BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Meloxicam Arrow 7,5 mg en 15 mg, tabletten
(Meloxicam)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Meloxicam Arrow 7,5 mg / 15 mg tabletten er waarvoor het wordt gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Meloxicam Arrow 7,5 mg / 15 mg inneemt.
3. Hoe wordt Meloxicam Arrow 7,5 mg / 15 mg ingenomen.
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Meloxicam Arrow 7,5 mg / 15 mg
6. Aanvullende informatie

De naam van dit geneesmiddel is Meloxicam Arrow 7,5 mg en 15 mg tabletten (verder in deze bijsluiter Meloxicam tabletten genoemd). Het werkzame bestanddeel is meloxicam en de overige bestanddelen worden vermeld aan het eind van de bijsluiter (Rubriek 6, Overige informatie).

1. WAT ZIJN MELOXICAM ARROW 7,5 MG / 15 MG TABLETTEN EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT.

Meloxicam tabletten worden gebruikt bij kortdurende behandeling van de verschijnselen van osteoarthritis. Zij worden tevens toegepast bij de langdurige behandeling van reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis (een vorm van artritis die pijn en stijfheid rond de wervelkolom veroorzaakt).

Meloxicam behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen en het werkt door ontsteking en pijn in gewrichten en spieren te verminderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MELOXICAM ARROW 7,5 MG / 15 MG INNEEMT.
Gebruik Meloxicam tabletten niet wanneer:

• U overgevoelig bent voor meloxicam of voor een van de andere bestanddelen in de tabletten (deze worden vermeld in rubriek 6, Overige informatie).
• U allergisch bent voor of ooit een reactie op aspirine of een ander niet-steroïdale anti- inflammatoire geneesmiddel, zoals ibuprofen of naproxen, hebt gehad
• U een maagzweer heft of vaak maagzweren krijgt.
• U een zweer van de twaalfvingerige darm heeft (in het eerste deel van de dunne arm) of als u vaak zweren van de twaalfvingerige darm krijgt.
• U een ernstige lever- of nieraandoening heeft of lijdt aan hartfalen.
• U een bloedingsstoornis heeft.
• U ooit last heeft gehad van een maag-, darm- of hersenbloeding.
• U meer dan 6 maanden zwanger bent of borstvoeding geeft.
• U ongecontroleerd ernstig hartfalen heeft.

Wees extra voorzichtig met Meloxicam tabletten wanneer:
• U ooit een maagzweer heeft gehad
• U ooit een zweer van de twaalfvingerige darm heeft gehad
• U ooit oesofagitis (ontsteking van de slokdarm) heeft gehad
• U ooit gastritis (maagontsteking) heeft gehad
• U ooit een ander probleem van uw spijsverteringkanaal heeft gehad.
• U een vrouw bent die een intra-uterine anticonceptiemiddel (IUD) gebruikt, gewoonlijk bekend als een spiraaltje.
• U last heeft van een plaatselijke zwelling (oedeem), hypertensie of hartfalen.
• U een niet-ernstige nieraandoening heeft.
• U last heeft van een ernstige huid reactie. Uw arts kan dan besluiten te stoppen met dit geneesmiddelen of een ander middel voor te schrijven.

Het kan door Meloxicam tabletten moeilijker zijn om zwanger te worden. U moet uw arts informeren wanneer u van plan bent zwanger te worden of wanneer u problemen heeft om zwanger te worden. Informeer uw arts en deze zal beslissen wat te doen.

Wanneer u een oudere patiënt bent kunt een groter risico op bijwerkingen hebben. Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u ongewone verschijnselen van uw maag of darm waarneemt.

Geneesmiddelen zoals Meloxicam tabletten kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen
U moet uw arts inlichten als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt, omdat deze een wisselwerking kunnen geven met Meloxicam tabletten:
• Andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, waaronder aspirine
• Geneesmiddelen die bloedstolling voorkomen, zoals warfarine, heparine of ticlopidine
• Geneesmiddelen die bloedstolsel afbreken (trombolytica).
• Alle diuretische geneesmiddelen (plastabletten)
• Tabletten om een hoge bloeddruk te behandelen
• Lithium (gebruikt bij geestesziekte)
• Selectieve serontonine-heropname remmers (b.v. fluoxetine)
• Ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om afstoting van een transplantaat na een operatie te voorkomen)
• Methotrexaat (gebruikt om huidaandoeningen, reumatoïde artritis en kanker te behandelen)
• Cholestyramine (gebruikt om cholesterol te verlagen)

Het kan nog steeds akkoord voor u zijn om Meloxicam tabletten in te nemen en uw arts is in staat om te beslissen wat geschikt voor u is.

Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt, ook geneesmiddelen die u zonder recept gekocht kunt hebben.

Gebruik van Meloxicam tabletten met voedsel en drank

De tabletten moeten tijdens het eten heel worden doorgeslikt met een glas water.
Inname van dit geneesmiddel met alcohol kan het risico van maagzweren en maagbloedingen vergroten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel met alcohol inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Meloxicam tabletten niet in wanneer u meer dan 6 maanden zwanger bent of borstvoeding geeft. In het begin van de zwangerschap kan uw arts u wel Meloxicam tabletten voorschrijven als dat nodig is. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De tabletten kunnen leiden tot wazig zicht of u suf of duizelig maken. Wanneer dit gebeurt, mag u niet autorijden of machines gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Meloxicam tabletten
Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt mag u dit geneesmiddel niet innemen.

Dit geneesmiddel bevat 30 mg natrium per maximale dosis van 15 mg Meloxicam tabletten per dag. Wanneer u een natrium- of zoutbeperkt dieet volgt dient u hiermee rekening te houden.

3. HOE WORDT MELOXICAM ARROW 7,5 MG / 15 MG INGENOMEN

Volg bij inname van Meloxicam tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering volgt hieronder.

De tabletten moeten, tijdens de maaltijd, in hun geheel worden doorgeslikt met een glas water. Neem uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip.

Kortdurende behandeling van osteoarthritis:
Volwassenen en ouderen: de gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Uw arts kan de behandeling beginnen met Meloxicam 7,5 mg tabletten en, afhankelijk van hoe het gaat, de dosis verhogen naar Meloxicam 15 mg tabletten.

Langdurige behandeling van reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis: Volwassenen: de gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Uw arts kan de behandeling beginnen met Meloxicam 15 mg tabletten en, afhankelijk van hoe het gaat, de dosis verlagen naar Meloxicam 7,5 mg tabletten.

Ouderen en patiënten met een verhoogd risico voor bijwerkingen: de gebruikelijke dosis is één Meloxicam 7,5 mg tablet per dag.

Meloxicam tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder de 15 jaar.

Wat u moet doen wanneer meer van Meloxicam tabletten heeft ingenomen gebruikt dan u zou mogen.

Vertel het direct aan uw arts of apotheker of bel met de dichtstbijzijnde eerstehulppost. Denk eraan om de verpakking en tabletten die over zijn mee te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Meloxicam tabletten in te nemen.

Maakt u zich niet ongerust. Sla die dosis gewoon over en neem uw volgende dosis op de goede tijd. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis goed te maken.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Meloxicam tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, ofschoon ernstige allergische reacties heel zeldzaam zijn.

Informeer uw arts onmiddellijk wanneer u plotseling een licht gevoel, moeite met ademhaling, gezwollen oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (vooral wanneer het op uw hele lichaam is) krijgt.

De meeste bijwerkingen zijn in de maag of darm.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld:

Bijwerkingen die vaak optreden (bij minder dan 1 op de 10 patiënten en bij meer dan 1 op de 100 patiënten):
Bloedarmoede, duizeligheid, hoofdpijn, dyspepsie (zuurbranden), misselijkheid en braken, buikpijn (maagpijn), verstopping (obstipatie), flatulentie (winderigheid), diarree, pruritus (jeuk), huiduitslag, oedeem (zwellingen) inclusief oedeem van de benen.

Bijwerkingen die soms optreden (bij minder dan 1 op de 100 patiënten en bij meer dan 1 op de 1000 patiënten):
Leukocytopenie, thrombocytopenie of agranulocytose (afname van aantallen van bepaalde typen bloedcellen), vertigo (duizeligheid bij draaien), tinnitus (oorsuizen), slaperigheid, palpitaties (snelle onregelmatige hartslag), bloeddrukstijging, opvliegers, zweren of bloedingen van de maag of darmen, oesofagitis (ontsteking van de slokdarm), stomatitis (virusinfectie van de mond), afwijkingen van laboratoriumtesten naar de lever en nierfunctie, urticaria (jeukende verdikte plekken van de huid).

Bijwerkingen die zelden optreden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten en bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten):
Stemmingveranderingen, insomnia (slapeloosheid), nachtmerries, verwarring, visusstoornissen inclusief wazig zien, astma- aanvallen bij personen die allergisch zijn voor aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, gastrointestinale perforatie (doorboring van het maagdarmkanaal), gastritis (maagontsteking), colitis (ontsteking van de dikke darm), hepatitis (ontsteking van de lever), erythema multiforme (huidklacht veroorzaakt door een allergische reactie), overgevoeligheid van de huid voor licht, nierfalen.

Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): Toxische epidermale necrolyse (blaarvorming en vervellen van de huid), Stevens-Johnson syndroom (een ernstige huidreactie).
Geneesmiddelen zoals Meloxicam kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MELOXICAM ARROW 7,5 MG / 15 MG

Bewaar Meloxicam tabletten buiten bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Meloxicam tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. Bewaren beneden 25°C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Meloxicam tabletten

• Het werkzame bestanddeel in de tabletten is meloxicam.

• De overige bestanddelen in deze tabletten zijn natriumcitraat, lactose, microkristallijne cellulose, povidon, watervrij colloïdaal silica, crospovidon en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Meloxicam tabletten er uit en de inhoud van de verpakking
Meloxicam 7,5 mg tabletten zijn lichtgele, ronde tabletten met “>” op één kant en “ML 7.5” op de andere kant.
Meloxicam 15 mg tabletten zijn lichtgele, ronde tabletten met “>” op één kant en “ML 15” en een breukstreep op de andere kant.
De tabletten zijn beschikbaar in verpakkingen met 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100 of 500 tabletten. De tabletten van 15 mg zijn tevens beschikbaar in een verpakking van 10 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten hoeven in de handel te zijn.

Registratiehouder en fabrikant:
Arrow Generics Ltd.,
Unit 2, Eastman Way,
Stevenage, Herts, SG1 4SZ,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:
Selamine Ltd.
T/A Arrow Generics Limited,
Unit 4 Willsborough Cluster,
Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh,
Dublin 17, Ierland

Arrow Pharm (Malta) Limited,
HF62, Hal Industrial Estate,
Birzebbugia, BBG06,
Malta Juta Pharma GmbH,
Gutenbergstraße 13, D-24941 Flensberg,
Duitsland

Medicofarma S.A.,
ul. Zelazna 58,
00-866 Warschau,
Polen

Farma APS Produtos Farmacêuticos SA,
Rua Joáo de Deus, n°19,
Venda Nova, 2700-487, Amadora,
Portugal
,
Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 34158 Meloxicam Arrow 7,5 mg, tabletten
RVG 34159 Meloxicam Arrow 15 mg, tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Slowakije Meloxicam Arrow 15 mg
Verenigd Koninkrijk Meloxicam 7.5 mg Tablets
Meloxicam 15 mg Tablets
Malta Meloxicam 7.5 mg Tablets
Meloxicam 15 mg Tablets
Hongarije Meloxicam Arrow 15 mg
Tsjechië Meloxicam Arrow 15 mg
Polen Meloxicam Arrow 7.5 mg
Meloxicam Arrow 15 mg
Slovenië Meloksikam Arrow 7.5 mg tablete
Meloksikam Arrow 15 mg tablete
Portugal Meloxicam arrowblue 7.5 mg comprimidos
Meloxicam arrowblue 15 mg comprimidos
België Meloxicam Arrow 7.5 mg
Meloxicam Arrow 15 mg
Italië Meloxicam Arrow 7.5 mg
Meloxicam Arrow 15 mg
Nederland Meloxicam Arrow 7,5 mg
Meloxicam Arrow 15 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 2/2008.