BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

MYDRIASERT, ooginsert 0,28 mg en 5,4 mg Tropicamide en fenylefrinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is MYDRIASERT en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u MYDRIASERT gebruikt
3. Hoe wordt MYDRIASERT gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u MYDRIASERT
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MYDRIASERT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

MYDRIASERT is een oculair product dat uitsluitend bestemd is voor behandeling van het oog. MYDRIASERT is voorbehouden aan professioneel gebruik.
MYDRIASERT wordt door medisch personeel in het onderste ooglid van uw oog aangebracht. Het wordt gebruikt voor het verkrijgen van een preoperatieve mydriase (verwijding van de pupil) of voor diagnostische doeleinden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MYDRIASERT GEBRUIKT
GEBRUIK MYDRIASERT NIET in de volgende gevallen:

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor tropicamide of fenylefrinehydrochloride of voor één van de ander bestanddelen van MYDRIASERT.

- patiënten met gesloten-hoekglaucoom of met een verhoogd risico van acuut glaucoom (verhoogde oogboldruk).

Wees EXTRA VOORZICHTIG met MYDRIASERT

- Aangezien dit geneesmiddel een langdurige verstoring van het gezichtsvermogen veroorzaakt, wordt geadviseerd om u door iemand naar het consult te laten begeleiden (zie mogelijke bijwerkingen).

- In geval van ongemak na plaatsing van het preparaat dient u uw arts te informeren: verplaatsing of, in zeldzame gevallen, verlies van het preparaat is mogelijk.

- Als u erg droge ogen heeft, kan uw arts een druppel zoutoplossing in uw oog doen om het risico van irritatie van het oog te verkleinen.

- In geval van hypertensie (hoge bloeddruk), atherosclerose (verdikking van de vaatwand), hartaandoeningen of hyperthyreoïdie (verhoogde activiteit van de schildklier) of prostaatstoornissen dient u uw arts te informeren.

- Bij personen die daar vatbaar voor zijn kunnen mydriatica (pupilverwijdende producten) een aanval van acuut glaucoom veroorzaken (vanwege een plotselinge verhoging van de druk in uw oog).
- Het dragen van zachte, hydrofiele contactlenzen tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts wanneer u naast Mydriasert nog andere geneesmiddelen gebruikt die de pupil verwijden (mydriatica), zodat uw arts op de hoogte is van de totale hoeveelheid mydriatica waaraan u wordt blootgesteld.
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Hoewel Mydriasert lokaal wordt toegepast, kan dergelijke informatie belangrijk zijn aangezien geneesmiddelen elkaar’s werking kunnen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van Mydriasert of de actieve bestanddelen daarvan bij zwangere vrouwen. Mydriasert dient daarom niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.
Gebruik tijdens borstvoeding wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet of gebruik geen machines, omdat MYDRIASERT gedurende enkele uren verstoring van het gezichtsvermogen (verblinding als gevolg van langdurige pupildilatatie) kan veroorzaken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MYDRIASERT
Sportmensen dienen er rekening mee te houden dat dit geneesmiddel een actief bestanddeel bevat (fenylefrine) dat een positieve reactie kan veroorzaken bij antidopingtests.

3. HOE WORDT MYDRIASERT GEBRUIKT VOORBEHOUDEN AAN PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Mydriasert is bestemd voor gebruik bij volwassenen. Mydriasert mag niet worden doorgeslikt.
De medisch deskundige plaatst een preparaat achter het onderste ooglid van het betreffende oog. De medisch deskundige verwijdert het preparaat nadat de pupil voldoende verwijd is, voorafgaand aan de operatie of het onderzoek. Het preparaat mag niet meer dan 2 uur in het oog blijven.

Wat u moet doen als u meer van MYDRIASERT heeft gebruikt dan u zou mogen

Aangezien er maar één preparaat in het oog wordt geplaatst door een arts of medisch deskundige, is het niet waarschijnlijk dat u meer Mydriasert gebruikt dan aanbevolen. Als de medisch deskundige naast Mydriasert echter ook mydriatische oogdruppels dient te gebruiken, is het risico van overdosering van de actieve bestanddelen van Mydriasert aanwezig.
Symptomen van overdosering van de actieve bestanddelen van Mydriasert kunnen bestaan uit extreme vermoeidheid, transpireren, duizeligheid, trage hartslag, coma, hoofdpijn, snelle hartslag, droge mond en huid, abnormale sufheid, opvliegers en aanhoudende verwijding van de pupillen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. Wanneer u te veel van MYDRIASERT heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of (alleen voor België) het Antigifcentrum (070/245.245).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan MYDRIASERT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.


Vaak optredende bijwerkingen van het oog (bij meer dan 1 op 100 patiënten tijdens klinische onderzoeken) zijn: prikkeling, wazig zien, visueel ongemak door de gewaarwording van de aanwezigheid of verplaatsing van het preparaat.

Soms optredende bijwerkingen van het oog (bij meer dan 1 op 1000, maar minder dan 1 op 100 patiënten tijdens klinische onderzoeken) zijn: tranen, irritatie, verblinding door langdurige pupilverwijding en oppervlakkige keratitis (hoornvliesontsteking).

In enkele zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op 1000 patiënten) werden de volgende bijwerkingen waargenomen: Allergische reacties: ontsteking van de oogleden (blefaritis), bindvliesontsteking (conjunctivitis).
Hoornvlieszweer (lichte erosie van het oogoppervlak) en hoornvliesoedeem (ontsteking van het oogoppervlak) zijn waargenomen bij gevallen waarbij het preparaat per ongeluk in het oog was achtergelaten.

Bij personen die daar vatbaar voor zijn kan MYDRIASERT een aanval van acuut glaucoom (plotselinge verhoging van de oogboldruk): in geval van abnormale symptomen na toediening (roodheid, pijn en verstoring van het gezichtsvermogen) dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Hoewel niet waarschijnlijk na toediening in het oog, kunnen de werkzame bestanddelen in MYDRIASERT de volgende bijwerkingen veroorzaken waarmee rekening moet worden gehouden:
- hoge bloeddruk, tachycardie (versnelde hartslag).
- zeer zelden ernstige bijwerkingen zoals hartaritmie (onregelmatige hartslag),
- tremor (beven), bleekheid, hoofdpijn, droge mond.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MYDRIASERT

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het zakje na 'EXP’.
Bewaren beneden 30°C.
Onmiddellijk gebruiken na opening van het zakje.
Gebruik MYDRIASERT niet als u bemerkt dat de sluiting van het zakje of het preparaat beschadigd is.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat MYDRIASERT

- De werkzame bestanddelen zijn tropicamide 0,28 mg en fenylefrinehydrochloride 5,4 mg per oogpreparaat.

- De andere bestanddelen zijn ammoniummethacrylaatcopolymeer (type A), polyacrylaatdispersie 30%, glyceroldibehenaat en ethylcellulose.
Hoe ziet MYDRIASERT er uit en de inhoud van de verpakking
MYDRIASERT wordt geleverd in een sachet (zakje).
MYDRIASERT ziet er uit als een witte, langwerpige, kleine tablet (4,3 mm x 2,3 mm).
Elke verpakking bevat nog een zakje met een steriele wegwerppincet waarmee MYDRIASERT in het oog wordt geplaatst.
Verpakkingen van 1 preparaat en 1 pincet, 20 preparaten en 20 pincetten, 50 preparaten en 50 pincetten of 100 preparaten en 100 pincetten.
Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.
Registratiehouder en fabrikant

Carl Zeiss Meditec
SAS – 10, Avenue Paul Langevin –
17180 Perigny (Frankrijk)
postadres: Avenue Paul Langevin –
B.P. 5 - 17053
La Rochelle cedex 9 - Frankrijk)

Voor Nederland:
In het register ingeschreven onder:
RVG 33701 - MYDRIASERT, ooginsert 0,28 mg en 5,4 mg

Voor België
Registratienummer: 617 IS xxx F xx
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk Mydriasert
België Mydriasert
Denemarken Mydriasert
Finland Mydriasert
Frankrijk Mydriasert
Duitsland Mydriasert
Italië Mydriasert
Luxemburg Mydriasert
Nederland Mydriasert
Portugal Mydriasert
Spanje Mydriasert
Verenigd Koninkrijk Mydriasert

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op: - Nederland: 6 december 2007

- België: MM/JJJJ.