BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Nedeltran, filmomhhulde tabletten 5 mg
alimemazine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Nedeltran en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Nedeltran inneemt
3. Hoe wordt Nedeltran ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nedeltran
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NEDELTRAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Nedeltran wordt toegepast bij verschijnselen van overgevoeligheid zoals jeuk, huiduitslag, of bij allergische verschijnselen van de ademhalingswegen zoals hooikoorts en astma.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NEDELTRAN INNEEMT
Neem Nedeltran niet in

— als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel alimemazine of voor één van de andere bestanddelen van Nedeltran.

— als u overgevoelig bent voor soort gelijke middelen (fenothiazinen).
U mag Nedeltran niet geven aan kinderen jonger dan 1 jaar, omdat er een verband kan zijn met wiegendood.

Wees extra voorzichtig met Nedeltran
— als u lijdt aan epilepsie (vallende ziekte).
— als u lijdt aan de ziekte van Parkinson.
— als u een hartziekte heeft.
— als u een stoornis heeft bij het plassen.
— als u een stoornis heeft in de nier- of leverfunctie.
— als u een vergrote prostaat heeft.
— bij kinderen die acuut ernstig ziek zijn of uitgedroogd zijn, omdat bij hen een kans op spierkramp (dystonie) bestaat.

Uw ogen moeten af en toe te worden onderzocht door een arts. Als u voor lange tijd met hoge doseringen wordt behandeld, kunnen verkleuringen van uw huid voorkomen. Ook kan dan tardieve dyskinesie voorkomen. Dit is een stoornis, waarbij abnormale en onwillekeurige bewegingen optreden. Deze klachten kunnen tijdelijk erger worden, als u stopt met de behandeling. De klachten kunnen ook nog ontstaan, als u al gestopt bent met het innemen van Nedeltran.
Ook kan het maligne neurolepticum-syndroom optreden. Dit is een ernstige aandoening, waarbij u last kunt krijgen van spierstijfheid, een sterke drang om te bewegen, hoge koorts, zweten, speekselvloed en verminderd bewustzijn.
Verder kunnen nog voorkomen: verhoging van bepaalde enzymen in het bloed, leukocytose (te veel witte bloedcellen in het bloed), versnelde ademhaling, veranderingen in het bewustzijn, overmatig zweten en rabdomyolyse (afbraak van het spierweefsel met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine). Rabdomyolyse samen met een verminderde werking van de nieren is meestal levensbedriegend.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

— Gelijktijdig gebruik van Nedeltran en middelen tegen neerslachtigheid of middelen die worden toegepast bij bepaalde psychiatrische ziektebeelden moeten vermeden worden in verband met een verhoging van de kans op het optreden van bewegingsstoornissen.

— Nedeltran kan de werking van sommige bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken.

— Nedeltran kan tevens de werking van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en bepaalde pijnstillers versterken. Geneesmiddelen waarvan deze slaapverwekkende werking kan worden versterkt zijn in het algemeen herkenbaar aan de gele sticker op de verpakking. Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u dit altijd mededelen aan uw arts of apotheker.

— Gelijktijdig gebruik met maagzuurneutraliserende middelen (antacida) vermindert de opname van Nedeltran in het maagdarmkanaal.

Inname van Nedeltran met voedsel en drank

Nedeltran kan de werking van alcohol versterken, daarom dient u tijdens de behandeling met Nedeltran geen alcohol te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt afgeraden om Nedeltran te gebruiken als u zwanger bent. Als u borstvoeding geeft, mag u Nedeltran alleen gebruiken op advies van uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nedeltran kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Hierdoor wordt uw reactievermogen nadelig beïnvloed. Wanneer u Nedeltran gebruikt moet u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nedeltran

Nedeltran filmomhulde tabletten bevatten lactose en tarwezetmeel.
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Als u coeliakiepatiënt bent, kunt u Nedeltran wel gebruiken. Als u echter allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie), kunt u dit geneesmiddel niet gebruiken.

3. HOE WORDT NEDELTRAN INGENOMEN

Volg bij het innemen van Nedeltran nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.


De gebruikelijke dosering is ....
Voor volwassenen:
5 - 40 mg/dag.

Voor kinderen:
0,75 – 1 mg/kg lichaamsgewicht per dag.
Dit komt neer op:
•1-2 jaar 2,5-10 mg/dag
•2-5 jaar 10-20 mg/dag
•5-10 jaar 20-30 mg/dag


Wat u moet doen als u meer van Nedeltran heeft ingenomen als u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u meer Nedeltran heeft ingenomen dan u zou mogen. Als u te veel Nedeltran heeft ingenomen kunt u last krijgen van onder andere lusteloosheid, spraakproblemen, lage bloeddruk, snelle hartslag, hartritmestoornissen, bewustzijnsdaling en coma. Deze klachten kunnen worden versterkt wanneer u ook andere geneesmiddelen of alcohol heeft ingenomen. De klachten kunnen echter ook pas na enkele uren tot enkele dagen optreden.

Wat u moet doen als u vergeten bent Nedeltran in te nemen

Neem, zodra u merkt dat u een dosis vergeten bent, alsnog uw dosis Nedeltran in. Doe dit echter niet wanneer het bijna tijd is voor uw volgende inname. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Nedeltran om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Nedeltran

Stop niet met het innemen van Nedeltran zonder dit met uw arts te bespreken.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nedeltran bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (k 1/10), vaak (< 1/100, < 1/10), soms (k 1/1.000, < 1/100), zelden (< 1/10.000,
< 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Hartaandoeningen
Niet bekend:
• verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000)
• bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
• zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
• bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie). niet bekend
• bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zenuwstelselaandoeningen
niet bekend
• sufheid, slaperigheid (sedatie)
• duizeligheid
• gestoord coördinatievermogen
• anticholinerge effecten zoals droge mond en neus.

Oogaandoeningen
niet bekend
• accommodatiestoornissen

Nier- en urinewegaandoeningen
niet bekend
• moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis)
Maagdarmstelselaandoeningen niet bekend
• maag/darmstoornissen

Huid- en onderhuidaandoeningen
niet bekend
• overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit)

Lever- en galaandoeningen
niet bekend
• geelzucht

Psychische stoornissen
niet bekend
• gebrek aan eetlust (anorexia)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
niet bekend
• spierslapte
• "restless legs" (rusteloze benen)
• bewegingstoornissen

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
niet bekend
• melkafscheiding (galactorroe)
• cyclusstoornissen bij de vrouw
• impotentie bij mannen
• overmatige ontwikkeling borstklieren bij mannen.

Bij kinderen kunnen slapeloosheid, nervositeit, verwardheid, snelle hartslag, trillingen en stuipen voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEDELTRAN

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nedeltran niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Nedeltran

— Het werkzame bestanddeel is alimemazine. Nedeltran filmomhulde tabletten 5 mg bevatten alimemazinetartraat, overeenkomend met 5 mg alimemazine per tablet. Voor oraal gebruik.

— De andere bestanddelen zijn lactose, tarwezetmeel, silicagel (E55 1), erythrosine (E127), colloïdaal siliciumoxide (E551), magnesiumstearaat (E572), butylacetoricinoleaat, diethylftalaat, azijnzuuranhydride, zeine.

Hoe ziet Nedeltran er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nedeltran filmomhulde tabletten zijn roze van kleur met een breukstreep aan de ene zijde en de letter T aan de andere zijde. De tabletten worden verpakt in strips in een doosje van 60 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant
Clintex, Produtos Farmacêuticos S.A.
Rua Comandante Carvalho Araújo Sete Casas,
2670-540 Loures
Portugal


Nedeltran is in het register ingeschreven onder: RVG 01751

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Juni 2009