PATIENTENBIJSLUITER ORUDIS
Het is altijd raadzaam de bijsluiter van een geneesmiddel te lezen. Uw arts en apotheker zijn op de hoogte van de eigenschappen van dit product. Als u vragen heeft, kunt u zich tot hen wenden.


Samenstelling
Orudis 50 mg bevat per capsule 50 mg ketoprofen. Orudis 100 mg bevat per capsule 100 mg ketoprofen. Orudis bevat per zetpil 100 mg ketoprofen.
Orudis 200 mg retard bevat per tablet 200 mg ketoprofen.


Wat doet Orudis?
Ketoprofen, de werkzame stof in Orudis is een geneesmiddel met pijnstillende, ontstekingsrem- mende en koortswerende eigenschappen.


Registratiehouder:
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55


Wanneer wordt Orudis voorgeschreven?
Orudis wordt door de arts voorgeschreven bij de behandeling van pijn en chronische ontsteking bij bepaalde gewrichtsaandoeningen (osteo-arthrose en reumatoïde arthritis) en bepaalde pijnlijke ontstekingen van de wervels (spondylitis ankylopoëtica).
Orudis wordt ook gebruikt bij menstruatiepijn en bij pijn na trekken van tand of kies of na een tandvleesoperatie.


Wanneer moet u Orudis niet gebruiken?
Orudis mag niet worden gebruikt als u lijdt of hebt geleden aan een maagzweer of een zweer aan de twaalfvingerige darm of als u lijdt aan langdurige maagdarmaandoeningen (bijvoorbeeld bloedingen). Ook als u overgevoelig bent voor ketoprofen of als u na gebruik van bepaalde pijnstillers (acetylsalicylzuur) een overgevoeligheidsreactie zoals jeuk, huiduitslag, asthma of ontsteking van het neusslijmvlies vertoonde, mag u geen Orudis gebruiken.
Ook als u lijdt aan een ernstige lever- of nierfunctiestoornis mag u geen ketoprofen gebruiken. Patiënten met inwendige aambeien mogen geen Orudis zetpillen gebruiken.

Waarop moet u verder letten?
Indien u aan één van de volgende aandoeningen lijdt, dient u uw arts hierover in te lichten: maagdarmbezwaren, verhoogde bloeddruk of hartaandoeningen, stoornissen in de bloedstolling, lever-of nierfunctiestoornissen of infecties. Orudis kan in deze gevallen door uw arts met voorzichtigheid worden toegepast Indien bijwerkingen zoals bijvoorbeeld maagdarmklachten, hoofdpijn of duizeligheid optreden kan men deze beperken door, in overleg met de arts, aanvankelijk een lage dosering te gebruiken en geleidelijk de dosering te verhogen.
Indien u gelijktijdig met bloedstollingsremmende middelen (anticoagulantia) wordt behandeld, moet het effect op de bloedstolling worden gecontroleerd. Een vermindering van de effectiviteit van het spiraaltje is beschreven.


Als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Over gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Het is niet bekend of ketoprofen in moedermelk wordt uitgescheiden. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden.


Beïnvloedt Orudis de rijvaardigheid?
Bij gebruik van Orudis kan duizeligheid of slaperigheid optreden en in dat geval moet worden afgezien van het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden.


Kunt u Orudis samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken, zonder daarover met uw arts te overleggen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden. Bij gelijktijdige toediening van Orudis met één van de onderstaande geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden: andere pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, - bloedsuikerverlagende middelen, antistollingsmiddelen, probenecide, lithium, methotrexaat, furosemide en corticosteroïden. Vooralsnog zijn er geen gegevens dat Orudis een wisselwerking heeft met maagzuurneutraliserende middelen (antacida).


Wat is de dosering en wijze van gebruik voor Orudis?
De arts heeft u verteld hoeveel capsules, tabletten u per dag moet innemen of hoe vaak u per dag een zetpil moet inbrengen, en op welke tijdstippen. Houdt u zich altijd aan dit voorschrift.
In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Bij gewrichtsaandoeningen en bij ontstekingen van de wervels:
Capsules: 100-200 mg per dag, verdeeld over 2-4 giften. De arts kan bij onvoldoende resultaat gedurende korte tijd de dosering verhogen tot 300 mg.
Het wordt aanbevolen Orudis capsules tijdens de maaltijd of met wat melk in te nemen. Zetpillen: 1 zetpil van 100 mg, 2-3 maal per dag. De zetpillen kunnen ook gecombineerd worden met de capsules (bv. 1 zetpil 's avonds voor het slapen gaan, aangevuld met capsules overdag). De zetpil moet eerst uit het omhulsel warden gehaald en daarna diep in de anus worden gebracht.
Tabletten met gereguleerde afgifte: 1 tablet van 200 mg per dag, 's morgens of 's avonds, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd in te nemen. De tablet moet heel worden doorgeslikt.

Bij menstruatiepijn:
3 maal daags een capsule van 50 mg.
Bij pijn na een chirurgische tandvleescorrectie:
1 capsule van 50 mg per keer, met een maximum van 3 maal daags 1 capsule van 50 mg.


Heeft Orudis bijwerkingen?
Sommige patiënten kunnen last krijgen van maagdarmklachten zoals zuurbranden, misselijkheid, diarree of verstopping van de stoelgang. In zeldzame gevallen kan een maag- of darmzweer ontstaan samen met bloeding, die tot staken van het gebruik moet leiden. Indien bloed in de ontlasting aanwezig is of de ontlasting zwart gekleurd is, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Verder kan Orudis duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn en overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag veroorzaken.
Bij gebruik van zetpillen is het mogelijk dat irritatie of een branderig gevoel in of bij de anus optreedt.
Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden of als een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld.


Hoe bewaart u Orudis?
Orudis capsules en tabletten niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de originele verpakking. Orudis zetpillen niet bewaren boven 25 °C en niet invriezen. Bewaren in de omverpakking (het kartonnen doosje).
Houdt geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Hoe lang kunt u Orudis bewaren?
De uiterste gebruiksdatum staat op de buitenverpakking na "niet te gebruiken na" en op de strips na de term "Exp." (maand en jaar).


Verpakkingen
Orudis 50 mg, capsules à 50 mg worden verpakt per 30 stuks.
Orudis 100 mg, capsules à 100 mg worden verpakt per 60 stuks.
Orudis, zetpillen à 100 mg worden verpakt in een strip per 10 stuks.
Orudis 200 mg retard, tabletten met gereguleerde afgifte à 200 mg worden verpakt in per 30 stuks.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
RVG 10135 (capsules à 50 mg)
RVG 10136 (capsules à 100 mg),
RVG 10138 (zetpillen á 100 mg),
RVG 10574 (tabletten met een gereguleerde afgifte à 200 mg).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2006.