ALGEMEEN ADVIES
Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u 'Periactin' gaat gebruiken, ook aIs u 'Periactin' al eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Mochten er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT ZIT ER IN 'PERIACTIN' EN HOE ZIET DIT GENEESMIDDEL ERUIT?
De werkzame stof in 'Periactin' heet cyproheptadinehydrochloride. Daarnaast zitten er ook onwerkzame stoffen in een tablet, voornamelijk nodig om een stevige tablet te kunnen produceren. Dat zijn in dit geval calciumfosfaat, lactose, aardappelzetmeel, gepregelatineerd zetmeel, magnesiumstearaat (E 572).

Farmaceutische vorm en inhoud:
Tabletten 'Periactin' bevatten 4 mg cyproheptadinehydrochloride, zijn rond van vorm, wit, met een ingeslagen code 'MSD 62'. De tablet bevat een breukgleuf.

Verpakking: doosje met tien blisters met 10 tabletten elk.

WAT IS 'PERIACTIN' VOOR EEN SOORT GENEESMIDDEL EN HOE WERKT HET?
'Periactin' is een antihistaminicum.

Tabletten 'Periactin' worden in Nederland in de handel gebracht door:
Merck Sharp & Dohme BV,
postbus 581,
2003 PC Haarlem,
tel. 023 - 5153 153

'Periactin' is in het register ingeschreven onder RVG 02415.

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS 'PERIACTIN' VOOR?
'Periactin' wordt gebruikt om allergische aandoeningen, zoals hooikoorts, allergische neusaandoeningen, netelroos, jeuk, eczeem, insectenbeten, geneesmiddel- en voedselallergie te behandelen.

WANNEER MAG U 'PERIACTIN' NIET GEBRUIKEN?
Niet gebruiken in geval van een acute astma-aanval of overgevoeligheid (allergie) voor een van de bestanddelen van het middel, bij pasgeborenen, te vroeg geborenen en bij het geven van borstvoeding. Gelijktijdig gebruik van bepaalde monoamineoxidase (MAO)-remmers (middelen tegen neerslachtigheid), bepaalde vormen van verhoogde oogboldruk (nauwekamerhoekglaucoom), een vernauwing van de maag door een maagzweer, symptomen van prostaatvergroting, een belemmerde afvloed van de blaas, een vernauwing van de maaguitgang en bij bejaarde en verzwakte patiënten.

WAT MOET U UW ARTS VERTELLEN VOOR U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN?
De arts die u 'Periactin' voorschrijft, moet op de hoogte zijn van alle ziekten die u vroeger hebt gehad of op dit moment hebt, inclusief allergieën, asthma bronchiale (aanvallen van benauwdheid), verhoogde oogboldruk, een verhoogde schildklierwerking, hartziekten of verhoogde bloeddruk.

KAN 'PERIACTIN' SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?
Het is belangrijk uw arts te zeggen welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Sommige middelen hebben invloed op elkaars werking. Als u andere monoamineoxidase (MAO)-remmers, alcohol of bepaalde middelen die op het centraal zenuwstelsel werken, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen angst en antidepressiva gebruikt, moet u dat uw arts melden.

KAN DIT GENEESMIDDEL WORDEN GEBRUIKT BIJ ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?
Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u dat uw arts melden. Deze zal beslissen of u `Periactin' krijgt voorgeschreven. Als u borstvoeding geeft, dan wel van plan bent borstvoeding te geven, moet u dat uw arts melden. Uw arts zal beslissen of u moet stoppen met 'Periactin' of met het geven van borstvoeding.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEINVLOEDEN?
'Periactin' kan uw reactievermogen en motorische coördinatie verminderen, en zo uw vermogen om handelingen te verrichten, zoals het besturen van een auto of het bedienen van machines, beïnvloeden.

HOEVEEL 'PERIACTIN' IS GEBRUIKELIJK EN WANNEER?
Neem de tabletten in met een half glas water. Neem de voorgeschreven dosis verdeeld over de dag (om de vier tot zes uur) in. Dit middel heft de ziekteverschijnselen op, maar neemt de oorzaak ervan niet weg. De arts zal u adviseren over de juiste dosering en duur van de behandeling. In het algemeen dient de dosering individueel op grond van de aandoening en de leeftijd van de patiënt te worden bepaald.

Gebruikelijke dosering:
Volwassenen: De dosering bedraagt 4-20 mg per dag, waarbij de meeste patiënten 12-16 mg per dag nodig hebben. In een enkel geval kan 32 mg per dag nodig zijn om adequate verlichting te verkrijgen. Aanbevolen wordt de behandeling met driemaal daags 4 mg in te stellen en deze dosering aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aan te passen. De dagdosering mag de 32 mg niet overschrijden.
Kinderen (7-14 iaar): De gebruikelijke dosering is driemaal daags 4 mg; deze dosering wordt zo nodig aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aangepast. Als een aanvullende dosis nodig is, moet deze bij voorkeur voor het slapen gaan worden ingenomen. De dagdosering mag de 16 mg niet overschrijden.
Kinderen (2-6 jaar): Aanbevolen wordt de behandeling met driemaal daags 2 mg in te stellen en deze dosering zo nodig aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aan te passen. Als een aanvullende dosis nodig is, moet deze voor het slapen gaan worden ingenomen. De totale dagdosering mag de 12 mg niet overschrijden.

'Periactin' dient niet aan kinderen beneden de twee jaar te worden gegeven.

WAT MOET U DOEN ALS U TE VEEL TABLETTEN HEEFT INGENOMEN?
Als u een te grote hoeveelheid tabletten 'Periactin' heeft ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts zodat u direct adequaat behandeld kunt worden. Het is belangrijk om medisch advies te krijgen in geval er levensbedreigende symptomen optreden, vooral wanneer het een kind betreft.

Overdosering, met name bij kinderen en pasgeborenen, kan leiden tot hallucinaties, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel, convulsies, ademhalings- en hartstilstand, en dood. Overdosering kan ook leiden tot een droge mond, verwijde pupillen, opvliegingen en maagdarmklachten.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN DOSIS HEBT OVERGESLAGEN?
Voor de behandeling is het van belang uw tabletten iedere dag in te nemen. Neem 'Periactin' volgens voorschrift in; als u een dosis bent vergeten, neem dan geen extra dosis in, maar ga verder met het voorgeschreven schema.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?
Zoals met elk geneesmiddel kunnen er bij het gebruik van 'Periactin' onbedoelde of ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen, optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: slaperigheid of duizeligheid. Slaperigheid verdwijnt gewoonlijk na 3 of 4 dagen. Antihistaminica kunnen de alertheid verminderen, maar soms, vooral bij jonge kinderen, kunnen ze opwinding veroorzaken.
Andere bijwerkingen die bij gebruik van antihistaminica gemeld zijn, zijn onder meer verdoving, gestoorde motoriek, verwarring, rusteloosheid, opwinding (vooral bij jonge kinderen), zenuwachtigheid, beven, irritatie, agressief gedrag, slapeloosheid, gevoel van speldeprikken of gevoelloosheid, stuipen, hallucinaties, flauwvallen, uitslag, galbulten, snelle hartslag, palpitaties, droge mond, neus en keelverkoudheid, misselijkheid, overgeven, diarree, verstopping, leverziekte, geelzucht, hoofdpijn, troebel zicht, oorsuizen, frequent of moeilijk plassen, menstruatiestoornissen, toegenomen eetlust, ernstige allergische reacties.

Als u deze of andere bijwerkingen heeft, moet u dat uw arts of apotheker onmiddellijk melden. Andere bijwerkingen kunnen ook af en toe optreden, een enkele kan ernstig zijn. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie over bijwerkingen.

HOE IS 'PERIACTIN' HET BEST TE BEWAREN?
Bewaar `Periactin' niet boven 25 °C; bewaren in de originele verpakking. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter 'Niet te gebruiken na' en op de doordrukstrip achter 'exp', gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u 'Periactin' het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen. Berg de tabletten zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in mei 2002.