Informatie voor de gebruiker

Fluanxol® Depot

Algemene aanwijzingen voor een veilig geneesmiddelen gebruik
- Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop der tijd namelijk aangepast worden.
- Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op
het etiket uw naam is.
- Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
- Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn
aanwijzingen nauwkeurig op.
- Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen
er niet bij kunnen.
- Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat
op de verpakking na “niet te gebruiken na”.
- Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
- Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

Samenstelling
Fluanxol Depot 20 mg/ml, injectievloeistof i.m. :
1 ml (milliliter) bevat 20 mg (milligram) cis(Z)-flupentixoldecanoaat.

De werkzame stof is opgelost in een plantaardige, kleurloze tot lichtgele olie, genaamd Viscoleo.

Fluanxol Depot 100 mg/ml, injectievloeistof i.m. : 1 ml bevat 100 mg cis(Z)-flupentixoldecanoaat.

De werkzame stof is opgelost in een plantaardige, gelige olie, genaamd Viscoleo.

Werking en toepassing

Fluanxol Depot is een antipsychoticum. Dat wil zeggen dat Fluanxol Depot de verschijnselen van een psychose, zoals hallucinaties, waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, en wantrouwen tegengaat.
Fluanxol Depot wordt daarom gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie.

Wanneer mag Fluanxol Depot niet worden gebruikt

U mag Fluanxol Depot niet gebruiken als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel flupentixol.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn: bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld trillen of stijfheid), duizeligheid (ook bij plotseling opstaan), versnelde hartslag, wazig zien, droge mond, verstopping en problemen met plassen. Slaperigheid kan voorkomen, vooral bij hogere doseringen.
Tevens kan opwinding optreden, vooral bij bejaarden, en verergering van sombere stemmingen.
Menstruatiestoornissen (niet of onregelmatig ongesteld raken) of onverwachte productie van moedermelk kunnen voorkomen. Bij mannen kan de zin in vrijen verminderen of de zaadlozing verstoord worden. In zeldzame gevallen kan borstvorming optreden.

De ernst van deze bijwerkingen hangt af van de gevoeligheid van de patiënt en de dosering. Als een of meerdere van deze of andere bijwerkingen zich bij u voordoen en hinderlijk worden, moet u dit bespreken met uw arts.
Hij kan bepalen of de dosis aangepast moet worden of andere maatregelen nemen (bijvoorbeeld een middel geven om de bewegingsstoornissen te verminderen). Wanneer u keelpijn en koorts krijgt en daarbij meer dan normaal vermoeid bent moet u eveneens contact met uw arts opnemen.

Waarschuwingen en voorzorgmaatregelen
Wanneer u al lijdt aan hart- en vaataandoeningen, leverziekte, verhoogde oogboldruk, plasproblemen, een vergrote prostaat, de ziekte van Parkinson of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.

Bij verandering van de dosering of na stoppen na langdurig gebruik van Fluanxol Depot kunnen bewegingsstoornissen verergeren of nog ontstaan. Wanneer u plotseling last krijgt van een gevoel van algemeen ziek zijn met hoge koorts en enorme stijfheid van de spieren moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Bij beschadiging van de hersenen is de kans op bijwerkingen groter.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding

Er bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van het gebruik van Fluanxol Depot tijdens zwangerschap en borstvoeding te beoordelen. Wij raden u aan Fluanxol Depot tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met uw arts. Indien u al Fluanxol Depot gebruikt en vervolgens zwanger raakt, moet u dit wel aan uw arts bekend maken. Wij raden u aan géén borstvoeding te geven wanneer u Fluanxol Depot gebruikt.

Fluanxol Depot en het reactievermogen
Fluanxol Depot kan uw reactievermogen verminderen. Pas daarom op als u werkzaamheden moet verrichten waarvoor u goed moet kunnen reageren, bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van gevaarlijke apparaten en machines.

Wisselwerking met andere (genees)middelen

Fluanxol Depot versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie. Ook de werking van alcohol wordt versterkt door Fluanxol Depot. Het is daarom beter dat u geen alcohol gebruikt.

Wanneer u naast Fluanxol Depot andere geneesmiddelen tegen psychose gebruikt is de kans op bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen groter.
Fluanxol Depot kan de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk regelen beïnvloeden.
Middelen tegen epilepsie (vallende ziekte) verminderen de werking van Fluanxol Depot. Uw arts zal hier bij het voorschrijven rekening mee houden.

Dosering en wijze van gebruik

De dosering van Fluanxol Depot is per persoon anders en afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is.
De meest voorkomende doseringen liggen tussen de 20 mg en 40 mg per 2 tot 4 weken, maar ook hogere of lagere doseringen worden gebruikt.

Fluanxol Depot wordt als een injectie toegediend. Als plaats voor de injectie kiest men meestal de bil. U krijgt de injectie van uw arts, de assistente of een verpleegkundige. Een kenmerk van Fluanxol Depot is dat het lang werkzaam is.
Afhankelijk van de ernst van uw ziekte en de dosering krijgt u één injectie per 2 tot 4 weken. Het is belangrijk dat u uw volgende injectie op tijd krijgt. Als dit niet het geval is kunnen de klachten na enige tijd terugkomen. Daarom moet u altijd een volgende afspraak maken met uw arts.
De behandeling met Fluanxol Depot is een onderhoudsbehandeling en kan zeer langdurig zijn.
Uw arts zal bepalen hoe lang de behandeling noodzakelijk is.

Houdbaarheid en aanwijzingen voor het bewaren
Fluanxol Depot moet in het donker bewaard worden. Fluanxol Depot kan worden bewaard bij kamertemperatuur (15 - 25ºC).
U mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat na “niet te gebruiken na”.
Op ampullen staat deze datum na “Exp” (expiratie(datum)).

Verpakkingen
Fluanxol Depot 20 mg/ml is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: doosjes met 1 en 10 ampullen van 1 ml,
doosjes met 1 en 10 ampullen van 2 ml
en in flesjes met 10 ml.
Fluanxol Depot 100 mg/ml is verkrijgbaar in doosjes met 1 en 10 ampullen van 0,5 ml en in doosjes met 1 en 10 ampullen van 1 ml.

Inschrijvingsnummers
Fluanxol Depot 20 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 06051. Fluanxol Depot 100 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 07228.

Importeur/registratiehouder:
LUNDBECK BV
Herikerbergweg 100
1101 CM AMSTERDAM
020 - 6971901