BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aïn-- anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Minrin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Minrin gebruikt
3. Hoe wordt Minrin gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Minrin?


Minrin 25 µg/ml neusspray
Minrin 0,1 mg/ml, neusspray
Minrin 0,1 mg/ml, neusdruppels

- De werkzame stof is desmopressine acetaat 25 µg/ml of 0,1 mg/ml.
De andere bestanddelen in de neusdruppels en neusspray 25 µg/ml zijn natriumchloride, chloorbutanol, verdund zoutzuur en gezuiverd water. De andere bestanddelen in de neusspray 0,1 mg/ml zijn natriumchloride, citroenzuur, dinatriumfosfaat, benzalkoniumchloride en gezuiverd water.

Registratiehouder:
Ferring B.V.
Postbus 184
2130 AD Hoofddorp

Minrin is ingeschreven onder RVG 18923 (neusspray 25 µg/ml),
RVG 13958 (neusspray 0,1 mg/ml) en
RVG 06684 (neusdruppels).


1. WAT IS MINRIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Minrin is verkrijgbaar als neusspray in een flacon met 5 ml vloeistof voor 50 doses. Minrin is ook verkrijgbaar als neusdruppels in een flacon met 2,5 ml vloeistof en twee plastic slangetjes (rhinyles). Minrin is een geneesmiddel dat werkt op het niveau van de nieren. De nieren zorgen voor de vloeistofbalans in het lichaam. Minrin lijkt op een van nature aanwezig hormoon, vasopressine genaamd. Vasopressine wordt gemaakt door de hypofyse (een orgaantje bij de hersenen) en regelt de hoeveelheid urine welke door de nieren gemaakt wordt.
Minrin neusspray en neusdruppels kunnen gebruikt worden bij:
- onvoldoende vasopressine-productie als gevolg van een aangeboren of verworven hypofyse
afwijking (deze aandoening heet centrale diabetes insipidus) of tengevolge van een operatieve verwijdering van de hypofyse.
- het vaststellen van de aandoening centrale diabetes insipidus
- de behandeling van bedwateren (enuresis nocturna), nadat lichamelijke oorzaken zijn uitgesloten.
Behandelingen zonder geneesmiddelen hebben de voorkeur.
het vaststellen van het functioneren van de nieren.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MINRIN GEBRUIKT
Gebruik Minrin niet:
als u overgevoelig (allergisch) bent voor desmopressine of voor één van de andere bestanddelen van Minrin.
als u lijdt of heeft geleden aan ernstig hartfalen (gedecompenseerde cardiale insufficiëntie). als u plasmiddelen (diuretica) gebruikt
als u gewoonlijk of om psychische redenen veel drinkt
als het zoutgehalte in uw bloed te laag is, of als u neigingen daartoe heeft
als u lijdt aan het syndroom van inadequate ADH productie (SIADH)

Pas goed op met Minrin:
Patiënten, en met name oudere patiënten en ouders van jonge kinderen, dienen er op te letten dat tijdens de behandeling niet te veel wordt gedronken. Bedwaterpatiënten dienen 's avonds, vanaf één uur vóór tot acht uur ná toediening van Minrin, het drinken te beperken. Het beste is om alleen te drinken wanneer dorst optreedt.
Uw arts kan nagaan of eventueel te veel vocht wordt vastgehouden door regelmatig uw gewicht te (laten) controleren.

Indien u ouder bent dient u extra voorzichtig te zijn met Minrin.
Bij patiënten met chronische nierziekten is het effect van Minrin gewoonlijk minder.
Indien u lijdt aan een aandoening welke een verstoorde water- of zoutbalans veroorzaakt, moet de vochtinname beperkt blijven. Dit geldt ook als u een risico heeft op een verhoogde schedeldruk. Indien u lijdt aan taaislijmziekte (cystische fibrose) mag u Minrin met voorzichtigheid gebruiken. Het zoutgehalte van uw bloed zal gecontroleerd worden.
Bij de behandeling van bedwateren mag u Minrin niet aan kinderen jonger dan 6 jaar geven. Andere therapieën waarbij geen geneesmiddelen worden gebruikt (zoals blaastraining, wekkermethode) hebben de voorkeur.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de zwangerschap moet Minrin met voorzichtigheid worden toegepast.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de borstvoeding moet Minrin met voorzichtigheid worden toegepast.


Rijvaardigheid en bediening van machines:
Het is niet bekend of Minrin de rijvaardigheid beïnvloedt. Een effect wordt niet verwacht.
Gebruik van Minrin samen met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Geneesmiddelen die de ontstekingsremmer "indometacine" bevatten versterken de werking van Minrin, maar de werkingsduur wordt niet veranderd. Dit geldt waarschijnlijk ook voor gelijktijdig gebruik met andere ontstekingsremmende geneesmiddelen.

Geneesmiddelen die de vrijgifte van antidiuretisch hormoon, ADH, bevorderen, kunnen het effect van Minrin versterken. Voorbeelden hiervan zijn tricyclische antidepressiva en selectieve serotonine heropname remmers (middelen tegen neerslachtigheid), chloorpromazine (een middel tegen psychose, ernstige geestesziekte) en carbamazepine (een middel tegen epilepsie, vallende ziekte). Indien u deze middelen gebruikt, moet u uw vochtinname beperkt houden.


3. HOE WORDT MINRIN GEBRUIKT?
Dosering bij behandeling van patiënten met een onvoldoende vasopressine-productie (centrale diabetes insipidus):
Uw arts stelt de meest geschikte dosering individueel vast. Als u volwassen bent kunt u starten met een testdosis van 10 ug (komt overeen met 0,1 ml neusdruppels, of één pufje neusspray 0,1 mg/ml). Uw arts kan eventueel de dosis verhogen tot 20 ug. In het algemeen zal uw urineproductie normaliseren met doses van 10 tot 20 lig tweemaal daags.

Uw kind kan starten met een testdosis van 5 ug (komt overeen met 0,05 ml neusdruppels, of twee pufjes neusspray 25 µg/ml). Uw zuigeling kan starten met een testdosis van 2,5 ug (komt overeen met 0,025 ml neusdruppels of één putje neusspray 25 µg/m1).
Afhankelijk van het resultaat kan uw arts het behandelingsschema aanpassen. Als uw wisselt van de neusdruppels naar de neusspray moet u opnieuw starten met een testdosis, waarna uw arts eventueel de dosis aanpast.
Bij een juiste dosisinstelling zal bij u, met een onvoldoende vasopressine-productie, de per dag geproduceerde hoeveelheid urine weer normaliseren tot ongeveer 1,5 liter/dag. Overleg met uw arts als het gewenste effect niet of onvoldoende optreedt om de dosering aan te passen.

Dosering bij het vaststellen van de aandoening centrale diabetes insipidus:
Het gebruik van een dosis van 20 gg en het effect ervan op uw urine geeft aan of u al dan niet lijdt aan centrale diabetes insipidus.
Dosering bij behandeling van bedwateren:
Indien u Minrin gebruikt voor de behandeling van bedwateren, dient u de volledige dosis voor het slapen toe te dienen.
Uw arts stelt de dosis individueel vast. De dosis kan variëren tussen 10 en 40 ug. De begindosering voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen is 20 ug voor het slapen. Uw arts kan de dosis bij onvoldoende resultaat verhogen tot 40 ug.
Wanreer u Minrin gebruikt voor de behandeling van bedwateren, zal dit resulteren in verdwijnen of verlichting van de symptomen. Bij onvoldoende resultaat dient u contact op te nemen met uw arts.

Dosering bij het testen van het functioneren van de nieren:
Om te testen of uw nieren voldoende functioneren kunt u de volgende dosis gebruiken: Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 40 ug
Kinderen jonger dan 15 jaar: 20 ug
Zuigelingen: 10 ug
Tevens zult u uw vochtinname moeten beperken. Uw arts zal het zoutgehalte in uw urine controleren.

Gebruiksinstructies
Minrin 0,1 mg/ml, neusdruppels
1. Trek de plastic verzegeling van de hals van de flacon.
2. Verwijder de hard-plastic kap en bewaar deze om de flacon weer te sluiten na gebruik.
3. Draai de geribbelde afsluiting van de druppeltuit af; hiermede kan na gebruik de tuit worden afgesloten.
4. Neem het gegradueerde deel van het slangetje (rhinyle) in de ene hand en plaats de vingers van de andere hand om het cylindrische deel van de sluiting. Houd de punt van de druppeltuit naar beneden tegen het met een pijl gemerkte uiteinde van de rhinyle. Druk voorzichtig op de druppeltuit tot de oplossing bij de gewenste merkstreep van 0,05 of 0,1 of 0,2 is gekomen. Haal de flacon in een snelle neerwaartse beweging van de rhinyle af.
N.B. Indien er problemen optreden bij het vullen van de rhinyle kan ook een injectiespuit worden gebruikt om de dosis uit de flacon op te zuigen en de rhinyle te vullen.
5. Houd de rhinyle ongeveer 2 cm van het uiteinde met de vingers vast en breng in een neusgat tot de vingertoppen het neusgat raken.
6. Het andere uiteinde van de rhinyle in de mond nemen. Adem inhouden, het hoofd naar achteren houden en vervolgens kort en krachtig door de rhinyle blazen. Op deze wijze wordt de oplossing op de juiste plaats van het neusslijmvlies gebracht en wordt door het gelijktijdig afsluiten van het zachte verhemelte voorkomen, dat de oplossing in de keelholte komt.
Indien een patiënt niet zelf kan blazen en dit geschiedt door een verzorger, dient er zacht geblazen te worden.
N.B. De vloeistof niet "opsnuiven"!
7. Het flesje na gebruik afsluiten met de plastic kap. De rhinyle in water afspoelen en goed drogen. De rhinyle is dan weer gereed voor gebruik.

Minrin 25 ug/ml, neusspray
Dit geneesmiddel is effectief wanneer het door het neusslijmvlies wordt opgenomen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat de vloeistof in de neus blijft en niet wordt doorgeslikt.
1. Verwijder het beschermdopje.
2. Om een zo nauwkeurig mogelijke dosering te krijgen, dient het flesje zodanig gehouden te worden zodat het uiteinde van het slangetje naar beneden wijst (zie figuur A).
3. Vóórdat de flacon de eerste keer gebruikt wordt dient het pompje vier keer (of totdat een gelijkmatige nevel wordt verkregen) te worden ingedrukt.
4. Eenmaal op deze wijze voorbereid, zal elk volgend pufje precies 2,5 microgram van het werkzame bestanddeel bevatten. Om 2,5 microgram (= één pufje) toe te dienen, wordt het neusstukje in een neusgat geplaatst en wordt het pompje 1 keer ingedrukt. In het geval dat 2 of meer pufjes zijn voorgeschreven wordt afwisselend in het linker en het rechter neusgat verstoven.
N.B. De vloeistof niet "opsnuiven"!
5. Na gebruik wordt het beschermdopje weer op het neusstukje geplaatst.
6. De sprayflacon dient bij een temperatuur van 2-8°C bewaard te worden. De flacon mag niet bij temperaturen lager dan 0°C bewaard worden.
Indien de sprayflacon gedurende een periode van 7 dagen niet gebruikt is, dient deze vóór gebruik weer voorbereid te worden door een aantal keren te sprayen totdat een gelijkmatig nevel wordt verkregen.

Minrin 0,1 mg/ml, neusspray
Dit geneesmiddel is effectief wanneer het door het neusslijmvlies wordt opgenomen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat de vloeistof in de neus blijft en niet wordt doorgeslikt.
De sprayflacon bevat voldoende vloeistof voor 50 doses van 10 microgram per pufje.
1. Verwijder het beschermdopje.
2. Om een zo nauwkeurig mogelijke dosering te krijgen, dient het flesje zodanig gehouden te worden zodat het uiteinde van het slangetje naar beneden wijst (zie figuur).
De sprayflacon bevat voldoende vloeistof voor 50 doses van 2,5 microgram per pufje.
3. Vóórdat de flacon de eerste keer gebruikt wordt dient het pompje vier keer (of totdat een gelijkmatige nevel wordt verkregen) te worden ingedrukt.
4. Eenmaal op deze wijze voorbereid, zal elk volgend pufje precies 10 microgram van het werkzame bestanddeel bevatten.
Om 10 microgram (= één pufje) toe te dienen, wordt het neusstukje in een neusgat geplaatst en wordt het pompje 1 keer ingedrukt. In het geval dat 2 of meer pufjes zijn voorgeschreven wordt afwisselend in het linker en het rechter neusgat verstoven.
N.B. De vloeistof niet "opsnuiven"!
5. Na gebruik wordt het beschermdopje weer op het neusstukje geplaatst.
6. De sprayflacon dient bij een temperatuur van 15-25°C bewaard te worden. De flacon mag niet bij temperaturen lager dan 0°C bewaard worden.
Indien de sprayflacon gedurende een periode van 7 dagen niet gebruikt is, dient deze vóór gebruik weer voorbereid te worden door een aantal keren te sprayen totdat een gelijkmatig nevel wordt verkregen.

Duur van de behandeling
Bij de behandeling van aandoeningen met een onvoldoende vasopressine-productie duurt de behandeling in principe levenslang. Raadpleeg hierover uw arts.
Bij de behandeling van bedwateren mag u Minrin niet langer dan drie aaneensluitende maanden gebruiken. Daarna onderbreekt u de behandeling tenminste één week om te controleren of de symptomen terugkomen. Na deze week kunt u, indien nodig, de behandeling weer voortzetten.


Indien u vergeten bent een dosis te gebruiken
Hierbij kunnen de symptomen van de aandoening weer terugkeren.

Wat u moet doen als u meer van Minrin heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u zéér hoge doses heeft gebruikt, kunnen de volgende (voorbijgaande) verschijnselen optreden: blozen, hoofdpijn en duizeligheid.
In geval van overdosering, of wanneer u te veel drinkt tijdens de behandeling, kan een zogenaamde watervergiftiging ontstaan. Maag-darm krampen, verwardheid of sufheid zijn hiervan symptomen. Wanneer dit optreedt dient u een arts te waarschuwen. U mag dan niet meer drinken of vloeibaar voedsel gebruiken.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Minrin bijwerkingen veroorzaken.
Vaak komt voor hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid, verstopte neus of neusbloedingen. Zeer zelden komen emotionele stoornissen bij kinderen voor. Zeer zeldzaam komen ook overgevoeligheidsreacties voor (zowel op de huid als ernstigere algemene reacties).
Als u tijdens de behandeling uw vochtinname niet beperkt, kan dit leiden tot een zogenaamde watervergiftiging met de volgende symptomen: hoofdpijn, misselijkheid/braken, gewichtstoename, verlaagde zoutconcentraties in het bloed en in ernstige situaties toevallen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U MINRIN?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Minrin 0,1 mg/ml, neusdruppels en Minrin 25 mg neusspray: Bewaren bij 2-8°C. Niet invriezen.
Minrin 0,1 mg/ml, neusspray: Niet bewaren boven 25 °C. Niet invriezen.
Gebruik Minrin niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter werd voor het laatst herzien/goedgekeurd in februari 2004.