BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten
[Naratriptan (als naratriptanhydrochloride)]

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
* Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
* Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
* Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten bevat naratriptan (hydrochloride), wat behoort tot de geneesmiddelengroep die triptanen wordt genoemd (ook bekend als 5-HT1 receptor agonisten).

Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten wordt gebruikt om migraine met of zonder aura te behandelen.

De symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door het tijdelijk verwijden van de bloedvaten in het hoofd. Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten vermindert de verwijding van de bloedvaten. Hierdoor verlicht het de hoofdpijn en overige klachten veroorzaakt door migraine, zoals zich ziek voelen of zijn (misselijkheid, overgeven) en overgevoeligheid voor licht en geluid.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Niet geschikt voor ouderen of kinderen jonger dan 18

Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten wordt voor volwassenen ouder dan 65 jaar of kinderen jonger dan 18 jaar niet aanbevolen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6)
* U heeft hartklachten, zoals hartfalen of pijn op de borst (angina), of u heeft al een hartaanval gehad
* U heeft problemen met de bloedsomloop in uw benen die krampen veroorzaken wanneer u stapt (perifere bloedvataandoening)
* U heeft een beroerte of een miniberoerte (wordt ook een transiënte ischemische aanval of TIA genoemd) gehad
* U heeft een hoge bloeddruk. Het is mogelijk om Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten in te nemen als de hoogte van de bloeddruk niet te ernstig is en wordt behandeld
* U heeft een nier- of leveraandoening
* U neemt andere migrainegeneesmiddelen, inclusief degenen die ook ergotamine bevatten, of gelijkwaardige geneesmiddelen zoals methysergide, of met soortgelijke 5-HT1 receptor agonisten, zoals sumatriptan.
Als één van deze situaties op u van toepassing is:
* zeg dit tegen uw arts en neem Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet meer in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts moet bepaalde informatie weten voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten neemt.
Als u meer risico loopt
* Als u veel rookt of nicotinevervangers gebruikt, en vooral
* Als u een man ouder dan 40 jaar bent, of
* Als u een vrouw bent na de menopauze.

In zeer zeldzame gevallen hebben mensen na het innemen van Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten een ernstige hartaandoening gekregen, hoewel zij daarvóór geen tekenen van een hartaandoening vertoonden.

Als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, kan dit betekenen dat u meer risico loopt om een hartaandoening te krijgen:
* breng uw arts hiervan op de hoogte zodat deze uw hartfunctie kan controleren voordat uw arts Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten aan u voorschrijft.

Als u allergisch bent voor antibiotica, sulfonamiden
Is dit het geval dan kunt u ook allergisch zijn voor Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten.

Als u weet dat u allergisch bent voor een antibioticum maar u twijfelt of dit een sulfonamide is:
* zeg dit tegen uw arts of apotheker voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten inneemt.
Als u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten vaak inneemt
Als u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn erger worden.
* Vertel het uw arts als dit op u van toepassing is. Uw arts kan u aanbevelen om Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet langer te gebruiken.
Als u pijn of druk in uw borst hebt nadat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten hebt genomen
Deze bijwerkingen kunnen intens zijn maar zijn meestal slechts kortstondig. Als ze blijven of als ze zelfs toenemen:
* Zoek onmiddellijk medische hulp. In rubriek 4 van deze bijsluiter vindt u meer informatie over deze mogelijke bijwerkingen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Naratriptan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidenpreparaten en geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Sommige geneesmiddelen mogen niet samen met Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten worden ingenomen en andere kunnen bijwerkingen veroorzaken als ze met Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten worden gebruikt. Vertel uw arts indien wordt ingenomen:
* geneesmiddelen voor uw migraine die triptan of 5HT1-receptor agonist (zoals sumatriptan of zolmitriptan) bevatten. Gebruik Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen. Stop het gebruik van deze geneesmiddelen tenminste 24 uur voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten inneemt.
* ergotamine dat ook wordt gebruikt om migraine te behandelen, of gelijkwaardige geneesmiddelen, zoals methysergide. Gebruik Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen. Stop het gebruik van deze geneesmiddelen tenminste 24 uur voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten inneemt.
* antidepressiva van de klasse selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals citalopram, fluoxetine of paroxetine, of serotoninenoradrenalineheropnameremmers (SNRI's), zoals venlafaxine. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheek.
* Sint-Janskruid (Hypericum perforatum). Het gebruik van kruidenpreparaten die Sint-Janskruid bevatten terwijl u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten inneemt, kan de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

* Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Praat erover met uw arts voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten neemt. De kennis over de veiligheid van Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten tijdens de zwangerschap is beperkt, maar er is nog geen bewijs van een verhoogd risico op geboorteafwijkingen. Het is mogelijk dat uw arts adviseert om Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet in te nemen gedurende de zwangerschap.
* Geef uw baby geen borstvoeding binnen 24 uur nadat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten hebt ingenomen. Kolf gedurende deze periode de moedermelk af, gooi deze weg en geef deze niet aan uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

* U kunt door de symptomen van de migraine of door uw geneesmiddel slaperig zijn. Neem niet deel aan het verkeer of bedien geen machines indien u last heeft van deze bijwerkingen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten bevat kleine hoeveelheden suiker, namelijk lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor bepaalde suikers:
Neem contact op met uw arts voordat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten inneemt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten zodra de migraineaanval begint. Gebruik Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten niet om een aanval te voorkomen.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel gebruikt u van dit geneesmiddel?

Volwassenen
De gebruikelijke dosering voor volwassenen van 18 tot 65 jaar is één tablet Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten, geheel doorgeslikt met water.

Kinderen en ouderen
Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten wordt voor kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar niet aanbevolen.

Wanneer gebruikt u dit middel?
* U kunt Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten het beste innemen zodra u een migraineaanval voelt aankomen, maar u kunt het ook op elk moment tijdens een aanval innemen.

Als uw symptomen terugkeren
* U kunt een tweede Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten innemen na 4 uur, tenzij u nier- of leverschade heeft.
* Als u nier- of leverschade heeft, mag u niet meer dan één tablet nemen in 24 uur.
* Neem nooit meer dan twee tabletten in 24 uur.

Als u niet op de eerste dosering reageert
* Neem dan geen tweede tablet in voor dezelfde aanval. Het is onwaarschijnlijk dat deze dan wel werkt.
* Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten mag echter worden ingenomen voor opeenvolgende migraineaanvallen.

Als Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten de symptomen niet verlicht:
* Vraag uw arts of apotheek om raad.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

* Neem nooit meer dan twee tabletten Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten in 24 uur.
Als u teveel van Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten gebruikt, kunt u ziek worden. Als u meer dan twee tabletten in 24 uur hebt ingenomen:
* Vraag uw arts om raad.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reactie: neem onmiddellijk contact op met uw arts
(1 op 1.000 gebruikers hadden hier last van)
* Huiduitslag; piepende ademhaling; zwelling van de oogleden, gezicht of lippen; bewustzijnsverlies kunnen op een allergische reactie wijzen.
Als u kort nadat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten hebt ingenomen last krijgt van één van deze symptomen:
* Gebruik het geneesmiddel dan niet meer. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(1 op 10 gebruikers hadden hier last van)
* Ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (braken), ook al kunnen deze door de migraine zelf worden veroorzaakt.
* Vermoeidheid, slaperigheid of algeheel gevoel van malaise.
* Duizeligheid, tintelingen of opvliegers. Als u last krijgt van één van deze symptomen:
* Vertel dit aan uw arts of apotheek.

Soms voorkomende bijwerkingen
(1 op 100 gebruikers hadden hier last van)
* Benauwdheid; spanning, druk of pijn op de borst, keel of andere lichaamsdelen. Deze bijwerkingen kunnen intens zijn maar zijn meestal slechts kortstondig.
Als deze bijwerkingen blijven of zelfs toenemen (vooral de pijn op de borst):
* Zoek onmiddellijk medische hulp. Bij een zeer klein aantal patiënten werden deze symptomen veroorzaakt door een hartaanval.

Andere soms voorkomende bijwerkingen zijn:
* Verstoringen van het zicht (ook al kunnen deze symptomen door de migraineaanval zelf worden veroorzaakt).
* Versnelde, vertraagde of onregelmatige hartslag.
* Geringe toename van de bloeddruk, welke kan aanhouden tot 12 uur nadat u Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten hebt ingenomen.

Als u last krijgt van één van deze symptomen:
* Vertel dit aan uw arts of apotheek.

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 op 1.000 hadden hier last van)
* pijn aan de linkerzijde van de buik en bloederige diarree (ischemische colitis).
Als u last krijgt van deze symptomen:
* Vertel dit aan uw arts of apotheek.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (1 op 10.000 hadden hier last van)
* Hartklachten, inclusief pijn op de borst (angina) en hartaanval.
* Slechte bloedsomloop naar armen en benen, die pijn veroorzaakt en zorgt voor ongemak.

Als u last krijgt van deze symptomen:
* Vertel dit aan uw arts of apotheek.

Als u last krijgt van bijwerkingen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

* Vertel dit aan uw arts of apotheek.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en op de buitenverpakking. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met de geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is naratriptan.
Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg naratriptan (als naratriptanhydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij lactose, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat.
Filmomhulling: polyethyleenglycol/macrogol, titaandioxide (E171), polyvinylalcohol, ijzeroxide geel (E172), FD&C blauw #2/indigokarmijn aluminiumlak (E132) en talk.

Hoe ziet Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten zijn groene, rechthoekige, filmomhulde tabletten. Ze zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 2, 3, 4, 6, 12 of 18 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De houder van de vergunning en de fabrikant is
Chanelle Medical,
Loughrea, Co. Galway, Ireland.

In het register ingeschreven onder:
Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 107077

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten
Bulgarije: Migtan 2,5 mg
Tsjechië: Migtan 2,5 mg
Frankrijk: Migatane 2,5 mg comprimé pelliculé
Duitsland: Migtan 2,5 mg Filmtabletten
Hongarije: Naratriptan Chanelle Medical 2,5 mg filmtabletta
Nederland: Migatane 2,5 mg filmomhulde tabletten
Portugal: Migatex 2,5 mg comprimidos revestidos por película
Spanje: Migtan 2,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Verenigd Koninkrijk: Naratriptan 2.5 mg film-coated tablet

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011
GOEDGEKEURD DOOR: Datum: 07/04/2011
Erin Donohue
Chanelle Medical, Regulatory Affairs Executive