BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

HEPARINE LEO 5.000 I.E./ml, oplossing voor injectie
Heparine Natrium

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Heparine LEO en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Heparine LEO gebruikt
3. Hoe wordt Heparine LEO gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Heparine LEO
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS HEPARINE LEO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Heparine LEO is een oplossing voor injectie die wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels in aders en slagaders te verhinderen en om de verspreiding van bestaande bloedklonters te voorkomen. Het wordt ook gebruikt bij vervanging van de nierfunctie door een kunstnier of bij hartchirurgie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HEPARINE LEO GEBRUIKT
Gebruik Heparine LEO niet

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor heparine of voor één van de andere bestanddelen van Heparine LEO.
• Bij bloedingen
• Bij neiging tot bloeding door stollingsstoornissen of door vermindering van het aantal bloedplaatjes, tenzij die gepaard gaan met bloedstolling binnen in de bloedvaten.
• Bij een verlaagd aantal bloedplaatjes, veroorzaakt door heparine
• Bij zeer hoge ongecontroleerde bloeddruk
• Bij bloedverlies uit het maag-darmkanaal
• Bij kwaadaardige tumoren
• Bij maag- en darmzweren
• Bij bacteriële infecties van de binnenhartwand
• Bij verwonding of heelkundige ingreep van de hersenen, het ruggenmerg,
• het oog of het oor
• Bij hersen- of netvliesbloeding
• Bij ruggenprik
• Bij lokale verdoving of verdoving d.m.v. ruggenprik
• Bij drainage van maag en dunne darm
• Bij aandoeningen van het netvlies veroorzaakt door hoge bloeddruk of suikerziekte
• Bij gevaar op vruchtafdrijving
• Bij ernstige nier- of leverinsufficiëntie
• Bij zwangere vrouwen die een ruggenprik krijgen tijdens de bevalling
• Bij patiënten die behandeld worden met heparine is plaatselijke verdoving in geval van chirurgische ingrepen niet toegestaan.

Wees extra voorzichtig met Heparine LEO
• Heparine LEO kan een bloeding veroorzaken
• Heparine LEO kan een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) veroorzaken
• Als u een verhoogd risico op bloedingscomplicaties heeft.
• Als u lijdt aan hoge bloeddruk
• Als u last heeft of last gehad heeft van nier- of leverstoornissen
• Als u lijdt aan suikerziekte , een voorafbestaande lage zuurgraad van het bloed (metabole acidose), een verhoogd kaliumgehalte in het bloed en bij het gebruik van kaliumbesparende geneesmiddelen.
• Als u een chiriurgische ingreep moet ondergaan, in het bijzonder een operatie aan de prostaat, lever of galwegen, informeer dan uw dokter dat u behandeld wordt met dit geneesmiddel
• Als u een verdoving door middel van een ruggenprik of een ruggenmergpunctie moet ondergaan, informeer dan uw dokter dat u behandeld wordt met dit geneesmiddel. Als u rugpijn, een doof gevoel of een gevoel van zwakte in de benen ervaart , of een verstoring in de werking van uw darmen of uw blaas, waarschuw dan onmiddellijk uw dokter.
• Als u een injectie in een spier gaat krijgen, informeer dan uw dokter dat u behandeld wordt met dit geneesmiddel
• Bij koorts, een hartinfarct, of een longembolie (een bloedstolsel in de longen) informeer dan uw dokter dat u behandeld wordt met dit geneesmiddel
• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor dierlijke eiwitten, omdat heparine van dierlijke oorsprong is.

Om bloedingen te vermijden mogen geen geneesmiddelen in de spieren worden toegediend gedurende een behandeling met heparine.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening met stoffen die het samenklonteren van bloedplaatjes tegengaan, o.a. acetylsalicylzuur, dipyridamol, coumarine-derivaten (vitamine K anatgonisten, zoals Warfarin) of met geneesmiddelen die maagzweren kunnen veroorzaken, zoals bijnierschorshormonen (corticosteroïden) en ontstekingsremmende geneesmiddelen, in het bijzonder salicylaten, fenylbutazon.

Schildklieronderzoek kan worden beïnvloed.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Gedurende de behandeling geen andere geneesmiddelen innemen zonder medisch advies. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Heparine LEO met voedsel en drank
Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Neem bij zwangerschap contact op met uw arts
Indien nodig mag onder strikt medisch advies Heparine LEO gebruikt worden gedurende deze perioden.
Heparine LEO wordt niet uitgescheiden in de moedermelk.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard en het toepassingsgebied van het product valt beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Heparine LEO

Heparine LEO bevat benzylalcohol (10 mg/ml). Niet te gebruiken bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen.

3. HOE WORDT Heparine LEO GEBRUIKT

Heparine LEO 5.000 I.E./ml wordt toegediend via een ader (intraveneus).

De toe te dienen dosis moet door de arts bepaald worden.
De dosering dient individueel te worden aangepast aan de patiënt en de indicatie. De gebruikelijke dosis is :

• Bij het verhinderen van de vorming van bloedstolsel en de verspreiding ervan:
In de ader : begindosis 5.000 I.E., gevolgd door 20.000 - 40.000 I.E. per 24 uur in glucose 5% of NaCl 0,9% (15-25 I.E. per kg lichaamsgewicht per uur). De behandeling dient te worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld op geleide van stollingsonderzoek of heparinebepaling. Onderhuids Na-zout : Onderhuids 2.500 I.E. per 10 kg lichaamsgewicht elke 12 uur, eventueel voorafgegaan door een oplaaddosis van 5.000 I.E. in de aders.

• Bij dialyse en open-hartchirurgie:
bij dialyse : begindosis 1.250-3.750 I.E., afhankelijk van het lichaamsgewicht, gevolgd door 1.200 I.E. per uur;
bij open-hartchirurgie: 300 I.E. per kg lichaamsgewicht bij operaties die korter duren dan 2 uur, bij langer durende operaties anderhalf maal deze dosering.

• Bij algehele stolling in de bloedvaten:
10.000-20.000 I.E. in de aders per 24 uur in glucose 5% of NaCl 0,9% (7-15 I.E. per kg lichaamsgewicht per uur).
Duur van de behandeling
De behandeling wordt door de arts gecontroleerd op geleide van stollingsonderzoek.

Volg bij het gebruik van Heparine LEO nauwgezet het advies uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Wat u moet doen als er meer van Heparine LEO is toegdiend dan zou mogen
Bij gebruik van te hoge doses kunnen bloedingen optreden. Bij lichte bloedingen is het voldoende de behandeling met heparine stop te zetten.

Bij ernstige bloedingen kan men als antigif protaminesulfaat toedienen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Heparine LEO bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
- Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
- Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
- Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100
patiënten)
- Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000
patiënten)
- Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

• Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Vaak: Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)

• Huid- en onderhuidaandoeningen Soms: Uitslag, jeuk, netelroos, haaruitval Zelden: Huidnecrose

• Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Soms: Osteoporose werd gerapporteerd in relatie met lange termijn heparine behandeling.

• Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zelden: Verlaagde productie van het bijnierschorshormoon aldosteron (vooral bij patiënten met een verminderde nierfunctie en suikerziekte).

• Bloedvataandoeningen
Vaak: Bloeduitstortingen
In uitzonderlijke gevallen werden vaatkrampen beschreven.

• Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: Plaatselijke irritatie ter hoogte van de injectieplaats (bloeduitstortingen)

• Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: Allergische reacties (roodheid van de huid, bronchiaal astma, koorts) Zeer Zelden: Plotselinge vermindering van de bloeddruk (collaps)

• Lever- en galaandoeningen
Vaak: Afwijkende levertesten, meestal omkeerbaar na het stopzetten van de medicatie

• Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zeer zelden: Aanhoudende pijnlijke erectie

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HEPARINE LEO
3 jaar houdbaar.

Bewaren beneden 25°C.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Heparine LEO niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Gebruik Heparine LEO niet als u merkt dat de injectievloeistof niet helder is.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Heparine LEO

- Het werkzaam bestanddeel is Heparine Natrium.
Heparine LEO 5.000 I.E./ml, oplossing voor injectie: Iedere injectieflacon (5 ml) bevat 25.000 Heparine Natrium I.E.

- De andere bestanddelen zijn:
Benzyl Alcohol - Methyl parahydroxybenzoaat - Propylparahydroxybenzoaat - Natrium citraat dihydraat - Natrium Chloride – Water voor injectie.

Hoe ziet Heparine LEO er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Heparine 5.000 I.E./ml, oplossing voor injectie. Doos met 5 en 50 injectieflacons van 5 ml met een heldere, kleurloze tot strokleurige vloeistof.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
LEO Pharma B.V.
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda
Tel.: 076 548 27 27
leo-pharma.nl@leo-pharma.com

RVG 01372

Fabrikant:
LEO Pharmaceutical Products Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in april 2008