Bijsluiter Glucobay 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Glucobay en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Glucobay gebruikt
3. Hoe wordt Glucobay gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glucobay
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS GLUCOBAY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Werking
Glucobay tabletten bevatten de werkzame stof acarbose. Acarbose behoort tot een groep van stoffen bekend als remmers van a-glucosidase. a-Glucosidasen zijn enzymen in de darmen die betrokken zijn bij de splitsing van bepaalde suikers (poly-, oligo- en disacchariden). Door het remmen van deze enzymen vertraagt acarbose de vertering van deze suikers tot glucose. Hierdoor komt glucose langzamer vrij en vindt de opname van glucose vanuit de darm in het bloed meer geleidelijk plaats. Als gevolg hiervan stijgt het glucosegehalte in het bloed na het eten minder sterk.

Toepassing
Bij u is suikerziekte (diabetes mellitus type II) geconstateerd. Dieet en behandeling met andere bloedsuikerverlagende middelen hebben bij u nog niet voldoende resultaat opgeleverd. Uw arts heeft nu ook Glucobay voorgeschreven om het glucosegehalte in uw bloed op een constanter peil te houden.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GLUCOBAY GEBRUIKT

Gebruik Glucobay niet:
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame stof acarbose of voor één van de andere bestanddelen van Glucobay (zie rubriek 6 ‘Aanvullende informatie’).
Als u denkt dat dit op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Glucobay:
• als u chronische darmstoornissen hebt, waarbij de vertering in de darm en de opname vanuit de darm duidelijk is verstoord
• als u een darmaandoening hebt, die kan verergeren door toegenomen gasvorming in de dikke darm
• als u ernstige problemen heeft met uw nieren
• als u last krijgt van een te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie). Glucobay veroorzaakt zelf geen hypoglykemie, maar als het is voorgeschreven samen met andere middelen tegen diabetes kan dit toch gebeuren. Gewone suiker wordt langzamer afgebroken als u Glucobay gebruikt. Daarom kunt u geen gewone suiker gebruiken tegen een hypoglykemie. Gebruik in plaats daarvan druivensuiker. (Zie ook “Acarbose kan effect hebben op de werking van de volgende middelen”.)
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden is geweest. Het kan zijn dat uw arts u vaker laat terugkomen voor controle.
Bij één van de controlebezoeken na de eerste 6-12 maanden van de behandeling kan de arts een bloedonderzoek verrichten voor de bepaling van bepaalde leverenzymwaarden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op Glucobay of beïnvloed worden door Glucobay. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Vertel het uw arts of apotheker als u één van de volgende middelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt.

De volgende middelen kunnen effect hebben op de werking van acarbose
• Colestyramine (bepaald cholesterolverlagend middel)
• Middelen die de darminhoud dikker maken
• Middelen die de spijsvertering bevorderen
De werking van acarbose kan er mogelijk door worden verzwakt.
Acarbose kan effect hebben op de werking van de volgende middelen:
• Sulfonylureumderivaat, metformine of insuline (andere middelen tegen suikerziekte).

Wanneer u Glucobay gebruikt naast een ander middel tegen suikerziekte kan het bloedsuikergehalte te laag worden (hypoglykemie). Wanneer dit het geval is, moet u druivensuiker (dus geen gewone suiker) nemen om dit snel op te heffen. Gewone suiker wordt namelijk te langzaam omgezet in glucose tijdens een Glucobay behandeling. Verder kan verlaging van de dosis van het sulfonylureumderivaat, metformine of insuline nodig zijn. Heel zelden kan hypoglykemie leiden tot shock.
• Laxeermiddelen. Wanneer u Glucobay gebruikt en u gebruikt al een laxeermiddel, kan het noodzakelijk zijn dat de dosering van het laxeermiddel wordt verlaagd.
• Digoxine (een hartversterkend middel). Het kan nodig zijn de digoxinedosis aan te passen.
• Andere geneesmiddelen. Glucobay kan diarree veroorzaken. Hierdoor kan de opname van andere geneesmiddelen in de dikke darm worden verstoord.
In deze gevallen kan aanpassing van de dosis of extra controle nodig zijn. Volg de instructies van uw arts of apotheker nauwkeurig op.


Gebruik met voedsel en drank
Gebruik van gewone suiker (biet- en rietsuiker) en voedingsmiddelen die gewone suiker bevatten tijdens behandeling met Glucobay kan leiden tot buikklachten en soms zelfs diarree. Dit is een gevolg van de vertraagde koolhydraatvertering en daardoor toegenomen gisting.


Zwangerschap en borstvoeding
Glucobay mag niet worden gebruikt als u zwanger bent. Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent, neem dan direct contact op met uw arts.
Het wordt afgeraden om Glucobay te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, omdat acarbose (het werkzame bestanddeel van Glucobay) in de moedermelk terecht kan komen.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat het reactievermogen door Glucobay nadelig wordt beïnvloed.


3. HOE WORDT GLUCOBAY GEBRUIKT
Dosering
Volg bij het gebruik van Glucobay nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen is driemaal daags één tablet van 50 mg oplopend tot een gemiddelde dosering van driemaal daags één tablet van 100 mg. De maximale dosering is driemaal daags twee tabletten van 100 mg. De arts zal bepalen wat de beste dosering voor u is.
De veiligheid en de werkzaamheid van acarbose zijn niet vastgesteld bij patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Duur van de behandeling
Glucobay wordt langdurig gebruikt. Gebruiksaanwijzing
Neem de tabletten vlak vóór of aan het begin van de maaltijd in; ze kunnen ofwel in het geheel met wat drinken worden doorgeslikt of met de eerste happen worden fijngekauwd en doorgeslikt.
De aanbevolen dosering van de behandeling moeten niet overschreden worden.
Wat moet u doen wanneer u meer van Glucobay heeft ingenomen dan u zou mogen?
Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen zonder gelijktijdig gebruik van suikerhoudend eten en/of drinken, zijn er geen bijzondere klachten te verwachten. Neem de eerstkomende 4-6 uur geen suikerhoudend eten of drinken.


Wat moet u doen wanneer u meer van Glucobay heeft ingenomen dan u zou mogen en tegelijkertijd suikerhoudend eten en/of drinken ?
Vertel het direct aan uw arts als u meer dan het voorgeschreven aantal tabletten van Glucobay heeft ingenomen en tegelijkertijd suikerhoudend eten en/of drinken heeft gebruikt. In dat geval kunnen de bijwerkingen opgeblazen gevoel, winderigheid en darmkrampen in versterkte mate optreden.
Neem de eerstkomende 4-6 uur geen suikerhoudend eten of drinken.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucobay in te nemen
Wanneer u een dosis hebt overgeslagen, neem dan geen extra tablet(ten) in, maar ga gewoon door met de voorgeschreven dosering.Als u stopt met het gebruik van Glucobay
Wanneer u stopt met het gebruik van Glucobay, kan het glucosegehalte in uw bloed stijgen. Raadpleeg uw arts wanneer u voortijdig de behandeling met Glucobay wilt beëindigen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Glucobay bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen tijdens behandeling met Glucobay. Bij de evaluatie van de bijwerkingen is gebruik gemaakt van de volgende frequentieindeling:
Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak: bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten
Soms: bij meer dan 1 op de 1.000 maar minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Niet bekend: laag aantal van bepaalde bloedcellen die nodig zijn voor de bloedstolling (bloedplaatjes, trombocyten)

Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend: allergische reactie op de huid, zoals huiduitslag, roodheid en galbulten

Bloedvataandoeningen
Zelden: vochtophoping (oedeem)

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak: winderigheid
Vaak: diarree, buikpijn
Soms: misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de
bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
Niet bekend: plotselinge (gedeeltelijke) afsluiting van de darmpassage (ileus/subileus), gas in de darmwand (pneumatosis cystoidis intestinalis)

Lever- en galaandoeningen
Soms: voorbijgaande toename van bepaalde leverenzymen
Zelden: geelzucht
Niet bekend: leverontsteking (hepatitis)
Wanneer u Glucobay gebruikt, wordt de ontlasting vaak wat dunner en kan er diarree ontstaan, vooral wanneer de dosering te hoog is of wanneer gelijktijdig suiker (biet- of rietsuiker) wordt gebruikt. Deze bijwerkingen zijn meestal wel te verdragen en nemen in de loop van de eerste weken tot maanden af.
Wanneer u zich niet houdt aan het voorgeschreven dieet kunnen de bijwerkingen versterkt optreden. Wanneer het voorgeschreven dieet wel wordt nageleefd en er doen zich toch darmstoornissen voor, kan uw arts de dosering tijdelijk of blijvend verlagen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U GLUCOBAY
• Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!
• Bewaar Glucobay tabletten in de originele verpakking.
• Bewaren beneden 25 °C.
• Haal de tabletten pas vlak vóór gebruik uit de doordrukstrip.
• Gebruik Glucobay niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de strip na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met de medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Glucobay
Het werkzame bestanddeel is acarbose. Glucobay 50 mg en 100 mg tabletten bevatten resp. 50 en 100 mg acarbose per tablet.
De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat en maïszetmeel.

Hoe ziet Glucobay er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De Glucobay 50 mg tabletten zijn rond en wit tot geelachtig van kleur met aan de ene zijde “G 50” en aan de andere zijde het Bayerkruis. De Glucobay 100 mg tabletten zijn langwerpig en wit tot geelachtig van kleur met aan de ene zijde “G breukgleuf 100” en aan de andere zijde alleen een breukgleuf.
De Glucobay 50 mg tabletten en Glucobay 100 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 30 tabletten (2 doordrukstrips à 15 tabletten) of 120 tabletten (8 doordrukstrips à 15 tabletten).


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666

Fabrikant:
Bayer HealthCare AG,
D-51368 Leverkusen,
Duitsland


Voor inlichtingen:
Bayer B.V., divisie Bayer Schering Pharma,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht,
tel. 0297 280666


Glucobay 50 mg tabletten en Glucobay 100 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder resp. RVG 12604 en RVG 12605.


Deze bijsluitertekst is voor de laatste keer goedgekeurd in: juli 2008