BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

IMODIUMTM COMBI, tabletten 2/125 mg Loperamidehydrochloride
Simeticon

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Imodium Combi- tabletten zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium Combi en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imodium Combi inneemt
3. Hoe wordt Imodium Combi ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium Combi
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS IMODIUM COMBI EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van acute diarree wanneer deze optreedt gepaard gaand met verschijnselen als buikkrampen, opgeblazen gevoel en winderigheid. Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over.

De tabletten bevatten twee werkzame stoffen:
• Loperamidehydrochloride; dit helpt diarree te verminderen door een overactieve darm te vertragen. Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm op te nemen.
• Simeticon; dit breekt de gasbellen af (verspreidt de hoeveelheid lucht die in de darmen wordt vastgehouden) die krampen en winderigheid veroorzaken.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IMODIUM COMBI INNEEMT
Neem Imodium Combi niet in

• bij kinderen jonger dan 12 jaar.
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride, simeticon of één van de andere bestanddelen van de tabletten (zie rubriek 6).
• als u koorts heeft (bv. meer dan 38º C) of bloed in uw ontlasting.
• als u een opflakkering heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
• als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
• als u last van obstipatie (verstopping) heeft of uw maag gezwollen lijkt.

Wees extra voorzichtig met Imodium Combi

• Imodium Combi tabletten behandelt enkel de symptomen van diarree. Het kan noodzakelijk zijn om de oorzaak van uw diarree te behandelen, indien de symptomen aanhouden of erger worden moet u een arts raadplegen.
Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer vocht, suikers en zout dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan u normaal doet. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en zout kunnen aanvullen.
• Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de tabletten en contact opnemen met uw arts.
• Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt. Sommige van de bijwerkingen kunnen vervelender zijn.

Inname met andere geneesmiddelen

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen gebruikt, waaronder:
• Kinidine (tegen hartritmestoornissen of tegen malaria)
• Itraconazol (tegen schimmels)
• Gemfibrozil (tegen een te hoog cholesterolgehalte)
• Ritonavir (gebruikt bij HIV-infectie en AIDS)
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Imodium Combi tabletten kan met deze geneesmiddelen reageren.Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap: Als u zwanger bent of als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding: Neem Imodium Combi-tabletten niet in als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van dit geneesmiddel kunnen in de melk terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid, vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Als u dit voelt mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

3. HOE WORDT IMODIUM COMBI INGENOMEN

Tenzij uw arts u anders heeft verteld, is de gebruikelijke dosering als volgt:

Volwassenen vanaf 18 jaar: Begin met twee tabletten. Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting. Neem niet meer dan 4 tabletten per dag. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Jong volwassenen van 12 tot 18 jaar: Begin met één tablet. Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting. Neem niet meer dan 4 tabletten per dag. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Geef de tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Imodium Combi heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij inname van te veel tabletten kunt u zich suf voelen, of moeilijkheden hebben om helder te denken of normale activiteiten uit te voeren. Uw spieren kunnen stijf aanvoelen of u kunt moeite hebben met ademhalen. U kunt een droge mond hebben of de pupillen van uw ogen kunnen kleiner worden. U kunt last hebben van maagpijn, misselijkheid of braken, verstopping of moeite met plassen.
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met een arts of ziekenhuis voor advies.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium Combi in te nemen Neem één tablet na de volgende dunne ontlasting.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium Combi bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende verschijnselen vaststelt, stop het gebruik van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp:

Allergische reacties, zoals zwelling van het aangezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, niet te verklaren fluitende ademhaling en kortademigheid, die gepaard kan gaan met huiduitslag of netelroos.

Als u één van de volgende verschijnselen vaststelt, stop het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts:
- moeite met plassen
- maagpijn of een opgezette maag
- ernstige verstopping

Andere effecten die zich kunnen voordoen, zijn onder meer:
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 maar bij meer dan 1 op de 100 personen):
- Misselijkheid of een verandering van smaak.

Bijwerkingen die soms voorkomen (minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 personen vertonen deze bijwerkingen):
- Sufheid, verstopping, huiduitslag.

Andere effecten
- Braken, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), verstopping, winderigheid, duizeligheid, flauwvallen of verminderd bewustzijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IMODIUM COMBI

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Imodium Combi niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Imodium Combi

De werkzame bestanddelen zijn: loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon (overeenkomend met 125 mg dimeticon per tablet).

De andere bestanddelen zijn: watervrij calciumwaterstoffosfaat (E 341b), microkristallijne cellulose (E 460), acesulfaamkalium (E 950), kunstmatige vanillesmaak (met propyleenglycol, maltodextrine en benzylalcohol), natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur.

Hoe ziet Imodium Combi er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn witte capsulevormige tabletten.
Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 of 20 tabletten in blisterstrips. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder RVG-nummer 33869

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Naam en adres:
McNeil B.V.,
Dr. Paul Janssenweg 150, 5026 RH Tilburg.

Fabrikant:
Janssen-Cilag SpA,
Via C. Janssen, Borgo San Michele, Latina,
Italië.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Imodium Plus Tabletten
Denemarken: Imodium Plus
Finland: Imodium Plus Tabletit
Frankrijk: Imodiumduo Comprimé
Duitsland: Imodium Akut Complex
Ierland: Imodium Plus 2mg/125mg tablet
Luxemburg: Imodium Plus comprimés
Nederland: Imodium Combi, tabletten 2/125 mg
Noorwegen: Imodium Comp
Portugal: Imodium Plus 2mg/125mg Comprimidos
Spanje: Imodium Plus 2mg/125mg Comprimidos
Zweden: Imodium Plus 2mg/125mg tablett
Verenigd Koninkrijk: Imodium Plus caplets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009