Bijsluiter Paracetamol Triangle Pharma 500 mg
dispergeerbare tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Paracetamol Triangle Pharma 500 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat is Paracetamol Triangle Pharma 500 mg en waar-voor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg gebruikt.
3. Hoe wordt Paracetamol Triangle Pharma 500 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg?

Naam van het geneesmiddel:
Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten.

Het werkzame bestanddeel is paracetamol.

De tabletten bevatten 500 mg van de werkzame stof paracetamol.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
polyvidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat type A.

Registratiehouder:
Triangle Pharma B.V.
Heereweg 217
2161 BE Lisse

In het register ingeschreven onder:
RVG 100113, Paracetamol Triangle Pharma 500 mg

1. Wat is Paracetamol Triangle Pharma 500 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Partacetamol 500 mg zijn dispergeerbare tabletten. Er zitten 10 tabletten in een strip en 3 strips in een kartonnen verpakking.

Geneesmiddelengroep:
Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en
koortsverlagende werking.
Te gebruiken bij:
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg gebruikt.
Gebruik Paracetamol Triangle Pharma 500 mg niet:

Als u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de hulpstoffen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Triangle Pharma 500 mg:
Als uw lever of nieren niet goed werken.
Als u aan alcohol verslaafd bent. U dient dan extra voorzichtig te zijn met het gebruik van paracetamol. U mag niet meer dan 2 gram per dag gebruiken (4 tabletten).
Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.
Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken op advies van de arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

Gebruik van Paracetamol Triangle Pharma 500 mg in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Paracetamol Triangle Pharma 500 mg met:
- Zidovudine (een anti-AIDS middel): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
- chlooramfenicol (= antibioticum): de werking van chlooramfenicol kan toenemen. - Alcohol: er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
- barbituraten (= slaapmiddel): er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

3. Hoe wordt Paracetamol Triangle Pharma 500 mg gebruikt?

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:
1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 12-15 jaar:
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

Kinderen van 9-12 jaar:
1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 6-9 jaar:
½ tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na
4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

In geval u bemerkt dat Paracetamol Triangle Pharma 500 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Paracetamol Triangle Pharma 500 mg heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Paracetamol Triangle Pharma 500 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij een overdosering van paracetamol treedt leverschade op: geelzucht en afsterven van levercellen. Dit kan gebeuren bij doseringen van 8 gram of meer (bij kinderen boven 150 mg/kg).
De eerste symptomen van overdosering zijn gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

Desondanks is bij paracetamol overdosering onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol Triangle Pharma 500 mg in te nemen:

Neem de vergeten dosis zo snel als mogelijk is in en vervolg de medicatie zoals gebruikelijk is. Indien men het pas ontdekt op het moment dat de volgende dosis moet worden ingenomen, dient men gewoon door te gaan en de vergeten dosis niet extra in te nemen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol Triangle Pharma 500 mg bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Allergische reacties zoals: huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten, koorts komen soms voor.
Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie), onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura)) voorgekomen.
Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).
Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.
Hoeveelheden van 6 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen.
Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg?

Bewaren in de originele verpakking, niet boven 25°C en buiten bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter “niet te gebruiken na:” en op de strip na de letters “EXP” (expire: engels voor vervallen, niet te gebruiken na) en geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 15 Maart 2007.