BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Rennie Suikervrij, kauwtabletten
680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Rennie Suikervrij zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Suikervrij gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Suikervrij gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Suikervrij?
6. Aanvullende informatie

Rennie® Suikervrij, kauwtabletten

1. Wat is Rennie Suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt?

Rennie Suikervrij is een zuurneutraliserend middel dat verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

Rennie Suikervrij wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de mond waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan Rennie Suikervrij worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van een te sterke verzuring van de maaginhoud, bijvoorbeeld bij brandend maagzuur. Rennie Suikervrij kan ook worden toegepast bij de behandeling van klachten die ontstaan bij zweervorming in het bovenste gedeelte van het spijsverteringskanaal.

2. Wat u moet weten voordat u Rennie Suikervrij gebruikt
Gebruik Rennie Suikervrij niet

wanneer u overgevoelig bent voor calciumcarbonaat of magnesiumcarbonaat of voor één van de overige bestanddelen;
wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft.

Wees extra voorzichtig met Rennie Suikervrij
wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens Rennie Suikervrij te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen tot complicaties kan leiden door een te hoge concentratie magnesium in het bloed. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma.
Dit middel kan eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen gebruikt te worden zonder de arts te raadplegen.
Daarnaast kan langdurig gebruik van hoge doseringen tot ongewenste neveneffecten leiden, zoals het zogenaamde melk-alkalisyndroom (zie tevens de rubriek ‘Mogelijke bijwerkingen’).
Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen is er verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Rennie Suikervrij in combinatie met andere geneesmiddelen Wanneer naast Rennie Suikervrij andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie Suikervrij pas 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname en daarmee de werking van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie Suikervrij worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Suikervrij

Dit geneesmiddel bevat 400 mg sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Rennie Suikervrij gebruikt?

Rennie Suikervij kauwtabletten worden zonder water ingenomen. U kunt de tabletten kauwen of opzuigen.

De gebruikelijke dosering is bij alle genoemde indicaties: zuig 1 à 2 tabletten op, herhaal indien nodig (maximaal 16 kauwtabletten per etmaal). Om snelle verlichting te krijgen, de eerste tablet fijnkauwen.

Gebruik Rennie Suikervrij niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen. In geval u bemerkt dat Rennie Suikervrij te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Rennie Suikervrij heeft ingenomen Wanneer u te veel van Rennie Suikervrij heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmbezwaren zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Suikervrij in te nemen Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Suikervrij om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Suikervrij bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Langdurig gebruik van Rennie Suikervrij kan leiden tot een overmatig magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma. Daarnaast kan langdurig gebruik van Rennie Suikervrij leiden tot een overmatig calciumgehalte van het bloed. In combinatie met natriumwaterstofcarbonaat of veel melk en vitamine D kan dit leiden tot het zogenaamde melk-alkalisyndroom.
Calciumcarbonaat kan obstiperend (= verstoppend) werken. Dit wordt echter tegengegaan door de laxerende werking van magnesiumcarbonaat.
Een te hoge inname Rennie Suikervrij kan leiden tot niersteenvorming.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Rennie Suikervrij?

Rennie Suikervrij buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet boven 25ºC en in de originele verpakking bewaren.
Gebruik Rennie Suikervrij niet meer na de datum die op de verpakking en etiket is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip achter “exp”.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Rennie Suikervrij
De werkzame bestanddelen zijn 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sorbitol (E420), gepregelatiniseerd maïszetmeel, aardappelzetmeel, talk, magnesiumstearaat, vloeibare paraffine, groene muntaroma (mentha spicita L, mentha piperita L, acacia), natriumsacharine.

Hoe ziet Rennie Suikervrij er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Rennie Suikervrij is verkrijgbaar in verpakkingen met 24, 30, 36, 48, 60, 72, 90 of 96 kauwtabletten in doordrukstrips. Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80, 3640
AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 15880.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in februari 2008.Nuttige informatie over brandend maagzuur en reflux

Maagzuur is nodig voor het verteren van voedsel in de maag. Maagklachten, zoals brandend maagzuur, ontstaan vaak doordat de maag te veel maagzuur aanmaakt. De bekleding van de maag beschermt deze tegen de effecten van het daar aanwezige maagzuur. Het kan echter zijn dat er door zure oprispingen (= reflux) maagzuur in de slokdarm komt. Omdat in de slokdarm een dergelijke beschermlaag ontbreekt, kan terugvloeiend maagzuur een pijnlijk gevoel veroorzaken, ook wel brandend maagzuur genoemd.
Wanneer iemand staat of zit, voorkomt de zwaartekracht dat de maaginhoud in de slokdarm terugvloeit. Dit verklaart waarom de reflux kan verergeren wanneer iemand gaat liggen. Roken en bepaalde voedingsmiddelen kunnen de werking van de sluitspier tussen de maag en de slokdarm verstoren. De kans op reflux is ook groter kort na de maaltijd, wanneer de maaginhoud groter en zuurder is. Ook alcohol en koffie stimuleren de productie van maagzuur.
Door het hoofdeinde van het bed 15 cm te verhogen, kan het zuur tijdens de slaap uit de slokdarm wegblijven. Ook het vermijden van specifieke voedingsmiddelen (bv. vet en gekruid eten), evenals stoppen met roken, kunnen de klachten verminderen of voorkomen.
Een medicijn zoals Rennie is werkzaam bij het verlichten van brandend maagzuur en refluxklachten.