BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Meloxicam Sandoz® 7,5, tabletten 7,5 mg Meloxicam Sandoz® 15, tabletten 15 mg meloxicam

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Meloxicam Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Meloxicam Sandoz inneemt.
3. Hoe wordt Meloxicam Sandoz ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Meloxicam Sandoz?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS MELOXICAM SANDOZ EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Meloxicam Sandoz bevat meloxicam. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die niet- steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’S) genoemd wordt. Die worden gebruikt om ontsteking en pijn in de gewrichten en spieren te verminderen. Dit krijgt u bij artritis en sommige andere problemen met de gewrichten.

Meloxicam Sandoz wordt gebruikt bij:
- de kortdurende behandeling van acute verergering van osteoartritis (afbreken van kraakbeen in de gewrichten);

- de langdurige behandeling van reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten) en ankyloserende spondylitis (: chronische ontsteking van de kleine gewrichten tussen de wervels van de ruggengraat, dit veroorzaakt stijfheid van de rug).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MELOXICAM SANDOZ INNEEMT.
Neem Meloxicam Sandoz niet in

- tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap of als u borstvoeding geeft; - als u allergisch (overgevoelig) bent voor meloxicam of voor één van de andere bestanddelen van Meloxicam Sandoz, die zijn opgesomd in rubriek 6 van deze bijsluiter; - als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s, bijv. naproxen, ibuprofen), dat wil zeggen als u last heeft van astma, neuspoliepen (zwelling van het neusslijmvlies), angiooedeem (zwelling van de huid en slijmvliezen) of urticaria (ook wel galbulten of netelroos genoemd) na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID’s;
- als u ernstige lever- of nierproblemen heeft of ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
- als u bloedingsproblemen heeft of in het verleden bloedingen in de hersenen heeft gehad;
- als u ooit bloedingen of doorboringen gehad heeft in de maag of darmen die samenhingen met vroegere behandeling met NSAID’s;
- als u ernstige pijn in de maag of darmen heeft of als u zwarte ontlasting of bloed in de ontlasting heeft (wat symptomen van een maag- of darmzweer kunnen zijn);
- als u ooit een terugkerende maag- of darmzweer heeft gehad (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen zweren of bloeding).

Wees extra voorzichtig met Meloxicam Sandoz
Vertel het uw arts of apotheker

- als u ooit een ontsteking van uw slokdarm of van de maag gehad heeft;
- als u een bloeding in uw maag of darmen heeft. Dit kan vooral voor ouderen ernstigere gevolgen hebben;
- als u nierproblemen krijgt;
- als u een hartprobleem heeft;
- als u een hoog niveau van kalium in het bloed heeft;
- als u ernstige huiduitslag krijgt met blaren en waarbij ook de ogen, mond, keel en geslachtsdelen betrokken zijn;
- als tekenen van infectie optreden of verergeren; Meloxicam Sandoz kan de symptomen van een onderliggende infectieziekte maskeren;
- als u vrouw bent en een spiraaltje gebruikt; u moet misschien een andere
anticonceptiemethode gebruiken zolang u Meloxicam Sandoz gebruikt;
- als u vrouw bent en probeert zwanger te worden; Meloxicam Sandoz kan het moeilijker maken zwanger te worden;
- als u astmaproblemen heeft of ooit heeft gehad; Meloxicam Sandoz kan astma-aanvallen veroorzaken.

Gebruik van Meloxicam Sandoz in combinatie met andere ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s), waaronder selectieve cyclooxygenase-2-remmers, moet vermeden worden.

Als u ooit maagdarmziekten gehad heeft (ulceratieve colitis, ziekte van Crohn), moet u voorzichtig zijn met het gebruik van NSAID’s, omdat uw toestand kan verergeren (zie rubriek 4: “Mogelijke bijwerkingen”).

Kinderen en jongvolwassenen onder de 15 jaar mogen Meloxicam Sandoz niet gebruiken.

Bloedingen, zweren of perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen zijn, zijn gemeld tijdens behandeling met alle NSAID’s, met of zonder waarschuwingssymptomen of een geschiedenis van ernstige maagdarmaandoeningen.

Geneesmiddelen zoals Meloxicam Sandoz kunnen in verband gebracht worden met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.

Wanneer u hartproblemen heeft of een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes, een hoge cholesterolspiegel heeft of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bloed- en urineonderzoek
Meloxicam Sandoz kan uw bloedbeeld of de werking van uw lever of nieren veranderen. Dit is in het bijzonder het geval als u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt of hart-, lever- of nierproblemen heeft. Ook kan in zeldzame gevallen leverontsteking (hepatitis) optreden.
Dit betekent dat uw arts bloed- en urineonderzoek kan laten doen om dit in de gaten te houden zolang u de tabletten gebruikt.


Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Onderstaande geneesmiddelen kunnen problemen veroorzaken als u ze tegelijk behandeld met Meloxicam Sandoz inneemt:
- andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s), waaronder acetylsalicylzuur;
- geneesmiddelen die het klonteren van bloed tegengaan (bloedverdunnende middelen), zoals warfarine, heparine of ticlopidine;
- geneesmiddelen die bloedklonters oplossen (trombolytica);
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk;
- plasmiddelen (diuretica);
- selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) voor de behandeling van ernstige neerslachtigheid;
- cyclosporine, om afstoting na een transplantatie te voorkomen;
- lithium, voor bepaalde geestesziekten;
- methotrexaat, voor gewrichtsproblemen of kanker;
- colestyramine, voor de behandeling van een hoog cholesterolgehalte;
- corticosteroïden.

Als u één van deze geneesmiddelen gebruikt, neem dan contact op met uw arts voordat u Meloxicam Sandoz gebruikt.
Gebruik van Meloxicam Sandoz met voedsel en drank U moet Meloxicam Sandoz tijdens de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Meloxicam Sandoz inneemt als u zwanger bent of wilt worden. Meloxicam Sandoz kan slecht zijn voor het ongeboren kind en mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als de voordelen groter zijn dan de risico’s. Bespreek dit met uw arts.
Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap mag u Meloxicam Sandoz niet gebruiken.
Als u Meloxicam Sandoz gebruikt, neem dan contact op met uw arts voordat u borstvoeding gaat geven. Het geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk. Geef geen borstvoeding als u Meloxicam Sandoz gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Meestal heeft Meloxicam Sandoz geen effect op uw rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen.
Het kan echter bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, slaperigheid of problemen met zien of horen (zie rubriek 4: “Mogelijke bijwerkingen”). Als u hier last van heeft, ga dan niet autorijden en bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Meloxicam Sandoz
Meloxicam Sandoz bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT MELOXICAM SANDOZ INGENOMEN?

Volg bij gebruik van Meloxicam Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is of één tablet Meloxicam Sandoz 7,5 mg of één tablet Meloxicam Sandoz 15 mg per dag. De dosering hangt af van de reden waarom u Meloxicam Sandoz gebruikt.
- De tablet moet tijdens de maaltijd ingenomen worden
- De tablet moet met water ingeslikt worden
- Probeer de tablet iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in te nemen. Neem niet meer in dan 15 mg per dag.

Kinderen en jongvolwassenen onder de 15 jaar
Kinderen en adolescenten jonger dan 15 jaar dienen Meloxicam Sandoz niet te gebruiken.

Oudere patiënten en patiënten met een verhoogd risico op bijwerkingen
Voor oudere patiënten bedraagt de aanbevolen dosering voor langdurige behandeling van reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis 7,5 mg per dag. Patiënten met een verhoogd risico op bijwerkingenmoeten de behandeling beginnen met 7,5 mg per dag.

Wat u moet doen als u meer van Meloxicam Sandoz heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of een ziekenhuis. Laat hun de verpakking of deze bijsluiter zien.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Meloxicam Sandoz in te nemen

Als u vergeten bent een dosering in te nemen, neem dan gewoon de volgende dosering volgens schema in.
Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Meloxicam Sandoz Stop de behandeling niet zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Meloxicam Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Als één van de volgende ernstige bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel het uw arts of ga naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

- Allergische reacties zoals plotseling een piepende ademhaling en een beklemd gevoel op de borst, zwelling van de oogleden, het gezicht, de tong of keel, moeilijkheden met slikken, ernstige huiduitslag met blaren en waarbij ook de ogen, mond, keel en geslachtsdelen betrokken zijn, bewustzijnsverlies (flauwvallen).

- Infectie, met symptomen zoals koorts, en een ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met plaatselijke symptomen van infectie zoals pijn in de keel of mond of problemen met plassen. Dit kan een teken zijn van agranulocytose, d.w.z. een vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes waardoor u gevoeliger wordt voor infecties. U zult een bloedonderzoek ondergaan om te controleren of het aantal witte bloedlichaampjes verlaagd is.

- Diarree die ernstig is, lang duurt of bloed bevat, met buikpijn en koorts. Dit kan een teken zijn van darmontsteking.

- Ernstige en aanhoudende buikpijn of zwarte ontlasting of bloed in de ontlasting.

Deze ernstige bijwerkingen komen soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten) of zelden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) voor.


De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens de behandeling met Meloxicam Sandoz:
Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
- Vermindering van het aantal rode bloedlichaampjes (bloedarmoede); u kunt er bleek uitzien, u moe of licht in het hoofd voelen
- Een licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn
- Stoornis in de spijsvertering, misselijkheid en braken, buikpijn, verstopping, winderigheid, diarree
- Jeukende huid, huiduitslag
- Vocht vasthouden (oedeem), waaronder zwelling van de enkels.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
- Problemen met uw bloedbeeld: verminderd aantal witte bloedlichaampjes (soms ernstig met verhoogd risico op infectie); verminderd aantal bloedplaatjes (met een verhoogd risico op bloedingen en blauwe plekken)
- Duizeligheid, oorsuizen, slaperigheid
- Snelle hartslag (palpitaties)
- Verhoogde bloeddruk, opvliegers
- Bloedingen of zweren van de maag of darmen, ontsteking van de slokdarm, of pijnlijke mond (ontsteking van het mondslijmvlies, al dan niet met zweren)
- Huiduitslag met jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
- Zout en vocht vasthouden, verhoogde hoeveelheid kalium in het bloed.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)
- Stemmingswisselingen, slapeloosheid en nachtmerries
- Verwarring
- Problemen met zien, waaronder wazig zicht
- Optreden van astma-aanvallen bij personen die allergisch zijn voor acetylsalicylzuur of andere NSAID’s
- doorboring in de maag of darmen, ontsteking van de maag (gastritis)
- Leverontsteking (hepatitis) met misselijkheid, verlies van eetlust, gele huid en ogen
- Gevoeligheid voor zonlicht (fotosensibiliteitsreacties)
- Nierfalen (acuut nierfalen bij patiënten met risicofactoren)
- Hartproblemen zouden kunnen voorkomen.
Chronische darmaandoeningen (ulceratieve colitis en ziekte van Crohn) kunnen verergeren.
Geneesmiddelen zoals Meloxicam Sandoz kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MELOXICAM SANDOZ?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Meloxicam Sandoz niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en het doosje. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Wat bevat Meloxicam Sandoz

• Het werkzame bestanddeel is: meloxicam. Elke tablet Meloxicam Sandoz 7,5 bevat 7,5 mg meloxicam en elke tablet Meloxicam Sandoz 15 bevat 15 mg meloxicam.

• De andere bestanddelen zijn: maïszetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), natriumcitraat (E331), lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Meloxicam Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De tabletten zijn lichtgeel van kleur, rond met een breukstreep in het midden aan één zijde en vlak aan de andere zijde.
Meloxicam Sandoz 7,5 is in een doordrukstrip verpakt en is beschikbaar in doosjes met 10, 14, 20, 30, 50 of 100 tabletten.
Meloxicam Sandoz 15 is in een doordrukstrip verpakt en is beschikbaar in doosjes met 10, 14, 20, 30, 50 of 100 tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301AH Almere

Fabrikanten
Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1 39179 Barleben
Duitsland
Tilomed
St. Neotts
Cambridgeshire Engeland

In het register ingeschreven onder:
RVG 32715 (Meloxicam Sandoz 7,5, tabletten 7,5 mg) RVG 32716 (Meloxicam Sandoz 15, tabletten 15 mg)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2008

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.