BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Neurontin 100, harde capsules 100 mg
Neurontin 300, harde capsules 300 mg
Neurontin 400, harde capsules 400 mg
Neurontin 600, filmomhulde tabletten 600 mg
Neurontin 800, filmomhulde tabletten 800 mg
Gabapentine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
— Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
— Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
— Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
— Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Neurontin en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Neurontin inneemt
3. Hoe wordt Neurontin ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Neurontin
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NEURONTIN EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT

Neurontin behoort tot een groep geneesmiddelen die gebruikt worden om epilepsie en perifere neuropathische pijn (lang aanhoudende pijn door beschadiging van de zenuwen) te behandelen.

Het werkzame bestanddeel in Neurontin is gabapentine. Neurontin wordt gebruikt voor de behandeling van:
- Diverse vormen van epilepsie (aanvallen die in eerste instantie tot bepaalde delen van de hersenen beperkt blijven, ongeacht of de aanval zich uitbreidt naar andere delen van de hersenen). Uw arts zal u Neurontin voorschrijven voor de behandeling van uw epilepsie als uw toestand met de huidige behandeling niet volledig onder controle wordt gehouden. U dient Neurontin te gebruiken in aanvulling op uw huidige behandeling, tenzij uw arts anders voorschrijft. Neurontin kan ook op zichzelf worden gebruikt om volwassenen en kinderen boven 12 jaar te behandelen.
- Perifere neuropathische pijn (lang aanhoudende pijn door beschadiging van de zenuwen). Perifere neuropathische pijn (voornamelijk optredend in de armen en/of benen) kan worden veroorzaakt door diverse aandoeningen, zoals diabetes en gordelroos. De pijn kan worden omschreven als hete, brandende of kloppende pijn, pijnscheuten, steken, scherpe pijn, kramp, schrijnende pijn, tintelingen, verstijving, speldenprikken enz.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NEURONTIN INNEEMT
Neem Neurontin niet in

— als u allergisch (overgevoelig) bent voor gabapentine of voor een van de andere bestanddelen van Neurontin.

Wees extra voorzichtig met Neurontin
— als u lijdt aan een nieraandoening kan uw arts u een ander doseerschema voorschrijven
— als uw bloed gedialyseerd moet worden (om afvalstoffen te verwijderen vanwege een nieraandoening), informeer dan uw arts als er bij u spierpijn en/of -zwakte optreedt
— als u symptomen ontwikkelt zoals aanhoudende maagpijn, als u zich ziek voelt of ziek bent, neem dan meteen contact op met uw arts aangezien dit symptomen kunnen zijn van acute pancreatitis (een ontstoken alvleesklier).
Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals gabapentine, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Geneesmiddelen die morfine bevatten
Als u geneesmiddelen gebruikt die morfine bevatten, moet u dit aan uw arts of apotheker melden, omdat morfine het effect van Neurontin kan verhogen.
Middelen tegen maagzuur bij indigestie (stoornis in de spijsvertering)
Als Neurontin tegelijkertijd wordt ingenomen met middelen tegen maagzuur die aluminium en magnesium bevatten, kan dit de opname van Neurontin uit de maag beperken. Daarom wordt aanbevolen Neurontin minstens twee uur na een middel tegen maagzuur in te nemen.

Neurontin:
Er wordt geen interactie verwacht tussen Neurontin en andere anti-epileptische middelen of orale anticonceptiemiddelen.
Neurontin kan de uitslag van sommige laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Als u voor onderzoek een urinemonster moet afgeven, vertel uw arts of ziekenhuis dan wat u gebruikt.

Inname van Neurontin met voedsel en drank Neurontin kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap

Neurontin mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts anders voorschrijft. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, dienen een effectief anticonceptiemiddel te gebruiken.
Er zijn geen studies waarbij specifiek is gekeken naar het gebruik van gabapentine bij zwangere vrouwen. Daarentegen is bij het gebruik van andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen te behandelen een toegenomen risico gemeld van schadelijkheid voor de baby in ontwikkeling, met name indien meer dan één epilepsiemiddel is genomen op hetzelfde tijdstip. Daarom dient u, indien mogelijk, te proberen om slechts één geneesmiddel tegen epileptische aanvallen te gebruiken tijdens de zwangerschap en alleen op advies van uw arts.

Waarschuw uw arts onmiddellijk wanneer u zwanger wordt, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden terwijl u Neurontin gebruikt. Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel aangezien dit kan leiden tot een doorbraakaanval die ernstige gevolgen kan hebben voor u en uw kind.

Borstvoeding

Gabapentine, het werkzame bestanddeel van Neurontin, gaat over in de moedermelk. Omdat het effect op het kind niet bekend is, wordt het geven van borstvoeding niet aanbevolen tijdens het gebruik van Neurontin.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Neurontin kan duizeligheid, draaierigheid en vermoeidheid veroorzaken. U mag geen voertuig besturen, ingewikkelde machines bedienen en aan andere mogelijk gevaarlijke activiteiten deelnemen totdat u weet of dit geneesmiddel uw vermogen om deze activiteiten uit te voeren beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neurontin

Neurontin, harde capsules bevatten lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3. HOE WORDT NEURONTIN INGENOMEN

Volg bij inname van Neurontin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts bepaalt welke dosis voor u geschikt is.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Neurontin te sterk of te zwak is.

Wanneer u een oudere patiënt (ouder dan 65 jaar) bent, kunt u de normale dosis van Neurontin gebruiken, tenzij u last hebt van uw nieren.
Hebt u nierproblemen, dan kan uw arts u een ander doseringsschema en/of andere dosis voorschrijven. Blijf Neurontin gebruiken tot uw arts zegt dat u mag stoppen.

Wijze en route van toediening
Neurontin is bestemd voor inname via de mond. Neem de capsules of tabletten altijd in hun geheel in met een ruime hoeveelheid water.

Epilepsie, de gebruikelijke dosis is: Volwassenen en adolescenten:
Neem het voorgeschreven aantal capsules of tabletten in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosis ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis op voorschrift van uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie afzonderlijke giften, bv. 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Kinderen van 6 jaar en ouder:
Welke dosis uw kind krijgt, bepaalt uw arts op basis van het gewicht van uw kind. De behandeling wordt gestart met een lage begindosis die geleidelijk wordt verhoogd in een periode van gemiddeld 3 dagen. De gebruikelijke dosis om epilepsie onder controle te houden is 25-35 mg per kg per dag. Meestal worden de capsules of tabletten in drie afzonderlijke giften verspreid over de dag ingenomen, meestal één 's ochtends, één 's middags en één 's avonds).

Neurontin wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Perifere neuropathische pijn, de gebruikelijke dosis is:

Volwassenen:
Neem het door uw arts voorgeschreven aantal capsules of tabletten in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosis ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis op voorschrift van uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie afzonderlijke giften, dat wil zeggen 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Als u lijdt aan een nieraandoening of als uw bloed gedialyseerd moet worden
Uw arts kan een ander doseerschema en/of een andere dosis voorschrijven als u een aandoening aan uw nieren heeft of als uw bloed gedialyseerd moet worden.

Wat u moet doen als u meer van Neurontin heeft ingenomen dan u zou mogen

Inname van doses die hoger zijn dan aanbevolen, kan leiden tot een verhoogde kans op bijwerkingen inclusief bewustzijnsverlies, duizeligheid, dubbelzien, onduidelijke spraak, slaperigheid en diarree. Waarschuw onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u meer Neurontin inneemt dan uw arts voorschreef. Neem de capsules of tabletten die u niet had ingenomen, samen met de verpakking en het etiket mee zodat men in het ziekenhuis gemakkelijk kan zien welk geneesmiddel u hebt ingenomen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Neurontin in te nemen

Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk wanneer u het zich herinnert, behalve als het al tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Neurontin

Stop alleen met het gebruik van Neurontin als uw arts dit voorschrijft. Als uw behandeling wordt stopgezet, moet u de dosering geleidelijk afbouwen over een periode van minimaal 1 week. Als u plotseling of voordat uw arts dit aangeeft stopt met het gebruik van Neurontin, is er een toegenomen kans op aanvallen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Neurontin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na inname van dit geneesmiddel één van de volgende symptomen ervaart, aangezien deze ernstig kunnen zijn:
• ernstige huidreacties waarvoor onmiddellijk medische hulp moet worden ingeschakeld, zwelling van de lippen en het gezicht, huiduitslag en roodheid en/of haaruitval (dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie)
• aanhoudende buikpijn, zich ziek voelen en ziek zijn, aangezien dit symptomen kunnen zijn van acute pancreatitis (een ontstoken alvleesklier)

Als u hemodialyse moet ondergaan, informeer dan uw arts als er bij u spierpijn en/of -zwakte optreedt.

Andere bijwerkingen zijn:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
(waar meer dan 1 op de 10 mensen last van kan hebben):
• Virale infectie
• Slaperigheid, duizeligheid, gebrek aan coördinatie
• Zich moe voelen, koorts


Vaak voorkomende bijwerkingen
(waar meer dan 1 op de 100 mensen last van kan hebben):
• Longontsteking, luchtweginfecties, infectie van de urinewegen, oorontsteking of andere infecties
• Laag aantal witte bloedlichaampjes
• Anorexia, toegenomen eetlust
• Woedeaanvallen gericht op anderen, verwarring, stemmingswisselingen, depressie, angst, zenuwachtigheid, verwarring, moeite met denken
• Convulsies, spastische bewegingen, moeite met praten, geheugenverlies, trillen, slapeloosheid, hoofdpijn, gevoelige huid, verminderde gewaarwording (verdoofd gevoel), coördinatiestoornissen, ongewone oogbewegingen, toegenomen, verminderde of afwezige reflexen,
• Wazig zien, dubbel zien
• Duizeligheid
• Hoge bloeddruk, blozen of vaatverwijding
• Moeite met ademen, bronchitis, zere keel, hoesten, droge neus
• Braken (ziek zijn), misselijkheid (zich ziek voelen), tandproblemen, ontstoken tandvlees, diarree, maagpijn, maag- en darmstoornissen, verstopping, droge mond of keel, winderigheid
• Zwelling van het gezicht, blauwe plekken huiduitslag, jeuk, acne,
• Gewrichtspijn, spierpijn, rugpijn, spiertrekkingen
• Erectieproblemen (impotentie)
• Zwelling van armen en benen, moeite met lopen, slapte, pijn, zich ziek voelen, griepachtige symptomen
• Afname van het aantal witte bloedlichaampjes, gewichtstoename,
• Onopzettelijk letstel, botbreuk, schaafverwonding

Bovendien werden in klinische studies bij kinderen vaak agressief gedrag en spastische bewegingen gemeld.

Soms voorkomende bijwerkingen
(waar meer dan 1 op de 1.000 mensen last van kan hebben):
• Allergische reactie, bijvoorbeeld netelroos
• Verminderde beweging
• Snelle hartslag
• Zwelling die het gezicht, de romp en de ledematen betreft
• Abnormale resultaten van bloedtesten die op leverproblemen zouden kunnen duiden.


De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel op de markt werd gebracht:
• Afname van bloedplaatjes (cellen die de bloedstolling bevorderen)
• Hallucinaties
• Problemen met abnormale bewegingen, zoals kronkelen, spastische bewegingen en stijfheid
• Oorsuizingen
• Geel kleuren van huid en ogen (geelzucht)
• Ontsteking van de lever
• Acute nierinsufficiëntie, incontinentie
• Vergroting van het borstweefsel, borstvergroting
• Bijwerkingen als gevolg van abrupt stoppen met het gebruik van gabapentine (angst, slapeloosheid, zich ziek voelen, pijn, zweten), pijn op de borst
• Schommelingen in de bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEURONTIN

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Neurontin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na ”Niet te gebruiken na” en op de strip achter “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Neurontin harde capsules beneden 30°C bewaren. Neurontin filmomhulde tabletten beneden 25°C bewaren.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Neurontin

Neurontin harde capsules
Het werkzame bestanddeel is gabapentine. Elke capsule, hard bevat 100 mg, 300 mg of 400 mg gabapentine.

De andere bestanddelen van Neurontin capsules zijn:

Capsule-inhoud: lactosemonohydraat, maïszetmeel en talk.
Capsulewand: gelatine, gezuiverd water en natriumlaurylsulfaat.
De capsules van 100 mg bevatten de kleurstof E171 (titaniumdioxide), de capsules van 300 mg bevatten de kleurstoffen E171 (titaniumdioxide) en E172 (geel ijzeroxide) en de capsules van 400 mg bevatten de kleurstoffen E171 (titaniumdioxide) en E172 (rood en geel ijzeroxide). De drukinkt die op alle capsules wordt gebruikt bevat schellak, E171 (titaniumdioxide) en E132 (indigokarmijn).

Neurontin filmomhulde tabletten
Het werkzame bestanddeel is gabapentine. Elke filmomhulde tablet bevat ofwel 600 mg of 800 mg gabapentine.

De andere bestanddelen van Neurontin tabletten zijn:
Poloxamer 407 (ethyleenoxide en propyleenoxide), copovidon, maïszetmeel, magnesiumstearaat. Filmomhulling: Opadry wit YS-1-18111 (hydroxypropylcellulose, talk).
Glansmiddel: candelillawas.

Hoe ziet Neurontin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde capsules
De 100 mg capsules zijn witte harde capsules met een opdruk van ‘Neurontin 100 mg’ en ‘PD’. De 300 mg capsules zijn gele harde capsules met een opdruk van ‘Neurontin 300 mg’ en ‘PD’. De 400 mg capsules zijn oranje harde capsules met een opdruk van ‘Neurontin 400 mg’ en ‘PD’.
Verkrijgbaar in blisterverpakkingen van PVC/PVDC/aluminiumfolie van 20, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1000 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Filmomhulde tabletten
De 600 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ellipsvormige filmomhulde tabletten met een deelstreep aan beide zijden en een diepdruk van “NT” en “16” aan een zijde.
De 800 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ellipsvormige filmomhulde tabletten met een deelstreep aan beide zijden en een diepdruk van “NT” en “26” aan een zijde.
Verkrijgbaar in blisterverpakkingen van PVC/PE/PVDC/aluminiumfolie van 20, 30, 45, 50, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant
Goedecke GmbH Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg Duitsland

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 010-4064334.

Neurontin is ingeschreven in het register onder
RVG 22481 (Neurontin 100), RVG 22482 (Neurontin 300), RVG 22483 (Neurontin 400), RVG 25247 (Neurontin 600) en RVG 25248 (Neurontin 800).

Neurontin harde capsules zijn in de volgende lidstaten van de EEA geregistreerd onder de naam Neurontin:

Neurontin filmomhulde tabletten zijn in de volgende lidstaten van de EEA geregistreerd onder de naam Neurontin:
Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2009.