Bijsluiter

GLAUCOCARE

oogdruppels

SAMENSTELLING

Glaucocare oogdruppels bevatten, na oplossing met het oplosmiddel : aceclidinehydrochloride 20 mg/ml als werkzaam bestanddeel, thiomersal 0,05 mg/ml als conserveermiddel en als hulpstoffen borax, boorzuur en water voor injecties.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Glaucocare oogdruppels worden geleverd in een doos met één flacon met het werkzaam bestanddeel in gevriesdroogde vorm en één flacon met 10 ml oplosmiddel.

GENEESMIDDELENGROEP

Dit middel behoort tot de groep van pupilvernauwende oogdruppels.

NAAM VAN DEGENE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Bournonville-Pharma B.V.
Haagsemarkt 1
4813 BA BREDA

IN HET REGISTER INGESCHREVEN

Glaucocare oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 05357.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Verhoogde inwendige oogboldruk, bij een z.g. open kamerhoek (glaucoom), een diagnose welke door uw oogarts wordt gesteld.

GEVALLEN WAARIN HET GENEESMIDDEL NIET MOET WORDEN GEBRUIKT

Aandoeningen waarbij een vernauwing van de pupil niet gewenst is, zoals bij een acute ontsteking van het regenboogvlies (iris) en het z.g. straalvormige lichaam van het oog (corpus ciliaire).

Aandoeningen van het netvlies waarbij een netvliesloslating niet is uitgesloten. Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product.

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Over het gebruik van aceclidine bij lokale toepassing bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid voor de vrucht te kunnen beoordelen. Over de effecten in dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Het is evenmin bekend of aceclidine bij oogheelkundige toepassing via de moedermelk wordt uitgescheiden. Aangezien dit met veel geneesmiddelen wel het geval is, wordt de nodige voorzichtigheid tijdens de periode van borstvoeding aanbevolen.

Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen (pupilvernauwing) kunnen Glaucocare oogdruppels hinderlijke gevolgen hebben voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE VORMEN VAN WISSELWERKING

De werking van pupilverwijdende oogdruppels kan verminderd worden bij gelijktijdig gebruik van Glaucocare oogdruppels.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Ter voorkoming van een opname van het geneesmiddel in de bloedsomloop verdient het aanbeveling om na toediening de traankanaaltjes in de binnenooghoek tegen de neus even aan te drukken.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met aanvallen van benauwdheid door ontstekingen van het slijmvlies van de luchtpijpvertakkingen, abnormaal vertraagde hartslag, aandoeningen van de kransslagader en prostaatvergroting.
Licht uw arts in als u/uw kind bekende allergieën heeft.
Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen (pupilvernauwing) kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (b.v. lezen, autorijden).
De mogelijkheid bestaat dat het werkzaam bestanddeel van het product wordt opgenomen in zachte contactlenzen en de lenzen minder goed verdragen worden. Tevens bestaat er gevaar voor lenstroebeling. Daarom wordt geadviseerd de lenzen pas minimaal 20 minuten na het indruppelen weer te plaatsen.

Bewaar dit geneesmiddel buiten bereik van kinderen.

DOSERING

De dosering wordt door uw arts vastgesteld. In het algemeen drie maal daags één druppel.

WIJZE VAN GEBRUIK

Glaucocare oogdruppels worden geleverd in een flacon met gevriesdroogde stof, welke voor het gebruik opgelost dient te worden met het bijgeleverde oplosmiddel.

Wanneer dit nog niet door uw apotheker is gedaan, gaat u als volgt te werk :
De aluminium capsule van het bruine flesje verwijderen door aan het lipje te trekken. De aluminium capsule van het witte flesje, wat het oplosmiddel bevat, verwijderen door aan het lipje te trekken.
Het oplosmiddel in het bruine flesje laten vloeien.
De druppelaar voorzichtig uit de koker halen en op het bruine flesje bevestigen. Goed schudden.
- De flacon is nu klaar voor gebruik. Door zachtjes in de onderzijde van de druppelaar (A) te drukken, zal de gewenste oogdruppel worden gevormd.
Na gebruik het flesje weer sluiten met het dopje (B)
Bij het indruppelen het hoofd enigszins naar achteren buigen en omhoog kijken.
Trek nu met de wijsvinger van uw vrije hand het onderste ooglid wat omlaag en naar voren, zodat een zakje (= conjunctivaal zak) ontstaat. Druppel hierin voorzichtig door een lichte druk op de druppelaar het voorgeschreven aantal druppels.
Voorkom aanraking van oog en ooglid met de punt van de druppelaar.

Ter voorkoming van een opname van het geneesmiddel in de bloedsomloop verdient het aanbeveling om onmiddellijk na toediening de traankanaaltjes, in de binnenooghoek tegen de neus even aan te drukken.

DUUR VAN DE BEHANDELING

De duur van de behandeling zal door uw behandelend arts worden vastgesteld.

OVERDOSERING

Houdt u zich aan de door de arts voorgeschreven dosering. Mocht deze overschreden worden dan kunnen verschillende symptomen optreden, zoals tranenvloed, gezichtsstoornissen, verwijding van de bloedvaten in het oogbindvlies.
De behandeling hiervan zal in eerste instantie bestaan uit overvloedig spoelen van het oog met lauw water.
Wendt u zich echter zo spoedig mogelijk tot uw arts. Indien dit middel per ongeluk via de mond is ingenomen, kunnen geactiveerde kool (adsorbens) en natriumsulfaat (laxans) worden toegediend.
Bij een ernstige overdosering zal de behandeling geschieden door de medische professie, en bestaan uit het geven van een middel met tegenovergestelde werking en een verdere behandeling ter bestrijding van de symptomen.
Wendt u echter zo spoedig mogelijk tot uw arts, waarbij het raadzaam is een verpakking van dit product mee te brengen.

VERDERE AANWIJZINGEN

Het regelmatig vergeten van het toedienen van de uw voorgeschreven dosering van het geneesmiddel kan ernstige gevolgen hebben voor uw aandoening. Raadpleeg uw behandelend arts.

BIJWERKINGEN

Branderig gevoel in het oog, loopneus, niezen, roodheid van het oogbindvlies en speekselvloed kunnen voorkomen. Stoornissen in de accommodatie (het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te kunnen zien door het boller of minder bol worden van de ooglens), pupilvernauwing (zie rubriek « Geneesmiddelengroep o), hoofdpijnklachten en overgevoeligheidsreacties. Bij pupilvernauwende middelen wordt in zeldzame gevallen een netvliesloslating gezien.

Algemene lichamelijke reacties, als gevolg van opname van het werkzame bestanddeel in de algemene circulatie treden zelden op. Meestal is er dan sprake van een overdosering. Dit geneesmiddel bevat thiomersal als conserveermiddel en het is mogelijk dat u/uw kind hierdoor een allergische reactie zal ondervinden.
Indien u bovenstaande bijwerkingen als ernstig ervaart of last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, adviseren wij u uw arts te raadplegen.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Glaucocare oogdruppels zijn in ongeopende flacons 3 jaar houdbaar bij kamertemperatuur (15-25 °C) .
De gerede oplossing is één maand houdbaar bij bewaring bij kamertemperatuur (15-25 °C). De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter : « Niet te gebruiken na : » of « Exp.: ».

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN