LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Ibuprofen PCH zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen PCH en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ibuprofen PCH inneemt
3. Hoe wordt Ibuprofen PCH ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen PCH?

Ibuprofen 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg
Ibuprofen 400 PCH, omhulde tabletten 400 mg

• Het werkzame bestanddeel is ibuprofen, respectievelijk 200 mg en 400 mg per omhulde tablet.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
maiszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), stearinezuur (E570), talk (E553b), calciumcarbonaat (E170), titaandioxide (E171), erytrosine (E127), carnaubawas (E903), sucrose, polyethyleenglycol, povidon (E1 201), aardappelzetmeel (geoxideerd en geacetyleerd) en polysorbaat 80 (E433).

Registratiehouder
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 09589, omhulde tabletten 200 mg.
RVG 09590, omhulde tabletten 400 mg.

1. WAT IS IBUPROFEN PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
De omhulde tabletten zijn verpakt in:

Ibuprofen 200 PCH: flacon à 20, 30, 50, 250, 400 en 500 tabletten, kindveilige verpakking à 20 tabletten en stripverpakking à 10, 20, 30 en 50 tabletten en eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. Ibuprofen 400 PCH: flacon à 20, 30, 50, 250, 400 en 500 tabletten, kindveilige verpakking à 20 tabletten en stripverpakking à 10, 20, 30 en 50 tabletten en eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep
Ibuprofen behoort tot de groep van de niet-steroïde ontstekingsremmende middelen. Deze middelen werken ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend.

Gebruiken
- bij reumatische pijn
- bij kiespijn
- bij spierpijn
- bij spit
- bij menstruatiepijn
- bij hoofdpijn
- bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- bij koorts en pijn na vaccinatie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IBUPROFEN PCH INNEEMT
Gebruik Ibuprofen PCH niet

- wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor andere bestanddelen van de tabletten
- wanneer u een maagzweer heeft of wanneer u vroeger wel eens een maagzweer heeft gehad
- wanneer u last heeft van een maagdarmbloeding of colitis ulcerosa (ontsteking van de dikke darm)
- wanneer u last heeft van astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties (b.v. huiduitslag) na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers, zoals b.v. acetylsalicylzuur
- wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van uw lever en/of nieren
- wanneer bij u sprake is van bloedingsneiging
- wanneer u last heeft van ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen PCH
- wanneer ibuprofen gebruikt wordt door bejaarde patiënten; de kans op bijwerkingen is groter bij deze patiënten
- wanneer u een verstoorde lever- of nierfunctie heeft; de kans op bijwerkingen is groter
- wanneer u een verstoorde nierfunctie heeft; de dosis dient eventueel aangepast te worden
- wanneer u in het verleden een maag- of darmzweer heeft gehad; de kans op bijwerkingen is groter
- wanneer u last heeft van stoornissen in de bloedstolling; de kans op bijwerkingen is groter
- wanneer u last heeft van een zwarte, zeer onwel riekende ontlasting; dit kan duiden op bloedverlies uit het maagdarmkanaal. Neem in dit geval contact op met uw arts
- wanneer u vermoedt dat u een infectie heeft; ibuprofen kan de verschijnselen van een infectie verbergen. U moet uw arts raadplegen
- wanneer u regelmatig alcohol drinkt en langdurig ibuprofen gebruikt; u heeft een verhoogd risico op slokdarm- en maag bloedingen
- wanneer u een verstoorde leverfunctie heeft; de kans bestaat op het optreden van vergiftiging van de lever
- wanneer u in het verleden last heeft gehad van verhoogde bloeddruk (hypertensie) en/of onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen); U dient extra voorzichtig te zijn en voorafgaand aan de behandeling te overleggen met uw arts of apotheker. U kunt last krijgen van het vasthouden van vocht, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en vochtophoping (oedeem)
- omdat geneesmiddelen zoals Ibuprofen 200 PCH in verband kunnen worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling. Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ibuprofen kan terecht komen in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Ibuprofen PCH kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ibuprofen PCH

Dit product bevat sucrose. Hierdoor is dit product niet geschikt voor gebruik bij bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde erfelijke fructose intolerantie, glucose/galactose malabsorptie syndroom of sucrase isomaltase deficiëntie). Verder kan sucrose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Gebruik van Ibuprofen PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
- plasmiddelen; de werkzaamheid van deze middelen kan verminderd worden
- anticoagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan); de werking van deze middelen kan versterkt worden
- bètablokkeerders (middelen die gebruikt worden bij verhoogde bloeddruk en/of versnelde hartslag); de bloeddrukverlagende werking van deze middelen kan verzwakt worden
- andere ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden); de kans op zweervorming kan versterkt worden
- digoxine (middel tegen hartfalen), fenytoïne (middel gebruikt bij epilepsie), lithium (middel gebruikt bij depressies); de concentratie van deze middelen in het bloed kan verhoogd worden
- methotrexaat (middel gebruikt bij reuma, psoriasis en kanker); de schadelijkheid van methotrexaat kan worden versterkt
- ontkroesende haarmiddelen; het haar kan afbreken bij gelijktijdig gebruik met ibuprofen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT IBUPROFEN PCH INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder

De eerste dosis is 400 mg (1 tablet van 400 mg of 2 tabletten van 200 mg), zo nodig gevolgd door 200-400 mg per keer met een maximum van 1200 mg per dag (= 24 uur).

Als u merkt dat Ibuprofen PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (=1 glas) tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen.
U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Ibuprofen PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Ibuprofen PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosering zijn misselijkheid, maagpijn, braken (eventueel met bloed), diarree (eventueel met bloed), duizeligheid, oogbevingen, dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. In ernstige gevallen kunnen optreden nierfunctiestoornissen, verlaagde bloeddruk en coma.
In ernstige gevallen zal uw arts u laten braken en eventueel een maagspoeling uitvoeren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ibuprofen PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Ibuprofen PCH om zo de vergeten dosis in te halen.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Ibuprofen PCH wordt gestopt

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen PCH bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), inclusief incidentele meldingen

Afweersysteem
Soms
Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts met huiduitslag, vochtophoping, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, leverbeschadiging, stijve nek, slaperigheid.
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen
Aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma (bronchiale)).

Bloed
Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie), bloedarmoede (anemie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose). Deze bijwerkingen kunnen optreden na langdurig gebruik van hoge doses.
Bij doseringen boven de 1000 mg per dag
Verlengde bloedingstijd.

Zenuwstelsel
Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen en slapeloosheid kunnen frequent voorkomen, maar zijn niet ernstig.
Na gebruik van ibuprofen zijn ook depressie (ernstige neerslachtigheid) en psychotische reacties (ernstige stoornis van de geest) gemeld.

Ogen
Wazig zien, tekort aan gezichtsvermogen (“lui oog”), verandering in kleurwaarneming. Deze bijwerkingen zijn niet ernstig en verdwijnen weer na staken van de behandeling.

Hart
Onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) . Geneesmiddelen zoals Ibuprofen PCH kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Bloedvaten
Verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Maag- en darmstelsel
Vaak
Gebrek aan eetlust (anorexie), gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), buikpijn en diarree, maagdarmbloeding en kans op een zweer.
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen
Ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes).

Lever of gal
Vergiftiging van de lever is gemeld bij patiënten met een verstoorde werking van de lever en bij overdosering.
Verminderde leverfunctie en geelzucht (icterus) zijn gemeld.

Huid
Huiduitslag, huiduitslag met al dan niet hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria),
bloeduitstortingen, tijdelijke haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras.


Nieren en urinewegen
Verminderde nierfunctie, met name bij langdurig gebruik van hoge doses. Verder kunnen voorkomen vochtophoping, moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie), ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in
de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis).

Geslachtsorganen
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen
Stoornissen in de menstruatiecyclus.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IBUPROFEN PCH?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Ibuprofen PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Ibuprofen PCH niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2008.