BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER IMODIUM COMBI

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Imodium combi tabletten zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• U moet een arts raadplegen als uw symptomen verergeren of na twee dagen niet verbeteren.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium combi en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imodium combi inneemt
3. Hoe wordt Imodium combi ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium combi
6. Aanvullende informatie

I. WAT IS IMODIUM COMBI EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van acute diarree met verschijnselen als buikkrampen, opgeblazen gevoel en winderigheid. Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over.

De tabletten bevatten twee werkzame stoffen:
• Loperamidehydrochloride; dit helpt diarree te Verminderen door een overactieve darm te vertragen. Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm op te nemen.
• Sirneticon; dit verspreidt de hoeveelheid lucht die in de darmen wordt vastgehouden en die krampen en winderigheid veroorzaakt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IMODIUM COMBI INNEEMT
Gebruik Imodium combi niet:

• bij kinderen jonger dan 12 jaar.
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidchydrochloride, simeticon of één van de andere bestanddelen van de tabletten (zie rubriek 6).
• als u koorts heeft (bv. meer dan 38° C) of bloed in uw ontlasting.
• als u een opflakkering heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
• als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
• als u last van obstipatie (verstopping) heeft of uw maag gezwollen lijkt.

Wees extra voorzichtig met Imodium combi:
• Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer vocht, suikers en zout dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan u normaal doet. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en zout kunnen aanvullen.
• Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de tabletten en contact opnemen met uw arts.
• Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt. Sommige van de bijwerkingen kunnen vervelender zijn.Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap: Als u zwanger bent of als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding: Neem Imodium combi-tabletten niet in als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van het geneesmiddel kunnen in de melk terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag geen voertuig besturen en gereedschap en machines gebruiken als u zich moe, duizelig of suf voelt.

3. HOE WORDT IMODIUM COMBI INGENOMEN
Volg deze instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven:

Volwassenen vanaf 18 jaar: Begin met twee tabletten.
Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting.
Neem niet meer dan 4 tabletten per dag.
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Jong volwassenen van 12 tot 18 jaar: Begin met één tablet.
Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting.
Neem niet meer dan 4 tabletten per dag.
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Geef de tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Imodium combi heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij inname van te veel tabletten kunt u zich suf voelen, of moeilijkheden hebben om helder te denken of normale activiteiten uit te voeren. Uw spieren kunnen stijf aanvoelen of u kunt moeite hebben niet ademhalen. U kunt een droge mond hebben of de pupillen van uw ogen kunnen kleiner worden. U kunt last hebben van maagpijn, misselijkheid of braken, verstopping of moeite met plassen.
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met een arts of ziekenhuis voor advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium combi in te nemen

Neem één tablet na de volgende dunne ontlasting. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium combi bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak gemelde bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 mensen): Misselijkheid, smaakstoornissen.

Zeer zelden gemelde bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 mensen):
Huiduitslag, jeuk, netelroos, allergische reacties (inclusief ernstige reacties zoals flauwvallen of moeilijk ademhalen), buikpijn, opgezette buik, verstopping, winderigheid, maag- en darmstoornissen, braken, moeite met plassen, duizeligheid, sufheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IMODIUM COMBI

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Imodium combi niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Het geneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via hei afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Imodium combi

De werkzame bestanddelen zijn: loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon (overeenkomend met 125 mg polydimethylsiloxaan per tablet).

De andere bestanddelen zijn: watervrij calciumwaterstoffosfaat (E 341b), microkristallijne cellulose E 460), acesulfaamkalium (E 950), kunstmatige vanillesmaak (met propyleenglycol, maltodextrine en benzylalcohol), natriumzetmeelglycolaat en stearinezuur.

Hoe ziet Imodium combi er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De tabletten zijn witte capsulevormige tabletten.
Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 of 2D tabletten in blisterstrips. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
McNeil B.V.,
Dr. Paul Janssenweg 150,
5026 RH Tilburg.

Fabrikant:
Janssen-Cilag SpA,
Via C. Janssen,
Borgo San Michele,
Latina, Italië.

Dit geneesmiddel is goedgekeurd onder de volgende namen:
België: Imodium Plus
Denemarken: Imodium med Simethicon
Finland: Imodium Plus
Frankrijk: Imodiumduo
Duitsland: Imodium Akut Complex
Ierland: Imodium Plus caplet
Luxemburg: Imodium Plus
Nederland: Imodium combi
Noorwegen: Imodium S
Portugal: Imodium Plus
Spanje: Imodium Plus
Zweden: Imodium Plus
Verenigd koninkrijk: Imodium Plus caplet

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in oktober 2006.