BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Metvix 160 mg/g crème
methylaminolevulinaat (als hydrochloride)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Metvix 160 mg/g crème en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Metvix 160 mg/g crème gebruikt
3. Hoe wordt Metvix 160 mg/g crème gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Metvix 160 mg/g crème
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS METVIX 160 MG/G CRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Metvix 160 mg/g crème wordt gebruikt bij de behandeling van huidaandoeningen (laesies) in het gezicht en op de hoofdhuid die voorafgaan aan de ontwikkeling van kanker in gevallen waarin andere behandelingen minder geschikt zijn. Deze huidaandoeningen worden ook wel dunne of niet-hyperkeratotische en niet-gepigmenteerde actinische keratose genoemd.

De crème kan ook worden gebruikt voor de behandeling van een verschillende soorten huidkanker zoals:

• superficiaal en/of nodulair basaalcel carcinoom (kwaadaardige, langzaam groeiende woekeringen van de cellen in de onderste laag van de opperhuid), in die gevallen waarbij andere beschikbare behandelingen niet geschikt zijn door de slechte cosmetische resultaten of de bijkomende problemen van die behandelingen, zoals huidaandoeningen (laesies) in het middengezicht of de oren, laesies op ernstig beschadigde huid, grote laesies of terugkerende laesies, en

• plaveiselcel carcinoom (ziekte van Bowen), een kwaadaardige woekering van de platte cellen van de opperhuid, als operatief verwijderen minder geschikt is.
De behandeling bestaat uit het aanbrengen van Metvix crème en blootstelling aan licht. Beschadigde huidcellen nemen methylaminolevulinaat op uit de crème en worden vervolgens vernietigd door de blootstelling aan licht (fotodynamische therapie). De behandeling heeft geen effect op de gezonde onbehandelde huid rondom de laesies.

Behandeling met Metvix 160 mg/g crème is niet geschikt voor kinderen of adolescenten beneden de 18 jaar.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U METVIX 160 MG/G CRÈME GEBRUIKT

Metvix 160 mg/g crème mag alleen worden aangebracht door een arts, een verpleegkundige of een andere zorgverlener die ervaren is in het gebruik van

Metvix 160 mg/g crème met lichttherapie (fotodynamische therapie).


Gebruik Metvix 160 mg/g crème niet
• als u overgevoelig (allergisch) bent voor methylaminolevulinaat of voor een van de andere hulpstoffen van Metvix 160 mg/g crème. Metvix 160 mg/g crème bevat arachideolie (pinda-olie). Als u overgevoelig bent voor pinda’s of soya mag u dit product niet gebruiken.
• als u lijdt aan een bepaalde vorm van huidkanker (morphaeaform basaalcel carcinoom genoemd)
• als u lijdt aan een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).

Wees extra voorzichtig met Metvix 160 mg/g crème
• bij bepaalde soorten huidaandoeningen (donker gekleurde (gepigmenteerde) of diep onder het huidoppervlak voorkomende (sterk infiltrerende) huidaandoeningen (laesies)), of bij de behandeling van laesies op de geslachtsorganen, aangezien er geen ervaring is met de behandeling daarvan met Metvix 160 mg/g crème.

• als u met UV-therapie wordt behandeld, dan wordt deze therapie gestopt voordat met de behandeling met Metvix 160 mg/g crème wordt begonnen

• verdikte zonlichtbeschadigingen van de huid (dikke actinische keratosen) mogen niet met Metvix 160 mg/g crème worden behandeld

• voorkom dat Metvix 160 mg/g crème in uw ogen komt

• als de inwerktijd van de crème wordt verlengd of de hoeveelheid licht waaraan u vervolgens wordt blootgesteld wordt vergroot kunnen ernstigere lokale huidreacties optreden.
De behandeling van de ziekte van Bowen is efficiënter bij kleinere dan bij grotere laesies. Er is geen ervaring met de behandeling van de ziekte van Bowen bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken om de afweer te onderdrukken, of bij patiënten die in het verleden aan arsenicum blootgesteld zijn geweest.
Gedurende een aantal dagen na de behandeling moet blootstelling aan zonlicht van de behandelde huidaandoeningen (laesies) en de omliggende huid worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt behandeling met Metvix 160 mg/g crème niet aanbevolen. Tijdens de behandeling met Metvix 160 mg/g crème en gedurende de 48 uur erna moet het geven van borstvoeding worden onderbroken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Metvix 160 mg/g crème

Het werkzaam bestanddeel kan huidallergie veroorzaken. Het niet-actieve ingrediënt cetostearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. ontsteking). Methyl- en propylparahydroxybenzoaat (E218, E216) kunnen allergische reacties veroorzaken.

3. HOE WORDT METVIX 160 MG/G CRÈME GEBRUIKT

Volwassenen (inclusief ouderen)
Elke huidlaesie wordt voor de behandeling voorbereid door schilfers en korstjes te verwijderen en het huidoppervlak ruw te maken. Door deze voorbereiding worden alle delen van de huidlaesie beter toegankelijk voor Metvix 160 mg/g crème en voor licht. Nodulaire huidkankerlaesies zijn vaak bedekt door een intacte huidlaag die eerst moet worden verwijderd volgens de aanwijzingen van uw arts. Metvix 160 mg/g crème wordt met een spatel in een laag (ongeveer 1 mm dik) op de laesie en een klein deel van de omringende huid aangebracht. Nadat de crème is aangebracht wordt het gebied met een verband afgedekt. Dit verband moet 3 uur op zijn plaats blijven. Het verband en de crème worden dan voorzichtig verwijderd, en het behandelde gebied wordt onmiddellijk blootgesteld aan de lichttherapie (fotodynamische therapie).

Om uw ogen tegen intensief licht te beschermen ontvangt u een beschermende bril die u tijdens de blootstelling aan het licht kunt dragen.
Voor de behandeling van huidlaesies die voorafgaan aan de ontwikkeling van kanker (actinische keratose) kan worden volstaan met één behandeling. Bij basaalcel carcinoom en de ziekte van Bowen bestaat de behandeling uit twee sessies een week na elkaar. Tijdens dezelfde behandelsessie kunnen meerdere huidlaesies worden behandeld. Uw arts beoordeelt na drie maanden hoe de reactie van elke huidlaesie is. De behandeling kan na deze periode indien nodig worden herhaald. Om de effectiviteit van de behandeling bij basaalcel carcinoom of de
ziekte van Bowen te bevestigen kan uw arts een klein stukje van de huid (biopt) verwijderen om de cellen te laten onderzoeken.

Kinderen en adolescenten
Er is geen ervaring met de behandeling van kinderen of adolescenten beneden de 18 jaar.

Als u stopt met het gebruik van Metvix 160 mg/g crème
Als de behandeling wordt gestopt voordat de lichttherapie is gestart of voordat de volledige lichtdosis is gegeven, kan de effectiviteit van de behandeling hierdoor afnemen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Metvix 160 mg/g crème bijwerkingen veroorzaken.
De meest voorkomende bijwerking is een pijnlijk en branderig gevoel in de huid op de plaats van behandeling tijdens en na de blootstelling aan licht. Deze klacht kwam voor bij ongeveer 60% van de patiënten die aan het klinisch onderzoek deelnamen. Deze lokale reacties zijn gewoonlijk licht tot matig van aard, maar het kan in zeldzame gevallen voorkomen dat de lichtbehandeling voortijdig moet worden beëindigd. In het algemeen begint het pijnlijke of branderige gevoel in de huid tijdens de belichting of spoedig daarna en duurt dit enkele uren; meestal verdwijnt het nog dezelfde dag. Roodheid en zwellingen kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, en soms zelfs langer. Bij herhaald gebruik traden deze bijwerkingen niet vaker op, en werden ze ook niet ernstiger.

Zeer vaak voorkomend (meer dan 1 op de 10 patiënten):
pijnlijk of branderig gevoel in de huid, korstvorming, roodheid.

Vaak voorkomend (meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten):
gevoelloosheid, tintelend of prikkend gevoel, hoofdpijn, huidinfectie, verzwering, vochtophoping in de huid, opzwelling van de huid, blaren, huidbloedingen, jeuk, schilfering van de huid, warme huid, afscheiding op de plaats waar de crème op de huid werd aangebracht, heet gevoel.

Soms voorkomend (meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten):
gezwollen en/of pijnlijke ogen, wondbloeding, misselijkheid, netelroos (urticaria), rode vlekken, huidirritatie, overgevoeligheidsreacties ten gevolge van de lichtbehandeling, bleke of donkere vlekken op de huid, rode vlekken met pukkeltjes, onaangenaam gevoeld in de huid, vermoeidheid.
Huiduitslag (eczeem) en contactallergie (overgevoeligheidsreactie als gevolg van het in aanraking komen met bepaalde stoffen) op de plaats waar de crème op de huid werd aangebracht zijn beschreven. In de meeste gevallen was de plaats waar deze bijwerkingen optraden beperkt tot het behandelde gebied, en waren de bijwerkingen niet ernstig van aard. In zeldzame gevallen traden rode plekken en zwellingen ook elders op.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U METVIX 160 MG/G CRÈME

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)
Een geopende tube moet binnen een week worden gebruikt.
Gebruik Metvix 160 mg/g crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de tube. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Gebruik Metvix 160 mg/g crème niet als u zichtbare tekenen van bederf merkt (bijvoorbeeld een verkleuring van de crème van lichtgeel naar bruin).

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Metvix 160 mg/g crème

• Het werkzame bestanddeel is methylaminolevulinaat 160 mg/g (als hydrochloride)

• De andere bestanddelen zijn zelf-emulgerend glycerylmonostearaat, cetostearylalcohol, poloxyl-40-stearaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), dinatriumedetaat, glycerol, witte zachte paraffine, cholesterol, isopropylmyristaat, arachideolie (pinda-olie), gezuiverde amandelolie, oleylalcohol en gezuiverd water.

Hoe ziet Metvix 160 mg/g crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De crème is roomgeel tot lichtgeel van kleur. De crème wordt geleverd in tubes van 2 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Galderma Belgilux NV
Rijksweg 14
2870 Puurs
België

Voor inlichtingen en correspondentie Galderma
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
0183 - 691919

Fabrikant:
Penn Pharmaceutical Services Ltd. Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent
NP2 3AA
Groot-Brittannië

of
Laboratoire GALDERMA Zone Industrielle Touviéres 74540 Alby Sur Cheran Frankrijk
Licentiehouder: PhotoCure ASA

In het register ingeschreven onder RVG 31130

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in `19-02-2008