PATIENTENBIJSLUITER

ORUDIS

Het is altijd raadzaam de bijsluiter van een geneesmiddel te lezen. Uw arts en apotheker zijn op de hoogte van de eigenschappen van dit product. Als u vragen heeft, kunt u zich tot hen wenden.

Samenstelling

Orudis 200 mg retard bevat per tablet 200 mg ketoprofen.

Wat doet Orudis?

Ketoprofen, de werkzame stof in Orudis is een geneesmiddel met pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende eigenschappen.

Registratiehouder:
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Wanneer wordt Orudis voorgeschreven?

Orudis wordt door de arts voorgeschreven bij de behandeling van pijn en chronische ontsteking bij bepaalde gewrichtsaandoeningen (osteo-arthrose en reumatoïde arthritis) en bepaalde pijnlijke ontstekingen van de wervels (spondylitis ankylopoëtica).

Wanneer moet u Orudis niet gebruiken?

Orudis mag niet worden gebruikt als u lijdt of hebt geleden aan een maagzweer of een zweer aan de twaalfvingerige darm of als u lijdt aan langdurige maagdarmaandoeningen (bijvoorbeeld bloedingen). Ook als u overgevoelig bent voor ketoprofen of als u na gebruik van bepaalde pijnstillers (acetylsalicylzuur) een overgevoeligheidsreactie zoals jeuk, huiduitslag, asthma of ontsteking van het neusslijmvlies vertoonde, mag u geen Orudis gebruiken.

Ook als u lijdt aan een ernstige lever- of nierfunctiestoornis mag u geen ketoprofen gebruiken. Tevens mag u Orudis niet gebruiken indien u ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) heeft.

Waarop moet u verder letten?

Indien u aan één van de volgende aandoeningen lijdt, dient u uw arts hierover in te lichten: maagdarmbezwaren, stoornissen in de bloedstolling, lever- of nierfunctiestoornissen of infecties. Orudis kan in deze gevallen door uw arts met voorzichtigheid worden toegepast.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Indien bijwerkingen zoals bijvoorbeeld maagdarmklachten, hoofdpijn of duizeligheid optreden kan men deze beperken door, in overleg met de arts, aanvankelijk een lage dosering te gebruiken en geleidelijk de dosering te verhogen.

Indien u gelijktijdig met bloedstollingsremmende middelen (anticoagulantia) wordt behandeld, moet het effect op de bloedstolling worden gecontroleerd. Een vermindering van de effectiviteit van het spiraaltje is beschreven.

Geneesmiddelen zoals Orudis kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Over gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Het is niet bekend of ketoprofen in moedermelk wordt uitgescheiden. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden.

Beïnvloedt Orudis de rijvaardigheid?

Bij gebruik van Orudis kan duizeligheid of slaperigheid optreden en in dat geval moet worden afgezien van het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden.

Kunt u Orudis samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken, zonder daarover met uw arts te overleggen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden. Bij gelijktijdige toediening van Orudis met één van de onderstaande geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden: andere pijnstillers zoals acetylsalicylzuur,
- bloedsuikerverlagende middelen, antistollingsmiddelen, probenecide, lithium, methotrexaat, furosemide en corticosteroïden. Vooralsnog zijn er geen gegevens dat Orudis een wisselwerking heeft met maagzuurneutraliserende middelen (antacida).

Wat is de dosering en wijze van gebruik voor Orudis?

De arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Houdt u zich altijd aan dit voorschrift.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Bij gewrichtsaandoeningen en bij ontstekingen van de wervels:
- Tabletten met gereguleerde afgifte: 1 tablet van 200 mg per dag, 's morgens of 's avonds, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd in te nemen. De tablet moet heel worden doorgeslikt.

Indien de tabletten met gereguleerde afgifte gedurende een zo kort mogelijke periode gebruikt worden die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven.

Heeft Orudis bijwerkingen?

Sommige patiënten kunnen last krijgen van maagdarmklachten zoals zuurbranden, misselijkheid, diarree of verstopping van de stoelgang. In zeldzame gevallen kan een maag- of darmzweer ontstaan samen met bloeding, die tot staken van het gebruik moet leiden. Indien bloed in de ontlasting aanwezig is of de ontlasting zwart gekleurd is, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Verder kan Orudis duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn en overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag veroorzaken.
Ophoping van vocht in het lichaam, doorgaans te herkennen aan dikke enkels (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gemeld in verband met behandeling met geneesmiddelen met pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende eigenschappen. Geneesmiddelen zoals Orudis kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden of als een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld.

Hoe bewaart u Orudis?

Orudis tabletten niet bewaren boven 25 ºC. Bewaren in de originele verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Hoe lang kunt u Orudis bewaren?

De uiterste gebruiksdatum staat op de buitenverpakking na "niet te gebruiken na" en op de strips na de term "Exp." (maand en jaar).

Verpakking
Orudis 200 mg retard, tabletten met gereguleerde afgifte à 200 mg worden verpakt in per 30 stuks.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen RVG 10574 (tabletten met een gereguleerde afgifte à 200 mg).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008