GENEESMIDDEL PROLEUKIN® 18 x 146 IE
Poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie Aldesleukin

INTRODUCTIE
Uw dokter heeft u Proleukin voorgeschreven ter behandeling van een bepaalde vorm van kanker. In deze bijsluiter wordt uitgelegd wat Proleukin is en hoe het werkt. De behandeling en de eventuele bijwerkingen van dit geneesmiddel worden beschreven.
Uw arts of het verplegend personeel zijn altijd bereid aanvullende informatie te geven. Wees niet bang vragen te stellen als u die heeft: hoe beter u begrijpt hoe u behandeld gaat worden, des te beter het is.

WAT IS PROLEIKIN?
Proleukin is een steriel, wit poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie.
Na oplossen met 1,2 ml water voor injectie volgens de instructies bevat de verkregen oplossing 18 x 146 IE (1,1 mg) van de actieve stof aldesleukin per milliliter. Het flesje bevat verder een aantal hulpstoffen: mannitol, natrium dodecylsulfaat en zouten (natriumfosfaatbuffer).
De behandeling met stoffen zoals Proleukin noemen we immuuntherapie. De natuurlijke afweer tegen ziektes (het immuunsysteem) van de patiënt wordt door dit medicijn versterkt, waardoor de tumor geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen.

WIE MAÁKT PROLEIKIN?
Chiron Corporation Limited,
7 Cowley Business Park,
Uxbridge, UB8 2.AD, UK.

Registratiehouder:
Chiron B.V., Amsterdam

Het is in het register opgenomen onder nr RVG 13354 (18x106 IE i.v.). Er zijn verpakkingen van 1 en 10 flacons.

WANNEER KRIJGT U PROLEUIiIN?
Proleukin wordt gebruikt voor de behandeling van niercelkanker, wanneer er uitzaaiingen zijn in andere organen. De medische naam voor deze ziekte is gemetastaseerd niercelcarcinoom. Proleukin wordt via een infuus in de bloedbaan gebracht (intraveneus, i.v.).

WANNEER IS PROLEUKZN GEEN GESCHIKTE BEHANDELING VOOR U?
Als één van de volgende uitspraken op u van toepassing is, vertel het dan uw arts voordat de behandeling met Proleukin gestart wordt.
u bent overgevoelig voor de actieve stof of voor één van de hulpstoffen u ligt naeer dan de helft van de tijd in bed
* uw algemene conditie is niet optimaal, maar u ligt overdag niet in bed en uw ziekte heeft meerdere organen aangetast en de tijd tussen de eerste vaststelling van niercelkanker en de start van de behandeling met Proleukin is korter dan 24 maanden
* u heeft een ziekte of afwijking aan hart of bloedvaten, of heeft die vroeger gehad
* u neemt antibiotica omdat u een infectie heeft
* ooit een orgaantransplantatie heeft gehad
uw lever, nieren of een ander orgaan werkt niet zoals het hoort
* u bent kortademig, zelfs in rust
* u heeft uitzaaiingen in de hersenen die niet voldoende behandeld zijn, of toevallen Ook moet behandeling met Proleukin vermeden worden als u:
te weinig witte bloedcellen of bloedplaatjes heeft
* uw lever en/of nieren niet optimaal functioneren (dit wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid van bepaalde stoffen in uw bloed)
corticosteroïden gebruikt of deze misschien nodig heeft tijdens de behandeling met Proleukin
* een auto-immuunziekte heeft, bijvoorbeeld reumatoïde gewrichtsontstelcing
Uw arts zal een aantal testen doen. Gebaseerd op uw algemene conditie, de ernst van uw ziekte en de uitslag van de testen zal uw arts bepalen of Proleukin de meest geschikte therapie voor u is.

ZIJN ER BIJZONDERE VOORZORGEN BIJ GEBRUIK?
Kunnen kinderen behandeld worden met Proleukin?
Er zijn onvoldoende gegevens om de werkzaamheid en de veiligheid van Proleukin in kinderen te beoordelen.
Kunnen ouderen behandeld worden met Proleukin?
Oudere patiënten zijn mogelijk gevoeliger voor de bijwerkingen van Proleukin en deze patiënten moeten met zorg begeleid worden tijdens de Proleukin behandeling.

Is behandeling met Proleukin veilig tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding?
Het is onbekend of het gebruik van Proleukin veilig is tijdens zwangerschap en borstvoeding. Als u zwanger bent of u heeft dat vermoeden waarschuw dan uw arts.
Patiënten, zowel mannen als vrouwen, die met Proleukin behandeld warden, dienen anticonceptie-middelen te gebruiken om zwangerschap te voorkomen.
Veel medicijnen warden uitgescheiden in de moedermelk. Als u borstvoeding geeft moet u overstappen op flesvoeding.

Beïnvloedt Proleukin uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen?
Door de bijwerkingen van Proleukin bent u niet in staat goed auto te rijden of machines te bedienen. Het wordt daarom afgeraden auto te rijden of met machines te werken zolang de bijwerkingen van Proleukin niet verdwenen zijn.

KAN PROLEIJKIN GEBRUIKT WORDEN IN COMBINATIE MET ANDERE MEDICIJNEN? Vertel uw arts voor de start van de behandeling met Proleukin welke medicijnen u neemt, zowel de medicijnen die een arts heeft voorgeschreven als diegene die u zelf gekocht heeft.

De bijwerkingen van Proleukin kunnen erger worden als u andere medicijnen gebruikt zoals bijvoorbeeld bèta blokkers (die u zou kunnen gebruiken voor de behandeling van hoge bloeddruk) of medicijnen die een schadelijke werking op uw lever, nieren of schildklier kunnen hebben. De werking van Proleukin kan verminderen als het gegeven wordt in combinatie met o.a. glucocorticoïden. overleg met uw arts als u twijfelt.

Proleukin kan de werking van het centraal zenuwstelsel beïnvloeden. Wanneer tegelijkertijd andere geneesmiddelen warden ingenomen, die via het centraal zenuwstelsel werken, kunnen deze geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden.
in combinatie met chemotherapie of behandeling met tamoxifen of interferon-alfa kunnen overgevoeligheidsreacties (rode huid, jeuk en lage bloeddruk) optreden. Gelijktijdige behandeling met interferon-alfa kan ook meer ernstige bijwerkingen veroorzaken zoals hartaandoeningen, spierziekten en auto-immuunziekten. Gelijktijdige behandeling met de chemotherapeutica cisplatina, vinblastine en/of dacarbazine kan leiden tot buitensporig grote hoeveelheden deeltjes van vernietigde tumorcellen in het bloed. Dat kan fataal zijn (fataal tumor lysis syndroom).
Als er een CT scan gemaakt moet worden met gebruik van contrastvloeistof tijdens of na de behandeling met Proleukin, kunnen de bijwerkingen van Proleukin opnieuw optreden. Dit verschijnsel treedt meestal op binnen twee weken na toediening van Proleukin, maar soms ook pas enkele maanden later.

ZIJN ER SPECIALE WAARSCHUWINGEN?
+ Bij het optreden van ernstige bijwerkingen zal de dosering van Proleukin worden aangepast. De bijwerkingen, hoewel soms ernstig of zelfs levensbedreigend, zijn beheersbaar en verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen na het stoppen van de therapie. De arts zal beslissen of na het verdwijnen van de bijwerkingen de behandeling vervolgd kan worden.
+ Als uw algemene conditie niet optimaal is maar u ligt overdag niet in bed en uw ziekte heeft meerdere organen aangetast en de tijd tussen de eerste vaststelling van niercelkanker en de start van de behandeling is korter dan 24 maanden, dan is Proleukin geen geschikte behandeling voor u.
* Proleukin behandeling moet worden gegeven door een ervaren arts. Proleukiri behandeling via een infuus wordt gegeven in een ziekenhuis.
* Koorts, rillingen, misselijkheid en diarree zijn bijwerkingen van Proleukin die met medicijnen behandeld kruinen worden. De arts kan u medicijnen geven om jeuk tegen te gaan.
* Lage bloeddruk komt vaak voor, meestal binnen enkele uren na de start van de behandeling. Duizeligheid scan een teken zijn dat u lage bloeddruk heeft. Sta langzaam en voorzichtig op. Voor de behandeling van lage bloeddruk kunnen medicijnen en/of extra vocht worden toegediend.
* Tijdens de behandeling met Proleukin bent u meer vatbaar voor infecties met bacteriën. Ook de bijwerkingen van Proleukin kunnen verergeren door het gelijktijdig optreden van bacteriële infecties. Voordat de behandeling met Proleukin kan starten moeten infecties afdoende behandeld zijn.
* Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om te kijken of al uw organen nog naar behoren functioneren en of er nog voldoende bloedcellen in het bloed aanwezig zijn.
* Uw geestesgesteldheid kan veranderen, maar in het algemeen keert uw oude geestesgesteldheid weer terug binnen enkele dagen na het stoppen van de behandeling.
* Proleukin kan de symptomen van uitzaaiingen in de hersenen, als deze niet voldoende behandeld zijn, verergeren. Voor het starten van de behandeling moet onderzoek naar uitzaaiingen in de hersenen plaatsvinden en zonodig moeten deze behandeld warden voordat Proleukin wordt toegediend.
* Als u lijdt aan (of heeft geleden aan) een auto immuunziekte bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, vertel dat dan uw arts. Proleukin kan al bestaande auto-immuunziektes verergeren.
* Indien u diabetes heeft dient u zich te realiseren dat er meer schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen zijn dan normaal.
* Vertel onmiddellijk aan de arts of iemand van de verpleging wanneer u:
* pijn op de borst heeft of een onregelmatige hartslag. Bij sommige patiënten ral regelmatig een ECG gemaakt worden.
* kortademig wordt of uw ademhaling versnelt tijdens de behandeling.
* erg moe of slaperig bent. Dit kan een waarschuwing zijn dat u buiten bewustzijn raakt.

HOE WORDT PROLEUKIN TOEGEDIEND?
Proleukin wordt toegediend via een infuus (intraveneus, i.v.). Het infuus blijft gedurende de hele behandeling aangesloten.

Een behandelingscyclus bestaat uit:
Proleukin, 18 MIE per m' lichaamsoppervlak per 24 uur via een infuus gedurende 5 dagen. 2 tot 6 dagen zonder behandeling, gevolgd door
weer 5 dagen behandeling zoals onder I beschreven
Na 3 weken rust wordt een 2e cyclus als boven beschreven toegediend.
Als de tumor kleiner is geworden of even groot is gebleven na deze 2 cycli kan behandeling met Proleukin voortgezet worden. In dat geval krijgt u gedurende 5 dagen per maand Proleukin (18 MIE/m2per dag) toegediend via een infuus (maximaal 4 cycli).

Als de bijwerkingen te ernstig worden kan uw arts de hoeveelheid Proleukin die toegediend wordt aanpassen.

KAN EEN OVERDOSIS PRDLEUKIN BEHANDELD WORDEN?
Bij een overdosis Proleukin kunnen dezelfde bijwerkingen als genoemd onder "BIJWERKINGEN" optreden, maar in ernstiger mate. Er kunnen geen speciale maatregelen getroffen worden om een overdosis te behandelen. Aanhoudende symptomen kunnen met ondersteunende maatregelen bestreden worden. Als u vermoedt een overdosis Proleukin te hebben ontvangen, waarschuw dan direct de arts.

BIJWERKINGEN
Als gevolg van de behandeling met Proleukin kunnen bijwerkingen optreden. Welke dat zijn en hoe ernstig ze zijn verschilt van patiënt tot patient en is afhankelijk van de dosering. Normaal gesproken verdwijnen de bijwerkingen binnen 2 dagen na het stoppen van de behandeling. Soms zal uw arts de bijwerkingen met andere geneesmiddelen bestrijden. Indien u meer informatie of advies wil, vraag het dan uw arts of verplegend personeel.

Bijwerkingen van Proleukin zijn:
Hart en bloedvaten
Zeer vaak: lage bloeddruk, versnelde hartslag
Vaak: onregelmatige of vertraagde hartslag, hoge bloeddruk, ontsteking van de bloedvaten
Soms: pijn op de borst, bloedstolsels, hartkloppingen, tijdelijke veranderingen in het ECG, hart en vaatziekten, inclusief hartaanval, aandoeningen van de hartspier
Zelden: bloedstolsels in de bloedvaten van de longen, verminderd vermogen tot beweging van de hartkamer

Nieren:
Zeer vaak: verminderde urine productie
Vaak: bloed in de urine
Zelden: verminderde nierfunctie

Ademhalingswegen
Zeer vaak: kortademigheid, hoesten
Vaak: vochtophoping in de longen, blauwe huidskleur en tekort aan zuurstof in de organen, infecties van de luchtwegen
Soms: ophoesten van bloed
Zelden: shocklong (ABDS}

Spijsverteringskanaal
Zeer vaak: misselijkheid, al dan niet met overgeven, diarree, verminderde eetlust
Vaak: problemen met slikken en met de vertering van voedsel, verstopping of bemoeilijkte ontlasting, maagbloeding, bloed in de ontlasting, bloedbraken
Zelden: maagontsteking, galblaasontsteking, actief worden van een chronische darmontsteking

Bloed:
Zeer vaak: bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes
Vaak: problemen met de bloedstolling, vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
Soms: bloedneus, bloedingen

Zenuwstelsel:
Zeer vaak: angst, verwardheid duizeligheid, slaperigheid
Vaak: veranderingen in gemoedstoestand zoals prikkelbaarheid en gevoelens van onrust, tintelingen of doof gevoel in de huid, bewusteloosheid, depressie, hallucinaties, spraakstoornissen
Soms: abnormale manier van lopen, verlies van controle over de bewegingen Zelden: toevallen, coma, slaapzucht, hersenbeschadiging

Huid en slijmvliezen
Zeer vaak: rode en schilferige huid, jeuk
Vaak: ontsteking van de ogen, ontsteking van het mondslijmvlies, haaruitval, verstopte neus
Soms: ontkleuring van de huid

Overige bijwerkingen
Zeer vaak: zwelling en gewichtstoename als gevolg van vochtophoping in het lichaam (oedeem), griepachtige verschijnselen {koorts, rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn),.
Vaak: pijn, spierpijn, gewrichtspijn, vochtophoping in de buikholte, bacteriële infectie of een verergering van een bacteriële infectie
Zelden: overgevoeligheidsreacties, suikerziekte

Bij gelijktijdig gebruik van Proleukin en interferon alfa is het optreden van aandoeningen zoals afbraak van spierweefsel, hartaandoeningen inclusief hartaanval, ontsteking van de hartspier, en verminderd vermogen tot bewegen van de hartkamers toegenomen. Ook kan het optreden van ontstekingsziekten en auto-immuunziekten (ziekten die betrekking hebben tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels) verergeren, inclusief halvemaanvormig IgA (afwijking aan lichaamseigen antistof}, ontsteking van de vaten van de bijnierschors, spierzwakte, gewrichtsontsteking, huidafwijkingen met blaasvorming en het syndroom van Stevens-Johnson (ziektebeeld met koorts, oogontsteking en ontstekingen aan de slijmvliezen.

Uw arts zal ook andere bijwerkingen willen controleren. Er worden regelmatig bloedmonsters genomen om de werking van uw organen te controleren. Als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter vermeld staan, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, ook al verontrusten de bijwerkingen u niet.

HOE MOET U PROLEUKIN BEWAREN?
Proleukin moet bewaard worden in de koelkast (2-8°C) en mag niet gebruikt worden na de uiterste gebruiksdatum, zoals vermeld op het etiket en op het doosje achter de tekst 'Niet te gebruiken na:'. Bevries het product niet.
Na oplossen of verdunnen direct gebruiken. Indien het niet direct gebruikt wordt, kan het gedurende 24 uur bewaard warden in de koelkast (2-8°C). Verdund Proleukin dient gebruikt te worden binnen 48 uur na oplossen, dit is inclusief de tijd nodig voor infusie.

HOE MOET U PROLEUKEN GEBRUIKEN?
Reconstitutie van Proleukin poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie:
Flacons dienen te worden gereconstitueerd met 1,2 ml steriel water voor injecties. Na reconstitutie bevat de verkregen oplossing 18 miljoen IE aldesleukin per milliliter. De gereconstitueerde oplossing heeft een pH van 7,5 (7,2 - 7,8).

Gebruik een steriele injectiespuit en injectienaald, injecteer 1,2 ml water voor injecties in de Proleukin flacon. Spuit het oplosmiddel tegen de wand om overmatige schuimvorming te voorkomen. Zwenk de flacon voorzichtig om totdat het poeder volledig is opgelost. Niet schudden. De juiste dosis kan dan worden opgezogen met een steriele injectiespuit en worden verdund voor toediening.
Zoals bij alle parenterale geneesmiddelen, dient de gereconstitueerde oplossing vóór toediening visueel te worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring. De oplossing kan enigszins geel zijn.
Het product dient op kamertemperatuur te worden gebracht voor toediening.
Verdunning:
De totale dagdosis gereconstitueerd aldesleukin kan naar behoefte verdund worden tot maximaal 500 ml in 50 mg/mi (5%) glucose oplossing voor infusie met 1 mg/ml (0.1%) humaan albumine voor infusie gedurende 24 uur.
Volgorde van toevoeging: het humaan albumine moet eerst gemengd worden met de glucose oplossing voordat aldesleukin wordt toegevoegd.
Humaan albumine wordt toegevoegd om verlies van bioactiviteit van Proleukin te voorkomen.

Uitsluitend voor éénmalig gebruik. Alle ongebruikte oplossing, de flacon en de injectiespuit gebruikt voor de gereconstitueerde oplossing dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

DATUM VAN INGANG VAN DEZE BIJSLUITER: April 2005