BIJSLUITER

B

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Regla pH zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Regla pH en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Regla pH gebruikt.
3. Hoe wordt Regla pH ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Regla pH?

Regla pH, kauwtablet 450 mg
* Het werkzame bestanddeel is magnesiumcarbonaat-algeldraat. Iedere kauwtablet bevat 450 mg magnesiumcarbonaat-algeldraat.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glycine, gelatinepoeder (E485), talk, magnesiumstearaat, natriumsaccharinaat (E954) en imitatie pepermuntpoeder.

Registratiehouder:
UCB Pharma B.V.,
Postbus 6851,
4802 HW Breda
(tel.: 076-5879222).

In het register ingeschreven onder RVG 01244.

1. Wat is Regla pH en waarvoor wordt het gebruikt?
Regla pH behoort tot de groep van de zuurbindende middelen (antacida). Door de combinatie van werkzame stoffen wordt een snelle maagzuur neutraliserende werking verkregen, waarbij indirect ook de werking van pepsine (bestanddeel van maagsap) wordt geremd.
De kauwtabletten zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 60 tabletten met 3 respectievelijk 6 doordrukstrips, elk met 10 tabletten.

Regla pH wordt gebruikt
* bij brandend maagzuur
* bij maagpijn als gevolg van overtollig maagzuur
* bij zure oprispingen
* als ondersteuning bij de behandeling van maagdarmzweren
* bij een ontsteking van het maagslijmvlies
* bij ernstig zieke patiënten ter voorkoming van door stress veroorzaakte maagzweren.

2. Wat u moet weten voordat u Regla pH gebruikt Gebruik Regla pH niet
* wanneer sprake is van ernstige stoornissen in de werking van de nieren.
* wanneer sprake is van een te laag fosfaatgehalte van het bloed.

Wees extra voorzichtig met Regla pH
* omdat het langdurig gebruik, gecombineerd met een fosfaat-arm dieet, een te laag fosfaatgehalte in het bloed kan veroorzaken. Het kan ook een te hoog kalkgehalte in de urine veroorzaken met o.a. kans op het ontstaan van nierstenen. Een te laag fosfaatgehalte van het bloed kan worden voorkomen door het gebruik van extra melk.
* omdat bij langdurig gebruik van hoge doses door patiënten met ernstige stoornissen in de werking van de nieren, de kans bestaat op het ontstaan van encefalopathie (hersenziekte). Ook bestaat de kans op het ontstaan van een te hoog magnesiumgehalte in het bloed met als mogelijk gevolg o.a. lage bloeddruk, misselijkheid en braken.
* omdat zuurbindende middelen de verschijnselen van kwaadaardige maagaandoeningen kunnen maskeren.

Gebruik van Regla pH in combinatie met voedsel en drank
Niet innemen met voedsel (zie tevens rubriek "Hoe wordt Regla pH ingenomen?).

Zwangerschap
Voor zover bekend kan Regla pH, overeenkomstig het voorschrift, tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding.
Voor zover bekend kan Regla pH tij dens de periode dat borstvoeding wordt gegeven, worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Er is echter geen beïnvloeding te verwachten.
Gebruik van Regla pH in combinatie met andere geneesmiddelen
Bij gelijktijdige inname van Regla pH met één van onderstaande middelen kan de opname van deze middelen in het lichaam worden verminderd:
* H2-antagonisten (bepaalde middelen bij maagzweren)
* tetracyclinen (bepaalde middelen bij infecties)
* digoxine (bepaald middel bij hartzwakte)
* kinidine (bepaald middel bij hartstoornissen)
* bisacodyl (bepaald middel bij verstopping)
* chloorpromazine (bepaald middel bij geestesziekte, onrust en opwinding)
* isoniazide (bepaald middel bij tuberculose)
* ijzerpreparaten (bepaalde middelen bij bloedarmoede)

Ter voorkoming van wisselwerkingen bedraagt daarom de tijdsduur tussen inname van Regla pH en het andere geneesmiddel minimaal twee uur.
Het is altijd raadzaam uw arts of apotheker te informeren als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Regla pH ingenomen?
Neem 1 of 2 tabletten ongeveer 1 uur na elke maaltijd in en 1 of 2 tabletten voor het slapen gaan. Indien u klachten houdt, neem dan nog 1 of 2 tabletten extra in tussen de maaltijden door. Kauw de tabletten goed fijn, voordat u ze doorslikt. In geval u bemerkt dat Regla pH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Zoals in het algemeen geldt voor zelfzorggeneesmiddelen dient dit middel niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.
Wat u moet doen wanneer u te veel van Regla pH heeft ingenomen:
Wanneer u teveel Regla pH hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer U bent vergeten Regla pH in te nemen:
Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Regla pH om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Regla pH bijwerkingen veroorzaken. Bij het gebruik kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden: misselijkheid en braken. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Regla pH?
Regla pH buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.
Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Regla pH niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 4 april 2001