Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Paradol Zapp zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
* Als de doordruk-strip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adres gegevens.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Paradol Zapp en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Panadol Zapp inneemt?
3. Hoe wordt Panadol Zapp ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Panadol Zapp?

Panadol Zapp, 500 mg filmomhulde tabletten
* Het werkzame bestanddeel is paracetamol
Andere bestanddelen Qulpstoffen) zijn natriumbicarbonaat (E500(II)).,
mikrokristallijne cellulose (E460), gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel, maïszetmeel., magnesiumstearaat (E470B), povidon (E1201), kaliumsorbaat (E202) en camaubawas (E903).
* De tabletten zijn gecoat met Opadry II Y-22-7719 White, dit bevat titaniumdioxide (E171), polydextrose (E1200), hypromellose (E464), glyceroltriacetaat (E1518)en polyethyleenglycol.

Registratiehouder:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 293
3700 AG Zeist
tel.: 030-6938760

In het register ingeschreven onder RVG 26469.
Panadol is a registered trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.

1. Wat is Panadol Zapp en waarvoor wordt het gebruikt?
* Panadol Zapp is een witte filmomhulde tablet, waarbij de letter `P' in de tablet is afgedrukt. Het is een tablet die door de speciale formulering sneller wordt opgenomen op zowel de volle als de lege maag.
* Paradol Zapp is verpakt in een doordrukstrip. In een doosje zitten 8, 10, 14, 16, 20, 32 of 48 filmomhulde tabletten.
* De tablet is voorzien van een filmcoating, die het doorslikken met water vergemakkelijkt.
* Panadol Zapp behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
* Panadol Zapp wordt gebruikt bij:
* hoofdpijn
* kiespijn
* spierpijn
* spit
* zenuwpijn
* menstruatiepijn
* koorts en pijn bij griep en verkoudheid
* koorts en pijn na inenting

2. Wat u moet weten voordat u Panadol Zapp inneemt?
Gebruik Panadol Zapp niet
* Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de tablet.
* Bij kinderen onder de 12 jaar.
Wees extra voorzichtig met Panadol Zapp
* Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
* Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten Panadol Zapp).
* Panadol Zapp bevat 173 mg natrium per tablet (= 346 mg natrium per dosis van 2 tabletten) en wordt daarom niet geadviseerd voor patiënten die een zoutarm dieet volgen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Panadol Zapp in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
* Panadol Zapp heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Panadol Zapp
* De tablet bevat kaliumsorbaat (E202) als conserveermiddel. Dit conserveermiddel kan leiden tot overgevoeligheidsreacties (huiduitslag).
Gebruik van Panadol Zapp in combinatie met andere geneesmiddelen Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Zapp is paracetamol.
* Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
* Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (= geneesmiddel bij behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
* Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen
epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen
hebben. Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

3. Hoe wordt Panadol Zapp gebruikt?
Dosering
* Volwassen:
1 a 2 tabletten (500 - 1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 tabletten (3000 mg) per etmaal.
Kinderen boven de 12 jaar:
1 tablet per keer (500 mg), maximaal 4 - 6 keer per dag
Kinderen onder de 12 jaar:
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
* De tablet heel doorslikken met voldoende water.
* Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
* Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende produkten.
* De aangegeven dosering niet overschrijden.
* Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Zapp te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Zapp heeft ingenomen
Wanneer u teveel van Panadol Zapp heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Zapp in te nemen
Neem nooit een dubbele dosis van Panadol Zapp om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Zapp wordt gestopt

Het gebruik van Panadol Zapp kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Zapp bijwerkingen veroorzaken.
* In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
* Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol (= 12 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Panadol Zapp?
* Panadol Zapp buiten bereik van kinderen houden.
* Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Panadol Zapp niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" (dit staat op de buitenverpakking) of "exp" (dit staat op de doordrukstrip).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien september 2005.