Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er
Nurofen voor Kinderen Zetpil-60
Ibuprofen 60 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept). Toch blijft het belangrijk om Nurofen voor Kinderen Zetpil-60 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 dagen niet verbeteren.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nurofen voor Kinderen en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nurofen voor Kinderen gebruikt
3. Hoe wordt Nurofen voor Kinderen gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nurofen voor Kinderen ?
6. Aanvullende informatie.

1. Wat is Nurofen voor Kinderen en waarvoor wordt het gebruikt?

Nurofen voor Kinderen bevat 60 mg ibuprofen. Deze stof behoort tot de groep van zogenaamde Niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s). Deze medicijnen werken door verandering in de reactie van het lichaam op pijn, ontstekingsreacties en koorts.

Nurofen voor Kinderen wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van:
* koorts
* matige tot gemiddelde pijn
Het gebruik van Nurofen voor kinderen wordt met name aanbevolen in geval van het niet kunnen toedienen via de mond, bv. bij overgeven.

2. Wat u moet weten voordat u Nurofen voor Kinderen gebruikt

Gebruik Nurofen voor Kinderen niet
* als u overgevoelig bent voor ibuprofen, andere soortgelijke pijnstillers of andere bestanddelen van het product;
* als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
* als u al eens eerder een maagdarmbloeding of maagzweer na gebruik van NSAID’s heeft gehad;
* bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer;
* bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
* gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap (ofschoon de zetpillen bestemd zijn voor kinderen).
Wees extra voorzichtig met Nurofen voor Kinderen in de volgende gevallen:
* bij patiënten met een ontstekingachtige ziekte van de huid (systemische lupus, SLE) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease);
* bij patiënten met maagdarmaandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn);
* bij patiënten met aandoeningen van endeldarm of anus;
* bij patiënten met hoge bloeddruk en/of hartproblemen ;
* bij patiënten met maagdarmbloedingen of -zweren/doorbrekingen die kunnen optreden en niet noodzakelijk worden voorafgegaan door waarschuwingssignalen. Deze verschijnselen zijn niet voorbehouden aan patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. In het geval van maagdarmbloeding of -zweer moet de behandeling meteen worden stopgezet. Voorzichtigheid wordt aangeraden bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de kans op maagbloedingen of maagzweren doen toenemen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolon), bloedverdunnende geneesmiddelen (zoals warfarine), selektieve serotonine heropname remmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij depressies) of bloedstollingremmers (acetylsalicylzuur)
* bij patiënten die andere NSAID’s gebruiken, waaronder COX-2-remmers zoals celecoxib en etoricoxib;
* bij patiënten die een zwangerschapswens hebben, ofschoon de zetpillen bestemd zijn voor kinderen;
* bij patiënten met waterpokken.

Denk er met name aan dat:

* de kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd;
* ouderen een verhoogd risico hebben op bijwerkingen (ofschoon dit geneesmiddel is bestemd voor kinderen);

In het algemeen kan veelvuldig gebruik van (verschillende soorten van) pijnstillers leiden tot blijvende nierproblemen. * benauwdheid zich kan voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma, chronische loopneus, bijholteontsteking, neuspoliepen of allergische aandoeningen;
* ernstige huidproblemen (Stevens-Johnson syndroom) zijn in enkele gevallen waargenomen bij het gebruik van NSAID’s. Het gebruik van Nurofen voor Kinderen moet onmiddellijk worden gestopt bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, wondjes in de mond of andere tekenen van een allergische reactie.
* Bij veelvuldig gebruik kunnen hoofdpijnen optreden die niet moeten worden behandeld door verhoging van de dosis.
Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (3 tot 5 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Inname van Nurofen voor Kinderen met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het een geneesmiddel betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
Vertel hen met name indien u de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:
* corticosteroïden (zoals prednisolon), aangezien zij het risico op maagzweren of maagbloedingen kunnen vergroten;
* bloedverdunners zoals warfarine aangezien NSAID’s de werking van deze stoffen kunnen vergroten;
* bloedstollingremmers (zoals acetylsalicylzuur) en selektieve serotonine heropname remmers (SSRI’s,
geneesmiddelen gebruikt bij neerslachtigheid (depressie)), aangezien zij het risico verhogen op maagdarm klachten;
* geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en plastabletten aangezien NSAID’s de werking van deze middelen
kunnen verkleinen en er nierproblemen kunnen ontstaan; In dit geval moet u voldoende water drinken gedurende de dag.
* lithium (een geneesmiddel gebruikt bij neerslachtigheid (depressie) aangezien de werking van lithium kan toenemen;
* methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker of reuma) aangezien de werking van methotrexaat kan toenemen;
* tacrolimus (een geneesmiddel dat afweerreacties onderdrukt), aangezien het risico op nierfunctiestoornissen toeneemt;
* ciclosporine ( een geneesmiddel dat afweerreacties onderdrukt), aangezien er aanwijzingen zijn van een verhoogd risico op nierfunctiestoornissen.

Zwangerschap en borstvoeding
(Het produkt is bedoeld voor toediening aan kinderen. Desalniettemin wordt hieronder de informatie gegeven over de werkzame stof ibuprofen bij zwangerschap.)

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vermijd het gebruik van ibuprofen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap.

Gebruik ibuprofen niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Als u dit produkt kortdurend gebruikt in de aangegeven dosering, dan kunt u het gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij kortdurend gebruik heeft dit geneesmiddel geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en gebruik van machines.

3. Hoe wordt Nurofen voor Kinderen gebruikt?

Gebruik Nurofen voor Kinderen altijd precies zoals staat aangegeven in deze bijsluiter. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u het niet zeker weet.
Zetpillen zijn bedoeld voor toediening via de anus, waarbij de punt van de zetpil als eerste ingebracht moet worden. Het kan nuttig zijn om de zetpil in de hand te warmen voordat u hem inbrengt.
Nurofen voor Kinderen moet slechts gebruikt worden bij kinderen die ouder zijn dan 3 maanden met een minimum lichaamsgewicht van 6.0 kg. De maximum totale dosering per dag bedraagt 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 of 4 giften. Voor Nurofen voor Kinderen kunt u als richtlijn het volgende aanhouden:

Lichaamsgewicht kind 6-8 kg
Dosering 1 zetpil
Hoe vaak? Zonodig na minimaal 6 uur nogmaals 1 zetpil geven,maximaal 3 zetpillen per 24 uur.

Lichaamsgewicht kind 8-12,5 kg
Dosering 1 zetpil
Hoe vaak? Zonodig na minimaal 6 uur nogmaals 1 zetpil geven,maximaal 4 zetpillen per 24 uur.Nurofen voor Kinderen mag maximaal 3 dagen gegeven worden. Als gedurende deze 3 dagen de koorts of pijn aanhoudt of verergert, moet u een arts raadplegen
Zorg dat uw kind voldoende vocht toegediend krijgt tijdens het gebruik van dit produkt.

Raadpleeg uw arts of apotheker, in geval u merkt dat Nurofen voor Kinderen te sterk of juist te weinig werkt.

Wat moet u doen als er teveel van Nurofen voor Kinderen is toegediend?

Waarschuw direct een arts. De volgende verschijnselen kunnen optreden bij overdosering: misselijkheid, overgeven, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien, oorsuizen. Zelden treedt op: lage bloeddruk, bewustzijnsverlies en nierfalen (een algehele onwel voelen).
Als u meer vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen voor Kinderen bijwerkingen veroorzaken, ofschoon ze niet bij iedereen optreden.
Voor de mate van optreden van bijwerkingen worden de volgende begrippen gebruikt: zeer vaak (meer dan 1 op 10 gebruikers), vaak (tussen 1 op 100 en 1 op 10 gebruikers), soms (tussen 1 op 1000 en 1 op 100 gebruikers), zelden (tussen 1 op 10000 en 1 op 1000 gebruikers), zeer zelden (minder dan 1 en 10000 gebruikers).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen met de bloedcellen produktie- de eerste tekenen kunnen zijn: koorts, zere keel, oppervlakkige mondwondjes, griep-achtige verschijnselen, ernstige uitputting, bloeden uit mond en neus.
Bij deze verschijnselen moet u onmiddellijk de behandeling stoppen en een arts raadplegen. Zelfmedicatie met pijnstillers of koortsverlagende middelen zijn uit den boze.

Afweersysteemaandoeningen
Zeer zelden: verschijnselen van bacteriële hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) bij patiënten met een bestaande auto-immuunziekte- de eerste symptomen: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of verwarring.

Zenuwstelselaandoeningen Soms: hoofdpijn

Hartaandoeningen
Zeer zelden: vochtophoping, hoge bloeddruk en hartfalen.

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: maagdarmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid
Zelden: diarree, winderigheid, verstopping, overgeven.
Zeer zelden: maagzweren, maagperforatie of maagbloeding, zwarte ontlasting en braken van bloed, ontstekingen in de mondholte met blaasjesvorming, verslechtering van bestaande darmproblemen (ulceratieve colitis of ziekte van Crohn), rectale irritatie.
Bij sterke pijn in het bovenste gedeelte van de maag, bij het opgeven van bloed of het ontstaan van zwarte ontlasting, moet u de behandeling stoppen en een arts raadplegen.

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging, met name bij langdurige behandeling (de eerste tekenen kunnen zijn verkleuring van de huid).

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder uitslag met roodheid en blaasjesvorming, Stevens-Johnson syndroom en T.E.N. (Toxic Epidermal Necrolysism), een levensbedreigende huidaandoening gekenmerkt door blaasjesvorming en vervellen van de bovenhuid. Bij uitzondering een huidinfectie tijdens waterpokken.

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder urine plassen dan normaal en opzwelling (ook acuut nierfalen is mogelijk), nierbeschadiging of toegenomen ureum hoeveelheden in het bloed (de eerste tekenen zijn: minder urine produktie dan gebruikelijk en algeheel onwel voelen)

Algemene aandoeningen
Soms: overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties- tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shock. Verslechtering van astma.

Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

In geval één van deze bijwerkingen door u als ernstig wordt ervaren of indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer
dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Nurofen voor Kinderen?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de verpakking bij ‘Niet te gebruiken na’ en op de rand van de strip. Gebruik Nurofen voor Kinderen niet na deze datum.
Niet bewaren boven 25 °C.

Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid via afwaswater of riolering. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen kwijt kunt die u niet langer nodig heeft. Deze maatregelen helpen bij het beschermen van het milieu.

6. Aanvullende informatie
Wat bevat Nurofen voor Kinderen.
Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 60 mg ibuprofen. Het andere bestanddeel (hulpstof) is hard vet.

Hoe ziet Nurofen voor Kinderen er uit en de inhoud van de verpakking
De zetpillen zijn wit en hebben een cylinder vorm. Een verpakking bevat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 of 20 zetpillen. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healthcare BV
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp

Fabrikant
Famar S.A. Famar plant
49km Athens-Lamia National Road
19011 Avlon, Athens
Griekenland

In het register ingeschreven onder RVG 33132

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in
Juni 2007