BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Marcoumar en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Marcoumar inneemt
3. Hoe wordt Marcoumar ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Marcoumar?

Marcoumar®, 3 mg tabletten

• Het werkzame bestanddeel is 3 mg fenprocoumon.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn melksuiker, maïszetmeel, talk en magnesiumstearaat.

Registratiehouder:
Roche Nederland B.V.
Postbus 44
3440 AA Woerden
Tel.: 0348 438050

Marcoumar is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 03819.

1. WAT IS MARCOUMAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Marcoumar is verkrijgbaar als witte en ronde tabletten, aan beide zijden voorzien van een tweetal deelstrepen.

Marcoumar is verpakt in een glazen potje met 25 of 250 tabletten.

Fenprocoumon behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat als orale anticoagulantia. Het is een middel dat dient om de stolling van het bloed te verminderen. Deze vermindering van stolling kan noodzakelijk zijn bij mensen, bij wie een of meerdere bloedstolsels (trombose) zijn ontstaan om te voorkomen dat het stolsel zich verder uitbreidt. Trombose kan voorkomen in aders, bijvoorbeeld in een beenader, waardoor een zogenaamd trombosebeen ontstaat.

Trombose kan ook voorkomen in slagaders, zoals slagaders die het hart of de hersenen van bloed voorzien. Afsluiting hiervan is aanleiding tot het ontstaan van een hart- of herseninfarct.

Marcoumar wordt voorgeschreven
• aan mensen met een verhoogde kans op trombose (bloedstolselvorming in de bloedvaten)
• aan mensen bij wie trombose reeds is vastgesteld.
• om te voorkomen dat stukjes van het bloedstolsel losschieten en elders in het vaatstelsel vastlopen, met als gevolg afsterven van het weefsel dat door dat bloedvat van bloed wordt voorzien.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MARCOUMAR INNEEMT
Gebruik Marcoumar niet


• wanneer u een abnormale bloedingsneiging (hemorragische diathese) heeft
• wanneer u een ernstige lever- of nieraandoening heeft
• wanneer u last heeft van maag-darmzweren
• wanneer u bepaalde gebreken aan de hartkleppen (endocarditis lenta) heeft
• wanneer u zwanger bent. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen een effectieve contraceptie toe te passen gedurende de behandeling en tot en met drie maanden na de laatste dosis Marcoumar.
• wanneer u een neurochirurgische operatie heeft ondergaan
• wanneer de bloedvaten broos zijn geworden bijvoorbeeld bij een sterk verhoogde bloeddruk of bij suikerziekte en hiermee gepaard gaande oogafwijkingen
• wanneer controle van de stolling van uw bloed (b.v. door de trombosedienst of door uw dokter) niet mogelijk is.
• wanneer de doseringsvoorschriften van de dokter niet strikt opgevolgd kunnen worden
• wanneer u bloedende tumoren heeft
• wanneer u holtevorming in de longen heeft
• wanneer u afwijkingen in de schedelholte heeft
• wanneer u onlangs een hersenbloeding heeft gehad
• wanneer bij u plaatselijke verwijdingen van bloedvaten (aneurysmata) zijn geconstateerd.
• wanneer u bloedingen in de urinewegen of de geslachtsorganen heeft
• wanneer u overgevoelig bent voor anti-stollingsmiddelen van het zogenaamde coumarine-type (de chemische groep waartoe de werkzame stof van Marcoumar behoort)
• wanneer u een aangeboren afwijking in het bloedstollingsproces heeft, die leidt tot een verhoogde bloedingsneiging.
• wanneer u sint janskruid (Hypericum perforatum) gebruikt omdat dit kruid de werking van Marcoumar kan verminderen .
Opmerking: in tegenstelling tot het bovenstaande, vormen menstruatiebloedingen geen beperking voor het gebruik van Marcoumar.

Wees extra voorzichtig met Marcoumar
• Wanneer bij u tanden of kiezen getrokken moeten worden, een röntgenologisch bloedvatonderzoek (zogenaamde angiografie) moet plaatsvinden of een chirurgische ingreep bij u moet worden uitgevoerd. De stolling van uw bloed is namelijk verminderd. Overleg dit dan tijdig met degene die uw antistollingsbeleid bepaalt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om het bloedingsrisico te verkleinen.

• Wanneer u last heeft van hoge koorts, diarree en braken. Deze ziektetoestanden kunnen de werking van Marcoumar beïnvloeden.

• Met plotseling overmatig alcoholgebruik, omdat dit invloed kan hebben op de bloedstolling. U dient dit daarom te vermijden.

• Wanneer u een injectie diep in uw spieren, een zogenaamde intramusculaire injectie, krijgt. Dit kan tijdens het gebruik van antistollingstabletten ernstige bloedingen veroorzaken. Onderhuidse injecties kunnen echter wel worden gegeven.

Raadpleeg uw dokter indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. U mag Marcoumar niet gebruiken, wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, aangezien uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat deze stof schadelijk is voor de zwangerschap en afwijkingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen een effectieve contraceptie toe te passen gedurende de behandeling en tot en met drie maanden na de laatste dosis.

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. De werkzame stof van Marcoumar gaat over in de moedermelk, waardoor de zuigeling - in geval van gebruik tijdens de periode van borstvoeding - zou worden blootgesteld aan dit middel. Daarom dient de borstvoeding of de behandeling met Marcoumar te worden onderbroken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Marcoumar heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en uw bekwaamheid om machines te bedienen. Wel is het raadzaam een medicijnkaart of een penning bij u te dragen zodat bij onverhoopte ongevallen bekend is dat u antistollingsmiddelen gebruikt.

Gebruik van Marcoumar in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

Combinatie van Marcoumar met een aantal andere geneesmiddelen kan de werking ervan beïnvloeden. Er zijn geneesmiddelen die de werking van Marcoumar versterken, waardoor de kans op bloedingen wordt vergroot. Er zijn ook geneesmiddelen, die de werking van Marcoumar verminderen. Het is daarom van groot belang dat u degene, die uw antistollingsbehandeling controleert - meestal zal deze van de trombosedienst zijn - meedeelt dat u eventueel andere medicijnen krijgt voorgeschreven of dat u ophoudt ze te gebruiken. De dosering van Marcoumar zal soms moeten worden aangepast en soms zal vaker controle van het bloed noodzakelijk zijn.

Medicijnen die de werking van Marcoumar kunnen beïnvloeden, zijn heparine, bepaalde hormonen (waaronder ook schildklierhormoon, aminoglutethimide of antizwangerschapsmiddelen), middelen tegen hartritmestoornissen, bepaalde antibiotica of geneesmiddelen tegen schimmel, het cholesterolniveau verlagend middel clofibraat, bepaalde medicijnen tegen maag- en darmzweren alsmede bepaalde zogenaamde plaspillen, sommige antireumamiddelen en pijnstillers uit de zogenaamde NSAID-groep, tricyclische antidepressiva (middelen tegen depressie).
De antireumamiddelen fenylbutazon en oxyfenbutazon en pijnstillers die tot de groep der salicylaten behoren zoals acetylsalicylzuur en diflunisal mogen absoluut niet tegelijk met Marcoumar worden gebruikt. Ook sint janskruid mag niet samen met Marcoumar gebruikt worden. De werking van Marcoumar kan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds sint janskruid gebruikt dan moet uw bloed worden gecontroleerd en dient het gebruik ervan te worden gestaakt. Het kan nodig zijn dat de dosering van Marcoumar aangepast moet worden.
Voorzichtigheid is geboden indien u tabletten tegen suikerziekte gebruikt die sulfonureum bevatten. Het gevaar bestaat dat Marcoumar het effect van deze tabletten versterkt, waardoor een te laag bloedsuikergehalte kan ontstaan. Ook slaapmiddelen met barbituraten en het cholesterolspiegel verlagend middel colestyramine kunnen de werking van Marcoumar beïnvloeden. Colestyramine dient tenminste 4 uur na inname van Marcoumar te worden gebruikt.

3. HOE WORDT MARCOUMAR INGENOMEN?

Er bestaat geen vaste dosering voor Marcoumar. De dosering wordt vastgesteld aan de hand van de uitslagen van het bloedonderzoek, waarbij de mate van stolling van uw bloed wordt beoordeeld. Bovendien is dit afhankelijk van het gelijktijdig gebruik van andere medicamenten, ingrepen en bepaalde ziektetoestanden. Op grond van al deze gegevens bepaalt uw dokter, meestal die van de trombosedienst, een doseringsvoorschrift. Volg dit voorschrift nauwkeurig op. Controle van uw bloedstolling moet regelmatig plaats vinden. De Marcoumar tabletten dient u zonder te kauwen en met een bekertje water of vruchtensap in te nemen. De tabletten mogen niet van tevoren in de vloeistof worden opgelost.

Als u de indruk heeft dat de werking van Marcoumar te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw dokter, uw apotheker of de trombosedienst.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Marcoumar heeft ingenomen

Indien u of iemand anders teveel Marcoumar heeft ingenomen kan dat aanleiding geven tot bloedingen. U dient onmiddellijk uw dokter of de trombosedienst te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Marcoumar in te nemen?

Bent u vergeten uw tabletten in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis. De kans op een bloeding is dan groter. Noteer uw vergeten dosis en meld dit bij het bezoek van de trombosedienst. Neem bij twijfel contact op met de trombosedienst..

Wanneer en hoe dient de behandeling met Marcoumar te worden beëindigd?

De duur van de behandeling is afhankelijk van de reden waarom u de antistollingsbehandeling voorgeschreven heeft gekregen. Dit kan zijn van enkele weken tot enkele maanden, en soms zelfs levenslang. Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Marcoumar. U dient uw dokter altijd in te lichten als u met het gebruik van Marcoumar wilt stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Marcoumar bijwerkingen veroorzaken.
Omdat Marcoumar de stolling van het bloed vermindert, is de kans op het ontstaan van spontane bloedingen bij u toegenomen. Mede om de kans op deze bijwerking zo gering mogelijk te houden, zal uw dokter regelmatig uw bloed controleren.

Allergische huidreacties kunnen optreden tijdens de therapie
Misselijkheid en diarree kunnen voorkomen.

In zeldzame gevallen kan Marcoumar haaruitval veroorzaken, zij het van voorbijgaande aard.

Bij langdurig gebruik is osteopenie (tekort aan bot), met mogelijk een verhoogde kans op botbreuken, gemeld in samenhang met de Marcoumartherapie.

Bij zeer grote uitzondering kan bij het begin van de behandeling afsterven van de huid optreden, dat gekenmerkt is door pijn en verkleuring van de huid op bepaalde plaatsen. U dient dan contact met uw arts op te nemen.

Leverontsteking kan voorkomen, soms gepaard gaand met een gele verkleuring van de huid.

Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw dokter of apotheker in.

5. HOE BEWAART U MARCOUMAR?

De Marcoumar verpakking moet bij 15-25°C worden bewaard.
Marcoumar tabletten niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na" of "EXP.". Na die datum is het niet zeker, dat Marcoumar de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar de verpakkingen van Marcoumar, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in december 2007