Phos-ex ® 250 Tabletten

Algemene kenmerken
Samenstelling
Phos-ex ® 250 bevat per tablet een hoeveelheid calciumacetaat overeenkomend met 250 mg elementair calcium als werkzaam bestanddeel en als hulpstoffen calciumstearaat, geel ijzeroxide (E 172), natriumzetmeelglycolaat, polyethyleenglycol E-8000 en citroenaroma.

Verpakking
Phos-ex ® 250, tabletten, is verpakt in een tablettenflacon à 180 tabletten.

Geneesmiddelengroep
Het werkzaam bestanddeel calciumacetaat is een calciumverbinding die met fosfaat een onoplosbare verbinding vormt.

Fabrikant en inschrijving in het register
Phos-ex ® 250, tabletten, is in het register ingeschreven onder RVG 15863.

Registratiehouder is Cablon Medical B.V., Leusden.

Toepassing van dit geneesmiddel
Phos-ex ® 250 wordt toegepast bij een verhoogd gehalte aan fosfaat in het bloed (= hyperfosfatemie) als gevolg van een slechte werking van de nier. Calciumacetaat vormt in de darm een onoplosbare verbinding (= complex) met fosfaat. Deze verbinding wordt vervolgens uitgescheiden met de ontlasting. Het fosfaatgehalte in het bloed wordt hierdoor verlaagd.

Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt
Gevallen waarin dit geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Deze tabletten niet gebruiken bij overgevoeligheid voor calciumacetaat, een verhoogd gehalte aan calcium in het bloed (= hypercalciëmie) en een ernstig verhoogd gehalte aan calcium in de urine (= hypercalciurie).

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
De dosering dient ingesteld te worden op geleide van de fosfaat- en calciumgehalten in het bloed. Indien dit geneesmiddel in combinatie met vitamine D-bevattende producten wordt gegeven, is regelmatige controle van het gehalte aan calcium in het bloed noodzakelijk. Aangezien dit geneesmiddel calcium bevat, wordt de opname van gelijktijdige toegediende tetracyclinen (= bepaalde middelen tegen infecties) in de darm verminderd. Indien als gevolg van de calciumacetaat toediening het gehalte aan calcium in het bloed stijgt, kan hierdoor de werking van hartglycosiden (= bepaalde hartmiddelen) worden versterkt. Aangezien dit geneesmiddel calcium bevat, kan in geval van gelijktijdig gebruik van aluminiumhoudende antacida (= bepaalde middelen tegen maagzuur) de opname van aluminium in de darm verhoogd worden.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Bij zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.
Over gebruik van dit geneesmiddel in de zwangerschap bij de mens en over effecten in de dierproef bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens behandeling dient borstvoeding te worden gestaakt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Gebruik van dit geneesmiddel heeft geen nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Aanwijzingen voor het gebruik
De arts zal u adviseren omtrent de juiste dosering en de duur van de behandeling. Begindosering: in het algemeen per dag 1 tablet. De dosering kan indien noodzakelijk verhoogd worden. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 4-6 tabletten per dag. De dosering kan zonodig verhoogd worden tot 10 tabletten per dag.
De tabletten dienen in hun geheel en bij voorkeur tijdens de maaltijden ingenomen te worden.
Indien te veel tabletten zijn ingenomen, kan de arts geraadpleegd worden.

Bijwerkingen
Misselijkheid, maagdarmklachten en verstopping (= obstipatie). Het gebruik van calciumacetaat kan aanleiding geven tot het ontstaan van een verhoogd gehalte aan calcium in het bloed. Indien een ongewoon gevoel of verschijnsel optreedt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Waarschuw ook uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiters.

Aanwijzingen voor het bewaren en de uiterste gebruikstermijn
Bewaarde tabletten in de originele, goed gesloten verpakking bij kamertemperatuur (15 - 25°C). Op deze wijze bewaard is dit geneesmiddel ongeopend houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum.

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.
April 1995