BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Malarone® 250/100 mg filmomhulde tabletten
atovaquon/proguanilhydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u of uw kind persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Malarone en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Malarone gebruikt
3. Hoe wordt Malarone gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Malarone
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MALARONE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Malarone hoort bij de groep van geneesmiddelen die antimalaria-middelen worden genoemd. Het bevat twee werkzame bestanddelen: atovaquon en proguanilhydrochloride.

Waarvoor wordt Malarone gebruikt:
Malarone kan worden gebruikt voor twee toepassingen:
• om malaria te voorkomen (preventie)
of
• om malaria te behandelen
Hoeveel en wanneer Malarone voor deze toepassingen gebruikt moet worden staat beschreven in rubriek 3 “Hoe wordt Malarone gebruikt”.
Malaria wordt veroorzaakt door de beet van een besmette (vrouwtjes) mug, waardoor de malariaparasiet (Plasmodium falciparum) in het bloed terechtkomt van degene die is gestoken. Malarone voorkomt malaria doordat het de parasiet doodt. Bij mensen die al geïnfecteerd zijn met malaria roeit Malarone eveneens de al aanwezige parasieten uit.

Voorkom dat u besmet wordt met malaria
Mensen van alle leeftijden kunnen besmet worden met malaria. Malaria is een ernstige ziekte, maar wel een ziekte waartegen u zich kunt beschermen.

Naast het gebruik van Malarone, is het zeer belangrijk dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen neemt om muggenbeten te voorkomen:
• gebruik een insectenwerend middel op de onbedekte huid
• draag lichtgekleurde kleding die het lichaam zoveel mogelijk bedekt, vooral na zonsondergang, want dan zijn de muggen het meest actief
• slaap in een met muggenhorren afgesloten kamer of onder een met insecticide geïmpregneerd muggennet (klamboe)
• sluit deuren en ramen bij zonsondergang
• overweeg het gebruik van een insecticide (matten, vernevelaar, stekker (plug-in)) om de kamer insectenvrij te maken of om de muggen te weerhouden de kamer binnen te komen Als u meer informatie wilt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Zelfs met de nodige voorzorgsmaatregelen kan een malariabesmetting opgelopen worden. Bij sommige vormen van malariabesmetting duurt het een lange tijd voordat de ziekteverschijnselen optreden. De ziekte begint soms pas enkele dagen, weken of maanden na terugkomst uit het buitenland.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts zodra u ziekteverschijnselen krijgt zoals koorts, hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MALARONE GEBRUIKT
Gebruik Malarone niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor atovaquon, proguanilhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Malarone
- ter voorkoming (preventie) van malaria, als u ernstige nierproblemen heeft
- Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde zaken op u van toepassing is.

Gebruik van Malarone in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er is een aantal geneesmiddelen, dat effect heeft op de werking van Malarone, en tegelijkertijd kan Malarone zelf de werking van andere geneesmiddelen versterken of verzwakken. Dit betreft onder andere de geneesmiddelen:
• metoclopramide, gebruikt tegen misselijkheid en braken
• tetracycline, rifampicine en rifabutine (antibiotica)
• indinavir, gebruikt bij behandeling van HIV-infectie
• warfarine en andere geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) Vertel het uw arts als u één van deze geneesmiddelen gebruikt. Uw arts kan besluiten dat Malarone voor u niet geschikt is, of dat u extra gecontroleerd moet worden in de periode dat u Malarone gebruikt.
Denk eraan vooraf aan uw arts advies te vragen, indien u andere geneesmiddelen gaat gebruiken in de periode dat u Malarone gebruikt.

Gebruik van Malarone in combinatie met voedsel en drank

Neem Malarone bij voorkeur in met voedsel of met een zuiveldrank. Hierdoor wordt de hoeveelheid Malarone die uw lichaam kan opnemen vergroot en is uw behandeling effectiever.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Malarone niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, tenzij u dit met uw arts heeft besproken en uw arts u adviseert om Malarone te gebruiken.

- Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Geef geen borstvoeding in de periode dat u Malarone gebruikt, want de bestanddelen van Malarone zijn in de borstvoeding aanwezig en kunnen schadelijk zijn voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u duizelig bent, mag u geen voertuig besturen.
Het kan voorkomen dat u zich duizelig voelt door het gebruik van Malarone. Wanneer dit bij u het geval is, dan mag u geen voertuig besturen, geen machines bedienen en niet deelnemen aan activiteiten waarbij u zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen.

Als u zich ziek voelt en braakt

Wanneer u Malarone gebruikt om malaria te voorkomen

• en u zich ziek voelt en braakt binnen 1 uur nadat u een Malarone tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk een nieuwe tablet in.

• is het belangrijk dat de hele Malaronekuur wordt afgemaakt. Als u extra tabletten moet innemen omdat u braakt binnen het uur na inname, dan moet u zorgen dat u een nieuw recept krijgt zodat de hele kuur kan worden afgemaakt.

• en u heeft gebraakt, dan is het extra belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals insectenwerende middelen en een klamboe. Het kan namelijk zo zijn dat Malarone door het braken minder effectief is, omdat de hoeveelheid Malarone die wordt opgenomen door uw lichaam is verminderd.

Wanneer u Malarone gebruikt om malaria te behandelen

• en u heeft gebraakt of heeft diarree, neem dan contact op met uw arts, u moet namelijk regelmatig uw bloed laten controleren. Malarone zal in dit geval minder effectief zijn, omdat de hoeveelheid Malarone die wordt opgenomen in uw lichaam is verminderd. De controles wijzen uit of de malariaparasiet geleidelijk uit uw bloed verdwijnt.

3. HOE WORDT MALARONE GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Malarone nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem Malarone bij voorkeur in met voedsel of met een zuiveldrank.

Neem Malarone bij voorkeur iedere dag in op hetzelfde tijdstip van de dag.
Om malaria te voorkomen

De gebruikelijke dosering om malaria bij volwassenen te voorkomen is: eenmaal daags 1 Malarone tablet.

Gebruik Malarone niet bij kinderen om malaria te voorkomen, raadpleeg uw arts.

Malarone tabletten worden niet aanbevolen om malaria te voorkomen bij kinderen of bij volwassenen met een lichaamsgewicht minder dan 40 kg. In Nederland zijn hiervoor Malarone Junior tabletten beschikbaar op voorschrift van uw arts.

Om malaria te voorkomen is het belangrijk dat u
• met de tabletten start 1 tot 2 dagen voordat afgereisd wordt naar een gebied waar u risico loopt op het krijgen van malaria
• de tabletten dagelijks blijft gebruiken gedurende de periode van uw verblijf, dat echter niet langer mag duren dan 28 dagen
• de tabletten blijft gebruiken tot 7 dagen na terugkomst in een malariavrij gebied

Om malaria te behandelen
De gebruikelijke dosering om malaria bij volwassenen te behandelen is:
eenmaal daags vier Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen.

De dosering om malaria te behandelen bij kinderen wordt vastgesteld aan de hand van hun lichaamsgewicht:
van 11 tot en met 20 kg:
eenmaal daags 1 Malarone tablet gedurende 3 opeenvolgende dagen
van 21 tot en met 30 kg:
eenmaal daags 2 Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen
van 31 tot en met 40 kg:
eenmaal daags 3 Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen meer dan 40 kg: dosering als bij volwassenen

Malarone tabletten worden niet aanbevolen om malaria te behandelen bij kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 11 kg.

Voor kinderen die minder dan 11 kg wegen moet u uw arts raadplegen. In Nederland zijn hiervoor Malarone Junior tabletten beschikbaar op voorschrift van uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Malarone heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies. Indien mogelijk laat dan de Malarone verpakking aan hen zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Malarone te gebruiken

Het is erg belangrijk dat de hele Malaronekuur wordt afgemaakt.
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, maakt u zich dan geen zorgen. Neem de vergeten dosis zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis gewoon weer op het gebruikelijke tijdstip in en ga door met de kuur.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop nooit met het gebruik van Malarone zonder advies van uw arts.

Blijf Malarone gebruiken tot 7 dagen na terugkomst in een malariavrij gebied.
Maak altijd de hele Malaronekuur af. Als u te vroeg stopt met het gebruik van Malarone, dan loopt u het risico alsnog malaria te krijgen. Het duurt namelijk 7 dagen voordat alle parasieten zijn gedood, die mogelijk na een beet van een besmette muskiet in uw bloed terecht zijn gekomen.

Gebruik Malarone nooit langer dan 28 dagen achter elkaar.

Als u van plan bent om langer dan 28 dagen in een malariagebied te verblijven raadpleeg dan voorafgaand aan uw bezoek uw arts. Het kan zijn dat Malarone in dat geval voor u niet geschikt is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Malarone bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het merendeel van de gemelde bijwerkingen is niet ernstig en houdt niet lang aan:
• allergische reacties, zo nu en dan van ernstige aard. Verschijnselen van allergische reacties zijn onder andere:
• (huid)uitslag en jeuk
• plotseling piepende ademhaling, drukkend gevoel op de borst of in de keel, of ademhalingsmoeilijkheden
• gezwollen oogleden, gezicht, lippen, tong of enig ander lichaamsdeel

Als u verschijnselen bemerkt van een allergische reactie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Gebruik in geen geval meer Malarone tabletten.
• buikpijn
• diarree
• misselijkheid en braken
• verlies van eetlust
• zwelling en roodkleuring van de mond
• mondzweren
• ontsteking van de bloedvaten (vasculitis), deze ontsteking kan zichtbaar zijn als rode of paarse vlekjes in de huid, maar kan ook in andere delen van het lichaam optreden.
• gele verkleuring van huid en ogen (hepatitis en cholestase)
• hoesten
• koorts
• hoofdpijn
• duizeligheid
• slaapproblemen (insomnia)
• ongewone dromen waaronder nachtmerries, of waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
• angst, depressie, paniekaanvallen en huilbuien
• verhoogd hartritme (tachycardie) of hartkloppingen (palpitaties)
• haarverlies

Andere bijwerkingen, die aan het licht kunnen komen in bloedtesten zijn:
• laag aantal rode bloedcellen (anemie) waardoor vermoeidheid, hoofdpijn en kortademigheid kan ontstaan
• laag aantal witte bloedcellen (neutropenie) waardoor een verhoogd infectierisico kan ontstaan
• laag aantal bloedplaatjes (cellen noodzakelijk voor de bloedstolling) bij patiënten met ernstige nierproblemen, waardoor de kans op bloedingen toeneemt en blauwe plekken sneller dan anders kunnen optreden en bloedneuzen kunnen ontstaan
• een toename van amylase (een enzym geproduceerd in de alvleesklier),
• laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie)
• een toename van de leverenzymen

Wanneer u bijwerkingen krijgt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MALARONE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Malarone niet meer na de datum die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking na “EXP”. De datum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Malarone

- De werkzame bestanddelen zijn: 250 mg atovaquon en 100 mg proguanilhydrochloride in iedere tablet.

- De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: poloxameer 188, microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), Povidon K30 (E1201), natriumzetmeelglycollaat (type A), magnesiumstearaat (E470B). Tabletomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), ijzeroxide rood (E172), macrogol 400 en polyethyleenglycol 8000.

Vertel het uw arts als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van Malarone en neem dan geen Malarone in.

Hoe ziet Malarone er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Malarone tabletten zijn ronde, roze, filmomhulde tabletten. Een doosje Malarone bevat 12 tabletten in een blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor
het in de handel brengen: 
GlaxoSmithKline BV 
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ Zeist 

Fabrikant:
Glaxo Wellcome GmbH & Co.
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
tel. 030-6938100 Duitsland
nlinfo@gsk.com

In het register ingeschreven onder:
Malarone 250/100 mg filmomhulde tabletten RVG 25386

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008