LITAREX 564 mg

Samenstelling
Litarex 564 mg tabletten met gereguleerde afgifte bevatten als werkzame stof 564 mg lithiumcitraat (overeenkomend met 6 mmol lithium) per tablet.
Als hulpstoffen zijn aanwezig: eudragit, stearylalcohol, dibutylftalaat, magnesiumstearaat, talk.


Toedieningsvorm en inhoud
Litarex 564 mg, 100 tabletten met gereguleerde afgifte in flacon.


Eigenschappen en werking
Litarex is een geneesmiddel dat de stemming bij manische depressie gunstig kan beïnvloeden.
Manische depressie is een geestelijke stoornis die naast diep neerslachtige buien ook overdreven opgewekte buien kent.
Litarex behoort tot de groep van de antidepressiva.
Door de verlengde werking van Litarex is het mogelijk éénmaal, eventueel tweemaal, daags de voorgeschreven dosis in te nemen.


In het register ingeschreven
RVG 07198 Litarex 564 mg, tabletten met gereguleerde afgifte.


Registratiehouder
Actavis B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn


Te gebruiken bij
Litarex kan worden gebruikt bij de behandeling van de manische periode en ter voorkoming van zowel manische als depressieve toestanden.


Niet te gebruiken bij
Litarex mag niet toegepast worden bij:
nierfunctiestoornis
ernstige hartzwakte
hersenbeschadiging
ziekte van Addison (ziekte aan de bijnierschors)
onvoldoende werking van de schildklier (hypothyreoïdie), die niet reageert op toediening van schildklierhormoon.

Toediening aan kinderen onder de 13 jaar wordt ontraden.


Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Litarex is een geneesmiddel met nauwe grenzen van veiligheid. Het is dus van groot belang het advies van uw behandelend arts nauwkeurig op te volgen. Aan het begin van de behandeling zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig worden bepaald, tot de gewenste waarde is bereikt. Het bloedonderzoek dient altijd 12 uur na de laatst ingenomen dosis plaats te vinden. Verder is eens in de 2-3 maanden een bloedonderzoek noodzakelijk. Omstandigheden, waarbij verminderde opname of groot verlies van zout en vocht optreden, kunnen aanleiding geven tot een verhoogd, mogelijk giftig, lithiumgehalte in het bloed. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld bij braken, langdurige diarree, griep met koorts, behandeling met vochtafdrijvende middelen en overmatige transpiratie.
In deze gevallen dient uw arts geraadpleegd te worden.
De werking van de schildklier kan wat trager worden en dient regelmatig te worden gecontroleerd evenals de nierfunctie.
In Litarex tabletten is het geneesmiddel ingebed in een netwerk (een soort sponsje). Dit sponsje of stukjes netwerk kunnen soms in de ontlasting zichtbaar zijn als witte deeltjes. Er is geen reden voor bezorgdheid: dit is normaal.
De behandeling met Litarex is bedoeld om te voorkomen dat de verschijnselen van de ziekte terugkeren en mag niet onderbroken worden zonder overleg met uw behandelend arts.


Wisselwerking
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen en/of andere middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Litarex met
- plasmiddelen (spironolacton en thiazideplasmiddelen)
- pijnstillende ontstekingsremmers (fenylbutazon, ibuprofen, indometacine, piroxicam, diclofenac)
- middelen tegen bacteriële infecties (tetracycline)
- bloeddrukverlagers (verapamil, methyldopa)
- theofylline (astmamiddel).
Deze middelen kunnen de concentratie van Litarex in het bloed doen stijgen. - carbamazepine (epilepsie middel) kan de werking van Litarex versterken.
- haloperidol (middel tegen geestesstoornissen). De combinatie van lithium en haloperidol in hoge doses kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot bewegingsstoornissen en verwarring.
- spierverslappers. Litarex kan de werking van spierverslappers verlengen.


Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat lithium schadelijk is voor de vrucht. Gebruik tijdens de zwangerschap dient te worden vermeden.
Alleen in uiterste noodzaak en uitsluitend op advies van uw arts mag Litarex worden gebruikt in de zwangerschap.


Lithium gaat over in de moedermelk. Tijdens het gebruik van Litarex mag geen borstvoeding worden gegeven.


Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Bij patiënten waarbij concentratiestoornissen als bijwerking optreedt kan het reactievermogen nadelig worden beïnvloed. Hiermee dient u rekening te houden bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.


Gebruiksaanwijzing
Het gebruik van Litarex wordt door de uw arts bepaald naar aanleiding van het bloedonderzoek. Deze dosering dient nauwkeurig te worden aangehouden.
De tabletten moeten zonder kauwen of fijnmaken met wat koude vloeistof worden ingenomen.
Het is belangrijk om de tabletten iedere dag op dezelfde tijd bijv. 's ochtends of 's avonds in te nemen.


Wat te doen indien vergeten is een dosering in te nemen
Indien u vergeten bent uw tablet Litarex in te nemen, dient u bij uw arts na te gaan of u die tablet alsnog moet innemen. Neem nooit een dubbele dosis in.


Overdosering
In het algemeen wordt een overdosering met Litarex gekenmerkt door:
onverschilligheid, sufheid, spiertrekkingen, spierslapte en mogelijk braken en diarree.
Bij het optreden van bovenstaande verschijnselen en/of het vermoeden van overdosering dient het gebruik van Litarex gestaakt te worden en direct contact opgenomen te worden met de arts.


Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- maagdarmkanaal: misselijkheid, braken, diarree. Meestal bij het begin van de behandeling.
- zenuwstelsel: trillende handen, kortdurende spierschokjes in armen of benen, concentratie- en geheugenstoornissen.
- nieren: dorst en veel plassen.
-schildklier: vergrote schildklier (struma).
- diversen: verhoging van de talgproductie, kaalheid, het optreden of verergeren van acné of psoriasis, bloedbeeldafwijkingen, gewichtstoename.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking of een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in de bijsluiter.


Wijze van bewaren en houdbaarheid
Het geneesmiddel dient te worden bewaard in de originele verpakking, op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter "Niet te gebruiken na".
Datum Januari 2007