Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel,
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Fluimucil inhalatievloeistof en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil inhalatievloeistof gebruikt.
3. Hoe wordt Fluimucil inhalatievloeistof gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Fluimucil inhalatievloeistof?

FL UIMUCIL INHALATIE VLOEISTOF 400 MG /4 ML

* Het werkzame bestanddeel is acetylcysterne, 400 mg/4ml.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumedetaat en gedestilleerd water (oplosmiddel).

Registratiehouder:
Zambon Nederland B.V.
Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

In het register ingeschreven onder RVG 06742.

1. Wat is Fluimucil inhalatievloeistof en waarvoor wordt het gebruikt?

Samenstelling

Fluimucil inhalatievloeistof bevat 100 mg acetylcysteïne per ml. Eén ampul bevat 4 ml en dus 400 mg acetylcysteïne. De oplossing is steriel.

Hoe werkt Fluimucil inhalatievloeistof?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteline.

Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion.

Gluthation vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcystelhe kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe is Fluimucil inhalatievloeistof verpakt?

Fluimucil inhalatievloeistof is verpakt in een kartonnen doos met 60 glazen ampullen. Een EAG-verpakking bevat 50 glazen ampullen.

Iedere ampul bevat 4 ml inhalatievloeistof.

Waarvoor wordt Fluimucil inhalatievloeistof gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil inhalatievloeistof gebruikt

Gebruik Fluimucil inhalatievloeistof niet

* wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysterne.

Wees extra voorzichtig met Fluimucil inhalatievloeistof
* wanneer u astma heeft. Astmapatiënten moeten voorzichtig zijn met inhalatie. Een astma-aanval kan soms optreden. Uw arts kan u in dat geval een geneesmiddel laten gebruiken, dat de luchtwegen verwijdt.

* bij bejaarde en verzwakte patiënten. In het begin van de behandeling kan het oplossen van het slijm in de luchtwegen, vooral bij oudere en verzwakte patiënten, gepaard gaan met een grotere hoeveelheid op te hoesten slijm. Dit neemt gewoonlijk weer af tot dat, bij gereinigde ademhalingswegen, het ophoesten van slijm stopt.

Na tracheale toediening (inhalatie, druppelsgewijs toedienen in de luchtwegen) kan de hoeveelheid losgemaakt slijm in de luchtwegen zo sterk toenemen dat het bij patiënten met een zwakke hoestreflex (bejaarden, verzwakte patiënten) noodzakelijk kan zijn het slijm mechanisch te verwijderen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Acetylcysterne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysterne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteine op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluimucil inhalatievloeistof met andere geneesmiddelen

Fluimucil mag voor het toedienen niet gemengd worden met antibiotica, omdat sommige antibiotica dan door acetylcysterne onwerkzaam worden gemaakt. Het na elkaar toedienen is wel toegestaan omdat het onwerkzaam maken van de antibiotica dan niet meer kan optreden.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Fluimucil inhalatievloeistof gebruikt?

Bij de toediening van de inhoud wordt gebruik gemaakt van een (elektrische) vernevelaar van glas of kunststof, voorzien van een neus- of mondstuk.
De apparatuur dient direct na gebruik met water te worden gereinigd. Bij het openen van de ampul kan u een lichte zwavelgeur ruiken. Dit is normaal en onschadelijk.

Volwassenen . 300 - 2100 mg (3 - 21 ml), elke 2 tot 6 uur,
gewoonlijk 600 - 900 mg (6 - 9 ml) 3 tot 4 maal per dag.

Kinderen . 300 - 600 mg (3 - 6 ml), 2 tot 3 maal per dag.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat de Fluimucil inhalatievloeistof te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

BREEK INSTRUCTIE VOOR DE AMPUL

1.
* Duim bovenop de witte stip
* Ampul in de andere
* hand goed vasthouden.

2.
* Top van de ampul tussen
* duim en gebogen wijsvinger
* met korte knik naar beneden bewegen

.
Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluimucil inhalatievloeistof heeft gebruikt: Inname van een overdosering acetylcysteïne zal in de meeste gevallen als dit aanleiding geeft tot klachten, braken veroorzaken.

Wanneer u teveel Fluimucil inhalatievloeistof heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Fluimucil inhalatievloeistof te gebruiken: Neem nooit een dubbele dosis Fluimucil inhalatievloeistof om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluimucil inhalatievloeistof bijwerkingen veroorzaken.

In zeldzame gevallen kan irritatie van de mond of luchtwegen voorkomen. Bij toediening via de luchtpijp (tracheaal) kan een vernauwing van de luchtpijp, een loopneus of ontsteking van het mondslijmvlies optreden.

Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fluimucil inhalatievloeistof?

Fluimucil inhalatievloeistof buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Fluimucil inhalatievloeistof moet in de originele verpakking bewaard worden. Geen speciale bewaartemperatuur is vereist. Een geopende ampul mag binnen 24 uur worden gebruikt, mits bewaard bij 2-8 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Fluimucil inhalatievloeistof niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp", maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2002.