Primatour
Tabletten
12.5 mg cinnari:zine
25 mg chloorcyclizinehydrochloride
RVG 03178

Patiëntenbiisluitsr
U heeft Primatour gekocht. Dit is een middel tegen wagen-, zee- en luchtziekte. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van Primatour. Leest u deze bijsluiter goed, ook als u Primatour al eerder heeft gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Primatour?,
Primatour tabletten zijn geel en bevatten per tablet 12,5 mg cinnanzine en 25 mg
chloorcyclizine-hydrochloride.
Hulpstoffen: lactose, magnesium stearaat, maïszetmeel, menthol, polyvinylpyrrolidon 25, natriumsaccharose, colloïdaal silicium, talk, chinolinegeel (E 104).

Hoe is Primatour verpakt?
Primatour tabletten zijn verpakt in een doordrukstrip met 10 tabletten.

Wat doet Primatour?
Primatour bevat een combinatie van twee werkzame stoffen, een kort en langwerkend antihistaminicum. Beide stoffen zijn werkzaam tegen bewegingsziekte. De werking van Primatour begint na ongeveer 1 uur.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen? Dagra Pharma BV
Venijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Distributeur: ASTA Medics
Primatour is in het register ingeschreven onder RVG 03178.

Wanneer wordt Primatour gebruikt?
U kunt Primatour gebruiken ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en
luchtziekte.

Wanneer mag u Primatour niet gebruiken?
U mag geen Primatour gebruiken als u overgevoelig bent (dat zich kan uiten in bijvoorbeeld huiduitslag) voor een of beide werkzame stoffen of andere (verwante) antihistaminica.

Waar moet u verder op letten voordat u Primatour gebruikt?
Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Primatour bevat ongeveer 125 mg lactose per tablet. Als u de aangegeven dosering
opvolgt is de maximale dagdosis 375 mg lactose.
Primatour is niet geschikt voor mensen met lactase tekort, galactosemie (teveel galactose in het bloed) of glucose/galactose resorptiestoomis syndroom (glucose of galactose wordt dan slecht in het lichaam opgenomen vanuit de darmen)

Mag u Primatour gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?
U mag Primatour tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Beïnvloedt Primatour het reactie- en concentratievermogen?
Het gebruik van Primatour voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij bijzondere gevoeligheid voor dit middel zich slaperigheid als bijwerking kan voordoen.
Hetzelfde geldt voor het bedienen van machines waar constante aandacht voor nodig is.

Kan Primatour samen met andere (genees)middelen worden gebruikt?
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig wonden gebruikt.
Primatour kan de werking van slaapmiddelen, kalmerende middelen en anti-histaminica versterken. Gelijktijdig gebruik van Primatour met deze middelen moet daarom vermeden worden. Gelijktijdig gebruik met alcohol moet tevens vermeden worden.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe moet u Primatour innemen en welke dosering moet u nemen? Neem Primatour in ongeveer een half uur voor het begin van de reis: volwassenen: één tablet;
kinderen ouder dan 6 jaar een halve tablet;
kinderen van 2 tot 6 jaar: een kwart tablet.
Neem bij langdurige reizen driemaal daags Pimatour volwassenen: één tablet;
kinderen ouder dan 6 jaar een halve tablet.
Neem de tabletten in hun geheel (of in enkele stukken gebroken) in, met wat vloeistof (bijv. water of limonade). Drink daarna het hele glas leeg.

Wat moet u doen bij een overdosering
In geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken.
Lichte slaperigheid kan voorkomen.
In uitzonderlijke gevallen is bij oudere mensen en na het innemen van meer dan 12 tabletten per dag (meer dan 150 mg cinnanzine) gedurende een langere tijd, melding gemaakt van het optreden van extrapiramidale stoornissen (spierspannings- en houdingsveranderingen, onwillekeurige bewegingen), of het verergeren daarvan. In dit geval moet de dosering worden verlaagd. Houden de bijwerkingen aan, dan moet de behandeling worden gestopt.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe lang is Primatour houdbaar en hoe moet u het bewaren?
Bewaar Primatour in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C). Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding 'exp.' op de strip betekent: niet te gebruiken na.
januari 1998

date: =01/98