BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

PROZAC® DRANK,
drank 20 mg/5ml
fluoxetine (als hydrochloride)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Prozac® drank en waarvoor wordt het gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Prozac® drank inneemt.
3. Hoe wordt Prozac® drank ingenomen.
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Prozac® drank.
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS PROZAC® DRANK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT.

Prozac® behoort tot de groep van de antidepressiva, en wel tot de zogenaamde “selectieve serotonine heropname remmers

Prozac® is bedoeld voor de behandeling van:
Volwassenen:
• Depressieve perioden
• Obsessieve-compulsieve stoornis, OCS (dwangstoornis met terugkerende dwanghandelingen en dwanggedachten).

• Boulimia nervosa (onbeheersbare eetbuien, gevolgd door zelfopgewekt braken, laxeren of vasten om gewichtstoename te voorkomen): Prozac® wordt toegepast als aanvulling op psychotherapie (behandeling zonder medicijnen van psychische aandoeningen), voor het verminderen van eetbuien en het verminderen van de neiging om zich te laxeren.

Kinderen en adolescenten van 8 jaar en ouder:
Matige tot ernstige depressieve perioden, indien de depressie niet verbetert na 4-6 sessies psychotherapie. Prozac® dient alleen aan een kind of een jong persoon gegeven worden met matige tot ernstige depressie in combinatie met een gelijktijdige psychotherapie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROZAC® DRANK INNEEMT
Gebruik Prozac® drank niet en informeer uw arts of apotheker in de volgende gevallen:

• als gebleken is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel fluoxetine of één van de hulpstoffen. Bij een allergie kan huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen of kortademigheid optreden.

• indien u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als niet-selectieve monoamine oxidase remmers of reversibele monoamine oxidase remmers type A (ook MAOIs) genoemd) welke ook gebruikt worden om depressie te behandelen, aangezien ernstige of zelfs fatale reacties kunnen optreden.
Behandeling met fluoxetine mag alleen gestart worden 2 weken na staken van de behandeling met een zogenaamde irreversibele MAOI (bijvoorbeeld tranylcypromine).
Echter, bij staken van bepaalde MAOIs, reversibele MAOI-A genaamd (bijvoorbeeld moclobemide), mag behandeling met fluoxetine de volgende dag gestart worden.
Neem geen MAOI gedurende tenminste 5 weken na inname van Prozac®. Indien Prozac® voor een langere periode en/of in een hoge dosering is voorgeschreven, dient een langere wachttijd door uw arts te worden overwogen. Voorbeelden van MAOIs zijn nialamide, iproniazide, selegeline, moclobemide, phenelzine, tranylcypromine, isocarboxazide en toloxatone.

Wees extra voorzichtig met Prozac® drank en informeer uw arts of apotheker:

• als u last krijgt van huiduitslag of (andere) overgevoeligheidsverschijnselen (zoals jeuk, gezwollen lippen of gezicht of kortademigheid). U dient meteen de inname van Prozac® te staken en direct contact met uw arts op te nemen.
• als u lijdt aan epilepsie of een stuiptrekking in het verleden hebt gehad.

Neem contact op met uw arts als u stuiptrekkingen (convulsies) krijgt of de frequentie van de stuiptrekkingen toeneemt, het kan nodig zijn om de behandeling met fluoxetine te staken.
• als u manisch bent geweest; indien u een manische periode ondervindt neem dan direct contact op met uw arts, het kan nodig zijn het gebruik van fluoxetine te staken.
• als u diabetes heeft. Het kan nodig zijn dat de dosering van insuline of andere geneesmiddelen voor diabetes wordt aangepast.
• als bij u eerder een gestoorde leverfunctie is vastgesteld. (het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast)
• als u een hartaandoening heeft.
• als u diuretica gebruikt (plastabletten), vooral wanneer u op oudere leeftijd bent.
• als u electroconvulsieve therapie (ECT) ondergaat.
• als u een bloedstollingstoornis heeft gehad of als u blauwe plekken of ongebruikelijke bloedingen krijgt.
• als u andere geneesmiddelen gebruikt die bloedverdunnend zijn (zie “inname in combinatie met andere geneesmiddelen”).
• als zich bij u meerdere van de volgende symptomen voordoen: verhoogde lichaamstemperatuur, spierstijfheid of tremor, veranderingen in de geestelijke gesteldheid, zoals verwardheid, geïrriteerdheid en extreme opwinding; u kunt lijden aan het zogenaamde serotonine syndroom of neuroleptisch maligne syndroom. Hoewel dit syndroom slechts zelden optreedt kan het leiden tot mogelijk levensbedreigende condities, neem direct contact op met uw arts, het kan nodig zijn het gebruik van fluoxetine te staken.
• Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze middelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.
U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
- als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
- als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

• Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik bij kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar
Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, tegendraads gedrag en woede) wanneer zij deze klasse van geneesmiddelen gebruiken. Prozac® dient alleen gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten tussen 8 en 18 jaar voor de behandeling van matige tot ernstige depressie (in combinatie met psychotherapie) en het dient niet toegepast te worden voor andere indicaties.

Daarnaast zijn er slechts beperkte gegevens bekend over de veiligheid van Prozac® op langere termijn met betrekking tot de groei, puberteit, mentale, emotionele en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep. Desondanks kan uw arts
Prozac® voorschrijven voor patiënten jonger dan 18 jaar met matige tot ernstige depressieve perioden in combinatie met psychotherapie omdat hij/zij denkt dat dat voor het kind het beste is. Indien uw arts Prozac® heeft voorgeschreven voor een patiënt jonger dan 18 jaar en u wilt hier over praten, ga dan terug naar uw arts. U dient uw arts te informeren indien één van bovenstaande symptomen zich ontwikkelen of verergeren bij een patiënt jonger dan 18 jaar die Prozac® gebruikt.

Prozac® dient niet gebruikt te worden voor de behandeling van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt (tot en met 5 weken geleden). Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Dit geneesmiddel kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden (interactie). Een interactie kan optreden met:

• MAO-remmers (gebruikt om depressie te behandelen). Niet-selectieve MAO-remmers en MAO-remmers type A (moclobemide) mogen niet gebruikt worden samen met Prozac® aangezien ernstige of zelfs fatale reacties (serotonine syndroom) kunnen optreden (zie rubriek “Gebruik Prozac® niet...”). MAO-remmers type B (selegeline) kan gebruikt worden samen met Prozac® mits uw arts u nauwgezet volgt.

• Lithium, tryptofaan; er is een verhoogd risico op het serotonine syndroom wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig toegediend worden met Prozac®. Wanneer fluoxetine wordt gebruikt samen met lithium zal uw arts u vaker willen controleren.

• Fenytoine (voor epilepsie); aangezien Prozac® de bloedspiegels kan beïnvloeden van dit geneesmiddel. Uw arts dient fenytoine voorzichtig te starten en u vaker te controleren wanneer samen gegeven met Prozac®.

• Clozapine (gebruikt bij bepaalde mentale stoornissen), tramadol (een pijnstiller) of triptanen (voor migraine); er is een verhoogd risico op verhoogde bloeddruk.

• Flecaïnide of encaïnide (voor hartstoornissen), carbamazepine (voor epilepsie), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld imipramine, desipramine en amitriptyline); aangezien Prozac® mogelijk de bloedconcentratie van deze middelen beïnvloedt. Als u één van de bovenstaande geneesmiddelen gelijktijdig met Prozac® gebruikt, zal de arts de dosis van deze middelen mogelijk verlagen.

• Warfarine of andere geneesmiddelen die bloedverdunnend werken; Prozac® kan de werking op het bloed van deze middelen veranderen. Indien Prozac® wordt gestart of gestopt wanneer u warfarine gebruikt, kan het nodig zijn dat uw arts enkele testen uitvoert.

• U dient niet te starten met middelen die Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten wanneer u behandeld wordt met Prozac® aangezien er een toename kan optreden van bijwerkingen. Indien u al Sint-Janskruid gebruikt bij aanvang van Prozac®, dient u het gebruik van het Sint-Janskruid te staken en het uw arts tijdens uw volgend bezoek te vertellen.

Inname van Prozac® drank met voedsel en drank
• U kunt Prozac® naar uw eigen voorkeur innemen met of zonder voedsel.
• U dient alcohol te vermijden wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het gebruik van Prozac® een groter risico heeft wanneer gebruikt tijdens de zwangerschap. Voorzichtigheid is echter geboden, met name in het latere stadium van de zwangerschap of wanneer gegeven vlak voor de geboorte aangezien de volgende effecten gemeld zijn bij pasgeborenen: geïrriteerdheid, trillen, spierzwakte, aanhoudend huilen, moeite met zuigen of met slapen.

Borstvoeding

Fluoxetine wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan bijwerkingen geven bij baby’s. U dient alleen borstvoeding te geven wanneer het echt noodzakelijk is. Als u borstvoeding geeft, zal uw arts u mogelijk een lagere dosering voorschrijven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan uw inschatting en coördinatie beïnvloeden. U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken voordat u uw arts of apotheker om advies gevraagd heeft.

3. HOE WORDT PROZAC® DRANK INGENOMEN

Volg bij inname van Prozac® nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

• Depressie: De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering volgen en zo nodig de dosering aanpassen binnen 3 tot 4 weken na de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosering ontvangt. Het kan zijn dat u zich niet meteen beter voelt na aanvang van uw geneesmiddel voor depressie. Dit is normaal aangezien een verbetering van de depressieve symptomen pas na de eerste paar weken kunnen optreden. De behandeling met een antidepressivum moet tenminste zes maanden worden voortgezet.

• Boulimie nervosa: De aanbevolen dosering is 60 mg per dag.

• Obsessief-compulsieve stoornis (OCS): De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering volgen en zo nodig de dosering aanpassen na 2 weken na de start van de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. Indien geen verbetering wordt gezien binnen 10 weken, dient behandeling met Prozac® te worden heroverwogen.

• Kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar met depressie: De behandeling dient gestart en gevolgd te worden door een specialist. De aanvangsdosis is 10 mg/dag (gegeven als 2,5 ml van de Prozac® drank). Na één tot twee weken kan uw arts de dosering verhogen naar 20 mg/dag. De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosering ontvangt. Laaggewicht kinderen kunnen een lagere dosering nodig hebben. Uw arts dient de noodzaak van voortzetting van de behandeling te bekijken na 6 maanden. Indien er geen verbeteringen bij u zijn, dient uw behandeling opnieuw beoordeeld te worden.

Indien u tot de ouderen behoort zal uw arts over het algemeen niet meer dan 40 mg per dag voorschrijven. De maximale dosis die de arts zal voorschrijven is 60 mg per dag.
Indien u een verminderde leverfunctie heeft of andere geneesmiddelen gebruikt die een invloed kunnen hebben op fluoxetine, kan de arts een lagere dosis voorschrijven of voorschrijven om Prozac® om de dag in te nemen.

Wijze van toediening:

Meet de juiste hoeveelheid van het geneesmiddel af door middel van gebruik van bijgevoegde maatlepel, spuit of maatbekertje. Drink het daarna op.

Wat u moet doen als u meer van Prozac® drank heeft ingenomen dan u zou mogen

• Wanneer u teveel Prozac® drank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis.

• Neem de fles Prozac® met u mee, indien mogelijk.
Symptomen van overdosering: misselijkheid, braken, stuiptrekkingen, stoornissen van het hartvaatstelsel (uiteenlopend van onregelmatige hartslag tot hartstilstand), stoornis van de werking van de longen en veranderingen in het centrale zenuwstelsel, variërend van opwinding tot coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prozac® drank in te nemen:

• Als u een dosis vergeten bent zal Prozac® haar werkzaamheid gewoon behouden. U kunt dan weer gewoon de volgende dosis innemen op het voorgeschreven tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis Prozac® om zo de vergeten dosis in te halen.

• Innemen van uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip kan u helpen om u het geneesmiddel regelmatig in te nemen.

Als u stopt met inname van Prozac® drank

Stop Prozac® drank niet tenzij uw arts u vertelt om te stoppen. Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel blijft innemen.

• Stop de inname van geneesmiddel niet zonder het uw arts eerst te vragen, ook als u zich beter begint te voelen.

• Zorg ervoor dat u niet zonder uw geneesmiddel komt te zitten.
U kunt de volgende symptomen waarnemen wanneer u stopt met inname van Prozac®: duizeligheid, tintelende gevoelens zoals pinnen en naalden, slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, onmogelijkheid om te slapen); rusteloos gevoel of opgewonden; ongebruikelijke moeheid of zwakte; kwaad voelen; misselijkheid/overgeven (ziek voelen of ziek zijn); tremor (trillen); hoofdpijnen.

De meeste mensen ervaren de symptomen na het stoppen van Prozac® mild en ze gaan vanzelf weg na een paar weken. Indien u symptomen waarneemt na stoppen van de behandeling, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer u stopt met Prozac®, zal uw arts u helpen om uw dosering geleidelijk te verminderen binnen 1 tot 2 weken – dit zou moeten helpen om de kans op ontwenningsverschijnselen te verminderen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Prozac®, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Prozac® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

• Indien u huiduitslag of een allergische reactie krijgt zoals jeuk, gezwollen lippen/tong of piepen/kortademigheid, stop direct met inname van Prozac® en waarschuw uw arts.

• Indien u zich rusteloos voelt en het gevoel heeft dat u niet stil kunt zitten of staan, zou u acathisie kunnen hebben; door verhoging van de dosering Prozac® kunt u zich nog slechter voelen. Indien u zich zo voelt, neem contact op met uw arts.

• Vertel het uw arts meteen indien uw huid rood wordt of als er zich een gevarieerde huidreactie
ontwikkelt of er zich blaren vormen of als uw huid begint te vervellen. Dit is zeer zeldzaam.
Sommige patiënten hadden:

• Een combinatie van symptomen (bekend als serotonine syndroom) waaronder onverklaarbare koorts met snellere ademhaling of hartslag, zweten, spierstijfheid of trillen, verwardheid, extreme opwinding of slaperigheid (enkel zeldzaam);

• Gevoel van zwakheid, sufheid of verwardheid voornamelijk bij ouderen en bij ouderen die diuretica (plastabletten) gebruiken;

• Langdurige en pijnlijke erectie;

• Geïrriteerdheid en extreme opwinding.
Indien u één van bovenstaande symptomen heeft, dient u direct uw arts te waarschuwen.

Indien u één van de volgende symptomen heeft of u heeft hier last van, of ze duren enige tijd, waarschuw dan uw arts of apotheker.

Gehele lichaam – rillingen, gevoeligheid voor zonlicht, gewichtsverlies.

Spijsverteringsstelsel - diarree en maagklachten, braken, slechte vertering, slikklachten of veranderde smaakwaarneming of een droge mond. Afwijkende leverfunctie is zeldzaam gerapporteerd, met zeer zeldzame gevallen van leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)

Zenuwstelsel - hoofdpijn, slaapstoornissen of abnormale dromen,duizeligheid, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, overdreven goede stemming, ongecontroleerde bewegingen, stuiptrekkingen, extreme rusteloosheid, hallucinaties, ongewoon wild gedrag, verwardheid, opwinding, angst, nervositeit, verminderd concentratievermogen en denkvermogen, paniekaanvallen; of gedachten van zelfmoord of zelfbeschadiging.
Urinewegen en voortplantingsstelsel stoornissen - moeilijkheden om te plassen of vaak moeten plassen, geen zin in sex, langdurige erecties, en melkafscheiding.

Ademhalingsstelsel - pijnlijke keel, kortademigheid. Longproblemen (waaronder
ontstekingsprocessen en overmatige toename van de hoeveelheid bindweefsel in de longen (fibrose)) zijn zelden gemeld.

Andere – haarverlies, geeuwen, vertroebeld zicht, onverklaarbare blauwe plekken of bloedingen, zweten, opvliegers, duizelig voelen bij opstaan, of gewrichts of spierpijn, lage concentraties natrium in het bloed.

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk wanneer de behandeling wordt voortgezet.

Extra bijwerkingen bij kinderen en adolescenten (8-18 jaar) – fluoxetine kan de groei vertragen of mogelijk de seksuele ontwikkeling vertragen.

Prozac® drank bevat suiker wat schadelijk kan zijn voor de tanden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PROZAC® DRANK

Houd het geneesmiddel buiten bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Prozac® drank niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Bewaren beneden 30 °C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Prozac® drank

• Het werkzame bestanddeel is fluoxetine hydrochloride. Prozac® drank bevat 20 mg fluoxetine per 5 ml.

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: benzoëzuur, sucrose, glycerine, N+A Mint 587.207 (bevat 0,23% alcohol) en gezuiverd water.

Hoe ziet Prozac® drank er uit en de inhoud van de verpakking Prozac® drank is een drank die 20 mg fluoxetine bevat per 5 ml.

Prozac 20 mg drank is beschikbaar in bruine glazen flesjes met 60 ml of 70 ml met doseerpipet of 140 ml drank.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder:
Eli Lilly Nederland B.V.,
Grootslag 1-5,
3991 RA, Houten, Nederland.

Fabrikant:
Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co, KG,
Teichweg 3, 35396, Giessen, Duitsland,

Lilly S.A., Avda de la Industria 30,
28108 Alcobendas (Madrid), Spanje.

Patheon France S.A. 40 bd Champaret,
B.P. 448, 38317 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG 15759.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Oostenrijk: Fluctine
België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, UK: Prozac Duitsland: Fluctin
Griekenland: Ladose
Zweden: Fontex

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008