of bloedproducten vanwege overgevoeligheid voor homologe immunoglobulines. Dit geldt ook voor patiënten met selectieve IgA-deficiëntie, bij wie anti-IgA antistoffen zijn aangetoond.
Zie verder onder rubriek "Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik".

Bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik

Sommige ernstige bijwerkingen hebben betrekking op de infusiesnelheid. De aanbevolen infusiesnelheid, zoals eerder genoemd in rubriek "Dosering en wijze van toediening:" dient exact gevolgd te worden. Patiënten dienen nauwkeurig gecontroleerd en zorgvuldig geobserveerd te worden op het optreden van symptomen tijdens de infusieperiode. Indien er bijwerkingen optreden, dient de infusiesnelheid verminderd te worden of de toediening gestaakt te worden, totdat de symptomen verdwijnen. Ingeval na het staken van de infusie, de ernst van de reacties blijft aanhouden, dienen passende maatregelen getroffen te worden.
Bij het optreden van anafylactische reacties of shock, dienen de geldende specifieke leidraden voor shocktherapie gevolgd te worden.
Patiënten dienen gedurende en tot tenminste 20 minuten na de toediening geobserveerd te worden.

Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA antistoffen zijn aangetoond en die intolerant zijn gebleken voor het product of voor producten met vergelijkbare samenstelling van de homologe immunoglobulines zijn gecontraïndiceerd, in verband met de ernstige anafylactische reacties die kunnen optreden. Bij het overschakelen van de behandeling met andere immunoglobulines op de behandeling met het onderhavige product, of vice-versa, dient de toediening aan patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA antistoffen zijn aangetoond onder nauwkeurige klinische controle plaats te vinden. Bij het optreden van ernstige reacties dient de toediening van het product onmiddellijk te worden gestaakt en dienen passende maatregelen te worden getroffen.

Flebogamma® is bereid uit humaan plasma.

Het plasma wordt inDiducer gecontroleerd op de afwezigheid van Hepatitis B antigeen, antilichamen tegen Hepatitis C en antilichamen tegen de immunologische virussen HIV-1 en HIV-2.
Het plasma, gebruikt voor de bereiding van dit product wordt tevens gecontroleerd op de hoeveelheid toegestane Alanine aminotransferase (ALT).
Tevens worden er andere screeningsprocedures toegepast om de hoge risico
plasmadonoren uit te sluiten.

In het bereidingsproces van Flebogamma® is een pasteurisatieproces van 60 °C
gedurende 10 uur opgenomen, speciaal ontwikkeld om contaminatie met virussen te
reduceren.
De resultaten van de in vitro studies van de verschillende stappen van het bereidingsproces, zoals koude ethanol fractionering, pasteurisatie, polyethyleenglycol precipitatie en DEAE Sephadex filtratie stappen tonen aan, dat aanzienlijke hoeveelheden van HIV-1 en andere bloedoverdraagbare virussen worden geïnactiveerd en verwijderd tijdens het proces.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Vaccins van levende verzwakte virussen

Het toedienen van Flebogamma® kan het effect van vaccins van levende verzwakte
virussen, zoals mazelen, rubella, bof en varicella, verzwakken gedurende een periode van tenminste 6 weken tot een periode van 3 maanden.

Beïnvloeding van serologische testen

De tijdelijke verhoging van verschillende, toegediende antilichamen door het toedienen van Flebogamma® kan aanleiding geven tot vals-positieve serologische testresultaten.

Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
De veiligheid van dit middel tijdens de zwangerschap is nog niet onderzocht met gecontroleerd klinisch onderzoek en dient daarom met uiterste voorzichtigheid te worden toegepast in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Langdurige klinische ervaring met immunoglobuline geeft aan dat er geen schadelijke effecten bij gebruik tijdens de zwangerschap bij de foetus en het pasgeboren kind te verwachten zijn.
Immunoglobuline wordt in de melk uitgescheiden en kan een bijdrage leveren aan het overbrengen van beschermende antilichamen aan het pasgeboren kind.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen aanwijzingen dat het product de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken, beïnvloedt.

Bijwerkingen

In het bijzonder bij de nog niet eerder met immunoglobuline preparaten behandelde agamma - en hypogammaglobulinaemia patiënten of patiënten die met andere immunoglobuline preparaten werden behandeld, kan de eerste infusie met
immunoglobuline aanleiding geven tot systemische bijwerkingen.

Sommige van de bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van een reactie tussen de
toegediende antilichamen en de vrije antigenen, die aanwezig zijn in het bloed en weefsels van de patiënt.

Bijwerkingen, zoals het rood worden van het gezicht, benauwdheid op de borst, koude rillingen, koorts, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, braken, milde rugpijn, allergische reacties en arthralgia kunnen voorkomen.

Zoals bij andere immunoglobuline preparaten, is bij gebruik van Flebogamma® met
hoge doseringen in zeldzame gevallen aseptische meningitis en hemolytische anemie gerapporteerd.

In zeldzame gevallen kunnen immunoglobulines hypotensi gevallen kan er een anafylactische shock optreden, zelfs wanneer er bij de patiënt na eerdere toedieningen geen overgevoeligheidsverschijnselen zijn opgetreden.
Wanneer uit menselijk bloed of plasma bereide geneesmiddelen worden toegediend, kunnen infectieziekten ten gevolge van de overdracht van ziektekiemen niet volledig worden uitgesloten. Dit geldt tevens voor pathogenen van een tot op heden onbekende aard.

Symptomen bij de behandeling van overdosering

Er zijn geen symptomen van overdosering bekend.

Farmacologische eigenschappen

Farmacodynamiek

Flebogamma® is een hoog gezuiverd immunoglobuline G (IgG) product, dat een breed spectrum van antigenen heeft tegen verscheidene infectieuze agentia.
Het opsoniseren en het neutraliseren van microben en toxinen is aangetoond. Flebogamma® bevat alle immunoglobuline G activiteit zoals dat voorkomt in de
normale populatie.

Flebogamma® is bereid uit samengevoegd materiaal van niet minder dan 1000 donaties. Flebogamma® heeft een IgG subklassenverdeling die overeenkomt met die van het natuurlijke plasma.

Adequate doses van Flebogamma® kunnen een abnormaal lage immunoglobuline spiegel tot een normale waarde herstellen.

Het werkingsmechanisme bij Idiopathische Thrombocytopenische Purpura is nog niet
volledig opgehelderd.

Farmacokinetiek

Aangezien Flebogamma® intraveneus wordt toegediend, is de dosis onmiddellijk en volledig biologisch beschikbaar in de circulatie.
Het wordt relatief snel gedistribueerd over het plasma en de extracellulaire vloeistof. Na ongeveer 3-5 dagen wordt het evenwicht bereikt tussen de intra- en extravasculaire compartimenten.

Flebogamma® heeft een plasmahalfwaardetijd van 46 dagen (bereik van 33-65 dagen). De plasmahalfwaardetijd kan variëren van patiënt tot patiënt, in het bijzonder bij primaire immunodeficiëntie.
IgG en IgG-complexen worden afgebroken door de cellen van het reticulo-endotheliale systeem.

Gegevens uit het preklinische veiligheidsonderzoek

Immunoglobulines komen normaal in het menselijk lichaam voor.
De enkelvoudige doses toxiciteitsonderzoek bij dieren is van geen betekenis, aangezien een hoge dosering resulteert in een overbelasting van het cardiovasculaire systeem. Herhaalde doses en embryo-foetale toxiciteitsonderzoek zijn praktisch niet uitvoerbaar, vanwege inductie en interferentie met antilichamen.
Het effect van het product op het immuunsysteem van pasgeborenen is niet onderzocht. Aangezien er uit klinische ervaringen geen aanwijzingen zijn voor het ontstaan van tumoren en mutagene effecten van immunoglobulines, worden experimentele onderzoeken, speciaal bij niet-humane soorten, niet noodzakelijk geacht.

Farmaceutische gegevens
Lijst van hulpstoffen
5% m/v D-sorbitol
Water voor injecties

Gevallen van onverenigbaarheid

Flebogamma® mag niet gemengd worden met andere gene injectievloeistoffen. Het dient met een separaat infuussysteem te worden toegediend. Bewaring en houdbaarheid van het product
De houdbaarheid van Flebogamma® is twee jaar bij bewaring bij kamertemperatuur (15-25 °C) en buiten invloed van licht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag
Flebogamma® dient bij kamertemperatuur (15-25 °C) en buiten invloed van licht bewaard te worden.

Het product mag niet ingevroren worden!

Aard en inhoud van de verpakking

Flebogamma® wordt geleverd in glazen flacons (type II) van 10 ml, 50 ml, 100 ml en 250 ml met een chloorbutylrubber stop.

Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies

Maak gebruik van de aseptische techniek bij het aanbrengen van het infuus. Geneesmiddelen voor parenterale toediening moeten, als de oplossing en de container dit mogelijk maken, vóór toediening ervan op een eventuele verkleuring of op de aanwezigheid van deeltjes worden onderzocht.
Indien grote volumina worden toegediend, dient men ervoor te zorgen dat de oplossing op lichaamstemperatuur is gebracht, voordat het per infuus wordt toegediend. Het restant van de oplossing mag na toediening niet meer gebruikt worden. Niet gebruiken na het verstrijken van de vervaldatum.

Naam en permanent adres of officiële vestigingsplaats van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Instituto Grifols, S.A.
Can Guasch, 2 - Parets del Vallès
08150 Barcelona – SPANJE

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Flebogamma®, oplossing voor intraveneuze infusie 50 mg/ml is ingeschreven onder RVG 17435.

Datum van eerste registratie/vernieuwing registratie
17 Maart 1997.
Datum van herziening van de tekst
20 Oktober 1998.