BIJSLUITER: Hibiscrub, oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesrniddelkan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Hibiscrub zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Hibiscrub en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Hibiscrub gebruikt
3. Hoe wordt Hibiscrub gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hibiscrub
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS HIBISCRUB EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Hibiscrub is een rode, heldere, gebruiksklare oplossing die uitwendig kan worden gebruikt als:
• ontsmettingmiddel voor de handen voor een operatie
• ontsmettingmiddel voor de huid op de plaats waar geopereerd wordt.
De chloorhexidine in Hibiscrub maakt een grote groep bacteriën, gisten en schimmels onschadelijk. Het geneest echter niet de aandoeningen die door deze micro-organismen veroorzaakt worden. Herhaald gebruik geeft door de nawerking een versterkt effect.
Aan Hibiscrub zijn schuimvormende stoffen toegevoegd die het gebruik vergemakkelijken.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IIIBISCRUB GEBRUIKT
Gebruik Hibiscrub niet ....
• wanneer u overgevoelig bent voor ehloorhexidinedigtuconaat of voor een van de andere bestanddelen (hulpstoffen) in de oplossing.
Wees extra voorzichtig met Hibiscrub....
• wanneer u Hibiscrub in de buurt van uw ogen en/of oren gebruikt. Mocht de oplossing toch in de ogen terecht komen dan veroorzaakt dit irritatie. In dat geval moet u onmiddellijk de ogen grondig met water uitspoelen.
• Contact met hersenvlies, hersenweefsel en het middenoor moet eveneens worden vermeden. Bij een onbeschadigd trommelvlies is het niet waarschijnlijk dat er Hibiscrub vanuit het oor in het middenoor kan komen. Als het trommelvlies echter beschadigd is en er tijdens het wassen Hibiscrub in de gehoorgang komt, brengt dit risico's met zich mee.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Van Hibiscrub zijn echter geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Gebruik Hibiscrub echter niet in combinatie met andere middelen om de huid schoon te maken zoals bijvoorbeeld (vloeibare) zeep of zouten. De ontsmettende werking kan hierdoor worden verminderd.
Indien geweven goed (zoals linnen) in contact is geweest met een chloorhexidine bevattende oplossing, moet bleken met chloorbevattende middelen warden vermeden omdat hierdoor bruine, niet verwijderbare vlekken kunnen ontstaan. Bleken met perboraat veroorzaakt deze vlekken niet.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.


Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Hibiscrub kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Hibiscrub kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Omdat Hibiscrub uitsluitend uitwendig wordt gebruikt en er nauwelijks tot geen opname door de huid plaatsvindt, valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken, niet te verwachten.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hibiscrub
Hibiscrub bevat de kleurstof ponceau 4R (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.


3. HOE WORDT HIBISCRUB GEBRUIKT
Volg bij gebruik van Hibiscrub nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hibiscrub mag alleen op de huid worden gebruikt. Hibiscrub is klaar voor direct gebruik. De gebruikelijke dosering is:
• Handendesinfectie voor een operatie:
Handen en onderarmen met water bevochtigen en vervolgens gedurende een minuut goed inwrijven met 5 ml onverdunde Hibiscrub. Hierna de nagels borstelen en handen en onderarmen afspoelen. Tenslotte, gedurende twee minuten, opnieuw met 5 ml onverdunde Hibiscrub inwrijven en daarna de handen en onderarmen weer zorgvuldig afspoelen en afdrogen.
• Desinfectie van het operatiegebied voor een operatie:
Na het scheren van het operatieveld dient de huid van de patiënt, gedurende twee minuten, zorgvuldig met Hibiscrub te worden ingewreven. Gebruik voldoende, bij voorkeur steriel, water om schuimvorming te verkrijgen. Verwijder het schuim en droog af met een steriel gaasje. Direct voor de operatie wordt het operatieveld op de gebruikelijke wijze gedesinfecteerd.
Gebruik Hibiscrub niet langer dan 14 dagen achtereen, zonder uw arts te raadplegen.


Wat u moet doen wanneer u Hibiscrub heeft ingenomen:
Als Hibiscrub per ongeluk of moedwillig is ingeslikt kan braken en diarree voorkomen. Het toedienen van melk, waaraan eventueel een ei is toegevoegd, wordt aanbevolen. Bij inname van grote hoeveelheden dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen als u meer van Hibiscrub heeft gebruikt dan u zou mogen
Omdat Hibiscrub uitsluitend bestemd is voor uitwendige toepassing is overdosering onwaarschijnlijk. Als door veelvuldig gebruik huidirritatie ontstaat waarschuw dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hibiscrub te gebruiken
Als u Hibiscrub vergeten bent te gebruiken hoeft u dit niet een extra keer te doen, maar gaat u gewoon verder met het gebruik zoals u gewend bent.
Gebruik geen dubbele hoeveelheid als u vergeten bent Hibiserub te gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van Hibiscrub
U hoeft geen bijzondere maatregelen te treffen indien u plotseling met het gebruik van Hibiscnib stopt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Hibiscrub bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen;
Aandoeningen aan het afweersysteem:
Soms kunnen, mogelijk door de aanwezigheid van ehloorhexidine, overgevoeligheidsreacties in andere delen van het lichaam optreden. U meet dan met het gebruik van Hibiscrub stoppen.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Bij langdurig gebruik kan een lichte irritatie van de huid optreden.
in elk van deze gevallen dient toepassing van het product te worden gestaakt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vernield, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U HIBISCRUB
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Hibiscrub niet meer na de vervaldatum die staat vermeid op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Niet bewaren boven 25 'C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele verpakking.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Hibiscrub
• Het werkzame bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat 40 mg/m1
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polyoxyethyleen-poiyoxypropyleen block copolymeer, lauryldimethylamineoxide, ponceau 4R (E124), isopropylaleohol, glycerine, PEG-7 glycerol cocoaat, geurstof (Herbacol), d-gluconolacton, water.

Hoe ziet Hibiscrub er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Hibiscrub is een rode, heldere oplossing.
Hibiscrub wordt geleverd in:
• witte polyethyleen (HDPE) flacons met een inhoud van 250 ml, afgesloten met een witte polypropyleen (PP) schroefdop met een LDPE ring en plug
? kleurloze polyethyleen (I-IDPE) flacons met een inhoud van 500 of 1000 ml, afgesloten met een witte HDPE schroefdop
• kleurloze polyethyleen (HDPE) flacons met een inhoud van 500 ml, afgesloten met een witte plastic schroefdop (Urea TXT) met PVDC/pulp inleg
• witte polyethyleen (HDPE) flacons met een inhoud van 5 liter, afgesloten met een rode HDPE schroefdop

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Regent Medical Overseas Limited
Two Omega Drive klam M44
513J Verenigd Koninkrijk


In het register ingeschreven onder RVG 10156


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2006