Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Fluanxol 20 mg/ml Depot en Fluanxol 100 mg/ml Depot Flupentixol (als decanoaat)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Fluanxol Depot en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fluanxol Depot gebruikt
3. Hoe wordt Fluanxol Depot gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fluanxol Depot
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FLUANXOL DEPOT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Fluanxol Depot behoort tot de groep geneesmiddelen bekend als antipsychotica (ook wel neuroleptica genoemd) die worden voorgeschreven voor een psychose (ernstige geestesziekte).
Deze geneesmiddelen werken op zenuwbanen in bepaalde gebieden van de hersenen en helpen de onbalans van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, die de symptomen van uw ziekte veroorzaken, te corrigeren.

Fluanxol Depot wordt gebruikt voor de behandeling van een ernstige geestesziekte (schizofrenie) gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid, en andere gerelateerde ernstige geestesziektes waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychoses) en voor de behandeling van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUANXOL DEPOT GEBRUIKT
Gebruik Fluanxol Depot niet

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor flupentixol of voor één van de andere
bestanddelen van Fluanxol Depot (zie rubriek 6 “Aanvullende informatie).

- Indien u een geschiedenis heeft van problemen met de bloedsomloop van het hart (circulatoir collaps) mogelijk door hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

- Indien u een verlaagd niveau van bewustzijn heeft (bijvoorbeeld ten gevolge van overmatig gebruik van alcohol, bepaalde slaapmiddelen (zogenaamde barbituraten) of bepaalde pijnstillers (zogenaamde opiaten)).

Wees extra voorzichtig met Fluanxol Depot

- Indien u last krijgt van spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en een vermindert bewustzijn. Dit zijn mogelijk uitingen van een ernstige aandoening als gevolg van het gebruik van een geneesmiddel genaamd maligne neurolepticasyndroom.
- Indien u een gevorderd leverfunctiestoornis heeft.
- Indien u een geschiedenis van toevallen/stuipen (convulsies) heeft.
- Indien u lijdt aan diabetes. De dosering van uw antidiabetes behandeling dient mogelijk te worden aangepast.
- Indien u lijdt aan organisch hersensyndroom (psychisch syndroom waar een lichamelijke oorzaak voor is).
- Indien u risico factoren heeft voor een beroerte (bijvoorbeeld roken of verhoogde bloeddruk (hypertensie)).
- Indien u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie) of te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie).
- Indien u een geschiedenis van hart- en vaatziekte heeft.
- Indien u andere middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte) gebruikt.
- Indien u meer opgewonden of overactief bent dan normaal, gezien dit geneesmiddel deze gevoelens kan versterken.

Wanneer u al lijdt aan verhoogde oogboldruk, plasproblemen, een vergrote prostaat, de ziekte van Parkinson of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.

Bij verandering van de dosering of na stoppen na langdurig gebruik van Fluanxol Depot kunnen bewegingsstoornissen verergeren of nog ontstaan. Wanneer u plotseling last krijgt van een gevoel van algemeen ziek zijn met hoge koorts en enorme stijfheid van de spieren moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Bij beschadiging van de hersenen is de kans op bijwerkingen groter.

Wees extra voorzichtig met Fluanxol als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en dat kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Het gebruik van de volgende geneesmiddelen met Fluanxol moet worden vermeden:
- Geneesmiddelen die het hartritme veranderen (kinidine, amiodaron, sotalol,
dofetilide, erytromycine, terfenadine, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacine, cisapride, lithium).
- Sommige middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte), zoals thioridazine
Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- Een specifieke groep van middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva)
- Guanethidine of vergelijkbare geneesmiddelen (bloeddrukverlagende middelen). - Barbituraten (middelen met een verdovende werking).
- Geneesmiddelen die worden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie).
- Metoclopramine (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor aandoeningen aan uw maagdarmkanaal (gastrointestinaal)).
- Piperazine (geneesmiddel dat wordt gebruikt tegen infectie met rondworm of aarsmade).
- Geneesmiddelen die uw water- of zoutbalans kunnen verstoren (te weinig kalium of magnesium in het bloed (hypokaliëmie of hypomagnesiëmie)).
- Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de concentratie van Fluanxol in uw bloed kunnen verhogen.
- Geneesmiddelen uit de groep anticholinergica. Gelijktijdig gebruik met Fluanxol kan leiden tot een vorm van bewegingsstoornissen voornamelijk aan de mond, lippen en tong (tardieve dyskinesie). Anticholinergica worden ondermeer toegepast bij aandoeningen in het maagdarmkanaal, in de blaas (bijvoorbeeld oxybutynine), in de luchtwegen en als pleister bij reisziekte (bijvoorbeeld scopolamine). Ook de bijwerkingen van deze anticholinergica kunnen door de combinatie met Fluanxol verergeren.
- Geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson. Fluanxol zal naar verwachting werking van sommige van deze geneesmiddelen blokkeren.
- Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen. Fluanxol kan de werking van sommige van deze geneesmiddelen beïnvloeden. Uw arts zal hier bij het voorschrijven rekening mee houden.

Gebruik van Fluanxol Depot met voedsel en drank

Fluanxol Depot kan het kalmerende (sedatieve) effect van alcohol versterken waardoor u suffer wordt. U wordt geadviseerd geen alcohol te gebruiken tijdens behandeling met Fluanxol Depot.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Informeer uw arts indien u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Fluanxol Depot dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak is.
De algemene gesteldheid van uw pasgeborene kan worden beïnvloed door het gebruik van dit geneesmiddel.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Vraag uw arts om advies indien u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van het geneesmiddel kunnen in de moedermelk terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich suf en duizelig voelen wanneer u wordt behandeld met Fluanxol Depot. Als dit zich voordoet, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines tot dat deze effecten zijn gestopt.

3. HOE WORDT FLUANXOL DEPOT GEBRUIKT

De dosering van Fluanxol Depot is per persoon anders en afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is.

De meest voorkomende doseringen liggen tussen de 20 mg en 40 mg per 2 tot 4 weken, maar ook hogere of lagere doseringen worden gebruikt.
Fluanxol Depot wordt als een injectie toegediend. Als plaats voor de injectie kiest men meestal de bil. U krijgt de injectie van uw arts, de assistente of een verpleegkundige.

Een kenmerk van Fluanxol Depot is dat het lang werkzaam is.
Afhankelijk van de ernst van uw ziekte en de dosering krijgt u één injectie per 2 tot 4 weken. Het is belangrijk dat u uw volgende injectie op tijd krijgt. Als dit niet het geval is kunnen de klachten na enige tijd terugkomen. Daarom moet u altijd een volgende afspraak maken met uw arts.

De behandeling met Fluanxol Depot is een onderhoudsbehandeling en kan zeer langdurig zijn.

Uw arts zal bepalen hoe lang de behandeling noodzakelijk is.

Ouderen patiënten (ouder dan 65 jaar)
Bij ouderen dient met een lagere dosering te worden begonnen en dient de dosering, indien nodig, langzaam te worden verhoogd. Een halvering van de startdosering is gebruikelijk.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)
Het gebruik van Fluanxol Depot bij kinderen wordt niet geadviseerd.

Patiënten met speciale risico’s

Patiënten met leverklachten krijgen normaal gesproken een relatief lage dosering.

Als u het idee heeft dat het effect van Fluanxol Depot te sterk of te zwak is, bespreek dit met uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Het is belangrijk dat u het geneesmiddel op een regelmatige basis krijgt toegediend, zelfs als u zich helemaal beter voelt. De onderliggende ziekte kan voor een lange tijd aanhouden. Als u te snel stopt, kunnen de symptomen van de ziekte weer terug komen. Uw dokter dient te bepalen hoe lang uw behandeling aanhoudt.

Wat u moet doen als u meer van Fluanxol Depot heeft gebruikt dan u zou mogen Het geneesmiddel zal u worden toegediend door uw arts of verpleegster.

Indien u teveel Fluanxol Depot krijgt toegediend kan u enkele symptomen ondervinden.

Symptomen die u kunt krijgen zijn:
- Slaperigheid
- Bewusteloosheid
- Spierbewegingen of stijfheid
- Toevallen/stuipen (convulsies)
- Verlaagde bloeddruk, zwakke pols, versneld hartritme, bleekheid, rusteloosheid - Hoge of lage lichaamstemperatuur
- Veranderingen in hartritme, zoals een onregelmatig of langzaam hartritme, is gezien wanneer een overdosis van Fluanxol werd ingenomen in combinatie met geneesmiddelen die het hart kunnen beïnvloeden.

Als u stopt met het gebruik van Fluanxol Depot

Stop niet met het gebruik van Fluanxol Depot, tenzij uw dokter aangeeft dit te doen.

Vooral na langdurig gebruik van Fluanxol Depot kunnen er bij plotseling stoppen bewegingsstoornissen (zoals bewegingen met tong of kaak, of vreemde bewegingen met romp of ledematen) optreden, of kunnen bestaande bewegingingsstoornissen verergeren. Bovendien kunnen eventueel ontwenningsverschijnselen optreden, zoals misselijkheid, braken, diarree en zweten.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluanxol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop het gebruik van Fluanxol en neem direct contact op met uw arts:

- Hoge koorts, ongewone stijfheid van uw spieren en bewustzijnsstoornissen, zeker in combinatie met zweten en een versnelde hartslag; deze symptomen kunnen een teken zijn van een zeldzame aandoening genaamd maligne neurolepticasyndroom
dat is gerapporteerd bij het gebruik van verschillende middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte).

- Ongewone bewegingen van de mond en tong; dit kunnen vroege tekenen zijn van een aandoening genaamd tardieve dyskinesie.

- Gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht); uw lever kan zijn aangetast.
De volgende bijwerkingen zijn het sterkst aanwezig in het begin van de behandeling en de meeste nemen af tijdens het vervolg van de behandeling.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
- Slaperigheid, onvermogen om te blijven zitten (acathisie), versterkt of vermindert vermogen om te bewegen (hyper- of hypokinesie)
- Droge mond

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10 patiënten)
- Toename van eetlust, gewichtstoename
- Slapeloosheid, (ernstige) neerslachtigheid (depressie), nervositeit, opwinding,
onrust (agitatie), afname in de zin in vrijen/seks (libido)
- Trillingen/bevingen (tremor), stoornis van spierspanning (dystonia), duizeligheid,hoofdpijn
- Moeite met zien (accomodatiestoornis), abnormaal zicht
- Versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties)
- Moeite met ademhalen (dyspneu)
- Overmatige productie van speeksel, verstopping (obstipatie/constipatie), overgeven, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree, moeite met slikken (dysfagie)
- Overmatig zweten, jeuk (pruritis)
- Spierpijn (myalgie)
- Moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis), achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie)
- Zwakte, krachteloosheid (asthenie), vermoeidheid

Soms voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten)
- Afname van eetlust
- Verwardheid
- Syndroom met de kenmerken van de ziekte van Parkinson (Parkinsonisme),
spraakstoornis, toevallen/stuipen (convulsies)
- Oogbewegingen
- Verlaagde bloeddruk (hypotensie), opvliegers
- Buikpijn, misselijkheid, winderigheid

- Abnormale werking van de lever
- Huiduitslag, overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit),
huidontsteking (dermatitis)
- Spierstijfheid
- Ejaculatiestoornis, erectiestoornis
- Reactie op plaats van injectie
- Agressie
- Aandachtsstoornis
- Geheugenverlies (amnesie)
- Draaien met de ogen
- Pijn in gewrichten (artralgie)

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 patiënten)
- Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte
bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie of neutropenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
- Overgevoeligheid (hypersensitiviteit), ernstige overgevoeligheidsreactie
(anafylactische reactie)
- Verhoogd gehalte van prolactine in het bloed (hyperprolactinemie) wat kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, minder zin in vrijen/seks (afname libido) en melkafscheiding (galactorroe)
- Te hoog suiker gehalte in het bloed (hyperglycemie), abnormale verdraagzaamheid van glucose
- QT verlenging (vertraagd hartritme en veranderingen in uw hartfilm (ECG))
- Borstontwikkeling bij mannen (gynaecomastie), melkafscheiding (galactorroe),
menstruatiestoornis (amenorroe)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
- Ernstige aandoening als gevolg van gebruik van neuroleptica, die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed, verminderd bewustzijn (maligne neurolepticasyndroom). (N.B. Vooral bij begin of verhoging dosering)
- Geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie onbekend):
- Opwinding, onrust (agitatie)
- Acute verwardheid (delirium)
- Slechter zien (door verhoogde druk in het oog)
- Verkleuring van de huid (pigmentatie)
- Aanhoudende, vaak pijnlijke erectie van de penis (priapismus)

Zoals bij andere geneesmiddelen die een zelfde werkingsmechanisme hebben zoals flupentixol (actieve ingrediënt van Fluanxol), zijn er zeldzame meldingen gemaakt van de volgende bijwerkingen:
- Stoornissen in het hartritme ((ventriculaire) aritmieën)
- Torsades de Pointes (een speciale vorm van hartritmestoornis)
- Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
- Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

In sommige zeldzame meldingen kan de stoornis in het hartritme (aritmieën) geleid hebben tot plotselinge dood.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FLUANXOL DEPOT
Normaal gesproken zal uw dokter of verpleegkundige het geneesmiddel voor u bewaren.

Indien u het geneesmiddel thuis bewaart:

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Fluanxol Depot niet meer
na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaar de ampullen in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fluanxol Depot

- Het werkzame bestanddeel is flupentixol (als decanoaat)

- De andere bestanddelen zijn triglycerides.

Hoe ziet Fluanxol Depot er uit en wat is de inhoud van de verpakking Fluanxol Depot wordt verstrekt als 20 mg/ml en 100 mg/ml injectievloeistof.

Omschrijving van de Fluanxol Depot:

- Fluanxol is een heldere, doorzichtige tot lichtgele vloeistof.
Inhoud van de verpakking:
- Fluanxol Depot 20 mg/ml is verkrijgbaar in kleurloze glazen ampullen die 1 ml (20 mg) bevat. De 1 ml ampul is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 en 10 ampullen.
- Fluanxol Depot 100 mg/ml is verkrijgbaar in kleurloze glazen ampullen die 1 ml (100 mg) bevat in verpakkingen van 1 en 10 ampullen.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Lundbeck BV
Herikerbergweg 100
1101 CM Amsterdam
020 - 6971901

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: februari 2011.