BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Hibicet verdunning, oplossing voor cutaan gebruik (5 mg/ml en 0,15 mg/ml)
cetrimide en chloorhexidinegluconaat


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Hibicet verdunning zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Hibicet verdunning en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Hibicet verdunning gebruikt
3. Hoe wordt Hibicet verdunning gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hibicet verdunning
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS HIBICET VERDUNNING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Hibicet verdunning is een steriele, gebruiksklare waterige oplossing voor uitwendig gebruik die als ontsmettingsmiddel kan worden toegepast bij o.a.
• het reinigen en desinfecteren van grote, beschadigde huidoppervlakken
• behandeling van ongevalsverwondingen en brandwonden
• reiniging en desinfectie van de uitwendige geslachtsdelen tijdens de geboorte
• het reinigen van de huid rondom de plaats waar geopereerd is alvorens het verband wordt aangelegd.
De chloorhexidine in Hibicet verdunning maakt een grote groep bacteriën, schimmels en gisten onschadelijk. Het geneest echter niet de aandoeningen die door deze bacteriën, schimmels en gisten worden veroorzaakt. De cetrimide in Hibicet verdunning heeft naast een ontsmettende werking ook een reinigend effect.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HIBICET VERDUNNING GEBRUIKT
Gebruik Hibicet verdunning niet ....
• wanneer u overgevoelig bent voor cetrimide of chloorhexidinegluconaat of voor een van de andere bestanddelen (hulpstoffen) van de verdunning..

Wees extra voorzichtig met Hibicet verdunning ....
• wanneer u Hibicet verdunning in de buurt van uw ogen en/of oren gebruikt. Mocht de oplossing toch in ogen of oren terecht komen dan moet u deze onmiddellijk en grondig met water uitspoelen. Contact met hersenvlies en hersenweefsel moet eveneens worden vermeden.
• in lichaamsholten zoals in de oren of in de anus. Het inbrengen via de anus, bijvoorbeeld als zeepklysma, kan tot zeer ernstige en levensbedreigende complicaties leiden.

Hibicet verdunning mag niet worden geinjecteerd.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Van Hibicet verdunning zijn echter geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Gebruik Hibicet verdunning echter niet in combinatie met andere middelen om de huid schoon te maken zoals bijvoorbeeld (vloeibare) zeep.
Indien geweven goed (zoals linnen) in contact is geweest met een chloorhexidine bevattende oplossing, moet bleken met chloorbevattende middelen worden vermeden omdat hierdoor bruine, niet verwijderbare vlekken kunnen ontstaan. Bleken met perboraat veroorzaakt deze vlekken niet.
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.


Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Hibicet verdunning kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Hibicet verdunning kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt in de periode dat IJ borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Omdat Hibicet verdunning uitsluitend uitwendig wordt gebruikt en er nauwelijks tot geen opname door de huid plaatsvindt, valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken, niet te verwachten.


3. HOE WORDT HIBICET VERDUNNING GEBRUIKT
Volg bij gebruik van Hibicet verdunning nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:
Hibicet verdunning mag alleen op de huid worden gebruikt. Hibicet verdunning is klaar voor direct gebruik. Als er steriel gewerkt moet worden dient de buitenzijde van het sachet of ampul vóór het openen te worden ontsmet. Een geopend sachet of ampul moet direct gebruikt worden en mag niet worden bewaard.
In geval u bemerkt dat Hibicet verdunning te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Gebruik Hibicet verdunning niet langer dan 14 dagen achtereen, zonder uw arts te raadplegen.


Wat u moet doen als u Hibicet verdunning heeft ingenomen:
Als Hibicet verdunning per ongeluk of moedwillig is ingeslikt kan de slokdarm en de maag ernstig geïrriteerd raken. In dat geval dient een ruime hoeveelheid melk of andere eiwithoudende drank
gedronken te worden en onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Het drinken van alcoholhoudende drank moet worden vermeden.


Wat u moet doen als u meer van Hibicet verdunning heeft gebruikt dan u zou mogen Omdat Hibicet verdunning uitsluitend bestemd is voor uitwendige toepassing is overdosering onwaarschijnlijk. Als door veelvuldig gebruik huidirritatie ontstaat waarschuw dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hibicet verdunning in te gebruiken
Als u Hibicet verdunning vergeten bent te gebruiken hoeft u dit niet een extra keer te doen, maar gaat u gewoon verder met het gebruik zoals u gewend bent.
Gebruik geen dubbele hoeveelheid als u vergeten bent Hibicet verdunning te gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van Hibicet verdunning
U hoeft geen bijzondere maatregelen te treffen indien u plotseling met het gebruik van Hibicet verdunning stopt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Hibicet verdunning bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Aandoeningen aan het afweersysteem:
Soms kunnen, mogelijk door de aanwezigheid van chloorhexidine, overgevoeligheidsreacties in andere delen van het lichaam optreden. U moet dan met het gebruik van Hibicet verdunning stoppen.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
• in sommige gevallen komt huidirritatie voor
• als u Hibicet verdunning vaker heeft gebruikt kan in sommige gevallen overgevoeligheid voor cetrimide ontstaan. Dit merkt u doordat uw huid uitgedroogd aanvoelt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U HIBECET VERDUNNING Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Gebruik Hibicet verdunning niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na- of "exp". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Een geopend sachet of ampul mag niet worden bewaard.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Hibicet verdunning
• De werkzame bestanddelen zijn cetrimide (1,5 mg per milliliter oplossing) en chloorhexidinegluconaat (0,15 mg per milliliter oplossing)
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ethanol, chinolinegeel (E104), natriumhydroxide, d-gluconolacton en water.

Hoe ziet Hibicet verdunning er uit en de inhoud van de verpakking Hibicet verdunning is een heldere, lichtgele oplossing.
Hibicet verdunning wordt geleverd in:
• - Sachets met een inhoud van 25 ml (250 sachets per omdoos)
• - Sachets met een inhoud van 100 ml (60 sachets per omdoos)
• - Polyethyleen ampullen met een inhoud van 15 ml (25 of 240 ampullen per omdoos)
• - Polyethyleen ampullen met een inhoud van 50 ml (120 ampullen per omdoos)


Registratiehouder
Registratiehouder:
Regent Medical Overseas Limited Two Omega Drive
klam M44 5BJ
Verenigd Koninkrijk


In het register ingeschreven onder RVG 08739


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2006