Informatie voor de gebruiker

Lexapro 5 mg filmomhulde tabletten
Lexapro 10 mg filmomhulde tabletten
Lexapro 15 mg filmomhulde tabletten
Lexapro 20 mg filmomhulde tabletten
escitalopram

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Lexapro en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lexapro gebruikt
3. Hoe wordt Lexapro gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lexapro?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LEXAPRO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Lexapro bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie, depressies in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken) en angststoornissen (zoals paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis (langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid) en obsessieve-compulsieve stoornis (dwanggedachten ofwel dwanghandelingen)).

Escitalopram behoort tot de groep van zogenaamde selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s). Deze geneesmiddelen werken op het serotoninesysteem in de hersenen door het verhogen van het serotonine niveau. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor in de ontwikkeling van (ernstige) neerslachtigheid en daaraan gerelateerde ziektebeelden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LEXAPRO GEBRUIKT
Gebruik Lexapro niet:

• als u allergisch bent voor escitalopram of voor een van de andere bestanddelen van Lexapro (zie rubriek 6 “Aanvullende informatie”).

• wanneer u tegelijkertijd geneesmiddelen neemt die vallen onder de groep niet- selectieve monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), die onder andere gebruikt worden voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie) of angststoornissen. Andere voorbeelden zijn selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (voor de behandeling van depressie) en linezolide (een antibioticum).

Wees extra voorzichtig met Lexapro

Vertel uw arts indien u enig andere aandoening of ziekte heeft; uw arts dient dit mogelijk in overweging te nemen. In het bijzonder, informeer uw arts indien:
• u vallende ziekte (epilepsie) heeft. Behandeling met Lexapro moet worden gestopt indien u toevallen krijgt, of wanneer er een toename is in de frequentie van toevallen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
• u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Uw arts dient mogelijk uw dosering aan te passen.
• u diabetes heeft. Behandeling met Lexapro zou uw bloedsuikerspiegel kunnen veranderen. De dosering van insuline en/of een oraal (via de mond) bloedsuikerverlagend middel dient mogelijk te worden aangepast.
• u een verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed heeft.
• u makkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt.
• u een ECT therapie (elektroconvulsieve therapie, ook wel elektroshock behandeling genoemd, bij de behandeling van ernstig depressieve patiënten) ondergaat.
• u coronaire hartziekte heeft (ziekte aan de kransslagader).

Let op
Sommige patiënten met manisch-depressieve aandoeningen kunnen een manische fase doormaken. Dit wordt gekenmerkt door ongewone en snel veranderende gedachten, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. In dergelijke gevallen is het van belang uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of het onvermogen om stil te zitten of stil te staan kunnen ook voorkomen tijdens de eerste weken van behandeling. Raadpleeg uw arts onmiddellijk indien u deze symptomen ervaart.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
• als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
• als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een
toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen
jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden
met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar
Lexapro dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag (wordt gekenmerkt door een patroon van negativisme, vijandigheid, koppigheid en passief verzet tegen ouders, leerkrachten en eventueel andere gezagsdragers)en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Lexapro voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Lexapro heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Lexapro, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Lexapro over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

• niet-selectieve MAO-remmers (MAOIs), die phenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine als actieve ingrediënt bevatten.

Indien u een van deze producten heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten alvorens te beginnen met Lexapro. Na het staken van de behandeling met Lexapro dient u 7 dagen te wachten alvorens een van deze geneesmiddelen te gebruiken.

• selectieve, reversibele MAO-A-remmers, die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) bevatten.

• irreversibele MAO-B remmers, die selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmiddelen vergroot.

• Het antibioticum linezolide

• Lithium (gebruikt voor de behandeling van manisch-depressieve stoornis (een stoornis waarbij periodes van neerslachtigheid afgewisseld worden met overdreven vrolijke en uitgelaten periodes) en tryptofaan.

• Imipramine en desipramine (beide gebruikt bij de behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie)).

• Sumatriptan en vergelijkbare geneesmiddelen (gebruikt bij de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmiddelen vergroot.

• Cimetidine en omeprazol (gebruikt bij de behandeling van maagzweer), fluvoxamine (middel tegen neerslachtigheid, antidepressivum) en ticlopidine (gebruikt om de kans op een beroerte te verkleinen). Deze middelen kunnen het bloedniveau van Lexapro verhogen.

• Sintjanskruid (Hypericum perforatum) – een kruidenmiddel gebruikt bij neerslachtigheid (depressie).

• Acetylsalicylzuur en NSAIDs (middelen gebruikt voor pijnverlichting en als bloedverdunner, zogenoemde anticoagulantia).

• Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (middelen gebruikt als bloedverdunner, middelen die de bloedstolling tegengaan, zogenoemde anticoagulantia). Uw dokter zal waarschijnlijk de stollingstijd (coagulatietijd) van uw bloed bij het starten en stoppen van Lexapro bepalen, om te controleren of de dosering van uw anticoagulantia nog correct is.

• Mefloquine (gebruikt bij de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) en tramadol (gebruikt bij de behandeling van ernstige pijn) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkeldrempel voor toevallen.

• Neuroleptica (middelen ter behandeling van een ernstige geestesziekte, gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid (schizofrenie) en een geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen)) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkeldrempel voor toevallen, en antidepressiva (geneesmiddelen tegen neerslachtigheid, depressiviteit).

• Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij cardiovasculaire aandoeningen (aandoeningen aan het hart)), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica).
De dosis van Lexapro moet mogelijk worden aangepast.

Gebruik van Lexapro met voedsel en drank

Lexapro kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 ‘Hoe en wanneer Lexapro te gebruiken’).
Zoals voor vele geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Lexapro met alcohol afgeraden, hoewel geen wisselwerking verwacht wordt tussen Lexapro en alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Informeer uw arts indien u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Gebruik tijdens de zwangerschap geen Lexapro tenzij u de risico’s en voordelen hebt besproken met uw arts.
U dient zich er bewust van te zijn dat, indien u tijdens de laatste drie maanden van uw zwangerschap Lexapro inneemt, uw pasgeborene de volgende symptomen kan laten zien: ademhalingsproblemen, blauwe verkleuring van de huid, toevallen, temperatuursinstabiliteit (veranderlijke lichaamstemperatuur), voedingsproblemen, braken, verlaagd suikergehalte in het bloed, gespannen of zeer slappe spieren, levendige reflexen, trillen, nervositeit, geïrriteerdheid, slaapzucht (lethargie), voortdurend huilen, slaperigheid, of moeilijkheden met slapen. Indien uw pasgeborene een van deze verschijnselen vertoont, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
Lexapro mag nooit abrupt gestopt worden indien u het tijdens de zwangerschap gebruikt.

Borstvoeding

Gebruik in de periode dat u borstvoeding geeft geen Lexapro tenzij u de risico’s en voordelen hebt besproken met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U wordt geadviseerd om geen voertuigen te besturen en/of machines te bedienen totdat u weet hoe Lexapro u beïnvloedt.

3. HOE WORDT LEXAPRO GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Lexapro nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen

(ernstige) neerslachtigheid (depressie):
De gebruikelijke dosering bedraagt 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts tot maximaal 20 mg per dag worden verhoogd.

Paniekstoornis:
De aanvangsdosering is 5 mg eenmaal per dag voor de eerste week, alvorens de dosering tot 10 mg per dag te verhogen. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis / Sociale fobie:
De gebruikelijke dosering bedraagt 10 mg eenmaal per dag. Al naar gelang hoe u reageert op het medicijn, kan uw arts uw dosering ofwel verlagen naar 5 mg per dag of verhogen tot 20 mg per dag.

Langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid (Gegeneraliseerde angststoornis)
De startdosering is 10 mg per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Dwanggedachten ofwel dwanghandelingen (Obsessieve-compulsieve stoornis)
De startdosering is 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)
Lexapro dient normaal niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten, zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Lexapro”

Lexapro kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem de tabletten in met een glas water. De tabletten niet fijnkauwen aangezien ze bitter smaken.

Indien nodig kunnen de tabletten worden gebroken door ze eerst op een vlak oppervlak te leggen met de breukgleuf naar boven. De tabletten kunnen vervolgens doormidden worden gebroken door met beide wijsvingers aan weerszijden van de breukgleuf te drukken, zoals weergegeven in de tekening.

Duur van de behandeling
Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Lexapro, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt.

Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

• U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. Als u te snel stopt, kunnen de symptomen terugkeren. Het wordt aangeraden om behandeling minstens 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer beter voelt.

Wat u moet doen als u meer van Lexapro heeft gebruikt dan u zou mogen:

Wanneer u teveel van Lexapro heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste hulp afdeling van het dichtst bij zijnde ziekenhuis; doe dit zelfs als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt krijgen zijn: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, overgeven, veranderingen in hartritme, verlaagde bloeddruk, en een verandering in de lichaamsvloeistof/zout balans. Neem de Lexapro-doos/-verpakking mee als u naar een arts of ziekenhuis gaat.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lexapro te gebruiken:

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis van Lexapro in te halen. Indien u één dosis vergeet in te nemen en u herinnert het zich voordat u gaat slapen, neem die dan direct in. Vervolg de volgende dag uw normale doseringsschema. Indien u het zich tijdens de nacht of de dag erna herinnert, neem de vergeten dosis niet in en vervolg uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van Lexapro:

Stop niet met Lexapro totdat uw dokter aangeeft dit te doen. Wanneer de behandeling is afgerond, is het raadzaam de dosis Lexapro gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Bij het stoppen van Lexapro, voornamelijk indien dit abrupt gebeurt, kan u onttrekkingsverschijnselen (ontwenningsverschijnselen) ondervinden. Deze symptomen komen vaak voor wanneer Lexapro wordt gestopt. Het risico is groter wanneer Lexapro voor langere tijd wordt gebruikt, in hoge doseringen of als de dosis te snel wordt verlaagd. De meeste mensen ervaren deze verschijnselen als mild en dat ze uit zichzelf verdwijnen binnen 2 weken. Echter, in sommige patiënten kunnen deze verschijnselen ernstig van aard zijn of voor langere tijd aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige onttrekkingsverschijnselen ervaart wanneer u stopt met Lexapro, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan uw dosering tijdelijk hervatten, om daarna in een langzamer tempo af te bouwen.

Onttrekkingsverschijnselen zijn: duizeligheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen of (minder vaak) van elektrische shocken, ook in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angstig, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (inclusief nachtzweten), gevoel van onrust of agitatie, trillerigheid, gevoel van verwarring of desoriëntatie, emotionele wisselvalligheid of prikkelbaarheid, diarree, stoornissen in het zien, hartkloppingen (palpitaties).

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Lexapro bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken van behandeling. Realiseer u dat veel symptomen ook een onderdeel van uw ziekte kunnen zijn en dus zullen afnemen op het moment dat u zich beter gaat voelen.

Ga naar uw dokter indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt:

Soms (meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100)
• bloeding abnormaal, inclusief gastro-intestinale bloeding (bloeding in het maagdarmkanaal)

Zelden (meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000)
• Indien u een zwelling van de huid, tong, lippen of gezicht ervaart, of moeite hebt met ademhalen of slikken (allergische reactie), neem direct contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.

• Indien u hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte
spiersamentrekkingen ervaart, kunnen dit tekenen zijn van een zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom. Neem onmiddellijk contact met uw arts op als u zich zo voelt.

Wanneer u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:
• Moeilijk urineren
• Convulsies (toevallen), zie ook rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Lexapro”
• Vergeling van de huid en het oogwit zijn tekenen van
leverfunctiestoornis/hepatitis

Naast bovengenoemde zijn de volgende bijwerkingen gemeld: Zeer vaak (meer dan 1 op de 10)
• Misselijkheid

Vaak (meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10)
• Verstopte neus of loopneus (sinusitis)
• Afgenomen of toegenomen eetlust
• Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen,
slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillingen, tintelen van de huid
• Diarree, verstopping (constipatie), overgeven, droge mond
• Overmatig transpireren
• Gewrichtspijn, spierpijn (arthralgie en myopathie)
• Seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
• Vermoeidheid, koorts
• Gewichtstoename

Soms (meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100)
• Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
• Tandenknarsen, opwinding/onrust, nervositeit, paniek aanval, verwardheid
• Andere smaakbeleving, slaapstoornis, plotseling intredende bewusteloosheid (syncope)
• Verwijding van de pupillen (mydriasis), stoornissen in het zien, oorsuizen (tinnitus)
• Haaruitval
• Vaginale bloedingen
• Gewichtsafname
• Versnelde hartslag
• Zwellen van armen of benen
• Bloedneus

Zelden (meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000)
• Agressie, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
• Vertraagde hartslag

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie onbekend):
• Gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen, zie ook rubriek 2; “Wees extra voorzichtig met Lexapro”
• Verlaagd natrium gehalte in het bloed (de symptomen zijn een ziek gevoel met zwakke spieren of verwarring)
• Duizeligheid bij het opstaan door een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
• abnormale leverfunctietests (gestegen leverenzymspiegel in het bloed)
• Bewegingsstoornissen (ongecontroleerde bewegingen)
• Pijnlijke erectie (priapisme)
• Bloedingsstoornissen inclusief bloeden van de huid of slijmvliezen (ecchymosis) en een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie)
• Plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
• Toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon)
• Melkafscheiding in vrouwen die geen borstvoeding geven
• Perioden van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie)

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die voorkomen bij geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken als escitalopram (het actieve bestanddeel van Lexapro).

Dit zijn:
• onvermogen om te blijven zitten of staan (akathisie)
• Gebrek aan eetlust (anorexia)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld staat, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LEXAPRO?

Lexapro buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Lexapro niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”. Deze vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarinstructies.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afval water of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet den die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Lexapro?

• Het actieve bestanddeel escitalopram. Elke Lexapro tablet bevat 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg escitalopram (als oxalaat).

• Andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, talk, croscarmellosenatrium en magnesiumstearaat
Filmomhulsel: hypromellose, macrogol 400 en titaniumdioxide (E-171)

Hoe ziet Lexapro eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Lexapro wordt verstrekt als filmomhulde tabletten van 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg. Hieronder volgt een beschrijving.

Lexapro 5 mg: Ronde, witte, filmomhulde tabletten met aan één kant het opschrift “EK”.

Lexapro 10 mg: Ovale, witte filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het opschrift "E” en “L" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de tablet.

Lexapro 15 mg: Ovale, witte, filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het opschrift "E” en “M" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de tablet.

Lexapro 20 mg: Ovale, witte, filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het opschrift "E” en “N" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de tablet.

Lexapro wordt geproduceerd in de volgende verpakkingen:
Blisterverpakking (transparant) in kartonnen doos
Tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg: 14, 28, 49, 56, 98 tabletten.
Blisterverpakking (wit) in kartonnen doos
Tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg: 14, 20, 28, 50, 100 en 200 tabletten Polypropyleenverpakkingen
Tabletten van 5, 10, 15, 20 mg: 100 tabletten
Tabletten van 5 en 10 mg: 200 tabletten.
Eenheidsaflevering verpakking:
5, 10, 15 and 20 mg: 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 and 500x1 tabletten
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

In het register ingeschreven onder:
Lexapro 5 mg filmomhulde tabletten RVG 30494
Lexapro 10 mg filmomhulde tabletten RVG 30495
Lexapro 15 mg filmomhulde tabletten RVG 30496
Lexapro 20 mg filmomhulde tabletten RVG 30497

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Kopenhagen
Denemarken

Voor inlichtingen en correspondentie:
Lundbeck B.V.
Herikerbergweg 100
1101 CM AMSTERDAM
020-697 19 01

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
Sipralexa
Bulgarije
Cipralex
Cyprus
Cipralex
Denemarken
Cipralex
Duitsland
Cipralex
Estland
Cipralex
Finland
Cipralex
Frankrijk
Seroplex
Griekenland
Cipralex en Entact
Groot Brittannië
Cipralex
Hongarije
Cipralex
Ierland
Lexapro en Entact
IJsland
Cipralex
Italië
Cipralex en Entact
Letland
Cipralex
Litouwen
Cipralex
Luxemburg
Sipralexa
Malta
Cipralex
Nederland
Lexapro
Noorwegen
Cipralex
Oostenrijk
Cipralex
Polen
Cipralex
Portugal
Cipralex en Entact
Roemenië
Cipralex
Slovakije
Cipralex
Slovenië
Cipralex
Spanje
Cipralex en Esertia
Tsjechië
Cipralex
Zweden
Cipralex

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien / goedgekeurd in mei 2008