PATIËNTENBIJSLUITER
Voordat u QvarTM Extrafijne Aërosol AutohalerTM gaat gebruiken is het belangrijk de volgende informatie rustig en nauwkeurig door te lezen. Dit geldt ook voor de gebruiksaanwijzing.

1: Algemene kenmerken
Benaming
QvarTM Extrafijne Aerosol 50 AutohalerTM QvarTM Extrafijne Aërosol 100 AutohalerTM
Samenstelling, farmaceutische vorm en inhoud
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler is een aërosol en bevat beclometasondipropionaat. Per pufje komt een dosis van 50 resp. 100 microgram beclometasondipropionaat vrij. Elke Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler bevat 100 of 200 doses.
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler bevat geen CFK als drijfgas, maar Norfluraan en daarnaast alcohol.

Geneesmiddelengroep
Beclometasondipropionaat behoort tot de geneesmiddelengroep der corticosteroïden.
Deze geneesmiddelen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
IVAX Farma B.V.,
Tolnasingel 3,
2411 PV Bodegraven,
Nederland

Fabrikant:
3M Health Care Limited,
Loughborough LE11
1EP, England

In het register ingeschreven onder RVG
Qvar Extrafijne Aërosol 50 Autohaler is in het register ingeschreven onder nummer 21939. Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler is in het register ingeschreven onder nummer 21940.

2: Toepassing van Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen.

3: Voordat Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler gebruikt wordt
Gevallen waarin Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler niet moet worden gebruikt
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler dient niet te worden gebruikt in het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen), astma aanvallen en overgevoeligheid voor beclometasondipropionaat of een der overige bestanddelen.

Gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Tijdens de zwangerschap kunt u Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler kan voor zover bekend gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Het is verstandig om bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt en uw arts hiervan op de hoogte te houden.

Speciale waarschuwingen
Wanneer u Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler met vaste regelmaat gebruikt, is het effect op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit geneesmiddel dat astma-aanvallen voorkomt dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden.

Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator.
Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogbol. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.
Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

4: Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler heeft een mildere smaak en voelt "zachter" aan dan de CFK-bevattende inhalatoren die u mogelijk voorheen gebruikt heeft. Er zijn twee sterktes beschikbaar en uw arts heeft die sterkte gekozen die het best past bij uw ziekte. U dient uw geneesmiddel te inhaleren volgens het voorschrift van de arts. Indien er sprake is van onduidelijkheid dient u uw arts of apotheker te raadplegen.
Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler is een extrafijne aërosol waarmee per puf meer geneesmiddel uw longen bereikt. Het is derhalve mogelijk dat uw arts een lagere dosis voorgeschreven heeft dan van uw vorige CFK-bevattende beclometason inhalator.
Het gebruikelijke aantal pufjes is als volgt:
Qvar Extrafijne Aërosol 50 Autohaler

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR
De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags.
Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 8 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 16 pufjes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER
De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is één pufje tweemaal daags. Bij ernstige astma kan de dosis verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags. De arts kan dus in totaal 4 pufjes per dag voorschrijven.
Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags.
Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 8 pufjes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER
Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig astma bij kinderen. De gebruikelijke dosis is één pufje tweemaal daags.
Indien u een inhalator gebruikt welke budesonide bevat kunt u overgaan op Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler volgens het volgende schema:

Totale dagdosis (g/dag)
Budesonide 200 800 1600
QVAR 100 400 800

Indien u een inhalator met fluticason gebruikt kunt u overgaan op dezelfde dagelijkse dosis Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler tot een maximum van 800 microgram per dag.

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / duur van de behandeling
U dient uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw aandoening. U dient derhalve alleen te stoppen wanneer uw arts dit vraagt. Indien u van mening bent dat uw behandeling onvoldoende effect heeft of indien u meer pufjes nodig heeft dan het gebruikelijke aantal, neem dan contact op met uw arts. Vraag uw arts om een nieuw recept voordat uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler leeg is.

Wat te doen wanneer meer ingenomen is dan voorgeschreven
Indien u meer dan het voorgeschreven aantal pufjes neemt, dient u uw arts te raadplegen.

Wat te doen als een dosis vergeten is
Indien u vergeet uw pufjes) op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. De volgende dosis kunt u dan weer op het gebruikelijke tijdstip innemen.

5: Bijwerkingen
In een enkel geval kunnen heesheid, keelpijn of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door na gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler uw mond te spoelen met water.
Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten hoesten of kunt u zeer kortademig zijn. Als zich dit voordoet moet u meteen met QVAR stoppen en een luchtweg-verwijdend geneesmiddel inhaleren, en contact opnemen met uw arts.
Ook kan het voorkomen dat u zich na inname van dit geneesmiddel misselijk voelt. Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar, verhoogde oogboldruk en toegenomen gevoeligheid van de huid voor bloeduitstortingen. Er zijn gevallen van overgevoeligheid bekend. Hierbij traden huidreacties op, zoals rode plekken, galbulten en/of jeuk, of plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezicht, keel, lippen) en ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).

Mocht u een van bovenstaande bijwerkingen als ernstig ervaren of indien een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, dan wordt u verzocht uw arts te raadplegen.

6: Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn
U dient uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler buiten het bereik van kinderen te bewaren.
U kunt uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler gebruiken tot temperaturen van -10°C. U dient uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler te bewaren beneden de 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaring in direct zonlicht, in de nabijheid van een hittebron en vorst dient u te vermijden.
Op de buitenverpakking en het label op het tankje staat achter Exp. (maand/jaar) vermeld tot welke datum uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler gebruikt mag worden.
Wanneer uw arts besluit de behandeling te stoppen, kunt u de Qvar Extrafijne Aerosol Autohaler inleveren bij uw apotheek.

7: Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien Bodegraven, november 2004

GEBRUIKSAANWIJZING
Wanneer u uw Qvar Extrafijne Aerosol Autohaler voor het eerst gebruikt of wanneer u hem gedurende 2 of meer weken niet gebruikt heeft, dan dient u 2 pufjes in de lucht te sprayen alvorens u zelf inhaleert.

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
2. Houd het mondstuk van u af en zet de hefboom recht omhoog (fig. 2).
3. Beweeg het schuifje aan de onderzijde van de Autohaler in de door de pijl aangegeven richting waardoor het eerste pufje wordt afgegeven (fig. 3).
4. Voor de afgifte van het tweede pufje brengt u de hefboom naar beneden en herhaalt u stap 2 en 3. Na de afgifte van het tweede pufje brengt u de hefboom weer naar beneden, zodat u uw geneesmiddel in kunt nemen.

Gebruik het schuifje aan de onderzijde niet om uw geneesmiddel in te nemen, aangezien de Autohater het pufje automatisch vrijgeeft op het moment dat u inademt.
Hieronder volgen de aanwijzingen om een pufje te nemen:

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
2. Houd de Autohaler rechtop en duw de hefboom omhoog (fig. 2). Zorg ervoor dat de luchtspleten aan de onderzijde van de inhalator vrijblijven.
3. Adem zo ver mogelijk uit en sluit dan meteen uw lippen stevig om het mondstuk (fig. 3,4).
4. Adem langzaam en diep in door het mondstuk. Stop niet met inademen wanneer u een lichte klik hoort, deze geeft alleen aan dat de dosis afgegeven is, en ga door met inademen tot uw longen vol zijn.
5. Houd uw adem gedurende 10 seconden vast en adem langzaam uit (fig. 5). De hefboom moet na elk pufje weer in de horizontale stand gebracht worden (fig. 6). Wanneer uw arts meer dan één dosis voorgeschreven heeft, dient u stap 2-5 te herhalen. Na gebruik dient het beschermkapje teruggeplaatst te worden op het mondstuk.

Hoe constateert u dat uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler leeg is?
Wanneer uw Autohaler leeg is, voelt of hoort u geen drijfgas meer vrijkomen. De verzorging van uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler

Schoonmaakinstructies:
Het verdient aanbeveling het mondstuk van uw Autohaler wekelijks te reinigen met een schoon, droog tissue of doekje. Uw Autohaler mag niet met water gewassen worden. Duw geen doekje of een ander voorwerp in het inwendige van de Autohaler omdat hij hierdoor kan beschadigen.

Overige informatie:
Men heeft aangetoond dat CFK's de ozonlaag aantasten. Uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler bevat geen CFK's maar Norfluraan. Dit drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Bodegraven, november 2004