Patiënteninformatie Otosporin oordruppels

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Otosporin oordruppels gaat gebruiken als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Glaxo Welkome B.V. raadplegen. Het is handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT LS OTOSPORIN ?

Otosporin oordruppels is een melkachtige, waterige vloeistof.

Otosporin oordruppels bevatten per milliliter als werkzame bestanddelen 10.000 I.E. (internationale eenheden) polymyxine B-sulfaat, 5 milligram (mg) neomycinesulfaat en 10 mg hydrocortison.

Otosporin oordruppels is een geneesmiddel uit de groep van de antibiotica.

Otosporin bevat de volgende hulpstoffen:
cetostearylalcohol, polysorbaat 20, sorbaatmonolauraat en gezuiverd water. Als conserveringsmiddel is 1 mg/ml methylhydroxybenzoaat (E218) toegevoegd.

Otosporin is in een verpakking met 10 ml plastic druppelflacon op recept verkrijgbaar.

Otosporin oordruppels is in het register van farmaceutische specialité's ingeschreven onder RVG 00855.

In Nederland wordt Otosporin oordruppels op de markt gebracht door:
Glaxo Wellcome B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS OTOSPORIN OORDRUPPELS VOOR?

Otosporin oordruppels zijn bestemd voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang (otitis extern). Otosporin oordruppels worden voorgeschreven als de ziekteverwekker behoort tot een groep van micro-organismen, waartegen dit middel effectief is gebleken.

Bij succesvolle behandeling zullen binnen enkele dagen de klachten verminderen, bijv. vermindering van de oorpijnen wordt verdere beschadiging van het oor door de ontsteking voorkomen. Het oor krijgt gelegenheid zich te herstellen.

WANNEER MAG U OTOSPORIN OORDRUPPELS NIET GEBRUIKEN?

Otosporin mag niet worden gebruikt door patiënten met een opening (perforatie) in het trommelvlies, of wanneer het vermoeden hiervan bestaat.

Patiënten, die overgevoelig zijn gebleken voor een van de bestanddelen, of hiermee verwante stoffen, mogen Otosporin niet gebruiken.

Otosporin is niet bestemd voor de behandeling van infecties, die door virussen of schimmels worden veroorzaakt; deze vereisen namelijk een andere wijze van behandeling.

Otosporin mag niet gebruikt worden bij pasgeboren kinderen jonger dan 6 weken.

OTOSPORIN OORDRUPPELS EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Otosporin oordruppels mogen niet gebruikt worden tijdens zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

In ernstige gevallen kan de arts besluiten naast Otosporin ook andere antibiotica voor te schrijven, bijv. als capsules of drank.

Aan patiënten met een geperforeerd trommelvlies mag Otosporin niet toegediend worden. Als blijkt dat de ziekteverwekker in het oor niet gevoelig is voor Otosporin, of wanneer een overgevoeligheidsreactie wordt vermoed, zal de arts adviseren de behandeling te stoppen. Dit geldt ook als er geen verbetering van de aandoening optreedt.

Bij ooraandoeningen is het sterk af te raden te gaan zwemmen.

Bij het wassen ervoor zorgen dat er geen zeep of zeepwater in de oren komt. Moet het haar worden gewassen, laat dit dan bij voorkeur door een helper doen met het hoofd hierbij achterover gebogen, in plaats van voorover.

Methylhydroxybenzoaat (E218) kan vertraagde allergische reacties veroorzaken, een onmiddellijke allergische reactie treedt zelden op.

Er zijn geen gegevens bekend over een eventuele nadelige invloed van deze oordruppels op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. De patiënt dient er rekening mee te houden dat hij door een ooraandoening mogelijk minder goed kan horen.

HOEVEEL OTOSPORIN OORDRUPPELS MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Otosporin oordruppels zijn uitsluitend bestemd voor toediening in het oor.

Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar: 3 of 4 maal per dag 3 druppels.

Kinderen van 6 weken tot 2 jaar:
3 of 4 maal per dag 1 tot 2 druppels.

Zie ook de op de verpakking (het etiket) vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen. Het verdient aanbeveling de toedieningen zoveel mogelijk gelijk over de dag te verdelen. De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald en is afhankelijk van de ernst en de soort van de ooraandoening; een behandeling mag niet langer dan 14 dagen duren. Zie ook onder "Wanneer moet u extra opletten". De uitwendige gehoorgang moet voor iedere behandeling zo goed en voorzichtig mogelijk worden schoongemaakt en zorgvuldig gedroogd. Er mag geen zeep worden gebruikt, omdat dit de antibiotica onwerkzaam zou kunnen maken. Bij behandeling door de patiënt zelf mag uitsluitend het vooraanliggende, gladde, onbehaarde gedeelte van de uitwendige gehoorgang worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor een oorwatje of een wattenstokje dat gedrenkt is in lauw, van tevoren gekookt water en daarna een droog oorwatje.

Reiniging van het nauwe, dieper gelegen gedeelte moet vanwege het gevaar van beschadiging aan arts of verpleegkundige worden overgelaten. De flacon voor elke toediening enige malen goed schudden.

De flacon Otosporin kan voor het indruppelen korte tijd in de hand gehouden worden om de druppels op lichaamstemperatuur te brengen. Hierdoor wordt een hinderlijk koudegevoel of duizelingen door het indruppelen van een koude vloeistof vermeden.

Oordruppels kunnen het gemakkelijkste door een helper worden toegediend. De patiënt houdt zijn hoofd zo ver mogelijk opzij gebogen (gemakkelijke houdingen zijn op de elleboog liggend op een tafel en op de zij liggend). De helper moet de oorschelp enigszins omhoogtrekken, waardoor de opening zo wijd mogelijk wordt, en vervolgens de druppels van geringe hoogte hierin laten vallen. Raak het oor niet aan met de druppelaar. Na het toedienen van de druppels nog even in dezelfde houding blijven zitten of liggen en het oor met de vinger op het driehoekige uitsteeksel vlak voor de oorschelp licht masseren.
Zet na elke toediening van de oordruppels het beschermdopje weer terug op de druppelaar.

Voor bepaalde aandoeningen kan de arts het gebruik van een met Otosporin bevochtigde oortampon aanbevelen. Deze tampon wordt na voorafgaande reiniging van de uitwendige gehoorgang (zie boven) met een draaiende beweging naar binnen gebracht. Na licht aandrukken blijft de tampon verder goed op zijn plaats zitten. Bij de volgende toedieningen de druppels door de tampon laten opzuigen. De tampon moet om de een of twee dagen vernieuwd worden. Indien binnen enige dagen na het begin van de behandeling geen duidelijke verbetering van uw klachten is opgetreden, dient u de arts weer te raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Er kan overgevoeligheid voor de oordruppels optreden, bijv. in de vorm van huiduitslag.

Als Otosporin toch wordt toegediend in een oor met een geperforeerd trommelvlies, kunnen steken en een branderig gevoel voorkomen; de oordruppels mogen dan niet meer gebruikt worden. Raadpleeg in deze en eventuele andere gevallen de arts.

Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U OTOSPORIN OORDRUPPELS HET BEST BEWAREN?

Otosporin oordruppels dienen op een koele plaats (bij een temperatuur lager dan 150 C) buiten invloed van licht worden bewaard; de flacon mag niet bevriezen.
Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) van de ongeopende flacon vermeld na de woorden: "Niet te gebruiken na" of na "EXP".
Gebruik de Otosporin oordruppels na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.

Een eenmaal geopende flacon Otosporin is slechts beperkt houdbaar.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT HET ?

Otosporin bevat een tweetal antibiotica, polymyxine B-sulfaat en neomycinesulfaat, die gezamenlijk de meest voorkomende verwekkers van infecties van de uitwendige gehoorgang kunnen bestrijden. De antibiotica grijpen in de stofwisseling van de bacteriën in, waardoor deze in hun groei en verdere vermenigvuldiging worden geremd.
Het derde bestanddeel, hydrocortison, is een bijnierschorshormoon (corticosteroid), dat de ontstekingsverschijnselen doet verminderen, waardoor pijn en jeuk worden verlicht.

Copyright Glaxo Wellcome B. V., maart 1999