Pantozol injecties
Leest u deze bijsluiter regelmatig door, ook wanneer u Pantozol I. v- al vaker heeft gebruik. Soms is er namelijk reden om deze bijsluiter aan te passen aan nieuwe inzichten.

Samenstelling Werkzame stof
Pantozol i.v. bevat 42,3 mg pantoprazol -natrium, overeenkomend met 40 mg pantoprazol.
Hulpstoffen
Pantozof bevat dinatriumedetaat dihydraat en natriumhydroxide als hulpstoffen.

Hoe wordt Pantozol i.v. afgeleverd?
Pantozol i.v. is een poeder voer intraveneuze toediening. Het wordt geleverd in een glazen flacon met aluminium cap en rubber stop, verpakt in een kartonnen doosje,

Hoe werkt Pantozol i.v.?
Pantozol i,v. is een geneesmiddel voor de behandeling van door maagzuur veroorzaakte aandoeningen. Wanneer er in de maag teveel zuur wordt geproduceerd, kan het slijmvlies in de maag en de twaalfvingerige darm worden aangetast, waardoor een zweer ontstaat in de maagwand of in de twaalfvingerige darm. Dok kan oprispen van maagzuur het slijmvlies van de slokdarm beschadigen, waardoor dit ontstoken raakt. Pantozol i.v. remt de productie van maagzuur'. Hierdoor verdwijnt de pijn en geneest de ontsteking of de zweer.

Wie brengt Pantozol i. v. in de handel? ALTAI~iA Pharma bv
Postbus 31,
2130 AA Hoofddorp
Tel (023) 5668777

Inschrijving in het register
Pantozol i.v. is in het register ingeschreven onder RVG 22084.

Aan wie wordt Pantozol i.v. voorgeschreven?
Pantozol i.v. wordt voorgeschreven aan volwassen patiënten, die geen Pantozol tableden kunnen gebruiken, met de volgende maag-darmaandoeningen;
* zweer in de twaalfvingerige darm
* maagzweer
* door oprisping van maagzuur veroorzaakte matige of ernstige ontsteking van de slokdarm - Zollinger-Ellison syndroom of een andere aandoening met een ernstig verhoogde maagzuurproductie, die langdurig behandeld moet worden.

Tot op heden bestaat geen ervaring met behandeling bij kinderen.

Wanneer mag u Pantozol i.v. niet gebruiken?
Pantozol i.v. mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor pantoprazol of voor andere bestanddelen van Pantozol i.v. oplossing.

Waar moet u op letten bij het gebruik van Pantozol i.v.?
Pantozol i.v. is niet geschikt voor de behandeling van lichte maag- of darmklachten,
Voordat u met Pantozol i.v. begint, moet uw arts hebben vastgesteld dat u niet lijdt aan een kwaadaardige maag- of slokdarmaandoening. Pantozol i.v. kan namelijk verschijnselen van deze kwaadaardige aandoeningen camoufleren waardoor ze mogelijk te laat ontdekt worden.

Kunt u Pantozol i.v. samen met andere geneesmiddelen of alcohol gebruiken?

Vertel altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Soms zal de arts de dosering van deze andere middelen aanpassen (b.v. van ketoconazol, een middel tegen schimmelinfecties).
Indien u bloedstollingsremmende middelen gebruikt, meldt dit aan uw arts- Eventueel is een nader bloedonderzoek noodzakelijk.
Gebruik liever geen alcohol, omdat alcohol vaak een negatief effect heeft op maagklachten.

Kunt u Pantozol i.v. gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding? Tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er is geen invloed bekend van Pantozol i.v. op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over een bestanddeel van pantozoi i.v.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 40 mg pantoprazol, d.w.z. in wezen natriumvrij'.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK.
Uw arts bepaald hoeveel Pantozol i.v. u moet gebruiken.

Hoe moet Pantozol i.v. toegediend worden?
Een oplossing voor injectie wordt gemaakt door 10 ml van een fysiologische zoutoplossing te injecteren in de flacon met de droge substantie.
Deze oplossing kar direct worden toegediend, maar kan ook worden gemengd met 100 ml fysiologische zoutoplossing of 5% glucose.
Pantozol í.v. mag niet worden opgelost in of gemengd met andere oplosmiddelen dan de bovengenoemde.

De injectie dient intraveneus (in een ader) gedurende 2 tot 15 minuten te worden toegediend. Na het gereedmaken dient de oplossing binnen twaalf uur te worden gebruikt.

Hoeveel Pantozol l.v. moet toegediend worden? - De gebruikelijke dosering is:
1 flacon met 40 mg pantoprazol per dag
Ouderen en nierpatiënten
Oudere patiënten of patiënten met nieraandoeningen maximaal 1 flacon met 40 mg per dag.
Leverpatiënten
De gebruikelijke dosering is 20 mg pantoprazol per dag. De leverfunctie moet dan regelmatig ge ccntroieerd worden
Bij Zollinger Ellison syndroom of andere aandoeningen met ernstig verhoogde zuurproductie.
Start met 1 maal daags 2 flacons Pantozol i.v. (80 mg). Daarna kan uw arts de dosering verlagen of verhogen.
Heeft u meer dan 2 flacons Pantozol i.v. (80 mg) per dag nodig dan dient dit verdeeld te worden over twee giften per dag. Soms kan een tijdelijke verhoging tot meer dan 4 flacons Pantozol i.v. (160 mg) per dag nodig zijn. Dit mag niet langer dan strikt noodzakelijk gebruikt worden.
Wanneer een snelle zuurcontrole nodig is kan gestart worden met 2 maal 2 flacons Pantozol I.v. (2 x 80 mg).

Hoelang moet u Pantozol i.v. gebruiken?
Uw arts zal u vertellen hoelang u Pantozol i.v. zult moeten gebruiken. Zodra het weer mogelijk is om Pantozol tabletten in te nemen, zal de arts het toedienen van de injectie van Pantozol i.v. beëindigen.
Meestal geneest een zweer aan de twaalfvingerige darm binnen 2 weken, soms dient de behandeling nog 2 weken te warden voortgezet.

Een maagzweer of een ontsteking van de slokdarm geneest meestal binnen 4 weken, soms dient de behandeling nog 4 weken te warden voortgezet,

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?
Het is verstandig bij verhoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering contact op te nemen met uw arts.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Pantozol i.v.? Bijwerkingen kunnen:
* zeer vaak voorkorren (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
* vaak voorkomen (tij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
* soms voorkomen meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan I op de 100 patiënten);
zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij de behandeling met Pantozol i.v. zijn:
-bijwerkingen op het bloed en het lymfestelsel:
- zeer zelden: vermindering van het aantal witte bloedcellen of het aantal trombocyten in het bloed bijwerkingen op de maag en darmen:
- vaak: pijn in de bovenbuik, diaree, verstopping of winderigheid
- soms: misselijkheid
- zelden: droge mond

-bijwerkingen van algemene aard:
- zeer zelden: afsluiting van een ader door een bloedstolsel op de plaats van injectie, vochtophoping in de benen
-bijwerkingen op de lever of gal:
- zeer zelden: ernstige leverschade die leidt tot geelzucht met of zonder leverfalen
-bijwerkingen op het afweersysteem:
- zeer zeiden: ernstige allergische reacties met typische klachten zoals duizeligheid, verhoogde hartslag en zweten (anafylactische shock).
-bijwerkingen die tijdens studies naar voren zijn gekomen
- zeer zelden: toename van lichaamstemperatuur
-bijwerkingen op de spieren:
- zelden: gewrichtspijn
- zeer zelden: spierpijn
-bijwerkingen op het zenuwstelsel:
- vaak: hoofdpijn
- soms: duizeligheid, wazig zien
-bijwerkingen op de geestelijke gesteldheid
- zeer zelden: neerslachtigheid
- bijwerkingen op de nieren en urinewegen:
- zeer zelden: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (inta_rstitiële nefritis)
-bijwerkingen op de huid:
- soms: allergische reacties zoals jeuk of huiduitslag
- zeer zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit); huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme); zeer ernstige huidreacties waaronder ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom)

Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of overgevoeligheid (allergische reacties), of wanneer de klachten langere tijd aanhouden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die niet in de bijsluiter zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid
Pantozo€ i.v. bewaren in de originele verpakking niet boven 30°C en buiten invloed van licht. De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na". De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste cijfers het jaartal.

Datum laatste herziening van de patiënteninformatie Januari 2005

Voor nadere informatie over Pantozoi i.v. kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.
e ALTANA Pharma bv