Patiëntenbijsluiter

PALUDRINE®

WAT U MOET WETEN OVER PALUDRINE®
Deze bijsluiter bevat informatie over het geneesmiddel Paludrine®. Lees deze zorgvuldig. De bijsluiter verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neemt u dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS PALUDRINE®?
Paludrine® is beschikbaar in de vorm van tabletten en elke tablet bevat 100 mg proguanilhydrochloride. Iedere tablet bevat daarnaast een aantal hulpstoffen die nodig zijn om de tablet te kunnen maken. Dit zijn calciumcarbonaat, gelatine, maïszetmeel en magnesiumstearaat. Paludrine® is verpakt in doordrukstrips en elk doosje bevat 60 tabletten.
Paludrine® behoort tot de groep van anti-malaria geneesmiddelen. Dit betekent dat het malaria voorkomt.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR PALUDRINE®? ASTRAZENECA BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel.: (079) 3632222

Paludrine® is in het register ingeschreven onder: Paludrine®, tabletten 100 mg RVG 00550.

WAAR WORDT PALUDRINE® VOOR GEBRUIKT?
Paludrine® wordt gebruikt ter voorkoming van malaria.

WANNEER MAG U PALUDRINE® NIET GEBRUIKEN?
* Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor proguanil of een van de overige bestanddelen van Paludrine®.
* Niet gebruiken indien u lijdt aan een ernstige stoornis of ziekte die verband houdt met uw nieren.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE PALUDRINE® NEMEN?
Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient u het medisch personeel te informeren dat u Paludrine® gebruikt.
U dient te vermijden dat u `magnesium trisilicaat' (tegen maagzuur) neemt terwijl u Paludrine® gebruikt.
De keuze van het anti-malariamiddel hangt af van het te bezoeken gebied. De reden hiervan is, dat er in sommige gebieden resistentie (ongevoeligheid) voor een of meer anti-malariamiddelen bestaat. Dit verschilt van gebied tot gebied en van tijd tot tijd. In verband hiermee wordt advies van een arts of bijvoorbeeld tropeninstituut dringend aanbevolen. Indien u voor langere tijd in een malariagebied verblijft, is het inwinnen van advies ter plaatse raadzaam.

Het is onwaarschijnlijk dat Paludrine® tabletten invloed hebben op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Paludrine® kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Zwangerschap kan het risico van het krijgen van malaria verhogen.
Paludrine wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar kan zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Indien u borstvoeding geeft, dient ook uw kind een anti-malariamiddel te krijgen.

Stop uitsluitend op aanraden van uw arts met het innemen van uw geneesmiddel.

HOE MOET U PALUDRINE® GEBRUIKEN?
* Volg de aanwijzingen van uw arts over hoe en wanneer u uw tabletten behoort in te nemen.
Lees de aanwijzingen op de verpakking. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.
* U dient ten minste 48 uur voor de aankomst in het malariagebied te beginnen met het innemen van de tabletten, en u dient het gebruik van Paludrine® nog minstens 4 weken na het vertrek uit het gebied voort te zetten.
* De gebruikelijke dosering voor volwassenen is twee tabletten per dag.
* De dosering voor kinderen is:
jonger dan 1 jaar: kwart tablet (25 mg) per dag
1 - 4 jaar: halve tablet (50 mg) per dag
5 - 8 jaar: één tablet (100 mg) per dag
9 - 14 jaar: anderhalve tablet (150 mg) per dag
ouder dan 14 jaar:
twee tabletten (200 mg) per dag

Voor jonge kinderen mogen de tabletten worden vermalen en daarna worden gemengd met melk, jam of vruchtensap.
Slik de tabletten na een maaltijd heel door met een half glas water of een andere vloeistof. Probeer uw tabletten iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in te nemen.
U behoort uw tabletten in te nemen zoals voorgeschreven.

Bij het vergeten van een dosis, moet u echter geen extra dosis innemen. U moet uw gebruikelijke schema hervatten.

Indien u meer dan uw normale dosis inneemt, dient u contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Stop niet met het innemen van uw medicijnen, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts dit aanbeveelt.

* De tabletten zijn uitsluitend voor u bestemd en mogen niet door iemand anders gebruikt worden.
* Paludrine® wordt meestal gecombineerd met andere anti-malaria middelen.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN PALUDRINE®?
Paludrine® is een relatief veilig middel. In normale dosering geeft het slechts zelden aanleiding tot onaangename bijwerkingen. Echter, zoals met alle geneesmiddelen kunnen soms bijwerkingen optreden. Voor Paludrine® kunnen dit onder meer zijn: maagbezwaren, en dan voornamelijk bij het begin van het gebruik; na hoge dosering kan pijnlijke zweervorming in de mond- en keelholte voorkomen. Andere, echter niet vaak voorkomende bijwerkingen zijn tijdelijke haaruitval en huidreacties.

Stop met het gebruik van Paludrine® en waarschuw onmiddellijk uw arts in de volgende gevallen:
*Indien u ademhalingsmoeilijkheden krijgt, met of zonder opzwellen van gezicht, lippen, tong en/of keel;
*Indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwelt waardoor u wellicht moeilijker slikt;
*Indien u netelroos (urticaria) krijgt.

Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

Informeer uw arts of apotheker indien u vermoedt dat u last heeft van een of meerdere van deze bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

HOE MOET U PALUDRINE® BEWAREN?
• Bewaar Paludrine® tabletten niet boven 25°C in de originele verpakking.
Bewaar Paludrine® tabletten niet in een vochtige omgeving (de badkamer!) of in het daglicht. Indien uw arts besluit uw behandeling te staken, draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking van de overgebleven tabletten. U kunt ze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek.
De tabletten niet innemen na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld en ook op de doordrukstrip achter de letters "Exp.". Bij weergave van de houdbaarheidsdatum in maand/jaar wordt de eerste dag van de betreffende maand bedoeld. Draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking.
Bewaar uw tabletten op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST
• Juli 2003