Olmetec® 10 mg filmomhulde tabletten
Olmetec® 20 mg filmomhulde tabletten
Olmetec® 40 mg filmomhulde tabletten
Olmesartan medoxomil

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Olmetec en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Olmetec gebruikt
3. Hoe wordt Olmetec gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Olmetec?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS OLMETEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Olmetec behoort tot de geneesmiddelengroep van de angiotensine-II-receptorantagonisten . Ze laten de bloeddruk dalen door de bloedvaten te ontspannen.
Olmetec wordt gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk (hypertensie).
Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen beschadigen.
Dit kan leiden tot een hartaanval, hart- of nierfalen, een infarct of blindheid. Doorgaans geeft een hoge bloeddruk geen symptomen. Het is belangrijk je bloeddruk te laten onderzoeken om schade te vermijden.
Hoge bloeddruk kan onder controle worden gehouden met geneesmiddelen als Olmetec filmomhulde tabletten. Waarschijnlijk heeft uw arts u ook aangeraden uw levensstijl te veranderen om uw bloeddruk te helpen verlagen (vb: vermageren, stoppen met roken, minder alcohol drinken en minder zout in uw dieet gebruiken). Misschien heeft uw arts er ook op aangedrongen om meer te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om het advies van uw arts te volgen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OLMETEC GEBRUIKT?
Gebruik Olmetec niet als:

* u overgevoelig (allergisch) bent voor olmesartan medoxomil of voor één van de andere bestanddelen van Olmetec filmomhulde tabletten.

* u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is tevens beter het gebruik van Olmetec te vermijden in de vroege zwangerschap – zie: zwangerschap en borstvoeding).

* u lijdt aan een blokkade van de galwegen, dat betekent dat de galstroom vanuit de galblaas abnormaal is

Wees extra voorzichtig met
Vertel uw arts voordat u de tabletten inneemt, of u één van de onderstaande problemen heeft:
- Nierproblemen
- Leverziekte
- Hartfalen, problemen met de hartkleppen of de hartspier
- Hevig braken, diarree, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) in hoge dosis of als u een zoutarm dieet volgt
- Een verhoogde concentratie aan kalium in uw bloed
- Problemen met de adrenale klieren
Zoals bij alle geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen kan een ernstige bloeddrukdaling, bij patiënten met een gestoorde doorbloeding van het hart of de hersenen, aanleiding geven tot een hartaanval of een herseninfarct. Daarom zal uw arts nauwkeurig uw bloeddruk onderzoeken.
Informeer uw arts als u denkt zwanger te zijn (of dit zou kunnen worden). Olmetec wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap en het mag niet genomen worden als je meer dan 3 maanden zwanger bent, daar Olmetec ernstige schade aan je baby kan veroorzaken als je het tijdens dit stadium gebruikt (zie zwangerschap en borstvoeding).

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt hebt:
- kaliumsupplementen, zoutvervangers die kalium bevatten, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) of heparine (remt de bloedstolling). Het gebruik van deze middelen samen met Olmetec kan de hoeveelheid kalium in het bloed
doen stijgen.
- Als lithium (een middel gebruikt bij stemmingswisselingen en sommige types van depressie) samen gebruikt wordt met Olmetec, kan het schadelijk effect van lithium stijgen. Als u lithium gebruikt, zal uw arts de lithiumconcentratie in uw bloed controleren.
- Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s, geneesmiddelen tegen pijn, zwelling en andere symptomen van ontsteking, arthritis inbegrepen) samen gebruikt met Olmetec, verhoogt het risico op nierfalen en vermindert het effect van Olmetec.
- Andere antihypertensieve geneesmiddelen kunnen het effect van Olmetec versterken.
- Antacida (geneessmiddelen tegen een spijsverteringsstoornis) kunnen het effect van Olmetec wat verhogen

Informeer eveneens uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt hebt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen.

Gebruik van Olmetec met voedsel en drank:

Olmetec kan met of zonder voedsel genomen worden. Neem de tablet in met voldoende water. Neem zo mogelijk de dagelijkse dosis altijd op hetzelfde ogenblik van de dag, bijv. bij het ontbijt.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar):
Olmetec filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen bij kinderen of adolescenten jonger dan 18.

Oudere patiënten:
Bent u ouder dan 65 jaar en uw arts heeft besloten dat het nodig is uw dosis olmesartan medoxomil tot 40 mg per dag te verhogen, dan moet u uw bloeddruk regelmatig door uw arts laten nakijken om te controleren of deze niet te laag wordt.

Negroïde patiënten
Zoals bij vergelijkbare geneesmiddelen geldt dat het effect van Olmetec iets minder is bij negroïde patiënten.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
U moet uw arts informeren als u vermoedt zwanger te zijn of zwanger wil worden. Uw arts zal u normaal gezien aanraden het gebruik van Olmetec te stoppen voor u zwanger wordt of van zodra u weet dat u zwanger bent en hij zal u advizeren een ander geneesmiddel te nemen in de plaats van Olmetec. Het is beter om Olmetec niet te gebruiken in het begin van de zwangerschap en u mag het niet meer gebruiken van zodra u drie maanden zwanger bent, omdat Olmetec uw ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby als het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding
U moet uw arts informeren als u borstvoeding geeft of met borstvoeding wil starten. Olmetec wordt niet aangeraden bij moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling kiezen als u borstvoeding wenst te geven, zeker bij een pasgeboren of vroeggeboren baby .
Vraag uw arts of apotheker om raad voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Het is onwaarschijnlijk dat Olmetec een invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Duizeligheid of vermoeidheid kan echter soms voorkomen tijdens een behandeling van hoge bloeddruk. Als u dergelijke bijwerkingen waarneemt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen totdat deze symptomen verdwenen zijn. Vraag uw arts om raad.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Olmetec :

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u vermeld heeft dat u sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voor u met de behandeling start.

3. HOE WORDT OLMETEC INGENOMEN ?

Neem Olmetec altijd exact op de wijze zoals uw arts het u uitgelegd heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De tabletten kunnen met of zonder voedsel genomen worden. Neem de tablet in met voldoende water. Neem indien mogelijk de dagelijkse dosis in op een vast tijdstip van de dag, bijv. bij het ontbijt.

De gebruikelijke startdosis is één tablet Olmetec 10 mg per dag. Als dit niet volstaat om uw bloeddruk onder controle te krijgen kan uw arts beslissen de dosis te verhogen tot 20 mg of zelfs 40 mg per dag, of hij kan aanvullende geneesmiddelen voorschrijven.

De maximale dosis bij patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie is 20 mg per dag.

Wat u moet doen als u meer van Olmetec heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u meer Olmetec heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan dadelijk contact op met uw arts, apotheker of het dichts bijzijnde medisch centrum.
Als u teveel tabletten heeft ingenomen of wanneer een kind de tabletten heeft ingeslikt, ga dan onmiddellijk naar uw arts of naar de meest nabijgelegen eerste hulp afdeling en neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Olmetec in te nemen:

Als u op een dag vergeet het geneesmiddel te nemen, neem dan de volgende dag de normale dosis. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis te compenseren.

Als u stopt met het innemen van Olmetec :

Het is belangrijk om Olmetec te blijven nemen tenzij uw arts u aangeeft te stoppen.

Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Olmetec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Als er toch een bijwerking optreedt, zijn deze doorgaans niet ernstig en hoeft de behandeling niet gestopt worden.
Hoewel slechts een zeer gering aantal mensen ze ervaren hebben kunnen de volgende bijwerkingen ernstig worden:

Uitzonderlijk werden volgende allergische reacties gemeld:
Zwelling van het gezicht, mond en/of larynx (strottenhoofd), jeuk en uitslag tijdens de behandeling met Olmetec. Als dit bij u gebeurt, stop dan de Olmetecbehandeling en raadpleeg ONMIDDELIJK uw arts.
Uitzonderlijk (en iets meer voorkomend bij oudere patiënten) kan Olmetec een bloeddrukval uitlokken bij hieraan gevoelige personen. Dit kan een ernstige vorm van duizelingen en flauwvallen veroorzaken.
Als dit bij u gebeurt, stop dan de Olmetecbehandeling, ga plat liggen en raadpleeg ONMIDDELIJK uw arts.

Om u een idee te geven van het aantal mensen dat een bijwerking ondervond, werden deze verdeeld onder zeer vaak, vaak, soms, zelden, zeer zelden.
Dit betekent het volgende:
Zeer vaak: meer dan 1 op 10 patiënten
Vaak: minder dan 1 op 10 patiënten
Soms: minder dan 1 op 100 patiënten
Zelden: minder dan 1 op 1000 patiënten
Zeer zelden:
minder dan 1 op 10 000 patiënten


Vaak:
Duizeligheid, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, buikpijn, gastro-enteritis, vermoeidheid, keelpijn, een lopende of verstopte neus, bronchitis, griepachtige symptomen, hoest, borstpijn, rugpijn, skeletpijn, gewrichtspijn, infectie van de urinewegen, zwelling van de enkels, voeten, benen, handen of armen, bloed in de urine.
Een verandering in de bloed testresultaten werd gezien waaronder:
Verhoogde vetwaarden (hypertriglyceridemie), verhoogde urinezuur waarden (hyperuricemie), verhoging van de testresultaten in de lever en spierfunctie.

Soms:
Vertigo, huiduitslag, angina pectoris (pijn of een onaangenaam gevoel in de borst).

Zelden:
Zelden hebben de bloed testresultaten een verhoogde kaliumwaarde aangetoond (hyperkaliemie)
Zeer zelden
Hoofdpijn, spierkrampen, spierpijn, verminderde werking van de nier, nierinsufficiëntie, zwakte, gebrek aan energie, malaise, braken, jeuk, exantheem (rode huid).
Een verandering in de bloed testresultaten werd gezien. Onder andere verhoogde resultaten van merkers van de nierwerking en een daling in een bepaalde soort bloedcellen, gekend als bloedplaatjes (thrombocytopenia).

In geval er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U OLMETEC?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
Gebruik Olmetec niet meer na de vervaldatum vermeld op de doos en de blister (“EXP”).De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand.
Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Olmetec

Het werkzaam bestanddeel is olmesartan medoxomil.
In elke filmomhulde tablet zit 10, 20 of 40 mg olmesartan medoxomil.

De andere ingrediënten zijn:
Microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, hydroxypropylcellulose, Weinig gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, Titaandioxyde (E 171), Talk, Hypromellose

Hoe ziet Olmetec filmomhulde tabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Olmetec 10 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C13 op een van de zijden. Olmetec 20 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C14 op een van de zijden. Olmetec 40 mg filmomhulde tabletten zijn wit, ovaal en dragen de inscriptie C15 op een van de zijden.
Olmetec filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in dozen van 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 of 10 x 28 filmomhulde tabletten en in dozen met 10,50 of 500 filmomhulde tabletten met geperforeerde blister (EAV).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
DAIICHI SANKYO NEDERLAND B.V.
Wilgenlaan 5,
1161 JK Zwanenburg
Telefoon: 00-31-(0)20-407-20-72
Fax: 00-31-(0)20-407-20-70

Fabrikant:
Daiichi Sankyo Europe GmbH,
Zielstattstrasse 48D-81379 Munchen,
Duitsland
Qualiphar N.V.,
Rijksweg 9,
B-2880 Bornem, België

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in volgende lidstaten van EU en met volgende naam:

Oostenrijk : OLMETEC, MENCORD
België : OLMETEC, BELSAR
Cyprus : OLARTAN
Tjechische Republiek : OLMETEC, SARTEN
Denemarken : OLMETEC, BENETOR
Duitsland : OLMETEC, OLMES, VOTUM
Griekenland : OLMETEC, OLARTAN
Finland : OLMETEC, BENETOR
Frankrijk : OLMETEC, OLMES, ALTEIS
IJsland : OLMETEC, BENETOR
Ierland : BENETOR, OMESAR

Italië : OLMETEC, PLAUNAC, OLPRESS
Luxemburg : OLMETEC, BELSAR
Malta : OMESAR
Nederland : OLMETEC
Noorwegen : OLMETEC, BENETOR
Polen : OLMETEC, REVIVAL
Portugal : OLMETEC, OLSAR
Slovenië : TENSIOL
Spanje : OLMETEC, OPENVAS, IXIA
Verenigd Koninkrijk : OLMETEC


RVG- nummers
Olmetec 10 mg is in het register ingeschreven onder RVG 28782
Olmetec 20 mg is in het register ingeschreven onder RVG 28783
Olmetec 40 mg is in het register ingeschreven onder RVG 28784

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2010