Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Glucobay eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Glucobay® 50
Glucobay° 100
tabletten

Samenstelling

Glucobay is een geneesmiddel in de vorm van een tablet.

De werkzame stof is acarbose.

Glucobay 50 bevat 50 mg acarbose per tablet. Glucobay 100 bevat 100 mg acarbose per tablet.

Verder bevatten de tabletten de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, coloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat en maïszetmeel.

Verpakkingen

Glucobay 50 en Glucobay 100 zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 30 tabletten (2 doordrukstrips à 15 tabletten) of 120 tabletten (8 doordrukstrips à 15 tabletten).

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666.

Glucobay 50 is in het register ingeschreven onder RVG 12604. Glucobay 100 is in het register ingeschreven onder RVG 12605.

Waarvoor wordt Glucobay gebruikt?

Werking

Glucobay tabletten bevatten de werkzame stof acarbose.

Acarbose behoort tot een groep van stoffen bekend als a-glucosidaseremmers.

a-Glucosidasen zijn darm-enzymen die betrokken zijn bij de splitsing van bepaalde suikers. Acarbose remt deze darm-enzymen, waardoor de vertering van koolhydraten tot glucose vertraagt. Hierdoor komt glucose langzamer vrij en vindt de opname van glucose vanuit de darm in het bloed meer geleidelijk plaats. Als gevolg hiervan stijgt het glucosegehalte in het bloed na het eten minder sterk.

Toepassing

Bij u is suikerziekte (niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitis) geconstateerd. Dieet en behandeling met andere bloedsuikerverlagende middelen hebben bij u nog niet voldoende resultaat opgeleverd. Uw arts heeft nu ook Glucobay voorgeschreven om het glucosegehalte in uw bloed op een constanter peil te houden.

Wat moet u weten voordat u Glucobay gebruikt?

Gebruik Glucobay niet:

* bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof acarbose of andere bestanddelen van het product.
* als u zwanger bent
* als u jonger bent dan 18 jaar.
Als u denkt dat één van de bovengenoemde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Glucobay:

* als u chronische darmstoornissen hebt, waarbij de vertering in de darm en de opname vanuit de darm duidelijk is verstoord
* als u een darmaandoening hebt, die kan verergeren door toegenomen gasvorming in de dikke darm
* als u ernstige problemen heeft met uw nieren
Bij een van de controlebezoeken na de eerste 6-12 maanden van de behandeling kan de arts een bloedonderzoek verrichten voor de bepaling van bepaalde lever-enzymwaarden.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden is geweest. Het kan zijn dat uw arts u vaker laat terugkomen voor controle.

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt

Als u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Vertel daarom uw arts of u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Laat uw arts vooral weten of u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

* Sulfonylureumderivaat, metformine of insuline (andere middelen tegen suikerziekte). Wanneer u Glucobay krijgt naast een ander middel tegen suikerziekte kan het bloedsuikergehalte te laag worden (hypoglykemie). Wanneer dit het geval is, moet u druivensuiker (dus geen gewone suiker) nemen om dit snel op te heffen. Gewone suiker wordt namelijk te langzaam omgezet in glucose tijdens een Glucobay behandeling. Heel zelden kan hypoglykemie leiden tot shock.
* Colestyramine (bepaald cholesterolverlagend middel)
* Middelen die delen van de darminhoud binden
* Spijsverteringbevorderende middelen
* Laxeermiddelen. Wanneer u Glucobay krijgt en u gebruikt al een laxeermiddel, kan het noodzakelijk zijn dat de dosering van het laxeermiddel wordt verlaagd.
* Digoxine (een hartversterkend middel)
* Andere geneesmiddelen. Glucobay kan diarree veroorzaken. Hierdoor kan de
opname van andere geneesmiddelen in de dikke darm worden verstoord.
In deze gevallen kan aanpassing van de dosis of extra controle nodig zijn. Volg de instructies van uw arts of apotheker nauwkeurig op.
Gebruik van Glucobay in combinatie met voedsel en drank
Gebruik van gewone suiker (biet- en rietsuiker) en voedingsmiddelen die gewone suiker bevatten tijdens behandeling met Glucobay kan leiden tot buikklachten en soms zelfs diarree. Dit is een gevolg van de vertraagde koolhydraatvertering en daardoor toegenomen gisting.

Bij zwangerschap

Glucobay mag niet worden gebruikt als u zwanger bent. Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent, neem dan direct contact op met uw arts.

Bij borstvoeding

Het wordt afgeraden om Glucobay te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, omdat acarbose (het werkzame bestanddeel van Glucobay) in de moedermelk terecht kan komen.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines
Het is niet waarschijnlijk dat het reactievermogen door Glucobay nadelig wordt beïnvloed.

Hoe moet Glucobay worden gebruikt?

Dosering

In het algemeen zal de arts driemaal daags één tablet van 50 mg oplopend tot een gemiddelde dosering van driemaal daags één tablet van 100 mg voorschrijven. De maximale dosering is driemaal daags twee tabletten van 100 mg. De arts zal bepalen wat de beste dosering voor u is.

Neem niet meer of minder tabletten in dan voorgeschreven!

Duur van de behandeling

Glucobay is bedoeld voor langdurig gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Neem de tabletten vlak vóór of aan het begin van de maaltijd in; ze kunnen ofwel in het geheel met wat drinken worden doorgeslikt of met de eerste happen worden fijngekauwd en doorgeslikt.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Glucobay in te nemen?

Wanneer u een dosis hebt overgeslagen, neem aan geen extra tablet(ten) in, maar ga gewoon door met de voorgeschreven dosering.

Wat moet u doen wanneer u extra tabletten Glucobay hebt ingenomen?

Mocht u per ongeluk meer tabletten hebben ingenomen zonder gelijktijdig gebruik van suikerhoudend eten en/of drinken, dan zijn er geen bijzondere klachten te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u extra tabletten Glucobay én suikerhoudend eten en/of drinken hebt ingenomen?

Mocht u per ongeluk meer tabletten ingenomen hebben samen met suikerhoudend voedsel en/of drinken dan kunnen de bijwerkingen opgeblazen gevoel, winderigheid en darmkrampen in versterkte mate optreden.

Neem in beide gevallen de eerstkomende 4-6 uur geen suikerhoudend eten of drinken en neem contact op met uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Glucobay wordt gestopt

Wanneer u de behandeling met Glucobay afbreekt, kan het glucosegehalte in uw bloed stijgen. Raadpleeg a.u.b. uw arts wanneer u voortijdig de behandeling met Glucobay wilt beëindigen. Onderbreek nooit zelf de behandeling!

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Glucobay?

Zoals alle geneesmiddelen kan Glucobay bijwerkingen veroorzaken.
* De bijwerking die zeer vaak (bij meer dan 10% van de patiënten) optreedt is: winderigheid.
* Vaak (bij 1-10% van de gebruikers) komen voor: diarree en buikpijn.
* Soms (tussen de 0,1 en 1%) komt voor: misselijkheid
* Zeer zelden (bij minder dan 0,01%) zijn als bijwerking gemeld:

* overgevoeligheidsreacties op de huid, zoals huiduitslag, roodheid en galbulten
* oedeem (vochtophoping)
- belemmering van de darmpassage
* leverontsteking (incidenteel heel ernstig, met fatale afloop), leverontsteking met geelzucht, of geelzucht met daarmee samenhangend beschadiging van de lever.

Wanneer u Glucobay gebruikt, wordt de ontlasting vaak wat dunner en kan er diarree ontstaan, vooral wanneer de dosering te hoog is of wanneer gelijktijdig suiker (biet- of rietsuiker) wordt gebruikt. Deze bijwerkingen zijn meestal wel te verdragen en nemen in de loop van de eerste weken tot maanden af.

Wanneer u zich niet houdt aan het voorgeschreven dieet kunnen de bijwerkingen versterkt optreden. Wanneer het voorgeschreven dieet wel wordt nageleefd en er doen zich toch ingewandstoornissen voor, dan zal uw arts de dosering tijdelijk of blijvend verlagen.

Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt die hierboven niet is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Glucobay bewaren?

* Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!

* Bewaar Glucobay tabletten in de originele verpakking.
* Niet boven 25°C bewaren.
* Haal de tabletten pas vlak vóór gebruik uit de doordrukstrip.
* Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum. Breng tabletten waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. De tabletten zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast in: Juni 2004

N.B.:
Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs niet als iemand dezelfde ziekte heeft als u.