BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten inneemt
3. Hoe wordt Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten

Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten

De actieve stof is pravastatinenatrium.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose (E460), natriumcroscarmellose (E468), polyethyleenglycol 8000, copovidon, watervrij calciumfosfaat (E341), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), rood ijzeroxide (E172), colloïdaal siliciumdioxide (E551), hyprolose (E463), macrogol 400, macrogol 3350, hypromellose (E464).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG)
Van-der-Smissen-Str. 1
22767 Hamburg
Duitsland

Fabrikant
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren
Duitsland

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1
84529 Tittmoning
Duitsland

1. Wat is Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt

Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten zijn roze filmomhulde tabletten met breukstreep. Eén tablet bevat 10 mg pravastatinenatrium.

Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 7, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 100x1 en 200 tabletten.

Pravastatine wordt gebruikt

• om een te hoog cholesterolgehalte in het bloed te verlagen als dit niet te verhelpen valt met een dieet, meer bewegen, afvallen en dergelijke maatregelen.

• als u het risico loopt hart- en vaatproblemen te krijgen die het gevolg zijn van een teveel cholesterol in het bloed, als toevoeging aan een dieet.

• om de kans op ernstige hart- en vaatproblemen te verlagen als u een hartaanval hebt gehad of als u lijdt aan aanvallen van pijn op de borst.

• om een verhoogd lipidengehalte (lipiden zijn vetachtige stoffen) in het bloed na een orgaantransplantatie te verlagen.

2. Wat u moet weten voordat u Pravandrea tabletten inneemt
Neem Pravandrea tabletten niet in

• wanneer u overgevoelig bent voor pravastatine of een van de andere bestanddelen.

• als u lijdt aan een leverziekte in een actief stadium of als bij leverfunctietesten steeds te hoge waarden worden gevonden zonder dat duidelijk is waardoor dit komt.

• als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Pas goed op met Pravandrea tabletten
• als u lijdt aan een nierziekte of als u vroeger hebt geleden aan een leverziekte.
• als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt.
• als uw schildklier niet goed werkt.
• als u bij een eerdere behandeling met lipidenverlagende middelen spierproblemen hebt gekregen of als u, of iemand anders in uw familie, aan een erfelijke spierziekte lijdt.
• als u tegelijkertijd andere lipidenverlagende medicijnen (fibraten) gebruikt.
• als u tijdens de behandeling last krijgt van een zwak gevoel of krampen, of als bepaalde delen van uw lichaam ongewoon gevoelig worden voor aanraking. Raadpleeg uw arts zodra zich één of meer van deze symptomen voordoen.
Raadpleeg uw arts indien dit voor u van toepassing is, of in het recente verleden is geweest.
Raadpleeg uw arts direct wanneer u tijdens het gebruik van Pravandrea last krijgt van onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of spierkramp met name in combinatie met malaise en koorts. Deze klachten kunnen namelijk het gevolg zijn van het gebruik van Pravandrea. Indien noodzakelijk kan uw arts beslissen de behandeling te stoppen. Pravandrea dient niet gebruikt te worden wanneer er bij u een verdenking bestaat op een spierziekte of wanneer u aanleg heeft voor het ontwikkelen van nierproblemen als gevolg van afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine (rhabdomyolyse).

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Bij kinderen onder de 8 jaar wordt het gebruik van Pravandrea tabletten niet aanbevolen.

Zwangerschap

U mag Pravandrea niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Vóór u begint met het gebruik van Pravandrea moet u uw arts vertellen als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten geschikte anticonceptieve maatregelen nemen. Als u toch tijdens de behandeling zwanger wordt, moet u stoppen met het gebruik van Pravandrea en uw arts raadplegen.

Borstvoeding

U mag Pravandrea niet gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, omdat het in kleine hoeveelheden in de moedermelk wordt uitgescheiden. Vraag uw arts of apotheker om advies.


Rijvaardigheid en bediening van machines

Pravandrea tabletten beïnvloeden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet. Het kan echter wel voorkomen dat u zich een beetje duizelig voelt.

Gebruik van Pravandrea tabletten samen met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Licht daarom altijd uw arts wanneer u andere medicijnen naast Pravandrea gebruikt. Dit geldt ook voor medicijnen die zonder recept te krijgen zijn.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of in een recent verleden heeft gebruikt:

- cholestyramine en colestipol (middelen bij de behandeling van een te hoog cholesterolgehalte)
- cyclosporine (een middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt)
- warfarine of andere bloedverdunners
- erytromycine en clarithromycine (antibioticum)

3. Hoe worden Pravandrea tabletten ingenomen?

Pravandrea tabletten worden eenmaal daags ingenomen, bij voorkeur ’s avonds, al dan niet in combinatie met voedsel. Neem de tabletten in met voldoende vloeistof (b.v. één glas water).

Dosering voor het verlagen van een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed: Éénmaal daags 10-40 mg. De maximale dagelijkse dosis is 40 mg.
Dosering ter voorkoming van hart- en vaatproblemen: Éénmaal daags 40 mg.

Dosering na transplantatie:
Éénmaal daags 20 mg. De dosis kan worden aangepast tot maximaal 40 mg.

Kinderen en adolescenten (8-18 jaar) die door erfelijke oorzaken een te hoog cholesterolgehalte in het bloed hebben: voor de leeftijdsgroep van 8-13 jaar is de gebruikelijke dosering éénmaal daags 10-20 mg.

Voor de leeftijdsgroep van 14-18 jaar is de gebruikelijke dosering éénmaal daags 10-40 mg.

Ouderen:
Voor deze groep hoeft de dosering niet te worden aangepast. U kunt dezelfde dosis aanhouden als andere volwassenen.

Dosisaanpassing bij nier- of leverproblemen:
Begindosis éénmaal daags 10 mg; de dosis kan zonodig worden aangepast.

Gebruik samen met andere middelen:

Als u tegelijkertijd andere geneesmiddelen gebruikt die als werkzaam bestanddeel cholestyramine of colestipol (middelen bij de behandeling van een te hoog cholesterolgehalte) bevatten, dan dient u de Pravandrea tabletten minstens één uur ervóór of vier uur erná in te nemen.
)
Als u tegelijkertijd andere geneesmiddelen gebruikt die als werkzaam bestanddeel cyclosporine (een middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt) bevatten, is de begindosis Pravandrea tabletten éénmaal daags 20 mg; dit kan worden aangepast tot maximaal 40 mg.
Om een optimale dosis pravastatine mogelijk te maken is dit middel verkrijgbaar in tabletten van 10 mg, 20 mg en 40 mg.

U dient deze instructies op te volgen tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven.

Vergeet niet het middel in te nemen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet doorgaan met het gebruik van Pravandrea tabletten. Dit hangt van uw ziekte af.

Als u de indruk hebt dat de Pravandrea tabletten te sterk of niet sterk genoeg werken, neem dan contact op met uw arts.

Wat u moet doen als u meer Pravandrea tabletten hebt ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Pravandrea tabletten hebt ingenomen dan voorgeschreven, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u de Pravandrea tabletten vergeet in te nemen

Neem geen dubbele dosis in ter compensatie van de vergeten normale dosis.

4. Mogelijke bijwerkingen

Net als alle medicijnen kunnen ook Pravandrea tabletten bijwerkingen veroorzaken. Deze zijn gewoonlijk mild en gaan na verloop van tijd vanzelf over.

De onderstaande bijwerkingen kunnen bij sommige patiënten optreden tijdens de behandeling:

Bij elke bijwerking staat aangegeven hoe vaak deze voorkomt: zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten); vaak (tussen 1 op de 10 en 1 op de 100); soms (tussen 1 op de 100 en 1 op de 1000); zelden (tussen 1 op de 1000 en 1 op de 10.000); zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000).

Aandoeningen van het zenuwstelsel:
Soms: duizeligheid, hoofdpijn, gestoorde slaap, gebrek aan voldoende slaap
Zeer zelden: zenuwaandoening (perifere polyneuropathie), met name bij langdurig gebruik; prikkelend, tintelend of trekkerig gevoel in de huid (paresthesie)

Oogproblemen:
Soms: verminderd gezichtsvermogen (onscherp zien of dubbel zien)

Aandoeningen van het maagdarmkanaal:
Soms: spijsverteringsproblemen of moeizame vertering / brandend maagzuur, buikpijn, misselijkheid/braken, obstipatie, diarree, winderigheid
Zeer zelden: ontsteking van de alvleesklier

Reacties van de huid en onderhuids weefsel:
Soms: jeuk, uitslag, galbulten, afwijkingen in hoofdhuid of haar (inclusief haarverlies)

Aandoeningen van de nieren en de urine-organen:
Soms: afwijkingen bij het plassen, bijvoorbeeld pijn bij het plassen en erg vaak of ’s nachts moeten plassen

Aandoeningen van de voortplantingsorganen:
Soms: gestoorde seksuele functies

Algemene aandoeningen:
Soms: vermoeidheid

Aandoeningen van skelet, spieren en bindweefsel:
Vaak: pijn in spieren en botten, inclusief zenuwpijn in één of meer gewrichten, spierkrampen, spierpijn en spierzwakte

Deze bijwerkingen zijn echter ook opgetreden bij een vergelijkbare groep patiënten die geen pravastatine gebruikten.
Zeer zelden: afbraak van vezels in skeletspieren, die kan samenhangen met acuut nierfalen

In enkele gevallen peesaandoeningen, soms gepaard gaand met scheuring

Aandoeningen van de lever:
Vaak: toename van de productie van leverenzymen

Deze bijwerking is echter ook opgetreden bij een vergelijkbare groep patiënten die geen pravastatine gebruikten.
Zeer zelden: gelige verkleuring van de huid, weefsels en lichaamsvloeistoffen (geelzucht), leverontsteking (hepatitis), plotselinge snelle afbraak van al het leverweefsel (fulminante hepatische necrose)

Aandoeningen van het immuunsysteem:
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties zoals ernstige allergische reacties, vochtophoping onder de huid (oedeem) en een bepaald type chronische huidaandoening (Lupus-achtig syndroom)
Als u bij uzelf bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan vermeld, neem dan contact op met uw arts.

5. Hoe bewaart u Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten

Niet bewaren boven 25°C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Pravandrea 10 mg filmomhulde tabletten niet gebruiken na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum.

1 augustus 2008