Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nurofen 200 tablet ovaal zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
-Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
-Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nurofen 200 tablet ovaal en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nurofen 200 tablet ovaal gebruikt
3. Hoe wordt Nurofen 200 tablet ovaal gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nurofen 200 tablet ovaal?


Nurofen 200 tablet ovaal, omhulde tabletten 200 mg
Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn croscarmellose natrium (E 468), natrium laurylsulfaat, natrium citraat (E 331), stearinezuur (E570), colloïdaal silicium watervrij (E 551), carmellose natrium (E 466), talk, acacia (E 414), sucrose, titaandioxide (E 171), polyethyleenglycol 6000, ijzeroxide (E 172), schellak (E 904), dimethicon (E 900), soya-lecithine (E 332).


Registratiehouder:
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.,
Postbus 721,
2130 AS Hoofddorp.

In het register ingeschreven onder RVG 25190


1. Wat is Nurofen 200 tablet ovaal en waarvoor wordt het gebruikt?
Nurofen 200 tablet ovaal zijn ovale, kleine, witte omhulde tabletten en bevatten 200 mg ibuprofen. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.

Verpakking
Nurofen 200 tablet ovaal is verkrijgbaar in verpakkingen van [aantal] tabletten.
Nurofen 200 tablet ovaal wordt gebruikt:
-voor de verlichting van matige tot gemiddelde pijn zoals hoofdpijn, kiespijn en menstruatiepijn
-bij koorts


2. Wat u moet weten voordat u Nurofen 200 tablet ovaal gebruikt
Gebruik Nurofen 200 tablet ovaal niet:
-als u overgevoelig bent voor ibuprofen of andere bestanddelen van het product;
-als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
-bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
-bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
-gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Nurofen 200 tablet ovaal in de volgende gevallen
Het wordt ontraden Nurofen 200 tablet ovaal langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert.
Benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
- systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease)
- maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn)
- hoge bloeddruk en/of hartproblemen
- nieraandoeningen
- leverfunctiestoornissen.

Geneesmiddelen zoals Nurofen 200 tablet kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (14 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vermijd het gebruik van Nurofen 200 tablet ovaal tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap. Gebruik Nurofen 200 tablet ovaal niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Als u Nurofen 200 tablet ovaal kortdurend gebruikt in de aangegeven dosering, dan kunt u Nurofen 200 tablet ovaal gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor kortdurend gebruik van Nurofen 200 tablet ovaal zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.
Gebruik van Nurofen 200 tablet ovaal in combinatie met andere geneesmiddelen
Ibuprofen moet evenals andere soortgelijke pijnstillers met voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met: acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers, glucocorticosteroiden, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, plaspillen, geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan, lithium (bij psychische aandoeningen), methotrexaat, zidovudine (bij HIV).


3. Hoe wordt Nurofen 200 tablet ovaal gebruikt?
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1 - 2 tabletten innemen, hierna zonodig 1 of 2 tabletten per keer innemen.
Neem niet meer dan 6 tabletten in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen 200 tablet ovaal inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpose van 4 – 6 uur.
De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water. De tabletten niet kauwen. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van Nurofen 200 tablet ovaal.

Nurofen 200 tablet ovaal is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.


Wat moet u doen als er teveel Nurofen 200 tablet ovaal is ingenomen?
Na het (moedwillig) innemen van teveel Nurofen 200 tablet ovaal kunnen bijwerkingen in versterkte mate optreden. Waarschuw direct een arts en probeer indien mogelijk de patiënt te laten braken.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen 200 tablet ovaal bijwerkingen veroorzaken.
Incidenteel kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
- maagdarmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid
- hoofdpijn
- overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met galbulten en jeuk.
Zelden komen voor:
- diarree
- winderigheid
- verstopping
- overgeven.
Zeer zelden komen voor:
- stoornissen bij de bloedstolling (eerste verschijnselen kunnen zijn koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen)
- huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming
- overgevoeligheidsreacties (verschijnselen kunnen zijn opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag of ernstige shocktoestand)
* vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen.

Geneesmiddelen zoals Nurofen 200 tablet ovaal kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Nurofen 200 tablet ovaal?
Nurofen 200 tablet ovaal buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Nurofen 200 tablet ovaal bewaren in de originele verpakking beneden 25 °C. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de verpakking onder ‘Niet te gebruiken na’ en op de strip naast de letters ‘exp’. Gebruik Nurofen 200 tablet ovaal niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in
Februari 2007