Ipramol Steri-Neb 0,5 mg /2,5 mg per 2,5 ml Nebuliser Solution
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER .

Ipramol Steri-Neb 0,5 mg /2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing Ipatropiumbromide en salbutamol
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn. zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing gebruikt
3. Hoe wordt Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS IPRAMOL STERI-NEB 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep
Ipramol Steri-Neb behoord tot de groep van luchtwegverwijdende geneesmiddelen. Ipramol Steri-Neb bevat twee verschillende werkzame stoffen (ipratropiumbromide en salbutamol) die beiden op een verschillende manier uw luchtwegen verwijden zodat u minder last heeft van benauwdheid en u gemakkelijker adem kunt halen.

Toepassing van het geneesmiddel
Ipramol Steri-Neb wordt gebruikt voor liet opheffen van luchtwegvernauwing bij chronische bronchitis en emfyseem. Deze aandoeningen worden ook wel chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD) genoemd. Ipramol Steri-Neb wordt toegepast bij die personen die een regelmatige behandeling nodig hebben met zowel ipratropiumbromide als salbutamol.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IPRAMOL STERI-NEB 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml VERNEVELOPLOSSING GEBRUIKT

Gebruik Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing niet
* wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor salbutamol, ipratropium of voor atropine en atropine-achtige stoffen.
* als u last heeft van een bepaalde hartaandoening (hypertrofische obstructieve cardiomyopathie) of een bepaalde ritmestoornis van het hart (tachyarritmie).

Wees extra voorzichtig met Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing

Raadpleeg onmiddellijk een arts als er bij u een acute snel verergerende kortademigheid optreedt of als er een verminderde reactie op de behandeling zich voordoet.

In zeldzame gevallen kunnen direct overgevoeligheidsreacties optreden na toediening van Ipramol Steri-Neb. Dit kan zich ondermeer uiten als huiduitslag en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong). ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) of zwelling van de keel, tong of lippen (gezichtsoedeem), luchtwegvernauwingen. en ernstige verlaagde bloeddruk met bleekheid onrust, zwakke snelle pols. klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).

Zoals bij andere inhalatie therapieën is er een risico op vernauwing van de luchtwegen als gevolg van de inhalatie of een vernauwing van de luchtwegen terwijl een verwijding van de luchtwegen wordt verwacht.
Als dit gebeurt zult u onmiddellijk na inhalatie moeilijker gaan ademhalen (piepende ademhaling) en een verhoogde kortademigheid ondervinden wat onmiddellijk moet worden behandeld met een alternatieve medicatie. Stop in dit geval onmiddellijk met het gebruik van Ipramol Steri-Neb . U moet direct contact opnemen met uw arts en indien noodzakelijk moet voor u een alternatieve behandeling worden ingesteld.
U moet voorkomen dat u de neveloplossing per ongeluk in uw oog krijgt, Vooral als u een verhoogde kans op staar (glaucoom) heeft dient u uw ogen goed te beschermen. Pijn in de ogen, rode ogen, wazig zien. en het zien van kringen en gekleurde beelden kunnen tekenen zijn van een acuut nauwe kamerhoek glaucoom (staar). Indien een combinatie van deze verschijnselen zich voordoet, dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen.
Gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen ter verlichting van benauwdheid mag alleen op voorschrift van uw arts plaatsvinden. Indien u een moeilijk instelbare suikerziekte heeft dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Ipramol Steri-Neb. Dit geldt eveneens als u bepaalde hart- en vaataandoeningen heeft, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat salbutamol invloed kan hebben op de hoeveelheid kalium in het bloed en daarmee op de hartfrequentie. Voorzichtigheid is geboden als u een bepaalde schildklieraandoening (hyperthyreoïdie) of een bepaalde aandoening aan de bijnier (feochromocytoom) heeft. (ook is voorzichtigheid geboden als u een vergrote prostaat heeft. Dit kan lijden tot blokkering van de blaasuitstroom.

Raadpleeg in bovenstaande gevallen altijd eerst uw arts.

Als u lijdt aan cystische fibrose (taaislijmziekte) dan kunt u meer vatbaar zijn voor het krijgen van maagdarmklachten.

Als gevolg van een behandeling met beta2-agonisten zoals salbutamol kan een mogelijk ernstige verlaagde hoeveelheid kalium in het bloed optreden. Dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor hartritmestoornissen als u ook digoxine gebruikt (een middel om de werking van het hart te versterken), Uw arts zal in deze situatie uw bloed laten controleren.
Voorzichtigheid wordt met name geadviseerd bij een ernstige vernauwing van de luchtwegen aangezien dit kan worden verergerd door een gelijktijdige behandeling met xanthinederivaten (dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij astma zoals theophylline of hierop gelijkende middelen), plasmiddelen (diuretica) en sterke ontstekingsremmers (steroïden).
Indien de behandeling met Ipramol Steri-Neb geen of onvoldoende resultaat geeft dan dient u deze niet voort te zetten. maar uw arts te raadplegen. Dit dient ook te gebeuren bij een spontane verergering van de ademhalingsmoeilijkheden.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Ipramol Steri-Neb en sommige andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:
Andere luchtwegverwijderaars zoals formoterol, salmeterol, terbutaline. ipratropium. xanthinederivaten (bijvoorbeeld theofylline) of ontstekingsremmers (corticosteroïden) kunnen de werking en de ernst van de bijwerkingen van Ipramol Steri-Neb versterken.

Het effect van Ipramol Steri-Neb kan ernstig verminderen wanneer u tegelijkertijd bepaalde middelen tegen verhoogde bloeddruk (zogenaamde bèta-blokkers) gebruikt zoals propranolol. Het gebruik van bepaalde bèta-blokkers met Ipramol Steri-Neb dient te worden vermeden.

Combinatie met bepaalde hartmiddelen (digoxine) kan de kans op hartritmestoornissen vergroten.

U dient voorzichtig te zijn als u bepaalde middelen tegen depressie gebruikt (monoamine oxidase remmers, tricyclische antidepressiva) omdat deze de werking van salbutamol kunnen versterken.
Als u een narcose moet ondergaan, dient u uw behandelend arts te vertellen dat u Ipramol Steri-Neb gebruikt. De kans bestaat op een verhoogde gevoeligheid voor bijwerkingen op uw hart- en vaatstelsel. Uw arts zal dan beslissen of het noodzakelijk is om de behandeling met Ipramol Steri-Neb te onderbreken.
Het effect van zogenaamde anticholinergica (zoals ipratropium) kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Ipramol Steri-Neb dient met voorzichtigheid te worden gebruikt tijdens de zwangerschap (met name tijdens de eerste 3 maanden).
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het is onbekend of Ipramol Steri-Neb overgaat in de moedermelk. Indien u borstvoeding geeft of dit van plan bent, overleg dan eerst met uw arts alvorens door te gaan met dit middel.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ipramol Steri-Neb heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

3. HOE WORDT IPRAMOL STERI-NEB 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml VERNEVELOPLOSSING GEBRUIKT

Dosering
Volg bij gebruik van Ipramol Steri-Neb nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is voor volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen ouder dan 12 jaar is 3 tot 4 maal daags de inhoud van 1 plastic flacon met een geschikte verstuiver inhaleren.

Ipramol Steri-Neb is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

In geval u bemerkt dat Ipramol Steri-Neb te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Aanwijzingen voor gebruik
Ipramol Steri-Neb kan worden toegediend met behulp van een geschikte verstuiver of met behulp van een met tussenpozen werkende positieve druk ventilator. Toediening dient te gebeuren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van de verstuiver/ventilator.

Neem de vloeistof niet in via de mond en gebruik de vloeistof niet voor een injectie. Zorg ervoor dat u de vloeistof of damp niet in uw ogen krijgt.
* De verstuiver gereed maken volgens de instructies van de fabrikant en het advies van uw arts of apotheker
* Verwijder voorzichtig draaiend en trekkend een Steri-Neb van de strip.
Gebruik nooit een flacon die al geopend is.
* Open de flacon door de Steri-Neb rechtop te houden en de dop eraf te draaien.
* Gebruik alleen heldere en ongekleurde vloeistof. Gebruik geen gekleurde of troebele vloeistof.
* Knijp de volledige inhoud (tenzij uw arts u anders heeft geadviseerd) van de flacon in het reservoir van de verstuiver.
* De verstuiver gebruiken volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
* Gooi na gebruik achtergebleven vloeistof weg.
* Maak de verstuiver na gebruik grondig schoon.
Omdat de flacons geen conserveermiddel bevatten is het belangrijk dat de inhoud onmiddellijk na openen wordt gebruikt en dat een verse flacon wordt gebruikt voor elke toediening om besmetting met bacteriën te voorkomen. Gedeeltelijk gebruikte, geopende of beschadigde flacons wegwerpen en NIET gebruiken.

Verwijder alle achtergebleven oplossing in het reservoir van de verstuiver/ventilator.
Het wordt sterk aanbevolen om Ipramol Steri-Neb niet met andere medicijnen te mengen in dezelfde verstuiver/ ventilator.

Wat u moet doen als u meer van Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Ipramol Steri-Neb heeft gebruikt (overdosering). neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien: die zal u dan op de_ juiste manier behandelen. De verschijnselen die bij een overdosering kunnen optreden zijn: ernstige trillingen. hartkloppingen, versnelde hartslag. duizeligheid. roodheid van het gezicht. beklemd gevoel of pijn op de borst en opwinding.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing te gebruiken

Gebruik nooit een dubbele dosis van Ipramol Steri-Neb om zo de vergeten dosis in te halen.
Wanneer u vergeten bent een dosis te inhaleren, sla deze dan gewoon over en neem de volgende dosis in volgens het normale doseringsschema.

Als u stopt met gebruik van Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Ipramol Steri-Neb moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt niet de behandeling kan uw benauwdheid weer terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Ipramol Steri-Neb bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Bijwerkingen kunnen optreden:
Vaak (meer dan 1/100 maar minder dan 1/0);
Soms (meer dan 1/1000 maar minder dan 1/100)
Zelden (meer dan 1/10000 maar minder dan 1/1000)


Algemene aandoeningen: Vaak: Hoofdpijn
Soms: Duizeligheid
Zelden: ernstige verlaagde bloeddruk met bleekheid. onrust. zwakke. snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke bloedvatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reacties), zweten.

Aandoeningen aan de bloedsomloop en het hart
Vaak: Hartkloppingen, versnelde hartstag
Soms: Verhoogde bloeddruk. hartritmestoornissen
Zelden: Verminderde bloeddruk, bloedvatverwijding (kenmerken: rode huid. blozen, warmtesensatie}

Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: Droge mond, misselijkheid
Soms: Braken
Zelden: Irritatie van mond en keel, vertraagde werking van de maag en/of de darmen.

Luchtwegaandoeningen: Vaak: Hoesten. heesheid
Zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen. kramp van de spieren van het strottenhoofd waardoor de stemspleet wordt dichtgeknepen. kortademigheid. benauwdheid als gevolg van inhalatie van het middel.

Oogaandoeningen:
Vaak: Wazig zien
Zelden: Oogpijn. verwijde pupillen, verhoogde druk in het oog, staar (glaucoom).

Geestelijke stoornissen:
Soms: Nervositeit
Zelden: Rusteloosheid, geheugenstoornissen, angst, neerslachtigheid. verhoogde activiteit bij kinderen

Skeletspierstelsel- en weefselaandoeningen:
Soms: Trillingen
Zelden: Spierpijn. spierkramp. spierzwakte

Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms: Moeilijk kunnen plassen (vasthouden van urine)

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Zelden: huiduitslag. jeuk. huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of Urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong). ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angio oedeem: dit kan levensbedreigend zijn!).
Waarschuw onmiddellijk uw arts indien dit zich bij nu voordoet.

Wanneer een van de bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld. raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IPRAMOL STERI-NEB 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml VERNEVELOPLOSSING

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Ipramol Steri-Neb niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking vermeld na de aanduiding: Niet te gebruiken na of Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik Ipramol Steri-Neb niet als u bemerkt dat de oplossing gekleurd en/of troebel is. Dit kan wijzen op bederf.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing
* De werkzame bestanddelen zijn ipratropiumbromidemonohydraat overeenkomend met 0,2 mg/ml ipratropiumbromide en salbutarriolsulfaat overeenkomend met 1 mg/ml salbutamol.
2.5 ml 0,5 mg ipratropiumbromide en 2.5 mg salbutamol.

* De andere bestanddelen zijn natriumchloride. zoutzuur en gezuiverd water

Hoe ziet Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml verneveloplossing er uit en de inhoud van de verpakking
Ipramol Steri-Neb is een heldere en kleurloze verneveloplossing verpakt in een plastic ampul voor eenmalig gebruik (dit wordt een Steri-Neb genoemd.
inhoud: 2,5 ml oplossing). Elke strip bevat 5 ampullen welke zijn verpakt in een foliezakje. De foliezakjes zijn verpakt in een kartonnen doosje welke 20 of 60 ampullen bevat.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder:
IVAX Farma B.V.
Tolnasingel 3
2411 PV Bodegraven

Fabrikant:
Norton Healthcare TIA IVAX Pharmaceuticals
UK Aston Lane North.
Whitehouse Vale.
Industrial Estate
Preston Brook.
Runcorn, Cheshire WA7 l
QF Groot-Brittannië

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder het inschrijvingsnummer RVG 33224.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2006.