Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker,
• Dit geneesmiddel is aan U persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Olmetec HCTZ en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Olmetec HCTZ inneemt
3. Hoe wordt Olmetec HCTZ ingenomen'?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart U Olmetec HCTZ?
6. Aanvullende informatie

Olmetec HCTZ 20/12,5,filmomhulde tabletten 20 mg/12,5 mg
Olmetec HCTZ 20/25, filmomhulde tabletten 20 mg/25 mg

De werkzame stoffen zijn:
Olmetec HCTZ 20/12,5 : 1 filmomhulde tablet bevat 20mg olmesarlan medoxomil en 12,5mg hydrochloorthiazide
Olmetec HCTZ 20/25: 1 filmomhulde tablet bevat 20 mg olmesartan medoxomil en 25 mg hydrochloorthiazide

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, weinig gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, talk, hypromeliose, titaniumdioxide (E 1 71), geel ijzer (III)-oxide (El 72), rood ijzer (111)-oxide (El 72).

Registratiehouder
Sankyo Pharma Nederland B.V.,
Wilgenlaan 5,
NL-1161 JK Zwanenburg

Fabrikant
Sankyo Pharma GmbH,
81366 Munchen, Duitsland

Qualiphar N.V.,
Rijksweg 9,
2880 Bornem België

(E.A.V. Verpakkingen)
Registratienummer:

Olmetec HCTZ 20/12,5 is in het register ingeschreven onder:
RVG 32740
Olmetec HCTZ 20/25 is in het register ingeschreven onder:
RVG 32741

1. WAT IS OLMETEC HCTZ EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte:Olmetec HCTZ 20/12,5, filmomhulde tabletten 20 mg/12,5 mg: Verpakkingen met 14, 28,30,56,84, 90, 98 en 10 x 28 tabletten in doordrukstrips.

EAV verpakking met 10, 50 en 500 tabletten in doordrukstrips.Olmetec FICTZ 20/25, filmomhulde tabletten 20 mg/25 mg: Verpakkingen met 14, 28, 30,56,84.90, 98 en 10 x 28 tabletten in doordrukstrips.

EAV verpakking met 10, 50 en 500 tabletten in doordrukstrips.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Olmetec HCTZ is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, olmesartan medoxomil en hydrochloorthiazide. Olmesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine II receptor-antagonisten genoemd worden. Olmesartan medoxomil ontspant de bloedvaten en doet zo de bloeddruk dalen.

Hydrochloorthiazide behoort tot de groep van de (thiazide-) diuretica (ook wel 'plaspillen' genoemd) en verlaagt de bloeddruk doordat het de urineproductie doet toenemen.

De combinatie van de 2 werkzame bestanddelen in Olmetec HCTZ geeft een grotere verlaging van de bloeddruk dan een therapie met louter één van de componenten.

Olmetec HCTZ wordt gebruikt voor:

Olmetec HCTZ wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie). Olmetec HCTZ wordt voorgeschreven indien uw bloeddruk onvoldoende onder controle gebracht kon worden met alleen Olmesartan medoxomil.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OLMETEC HCTZ INNEEMT?
Gebruik Olmetec HCTZ niet als:

- u overgevoelig (allergisch) bent voor olmesartan medoxomil, hydrochloorthiazide, één van de andere bestanddelen van Olmetec HCTZ of voor sulfonamidederivaten.
U een ernstige nieraandoening heeft (creatinineklaring <30m11min).
U een aandoening heeft die gepaard gaat met aanhoudende lage kaliumpiegel in het bloed (hypokaliëmie)
- u een aandoening heeft die gepaard gaat met aanhoudende lage natriumspiegel in het bloed (Hyponatriëmie)
- u een aandoening heeft die gepaard gaat met aanhoudende hoge calciumspiegel in het bloed (Hypercalciëmie)
U een aandoening heeft die gepaard gaat met aanhoudende hoge urinezuurspiegels in het bloed gepaard gaande met klachten (jicht)
U een ernstige leveraandoening heeft, u aan een blokkade van de galwegen lijdt, wat betekent dat de galstroom vanuit de galblaas gehinderd of verstopt (cholestase) is.
- u zwanger bent (2t en 3e trimester) of borstvoeding geeftPas goed op met Olmetec HCTZ bij:

- een nieraandoening of als u in het verleden een niertransplantatie hebt ondergaan.
Er is geen ervaring met het gebruik van Olmetec HCTZ kort na een niertransplantatie; daarom wordt in dit geval het gebruik van Olmetec HCTZ niet aangeraden.

- leveraandoeningen. Er is slechts een beperkte ervaring met het gebruik van Olmetec HCTZ bij leveraandoeningen. Daarom wordt hij lichte tot matige leveraandoeningen het gebruik van Olmetec HCTZ niet aangeraden. In geval van een ernstige leveraandoening is het gebruik niet toegestaan. Zie "Gebruik Olmetec HCTZ niet als:",

- een vernauwing van de hartkleppen (aorta- of mitralisklepstenose} of andere factoren die de stroming vanuit de linker hartkamer doen afnemen (obstructieve hypertrofische cardiomyopathie).
- aandoeningen die het bloedvolume of de natriumspiegel in het lichaam verlagen (bijvoorbeeld een zoutarm dieet, ernstig braken, diarree of behandeling niet hoge doseringen plastabletten). Dergelijke aandoeningen moeten voor de behandeling worden gecorrigeerd, anders bestaat er een risico op een te grote daling van de bloeddruk.

- verhoogd aldosterongehalte (primair aldosteronisme). Patiënten met deze aandoening reageren meestal niet op een behandeling met Olmetec HCTZ en het gebruik ervan wordt niet aanbevolen.

- ernstig hartfalen of een vernauwing van de nierslagaders of wanneer u slechts 1 werkende nier hebt, omdat u een verhoogd risico loopt op een ernstige daling van de bloeddruk of, in zeldzame gevallen, op acuut nierfalen.

- suikerziekte. Plaspillen als thiazidediuretica kunnen de bloedsuikerspiegel verhogen. Een aanpassing van de dosis van uw suikerspiegelverlagende geneesmiddelen kan noodzakelijk zijn.
- Lupus Erythematodes (een ontstekingsachtige ziekte van de huid en/of ingewanden). Een verergering of activering van het ziektebeeld kan ontstaan bij het gebruik van (thiazide)diuretica.

- allergie of asthma bronchiale. Deze patiënten hebben een grotere kans op een overgevoeligheidsreactie op hydrochloorthiazide.

- atherosclerose. Bij patiënten met een ischemische hartaandoening of een ischemische cerebrovasculaire aandoening bestaat de kans op een beroerte of een hartinfarct na een buitensporige bloeddrukdaling.

- patiënten met levercirrose, zoutdepletie, hartfalen, een verminderde werking van de nier of bij suikerziekte wordt aanbevolen de kaliumspiegel nauwkeurig te controleren. Kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of kalium bevattende zoutvervangers en andere medicijnen die het de hoeveelheid kalium in het bloed kunnen doen stijgen (bijvoorbeeld heparine) mogen, voorzichtig, samen niet Olnietec HCTZ gebruikt worden.

- jicht: Bepaalde plaspillen (thiazide diuretica) kunnen bij sommige patiënten het ontstaan van jicht bespoedigen. Een verhoging van de dosis van geneesmiddelen tegen jicht (probenecid of sulfinpyrazon) kan nodig zijn. Hydrochloorthiazide kan de frequentie van overgevoeligheidsreacties op allopurinol verhogen.

- een donkere huidskleur. Het kan zijn dat Olmetec HCTZ minder goed werkt als u een donkere huidskleur heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. Bepaalde symptomen kunnen wijzen op een verstoring van de water- of electrolyten balans in uw lichaam.

Raadpleeg uw arts wanneer u volgende symptomen krijgt: een droge mond, dorst, algemene zwakte, lusteloosheid, slaperigheid, rusteloosheid, spierzwakte, spierpijn of spierkramp, lage bloeddruk, weinig plassen, versnelde hartslag, misselijkheid of braken en wanneer u een zoutarm dieet volgt.
De therapie niet Olmetec HCTZ onderbreken wanneer de werking van de bijschildklier getest moet worden. Hydrochloorthiazide, wat in Olmetec HCTZ zit. kan een positief resultaat geven bij een dopingtest.

Gebruik van Olmetec IICTZ in combinatie met voedsel en drank

Voedsel heeft een minimaal effect op de werking van Olmetec HCTZ. Daarom kan Olmetec HCTZ zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap:

Olmetec HCTZ wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Olmetec IICTZ dient niet te worden gebruikt in het tweede en derde trimester van de zwangerschap (zie de rubriek" Gebruik Olmetec
HCTZ niet als:"). Een beperkt aantal blootstellingen in het eerste trimester hebben geen misvormingen laten zien. Van langdurige blootstelling in liet tweede en derde trimester is bekend dat het schadelijk is voor het ongeboren en pasgeboren kind.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Uw arts zal in dit geval andere geneesmiddelen voorschrijven.


Borstvoeding:

Het is niet bekend of olmesartan inedoxomil (één van de werkzame bestanddelen van Olmetec HCTZ) in de moedermelk terechtkomt. Hydrochloorthiazide (één van de werkzame bestanddelen van Olmetec HCTZ) komt in de moedermelk terecht en kan de melkafgifte verminderen.
Geef daarom geen borstvoeding als u Olmetec HCTZ gebruikt of overleg met uw arts of de behandeling met Olmetec HCTZ kan worden gestopt (zie de rubriek " Gebruik Olmetec HCTZ niet als:"). Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Het is onwaarschijnlijk dat Olmetec HCTZ invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Duizeligheid of vermoeidheid kan soms optreden tijdens de behandeling van hoge bloeddruk. Als u hiervan last heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u deze activiteiten onderneemt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Olmetec HCTZ
Olmetec HCTZ bevat Lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Olmetec HCTZ in combinatie met andere geneesmiddelen:

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
In bepaalde gevallen kan het aangeraden zijn de dosering van een geneesmiddel aan te passen of bepaalde onderzoeken uit te voeren. In het bijzonder voor volgende gevallen:
- Kaliumsupplementen, een zoutvervanger die kalium bevat, kaliumsparende geneesmiddelen (zoals bepaalde plaspillen) of andere geneesmiddelen die de concentratie van kalium in het bloed verhogen (zoals heparine, ACE-remmers).
- carbenoxolon (tegen maagzweren), penicilline-G-natrium (antibioticum), amphotericine (antibioticum), laxantia (middelen die de stoelgang bevorderen), salicylzuurderivaten, cortisone preparaten en het adrenocorticotroop hormoon (ACTII) verlagen de hoeveelheid kalium in het bloed.
- Andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen die de werking van Olmetec HCTZ versterken.
- Geneesmiddelen die de bloeddrukdalende werking van Olmetec HCTZ veranderen zijn : acetylsalicaylzuur, middelen met een pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID. COX-2 remmers), alcohol, bepaalde slaappillen, narcotische middelen, antidepressiva, baclofen (spierverslapper), amifostin (neutropenie beperkend middel).
Supplementen van calciumzouten: Hydrochloorthiazide verhoogt de hoeveelheid calcium in het bloed .
- Colestyramine en colestipol (Galzuurbindende harsen, cholesterolverlagers) verstoren de opname van hydrochloorthiazide in het lichaam.
- Atropine en biperiden (Anticholinergische geneesmiddelen) verhogen de biologische beschikbaarheid van hydrochloorthiazide.
- Lithium : Een gelijktijdig gebruik met lithium (wordt voor bepaalde depressies gebruikt) wordt niet aangeraden omdat de bijwerkingen van lithium versterkt kunnen worden.
- Bepaalde middelen die gebruikt worden bij hartritmestoornissen (kinidine, hydrokinidine. disopyramide, amiodarone, sotalol, dofetilide en ibutilide), geneesmiddelen gebruikt bij een onvoldoende hartwerking (digitalisglycosiden), antipsychotica (thioridazine, chloorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, sultopride, amisulpride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol) of andere geneesmiddelen die het electrocardiogram beïnvloeden (bepridil, cisapride, diphemanil. halofantrine, rnizolastine, pentarnidine, sparfloxazine, terfenadine, erythromycine, vincamicine)
- Wanneer u ook geneesmiddelen gebruikt om uw bloed suikerwaarden te laten dalen moet de dosering hiervan nagekeken worden;
- Metfointine verhoogt het risico op een verzuring van het bloed.
- Betablokkers (bloeddrukverlagende geneesmiddelen) en diazoxide (bij een te hoge insulineproductie) verhogen de hoeveelheid suiker in het bloed , wat nog versterkt wordt in combinatie met hydrochloorthiazide.
- De werking van middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathomimetica: noradrenaline) daalt.
- Tubocurarine: Hydrochloorthiazide versterkt de spierverslappende werking van tuhocurarine
- Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van jicht (probenecid,
sulfinpyrazone of allopurinol).
- Hydrochloorthiazide versterkt de bijwerkingen van Amantadirte (behandeling van Parkinson) en van celdelingsremmers zoals cyclophosphamide en methotrexat.
- Methyldopa (behandeling van Parkinson), kan aanleiding geven tot bloedarmoede (anemie).
- Hydrochloorthiazide kan net schadelijk effect op het centraal zenuwstelsel van een hoge dosis salicylaten versterken
- Cyclosporine (voorkomt orgaanafstoting na transplantatie) kan de hoeveelheid urinezuur in het bloed verhogen en daardoor symptomen van jicht geven.
- Tetracyclines (groep van antibiotica).


3. HOE WORDT OLMETEC HCTZ INGENOMEN?

Volg bij gebruik van Olmetec HCTZ altijd nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
De gebruikelijke dosering bedraagt één tablet Olmetec HCTZ per dag.
De maximale combinatiedosis bedraagt 20 mg olmesartan rnedoxomil en 25 mg hydrochloorthiazide per dag en deze mag niet overschreden worden.
Olmetec 1ICTZ tabletten mogen tijdens de maaltijd of onafhankelijk van de maaltijden met voldoende water worden ingenomen. Indien enigszins mogelijk moet u uw dagelijkse dosis elke dag op hetzelfde tijdstip innemen, bijvoorbeeld bij het ontbijt. Het is belangrijk dat u Olmetee HCTZ blijft gebruiken tot de arts u anders instrueert. Als u de indruk heeft dat de werking van Olmetec HCTZ te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

De veiligheid en effectiviteit van Olmetec HCTZ bij deze groep patiënten is niet onderzocht en wordt derhalve afgeraden.

Ouderen
Voor patiënten van 65 jaar of ouder gelden dezelfde dosis aanbevelingen ais bij volwassenen.

Bij een verminderde nierwerking

Indien Olmetec HCTZ gebruikt word( bij patiënten met een lichte tot matige vorm van nierproblemen (Creatinineklaring 30-60 ml/min), is het aanbevolen regelmatig de nierfunctie te controleren. Bij een ernstige verstoring van de nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) mag Olmetec HCTZ niet gebruikt worden

Bij een verminderde leverwerking
Het gebruik van Olmetec HCTZ wordt niet aanbevolen bij patiënten met een verminderde leverwerking. Olmetec HCTZ mag niet gebruikt worden bij patiënten met een ernstig leveraandoening, cholestase of een galblaasobstructie.


Wat moet u doen wanneer u teveel Olmetec HCTZ heeft ingenomen?

Wanneer u teveel Olmetec HCTZ heeft ingenomen of als een kind het geneesmiddel heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op niet uw arts of niet de hulpdiensten. Probeer er achter te komen hoeveel tabletten werden in genomen en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van uw arts nauwkeurig op.
Er is geen specifieke informatie beschikbaar over de effecten of behandeling van een overdosering met Olmetec HCTZ. De patiënt moet nauwgezet in de gaten gehouden worden.
Afhankelijk van de tijd sinds de inname en van de ernst van de symptomen zal de arts maatregelen nemen die de symptomen bestrijden en de vitale functies van de patiënt ondersteunen.
Mogelijke behandelingen zijn het doen braken van de patiënt, een maagspoeling of het toedienen van actieve kool. De hoeveelheid zout (elektrolyten) en creatinine in het bloed moeten regelmatig gecontroleerd warden. In geval van een lage bloeddruk (hypotensie) dient de patiënt in achteroverliggende positie gebracht te worden. Zout- en bloedvolumeverhogende middelen moeten snel toegediend te worden.
De effecten die kunnen optreden wanneer u te veel Olmetec HCTZ ingenomen hebt zijn een lage bloeddruk (hypotensie) en versnelde hartslag (tachycardie) of een vertraagde hartslag (bradycardie), een daling van de hoeveelheid kalium in het bloed wat in ernstige vormen te herkennen is aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie): te weinig chloride (hypochloriëtnie). Het is mogelijk dat u te veel lichaamsvochten verloren hebt (dehydratie). De meest voorkomende symptomen van een overdosering zijn misselijkheid en slaperigheid.
Wanneer de hoeveelheid kalium in het bloed te laag wordt, kunnen spierspasmen of hartritmestoornissen (bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de werking van de hartspier ondersteunen of verbeteren) optreden.. Er is geen informatie beschikbaar over de dialyseerbaarheid van olmesartan of hydrochloorthiazide.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Olmetec HCTZ in te nemen?

Indien u een dagelijkse dosis vergeet in te nemen, neem dan de volgende dag de gebruikelijke dosering. Neem geen extra dosis om zo de gemiste dosis in te halen,
Wanneer U een inname vergeten bent, is het mogelijk dat volgende symptomen bij U voorkomen:

Verschijnselen die u kan verwachten wanner de behandeling met Olmetec HCTZ wordt gestopt Raadpleeg steeds eerst uw arts alvorens de behandeling met Olmetec HCTZ te stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Olmetec HCTZ bijwerkingen veroorzaken.
Het optreden van bijwerkingen wordt als volgt geklasseerd:

zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten), vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar hij minder dan 1 op de 10 patiënten), soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten), zelden (bij meer dan 1 op de 10,000, maar hij minder dan 1 op de 1000 patiënten), zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Olmetec HCTZ
Duizeligheid is de enige bijwerking die vaker hij Olmetec HCTZ voorkwam dan bij het gebruik van placebo (neppil).

Vaak: duizeligheid, vermoeidheid
Soms: flauwvallen, hartkloppingen, lage bloeddruk. huiduitslag, eczeem, zwakte, orthostatische hypotensie (bloeddrukdaling bij snel opstaan), te hoog urinezuurgehalte (hyperuricemie) in het bloed, te hoog vetzuurgehalte in
het bloed (hypercholesterolemie).

Zoals voor alle combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen bijwerkingen die in verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.

Olmesartan
Vaak: duizeligheid, bronchitis (ontsteking van de luchtwegen), hoesten, keelontsteking, loopneus, misselijkheid, buikpijn. diarree, spijsverteringsstoornis (dyspepsie), gastro-enteritis (ontsteking maag/darmen), skeletpijn, gewrichtsontsteking, rugpijn, bloed in de urine, urineweginfectie, pijn op de borst, vermoeidheid, griepachtige symptomen, enkelzwelling (perifeer oedeem), pijn, stijging van bepaalde bloedparameters (Creatinine-phosphokinase. vetzuren, urinezuur en leverenzyrnen).

Soms: Angina Pectoris (door zuurstoftekort in het hart ontstaat er pijn). huiduitslag

zelden: lage bloeddruk (hypotensie), stijging van de hoeveelheid kalium in het bloed (hyperkaliëmie)

Zeer zelden: vermindering van het aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), hoofdpijn, overgeven.
jeuk (pruritus), allergische reacties als angio-oedeem (zwelling van het weefsel van gezicht, mond en/of tong) of jeukende bultjes (urticaria), spierkramp, spierpijn, niertalen of verminderde nierfunctie, zwakte. vermoeidheid. slaapzucht. malaise.

Hydrochloorthiazide
Vaak: een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, zwakte, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, stijging van de hoeveelheid suiker in het bloed, uitscheiding van suiker in de urine, stijging van de hoeveelheid urinezuur in het bloed, verandering in de hoeveelheid elektrolyten in het bloed, stijging van de bloedvetten (cholesterol en triglyceriden) misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, winderigheid, buikpijn.

Soms: verminderde eetlust, anorexia, orthostatische hypotensie (bloeddrukdaling bij snel opstaan), maagirritatie, overgevoeligheid voor (zon)licht (fotosensibiliteit), huiduitslag al dan niet met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)

Zelden: ontsteking van de speekselklieren, bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met een verhoogde gevoeligheid voor infecties (leucopenie, agranulocytose, neutropenie), bloedafwijkingen (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneigingen (thrombocytopenie), bepaalde vormen van bloedarmoede (anemie), beenmergonderdrukking, lusteloosheid, depressie, slaapstoornissen, lusteloosheid (apathie), waarnemen van tintelingen zonder dat daar aanleiding toe is (paresthesie) , krampen, stoornissen in het zien, verminderde traanvorming, hartritmestoornissen, ontsteking van bloedvaten (vasculitis), vorming van een bloedstolsel in een bloedvat (trombose, embolie), kortademigheid, ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), geelzucht, galblaasontsteking, ontstekingsreacties van de huid, allergische reacties, spierspasmen en —zwakte, gedeeltelijke verlamming, gestoorde nierfunctie, erectiestoornissen, koorts

Zeer zelden: darmafsluiting (Paralytisch ileus)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U OLMETEC HCTZ?

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik het geneesmiddel niet na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum. Er is geen speciale bewaartemperatuur voor Olmetec HCTZ vastgesteld.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 12 / 01 / 2006
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op :