BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
RENITEC PLUS 20/6, tabletten 20/6 mg

Enalaprilmaleaat/hydrochloorthiazide
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is RENITEC PLUS en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u RENITEC PLUS gebruikt
3. Hoe wordt RENITEC PLUS gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u RENITEC PLUS
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS RENITEC PLUS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Uw arts heeft RENITEC PLUS voorgeschreven ter behandeling van uw hypertensie (hoge bloeddruk).

Het enalapril in RENITEC PLUS behoort tot een groep geneesmiddelen die ACE (angiotensineconversie-enzym)-remmers wordt genoemd en werkt doordat het de bloedvaten wijder maakt waardoor het voor het hart gemakkelijker wordt om bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Het hydrochloorthiazide in RENITEC PLUS behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica (plaspillen) genoemd wordt en werkt doordat het ervoor zorgt dat er meer vloeistof en zout door uw nieren gaat. Samen helpen enalapril en hydrochloorthiazide bij het verlagen van een hoge bloeddruk.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RENITEC PLUS GEBRUIKT
Gebruik RENITEC PLUS niet

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor enalaprilmaleaat, hydrochloorthiazide of voor één van de andere bestanddelen van RENITEC PLUS (zie
Wat bevat RENITEC PLUS)
• als u in het verleden behandeld bent met een geneesmiddel uit dezelfde groep geneesmiddelen als RENITEC PLUS (ACE-remmers) en een allergische reactie hebt gehad met een zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel met daarbij moeilijk slikken of ademen. U moet RENITEC PLUS niet gebruiken als u één van de genoemde reacties, zonder een bekende oorzaak, hebt gehad of als bij u erfelijke of idiopathische angio-oedeem is vastgesteld
• als u allergisch bent voor geneesmiddelen op basis van sulfonamide (als u niet zeker weet welke geneesmiddelen dat zijn, vraag het dan aan uw arts)
• als u geen urine uitscheidt (anurie)
• als u ernstige nierproblemen heeft
• tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap, zie ook 'Zwangerschap en borstvoeding'
• als u ernstige leverproblemen heeft.
Als u er niet zeker van bent dat u RENITEC PLUS moet gaan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Wees extra voorzichtig met RENITEC PLUS

• Informeer uw arts over eventuele medische problemen die u heeft of heeft gehad en over eventuele allergieën.

• Informeer uw arts indien u een hartaandoening, bloedbeeldafwijkingen, diabetes, lever- of nieraandoeningen (waaronder niertransplantatie) heeft of indien u dialyse ondergaat of wordt behandeld met diuretica (plaspillen). Informeer uw arts ook als u een zoutarm dieet heeft, kaliumsupplementen slikt of kaliumsparende of zoutvervangende middelen met kalium gebruikt, of indien u onlangs last heeft gehad van overmatig braken of overmatige diarree. In deze gevallen kan het zijn dat uw arts de dosering van RENITEC PLUS moet aanpassen.

• Informeer uw arts indien u ooit een allergische reactie heeft gehad waarbij zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel optrad met daarbij moeilijk slikken of ademen. U moet u ervan bewust zijn dat zwarte patiënten een verhoogd risico van deze reacties op ACE-remmers hebben.

• Informeer uw arts indien u binnenkort een behandeling genaamd LDL-aferese moet ondergaan of indien u binnenkort een behandeling ondergaat om u minder gevoelig te maken voor de gevolgen van een allergie voor bijen- of wespensteken.

• Informeer uw arts indien u een lage bloeddruk heeft (u kunt dit waarnemen door neiging tot flauwvallen of duizeligheid, met name als u staat).

• Voor een operatie en voordat u verdoofd wordt (zelfs bij de tandarts), moet u de arts of tandarts zeggen dat u RENITEC PLUS gebruikt; bij de verdoving kan er namelijk een plotselinge verlaging van de bloeddruk optreden.

• Informeer uw arts indien u lijdt aan collageen vaatlijden (bijvoorbeeld lupus erythematosus, reumatoïde artritis of scleroderma), wordt behandeld met geneesmiddelen die uw afweersysteem beïnvloeden of de geneesmiddelen allopurinol of procaïnamide of een combinatie hiervan gebruikt.

• Informeer uw arts als u een dopingtest heeft ondergaan of moet ondergaan omdat dit geneesmiddel een positief resultaat kan geven.

• Informeer uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van RENITEC PLUS wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en kan ernstige nadelige effecten voor de baby hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden, zie ook 'Zwangerschap en borstvoeding'.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Over het algemeen kan RENITEC PLUS samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Om de juiste dosis voor te kunnen schrijven, is het vooral belangrijk voor uw arts om te weten of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• andere anti-hypertensiva (bloeddrukverlagende middelen)
• diuretica (plaspillen)
• kaliumhoudende geneesmiddelen (ook zoutvervangende middelen)
• lithium (geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde vormen van depressie)
• tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie)
• antipsychotica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie)
• sympathomimetica (geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde hart- en
bloedvataandoeningen, en sommige geneesmiddelen tegen verkoudheid)
• antidiabetica (geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes)
• NSAID’s (geneesmiddelen voor de behandeling van pijn of artritis)
• cytostatica (middelen toegepast bij kanker).

Gebruik bij kinderen
De veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet vastgesteld.Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Meestal zal uw arts u adviseren in plaats van RENITEC PLUS een ander geneesmiddel te gebruiken, omdat RENITEC PLUS niet aanbevolen wordt voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden. Gewoonlijk zal aan u een ander geschikt bloeddrukverlagend geneesmiddel in plaats van RENITEC PLUS worden voorgeschreven als u zwanger wilt worden. Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap.
Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van RENITEC PLUS zodra u weet dat u zwanger bent. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met RENITEC PLUS moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Beide werkzame stoffen in RENITEC PLUS, enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide, worden in de moedermelk uitgescheiden. RENITEC PLUS wordt niet aanbevolen als u kind borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, raadpleeg dan uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De reacties van patiënten op geneesmiddelen kunnen verschillen. Bepaalde met RENITEC PLUS gemelde bijwerkingen kunnen van invloed zijn op het vermogen van patiënten om auto te rijden of machines te bedienen (zie Mogelijke bijwerkingen).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van RENITEC PLUS

RENITEC PLUS bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3. HOE WORDT RENITEC PLUS GEBRUIKT

Uw arts bepaalt de benodigde dosering, afhankelijk van uw aandoening en of u andere medicijnen gebruikt.

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags één tablet. De meeste mensen nemen RENITEC PLUS met wat water in.

Patiënten met een voorgeschiedenis van nierproblemen kunnen een lagere dosis RENITEC PLUS nodig hebben.

Therapie met diuretica moet twee tot drie dagen vóór instelling van de behandeling met RENITEC PLUS worden stopgezet.

Neem RENITEC PLUS precies zoals uw arts het heeft voorgeschreven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Het is erg belangrijk om RENITEC PLUS te gebruiken voor zolang als uw arts het voorschrijft. Neem niet meer tabletten in dan is voorgeschreven.

Wat u moet doen als u meer van RENITEC PLUS heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel RENITEC PLUS heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts , zodat snel medische hulp geboden kan worden. De meest waarschijnlijke symptomen zijn een licht gevoel in het hoofd of duizelig gevoel dat wordt veroorzaakt door een plotselinge of overmatige verlaging van de bloeddruk, overmatige dorst, hoest, verwarring, hyperventilatie, angst, een verlaagde uitscheiding van urine of een snelle of langzame hartslag

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten RENITEC PLUS in te nemen

Neem RENITEC PLUS in zoals voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Volg gewoon het normale doseringsschema.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan RENITEC PLUS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen gemeld zijn.
Zeer vaak (bij minstens 1 op de 10 behandelde patiënten)
Vaak (bij minstens 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten) Soms (bij minstens 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten)
Zelden (bij minstens 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 behandelde patiënten)
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
vaak: te laag kaliumgehalte in het bloed, verhoogd cholesterol of verhoogde triglyceriden, te hoog urinezuurgehalte in het bloed
soms: te laag suikergehalte in het bloed (hypoglykemie), te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie)
zelden: verhoogd bloedglucose
zeer zelden: te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie)

Zenuwstelselaandoeningen
vaak: hoofdpijn, depressie, flauwvallen, gewijzigde smaak
soms: verwarring, slaperigheid, slapeloosheid, zenuwachtigheid; kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder aanleiding (paresthesie), duizeligheid (vertigo)
zelden: droomstoornis, slaapstoornis, spierzwakte die soms wordt veroorzaakt door te laag kaliumgehalte in het bloed (paresis)

Oogaandoeningen:
zeer vaak: wazig zien

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
soms: oorsuizen

Hart- en bloedvataandoeningen:
zeer vaak: duizeligheid
vaak: licht gevoel in het hoofd door bloeddrukverlaging (ook bloeddrukverlaging bij snel opstaan), hartinfarct, beroerte, pijn in de hartstreek (angina pectoris), veranderd hartritme, toegenomen hartslag soms: roodheid in het gezicht, versnelde of onregelmatige hartslag
zelden: slechte doorbloeding, met name in de ledematen (Syndroom van Raynaud)

Ademhalingsstelselaandoeningen:
zeer vaak: hoest
vaak: kortademigheid
soms: neusverkoudheid, keelpijn en schorre stem, benauwdheid door kramp van de luchtwegspieren (bronchospasmen/astma)
zelden: ontsteking van het neusslijmvlies, vocht in de longen, moeilijk ademhalen, ademhalingsproblemen (waaronder pneumonitis en longoedeem, allergische alveolitis/eosinofiele pneumonie)

Maag-darmstelselaandoeningen:
zeer vaak: misselijkheid
vaak: diarree, buikpijn
soms: ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), braken, gestoorde spijsvertering (dyspepsie), constipatie, gebrek aan eetlust, buikpijn en irritatie van de maag, droge mond, maagdarmzweren zelden: zweertjes in de mond (stomatitis/aften), ontsteking van de tong (glossitis)

Lever- en galaandoeningen:
zelden: leverontsteking (hepatitis), leverfunctiestoornis die dodelijk kan zijn, gele verkleuring van de ogen of huid (geelzucht), galblaasaandoeningen

Huidaandoeningen:
vaak: uitslag, overgevoeligheidsreacties met zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel met moeilijk slikken of ademhalen
soms: zweten (diaforese), jeuk (pruritus), galbulten (urticaria), haaruitval (alopecia)
zelden: ernstige overgevoeligheidsreactie met hoge koorts, rode bulten op de huid (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse), ernstige huidontsteking met verlies van opperhuid en haar (dermatitis exfoliativa), ontstekingsachtige ziekte van de huid (cutane lupus erythematosus), rode verkleuring van de huid met afschilfering (erytrodermie), met vocht gevulde blaasjes op de huid (pemphigus)
Er is een symptoomcomplex gemeld met enkele of alle volgende verschijnselen: koorts, ontsteking van de bloedvaten (serositis, vasculitis), spierpijn (myalgie/myositis), gewrichtspijn (artralgie/artritis). Ook uitslag, lichtgevoeligheid of andere huidaandoeningen kunnen optreden.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
soms: spierkramp

Nier- en urinewegaandoeningen:
soms: nierproblemen (nierfunctiestoornis), nierfalen, eiwitten in de urine (proteïnurie) zelden: verminderde urineafscheiding (oligurie), nierontsteking (interstitiële nefritis)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
soms: minder zin in seks (impotentie)
zelden: borstontwikkeling bij de man (gynaecomastie)

Algemene aandoeningen:
zeer vaak: zwakte
vaak: pijn op de borst, vermoeidheid soms: zwakte (malaise), koorts

Onderzoeken:
vaak: te hoog kaliumgehalte in het bloed, verhoogde creatininewaarden in het bloed.

Andere bijwerkingen kunnen zich soms of zelden voordoen en een aantal kan ernstig zijn. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie over bijwerkingen. Zij hebben beiden een volledigere lijst van bijwerkingen.

Als u deze of andere klachten hebt, neem dan contact op met uw arts.

In de volgende gevallen moet u stoppen met het gebruik van RENITEC PLUS en onmiddellijk contact opnemen met uw arts
• als u een zwelling aan het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel krijgt met moeilijk ademen of slikken (zogenaamd angio-oedeem)
• als u gezwollen handen, voeten of enkels krijgt
• als u galbulten krijgt.
De eerste dosis kan een sterkere verlaging van de bloeddruk veroorzaken dan de verlaging die optreedt bij een continue behandeling. U merkt dit door slapheid of duizeligheid en het kan helpen als u gaat liggen. Wanneer u zich hierover zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U RENITEC PLUS

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik RENITEC PLUS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat RENITEC PLUS

• De werkzame bestanddelen zijn enalaprilmaleaat (20 mg) en hydrochloorthiazide (6 mg).

• Andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat, waterbevattende lactose, maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel, indigokarmijn (E132), magnesiumstearaat .

Hoe ziet RENITEC PLUS er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn blauw, afgerond en driehoekig, met aan de ene zijde 'MSD 734' en aan de andere zijde een ingeslagen driehoek.
Aluminium doordrukblisters met een PVC-laminaat met 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100 of 300 tabletten.
Aluminium eenheidsblisterverpakking met 28 tabletten.
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
e-mail: msdbvnl@merck.com

Fabrikant
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland

Merck Sharp & Dohme Ltd. Shotton Lane, Cramlington Northumberland NE23 3JU Verenigd Koninkrijk

Ingeschreven in het register onder RVG 20734.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Denemarken – SYNERPRIL
Griekenland – CO-RENITEC
Italië – SINERTEC
Nederland – RENITEC PLUS 20/6
Oostenrijk – RENITEC PLUS
Spanje - RENITECMAX

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009