Bijsluiter
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit ge Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Perfalgan en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Perfalgan gebruikt.
3. Hoe wordt Perfalgan gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Perfalgan?

Perfalgan 10 mg/ml, oplossing voor infusie
* Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: mannitol, cysteïne hydrochloride monohydraat, dinatriumfosfaat dihydraat, natriumhydroxide, zoutzuur, water voor injectie.

Registratiehouder:
Bristol-Myers Squibb B.V.
Vijzelmolenlaan 9
3447 GX Woerden
tel.nr: 0348-574 222

In het register ingeschreven onder RVG 26961

1. Wat is Perfalgan en waarvoor wordt het gebruikt?
Perfalgan oplossing voor infusie bevat 10 mg/ml van de werkzame stof paracetamol.
Eén 50 ml flacon bevat 500 mg paracetamol. Eén 100 ml flacon bevat 1 g paracetamol.
* Perfalgan is een analgeticum (het verlicht de pijn) en een antipyreticum (het verlaagt de koorts).
* Iedere verpakking Perfalgan bevat 12 flacons van 50 ml of 100 ml.
* Perfalgan wordt toegepast bij de kortdurende behandeling van matige pijn, met name na operaties, en bij de kortdurende behandeling van koorts wanneer een dringende behoefte is aan behandeling hiervan en/of waneer het niet mogelijk is om tabletten of zetpillen met paracetamol te gebruiken.
Het gebruik is beperkt tot volwassenen, jongvolwassenen en kinderen met een
lichaamsgewicht groter dan 10 kg (kinderen vanaf ongeveer 1 jaar oud).

2. Wat u moet weten voordat u Perfalgan gebruikt.
Gebruik Perfalgan niet:
* wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of propacetamol (een andere pijnstiller die gebruikt wordt in infusen en een voorloper is van paracetamol), of voor één van de hulpstoffen,
* bij ernstige leverziekte.

Wees extra voorzichtig met Perfalgan...
Indien u een lever- of nierziekte heeft, indien u alcoholist bent, u chronisch ondervoed bent of indien u lijdt aan uitdroging.
Bij doses hoger dan de maximum dosering is er kans op ernstige leverbeschadiging.
Aanbevolen wordt om zodra dit mogelijk is tabletten of zetpillen met paracetamol te gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap.
Indien strikt de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd, kan paracetamol worden gebruikt tijdens de zwangerschap, echter alleen wanneer u arts eerst zorgvuldig de voordelen en risico's heeft afgewogen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt of krijgt toegediend.

Borstvoeding.
Bij normale wijze van gebruik, kan paracetamol worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt of krijgt toegediend.

Gebruik van Perfalgan in combinatie met andere geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Informeer daarom uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Uw arts kan dan bepalen of dit voor u van toepassing is.

Dit geneesmiddel bevat paracetamol, indien u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten dient u rekening te houden met de te gebruiken hoeveelheid, zodanig dat u de aanbevolen maximum dagdosering niet overschrijdt (Zie ook: 3.

Hoe wordt Perfalgan gebruikt?
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik met probenecide, een middel dat bij jicht wordt gebruikt. Of bij gelijktijdig gebruik met middelen die de activiteit van leverenzymen stimuleren, o.a. bepaalde middelen voor de behandeling van epilepsie.

3. Hoe wordt Perfalgan gebruikt?
Voor het bereiken van het beste behandelingsresultaat is het belangrijk om de door uw arts voorgeschreven instructies met betrekking tot de dosering en gebruik nauwkeurig op te volgen.

Perfalgan wordt via een infuus toegediend. Het gebruik is beperkt tot volwassenen, jongvolwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht groter dan 10 kg (kinderen vanaf ongeveer 1 jaar oud).

Dosering
Volwassenen en jongvolwassenen met een gewicht groter dan 50 kg:
1 g paracetamol per toediening, dat wil zeggen één 100 ml flacon, tot 4 keer per dag. Tussen twee toedieningen moet een tijdsduur van minimaal 4 uur zitten.
De maximale dosering mag niet meer zijn dan 4 g paracetamol per dag. Houd rekening met alle paracetamol bevattende geneesmiddelen die worden gebruikt.
Kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 33 kg (kinderen vanaf ongeveer 11 jaar oud), jongvolwassenen en volwassenen die minder wegen dan 50 kg:
15 mg/kg paracetamol per toediening, dat wil zeggen 1,5 ml oplossing per kg lichaamsgewicht, tot 4 keer per dag. Tussen twee toedieningen moet een tijdsduur van minimaal 4 uur zitten.
De maximale dosering mag niet meer zijn dan 60 mg paracetamol per kilogram lichaamsgewicht per dag (zonder de 3 g te overschrijden). Er moet rekening gehouden worden met alle paracetamol bevattende geneesmiddelen die worden gebruikt.
Kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg (kinderen vanaf ongeveer 1 jaar oud), en die minder wegen dan 33 kg:
15 mg/kg paracetamol per toediening, dat wil zeggen 1,5 ml oplossing per kg lichaamsgewicht, tot 4 keer per dag. Tussen twee toedieningen moet een tijdsduur van minimaal 4 uur zitten.
De maximale dosering mag niet meer zijn dan 60 mg paracetamol per kilogram lichaamsgewicht per dag (zonder de 2 g te overschrijden). Er moet rekening gehouden worden met alle paracetamol bevattende geneesmiddelen die worden gebruikt.

Patiënten met ernstige nierfunctiestoornis:
De tijdsduur tussen twee toedieningen moet bij deze patiënten minimaal 6 uur zijn.

Wijze van toediening
De paracetamol oplossing wordt toegediend in een ader door middel van een 15 minuten durend infuus.
In geval u bemerkt dat Perfalgan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als er teveel Perfalgan gebruikt is.
Wanneer u bemerkt dat er te veel van Perfalgan gebruikt is, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, verpleger of apotheker. Symptomen welke gewoonlijk optreden binnen de eerste 24 uur zijn: misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, bleekheid en pijn in de buik.

4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Perfalgan bijwerkingen veroorzaken.
* In zeer zeldzame gevallen kan zich een overgevoeligheidsreactie variërend van huiduitslag tot anafylactische shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ontwikkelen. Indien dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met de behandeling en raadpleeg uw arts.
* In uitzonderlijk zeldzame gevallen zijn meldingen gedaan van een verlaagd aantal bloedplaatjes. Hierdoor kunnen mogelijk bloedingen van tandvlees en neus optreden. Indien dit gebeurt raadpleeg dan uw arts.
* In uitzonderlijk zeldzame gevallen zijn meldingen gedaan van leukopenie en neutropenie (een bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties).
* In zeldzame gevallen kunt u een gevoel van onwelzijn ervaren en kan de bloeddruk zijn verlaagd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Perfalgan?
Perfalgan buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Perfalgan bij temperaturen lager dan 30°C, echter vries Perfalgan niet in en bewaar Perfalgan niet in de koelkast.

Uiterste gebruiksdatum.
Gebruik Perfalgan niet meer na de datum op de verpakking achter "niet gebruiken na" of "exp."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 17 juni 2004.