Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Rennie Duo vloeibaar zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Duo vloeibaar en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Duo vloeibaar gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Duo vloeibaar gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Duo vloeibaar?

Rennie® Duo vloeibaar, suspensie voor oraal gebruik

De werkzame bestanddelen zijn per 10 ml: 1200 mg calciumcarbonaat, 140 mg magnesiumcarbonaat (licht) en 300 mg natriumalginaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumbicarbonaat (E500), xanthaangom (E415), natriumsacharine (E954), pepermuntolie, chocoladesmaakstof, benzylalcohol (1501), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) en gedemineraliseerd water.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 21007

1. Wat is Rennie Duo vloeibaar en waarvoor wordt het gebruikt?

Rennie Duo vloeibaar is een zuurneutraliserend middel dat snel en langdurig verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

Rennie Duo vloeibaar is verkrijgbaar in een flacon à 180 ml vloeistof voor inname via de mond.

Rennie Duo vloeibaar wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de slokdarm waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan Rennie Duo vloeibaar worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van een te sterke verzuring van de maaginhoud, bijvoorbeeld bij brandend maagzuur.

2. Wat u moet weten voordat u Rennie Duo vloeibaar gebruikt
Gebruik Rennie Duo vloeibaar niet
• wanneer bij u een verlaagd fosfaatgehalte van het bloed is vastgesteld;
• wanneer bij u een veel te hoog calciumgehalte in het bloed is vastgesteld;
• wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft;
• wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Rennie Duo vloeibaar
• wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens Rennie Duo vloeibaar te gebruiken omdat dit middel in dergelijke gevallen tot complicaties kan leiden;
• bij langdurig gebruik. Zoals ook bij andere maagzuurbindende middelen (antacida) het geval is, kan dit middel eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt zonder de arts te raadplegen;
• bij langdurig gebruik. Dit verhoogt het risico op het ontstaan van nierstenen;
• bij langdurig gebruik van hoge doseringen. Dit kan tot ongewenste neveneffecten leiden, zoals te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie), te veel magnesium in het bloed, soms gepaard gaande met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie) en te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie) en afzetting van kalkzouten (calcinose) (het Burnett- syndroom of melk-alkalisyndroom), m.n. bij patiënten met nierinsufficiëntie;
• indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen; er is dan verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Rennie Duo vloeibaar kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Langdurige inname van hoge doseringen dient te worden vermeden. In geval van hoge of langdurige doseringen of verminderde nierwerking kan het risico op te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie) en/of te veel magnesium in het bloed, soms gepaard gaande met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie), niet geheel worden uitgesloten.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend, kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Duo vloeibaar

Natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet. In geval u een natriumbeperkt dieet aanhoudt dient u er rekening mee te houden dat het product 120 mg natrium per 10 ml suspensie bevat.

Parahydroxybenzoaten (en hun esters) kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Rennie Duo vloeibaar bevat geen suiker.

Gebruik van Rennie Duo vloeibaar in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer naast Rennie Duo vloeibaar andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie Duo vloeibaar pas 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie Duo vloeibaar worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Rennie Duo vloeibaar gebruikt?

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

De gebruikelijke dosering is 10 ml (2 theelepels) per keer, bij voorkeur in te nemen één uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. Daarnaast kan bij brandend maagzuur tussendoor een extra dosering van 10 ml (2 theelepels) worden ingenomen.
Gebruik niet meer dan 8 doseringen van 10 ml (16 theelepels) per etmaal.

De flacons goed schudden voor gebruik.

Kinderen jonger dan 12 jaar
Rennie Duo vloeibaar is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Raadpleeg uw arts.

Gebruik Rennie Duo vloeibaar niet langer dan 14 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Rennie Duo vloeibaar te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Rennie Duo vloeibaar heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Rennie Duo vloeibaar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag-darmklachten zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Duo vloeibaar in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Duo vloeibaar om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Duo vloeibaar bijwerkingen veroorzaken.

Langdurig gebruik van hoge doseringen kan evenwel tot ongewenste bijwerkingen leiden, zoals te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie) en/of te veel magnesium in het bloed, soms gepaard gaande met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie) en alkalose (maag- darmklachten zoals misselijkheid en overgeven, vermoeidheid, verwardheid, vermeerderde uitscheiding van urine (polyurie), verhoogd dorstgevoel (polydipsie), uitdroging (dehydratie)), met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Langdurig gebruik van hoge doseringen van calciumcarbonaat met melk kunnen leiden tot te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie) en afzetting van kalkzouten (calcinose) (het Burnett-syndroom of melk-alkalisyndroom).
Overgevoeligheidsreacties, inclusief shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) zijn zelden waargenomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Rennie Duo vloeibaar?

Rennie Duo vloeibaar buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25ºC.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Rennie Duo vloeibaar niet meer na de datum die op de verpakking en op het etiket is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in mei 2007.